Mede opgewekt met Jezus – een eis voor deze tijd

Niet slechts om te herdenken

Wij vieren de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dat wij dit vieren, is eigenlijk niets bijzonders. Zo doet ook ‘de wereld’. “Ja, maar”, zegt iemand, “HOE vieren we het? Daar gaat het om!” In alle bescheidenheid gezegd, daar is een vraag die in dit verband nog veel belangrijker is. Het is deze: “Zijn wij wel mede opgewekt met Jezus??
U kunt de opstanding van Jezus op gepaste wijze vieren, met een bezoek aan de Gemeente of Kerk erbij, zonder mede opgewekt te zijn! En toch is dit laatste het belangrijkst. Zonder mede opgewekt te zijn, blijft het voor u bij het herdenken van een historisch feit. Eigenlijk hebt u dan niets te vieren, want u bent er op geen enkele wijze PERSOONLIJK bij betrokken. Zou dit de wil van de Here Jezus zijn? Zou Hij dáárvoor al dat gruwelijke lijden hebben willen doorstaan? Opdat wij alleen maar Zijn opstanding gedenken zouden als een historisch feit? Neen, zeer beslist niet!
Jezus heeft dit alles gedaan om zielen TE VERLOSSEN uit het domein van zonde en dood, om hen te DOEN DELEN in Zijn opstanding. [1] Eenmaal sprak Jezus: “Wie in Mij gelooft, zal LEVEN…!” (zie Joh. 11:25b). Dat zei Hij, nota bene, toen er iemand gestorven was (lees Joh. 11:1-46 over ‘de opwekking van Lazarus’). Hoe reëel moet dus dit LEVEN (in Hem) zijn! Daarom de vraag: “Bent u mede opgewekt?”
Geldt ook voor ù wat Paulus zegt in Efeze 2 vers 1: “En u heeft Hij met Hem (SV: mede) levend gemaakt, u die (geestelijk gezien) dood was door de misdaden en de zonden” (lees ook nog vers 5-6). Zonder mede-opwekking is er geen toekomst voor u. Versta de ernst van deze tijd en de EIS van deze tijd! Tot (en over) de inwoners van Jeruzalem zei Jezus wenende: “Och, dat u toch uw tijd verstond en bekende wat tot uw vrede dient!” (zie Luk. 19:42). Deze mensen in Jeruzalem waren in ieder opzicht godsdienstig, de feestgezangen weerklonken altijd weer op de heilige feestdagen in de tempel. Maar… zij sloegen geen acht op de tijd, op de klok van God. Zij bekeerden zich niet (van hun zonden en ongerechtigheden) en daarom gingen zij ‘al zingende’ ten onder in 70 na Christus (de val van Jeruzalem). Zo zal straks een groot deel van de Gemeente ‘al zingende en lofprijzende’ ten onder gaan, omdat ze de EIS van deze tijd niet hebben (willen) verstaan. Ze willen de Here op hun EIGEN WIJZE dienen. Zij zijn niet mede opgewekt met Hem. Nogmaals, zonder mede-opwekking is er géén toekomst (namelijk: het vooruitzicht om, onder andere, bij de Bruiloft van het Lam te geraken – noot AK)!

Staan wij werkelijk in het NIEUWE leven ?

Als wij wat dieper op de vraag – “Ben ik mede opgewekt”? – ingaan, dan kunnen wij concluderen dat het met deze vraag al net zo is als met de vraag of u wedergeboren bent. U WEET het als het zo is. Door het getuigenis van Gods Geest IN u en door wat u ervaart. Mede-opwekking is niet hetzelfde als wedergeboorte, maar heeft er wel mee te maken. De waterdoop is een getuigenis van mede-opwekking. Maar het is geen automatisme, dat wie gedoopt is (door onderdompeling wel te verstaan) ook mede opgewekt is! Mede-opwekking volgt op de wedergeboorte, wanneer de wedergeborene ERNST maakt met het volgen van Jezus. Wie Jezus volgt, zal namelijk eerst komen tot de ervaring van het mede gekruisigd zijn met Jezus en daarna tot het mede opgewekt zijn met Hem. Jezus zei tegen Zijn discipelen: “Als iemand achter Mij (aan) wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis op nemen en Mij (na)volgen” (Matth. 16:24). Het volgen van Jezus brengt ALTIJD de kruisiging van onze wil en van ons vlees met zich mee. Wij moeten eerst één met Hem (willen) worden in Zijn lijden en sterven. [2] Daarna zullen wij Hem ook leren kennen in de kracht van Zijn opstanding. [3] Wij worden dan MEDE OPGEWEKT met Hem. Een wonderbaar werk van Gods Geest vangt dan aan in ons leven. Wij gehoorzamen dan aan een stem die roept: “Ontwaak en sta op uit de (geestelijke) dood!” en wij gaan dan wandelen als ‘wijzen’ [4] en worden vervuld met de Heilige Geest [5] (zie Ef. 5:14-18). Mede opgewekt te zijn wil zeggen, dat wij waarlijk gaan WANDELEN in het NIEUWE LEVEN [6], dat ons bij de wedergeboorte (in de kiem) werd geschonken. De wereld gaat dan meer en meer zijn aantrekkingskracht op ons verliezen. Er is dan een kracht in ons werkzaam, die sterker is dan ons vlees. De “dingen van Boven” gaan dan werkelijk LEVEN voor ons en wij worden dan niet alleen “mede opgewekt”, maar ook “mede in de hemel gezet” (zie Ef. 2:6). De gelijkenis van de Koninklijke Bruiloft (zie Matth. 22:1-14) leert ons echter, dat er bij het aanbreken van de Bruiloft van het Lam vele eerstgenodigden zullen zijn, kinderen Gods (vrienden van de Bruidegom), voor wie de dingen van de wereld méér leven dan de dingen van Gods Koninkrijk! Deze gelovigen – die zich straks zullen verontschuldigen voor het Feestmaal [7] (dat vooraf gaat aan de Bruiloft van het Lam) en niet zullen aanzitten en dus geen deel zullen hebben aan dat Feest – zijn zielen die NIET mede opgewekt zijn! Ziet u hoe belangrijk deze mede-opwekking is? Het is NU het moment om uit de geestelijke slaap te ontwaken, om die dingen terzijde te schuiven waarmee “onverlichte zielen” zich ophouden en om “als op de dag” te gaan wandelen, “bekleed met (de gerechtigheid van) de Here Jezus Christus”(zie Rom. 13:11-14)!

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen of downloaden op A4 formaat.
 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen of downloaden op A6 formaat (voor smartphone of tablet).

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.


[1] Zie eventueel onze studie  “Opstandingsleven in Christus” (in A4 formaat) of “Opstandingsleven in Christus” (in A6 formaat)
[2] Zie eventueel onze studie: “Lijden met Jezus” (in A4 formaat) of “Lijden met Jezus” (in A6 formaat)
[3] Zie noot 1.
[4] Zie eventueel onze studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’” van A. Klein / E. van den Worm.
[5] Zie eventueel onze studie “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys en/of de studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm.
[6] Zie eventueel onze studie “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm.
[7] In het begin van het ontstaan van de Gemeente was er het MIDDAGmaal (zie Matth. 22:4). Maar het Feestmaal wat hierboven wordt bedoeld – voorafgaand aan de bruiloft van het Lam in de eindtijd – is het AVONDmaal. Zie Lukas 14:16-24 overDe gelijkenis van het grote avondmaal’. De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige KJV staat a great supper, wat ook “een avondmaal” betekent.
Zie eventueel onze studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam…” van E. van den Worm.

.

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !!

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Heiligmaking, Opwekking, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

GRATIS Bijbelstudie (16): Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens – EEN eeuwige, HEILIGE TEMPEL van onze almachtige God en Vader

Een (korte) Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Gods doel met de mens

Wij, christenen, zijn geroepen om te worden gemaakt tot een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader. Want ons wezen (lichaam, ziel en geest) is als een vat, waarin Hij ten volle wil wonen en tronen (= heersen / regeren in liefde).
Gen. 1:26a, “En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest [2]) mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis.” (NBG)
De zondeval van Adam en Eva heeft God niet doen afzien van dit oorspronkelijke plan van Hem, maar heeft dit plan wel beïnvloed en wel zo, dat Gods Zoon – op Gods tijd – de hemel moest verlaten om op aarde deel te nemen aan de in de zonde gevallen mensheid om de zondeschuld van de mensheid te betalen door

 • een menselijk lichaam aan te nemen dat, genetisch gezien, een nazaat is van David,
 • en Zich over te geven tot de dood aan het kruis op Golgotha.

Na 3 dagen en nachten verrees Hij echter uit de dood en voer op naar de hemel, van waar Hij, gezeten op de hemeltroon aan de rechterhand van Zijn Vader, Middelaar kan zijn tussen God en mensen en van waar Hij de 7 Geesten van God, de Heilige Geest, kan zenden naar alle mensen. Gods Heilige Geest heeft nu Zijn op aarde volbracht werk uit te delen aan alle mensen, die zich tot Hem hebben bekeerd na een berouwvolle belijdenis van hun zonden.
Rom. 1:3,(het Evangelie van God)… ten aanzien van Zijn Zoon, Die, wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht (in het Grieks: spermatos = het zaad, het DNA) van David.” (HSV)
Hebr. 10:5-10, “Daarom zegt Hij (= Jezus) bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U (= de Vader) niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gemaakt (SV: toebereid). Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de (Oudtestamentische) wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste (nl. het oude verbond) weg om het tweede (het nieuwe verbond) daarvoor in de plaats te stellen. Op grond van die (= Gods) wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd.” (HSV)
Hebr. 9:11-15, “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volkomen (= hemelse) tabernakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de tabernakel van Israël). Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor (voor ons die, van nature, zondaren zijn) een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als de besprenkeling met het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe de onreinen heiligt, zodat hun vlees rein wordt,  hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God (volmaakt) te dienen. En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, want Hij onderging de dood tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste (of: oude) verbond waren, opdat de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden.” (HSV)
Joh. 3:16-18 en 36, “Want zo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” …  “Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het (eeuwige) leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” (HSV) 

Fase 1:
De genadevolle, Goddelijke schenking van de Heilige Geest als onze Leidsman en Trooster, om gedurende heel de genade-periode van ca. 2000 jaar te komen tot het waarmaken van Gods doel met de mensheid.

Vanuit Zijn hemeltroon zendt de hemelse Hogepriester (onze uit de dood opgestane Here Jezus Christus) de 7 Geesten van God [3], zijnde de Heilige Geest, uit naar alle landen.
Openb. 5:6, “En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en in het midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.” (HSV)

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

.

*************************************************************


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
[2] Onze almachtige God heeft drie openbaringsvormen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. In Deut. 6:4 staat: Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gemaakt (zie Exod. 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. En, ook de mens bestaat uit een lichaam, het zichtbare deel (1), een ziel (2) en geest (3).
[3] Zie eventueel onze studie: De 7 Geesten van God en van het Lam van God”.

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 15 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF).

Eindelijk met links, in de PDF van deze studies, die ook werken!

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 15

De laatste 7 oordelen van Gods toorn
over de wereld,
ten tijde van de antichrist

26

Openbaring 15 vers 1, “En ik zag een ander TEKEN in de hemel, GROOT en WONDERBAARLIJK: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.”
Openbaring 15 vers 5-6, “En daarna zag ik, en zie, de TEMPEL van de tent van de (SV: van de TABERNAKEL [3] der) GETUIGENIS in de hemel werd geopend. En de 7 engelen, die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos (SV: bekleed met rein) en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.” [4]
De “profetische film” van de eindtijd werd na Openbaring 11:19 onderbroken en deze “film” wordt hier, in Openbaring 15, voortgezet.
“En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (Openb. 11:19)
In dit vers van Openbaring 11:19 zien wij dat de hemeltempel geopend werd, nadat de 7de en laatste engel gebazuind heeft. Wij zien dit hier, in Openbaring 15:5-6, herhaald en tevens waarvoor in de toekomst die tempel geopend wordt, namelijk: om de 7 laatste plagen te doen geschieden door de 7 “fiool-engelen”, die hiervoor uit de Tempel komen. Als deze hun “fiolen” (SV, of “schalen”, HSV) over de antichristelijke wereld zullen hebben uitgegoten, is Gods toorn bekoeld, want in het laatste “fiool”-oordeel” is Gods ARMAGEDDON besloten: de TOTALE vernietiging van heel de antichristelijke wereld, een wereld van “uiterste ongerechtigheid”:
“Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid,” (Ezechiël 21:25)

Openbaring 15 vers 2-4, “En ik zag iets als een glazen zee, MET VUUR GEMENGD. En de OVERWINNAARS van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij ZONGEN het lied (SV: het gezang) van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam (Gods), met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alléén bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”
Te midden van deze aankondigingen van die 7 laatste “fiool-engelen”, vinden wij de vermelding van Gods laatste oogst gedurende de grote verdrukking: de (zielen)oogst van de martelaren, die hun leven in de grote verdrukking hebben gelaten uit liefde voor Jezus:
“Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met WITTE gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden WIT gemaakt in het bloed van het Lam (Gods). Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam (Gods), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE water En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
Zij (de martelaren, die hun leven in de grote verdrukking hebben gelaten uit liefde voor Jezus) staan hier, in Openbaring 15:2, als “OVERWINNAARS” in Gods hemelparadijs aan de “glazen zee”, die hier met “vuur” is gemengd. Deze “zee” vormt de afscheiding tussen het Paradijs (= de “voorhemel”, ook wel 1ste hemel genoemd, waar “het huis van onze hemelse Vader” is, “met Zijn vele woningen”) en de “Tempel van God in de hemel”.
Dit “vuur” (uit Openbaring 15:2) zagen wij niet in Openbaring 4 vers 6:
“En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren (letterlijk: 4 levende wezens), vol ogen van voren en van achteren.”
Heeft dit “water”, zoals wij in hoofdstuk 4 zagen (zie NOOT hieronder), een louterende werking, te meer wordt dit hier (in Openbaring 15:2) geaccentueerd door dit “VUUR” van Gods Heilige Geest (zie Jesaja 4:4) te midden van dit “water”:
“Wanneer de Heere (God) de vuilheid (SV: de drek) van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben (SV: verdreven hebben uit derzelver [= uit hun] midden) door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jes. 4:4)
***************************************************
NOOT:
Sadhu Sundar Singh heeft in zijn Engelstalige boek “Visions” (= Visioenen), volgens mij, iets verteld over de geestelijke werking van deze “glazen zee”, die zo helder is “als kristal” en “met vuur gemengd” is:
“Ik heb menig keer gezien, dat wanneer de geesten der goeden – de zonen des lichts – binnenkomen in de wereld der geesten, zij zich eerst baden in de ontastbare, als lucht gelijkende wateren van een oceaan, zo helder als kristal. En hierin vinden zij een intense, verkwikkende verfrissing. In deze wonderlijke wateren bewegen zij zich als in de open lucht. Zij verdrinken daarin niet, noch worden zij nat door de wateren. Maar zij worden wonderlijk gereinigd en verfrist. En ten volle gereinigd zijnde, komen zij in de wereld van glorie en licht, waar zij altijd verblijven in de tegenwoordigheid van hun dierbare Heiland, en in de gemeenschap van ontelbare heiligen en engelen.”
(Sadhu Sundar Singh, uit “Visions”).
****************************************************
Nog een laatste reiniging behoeven deze nieuwe hemelbewoners, voordat zij voor Zijn troon mogen dienen dag en nacht:
“Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.” (Openbaring 7:15)
Maar zij hebben, zoals wij in vers 8 (van dit 15de hoofdstuk) zullen zien, hiermee te wachten, totdat Gods gramschap over de antichristelijke wereld volbracht is door toedoen van de 7 “fiool-engelen”.
In afwachting hiervan verheerlijken zij God met VERLOSSINGS-GEZANGEN: het gezang van Mozes (zie Exodus 15:1-19; vooral vers 11-13) het gezang van het Lam (het gezang, dat God de mensheid alzo liefheeft, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft tot hun algehele verlossing):
“Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven, zij zijn als een steen in de diepten gezonken. Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand. In Uw grote majesteit wierp U terneer wie tegen U opstonden. U zond Uw brandende toorn, die hen als stoppels verteerde. Door de adem van Uw neus is het water opgehoopt, de stromen stonden als een dam, de watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. De vijand zei: Ik achtervolg hen, haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Maar U hebt met Uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige watermassa’s. Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet? U strekte Uw rechterhand uit, en de aarde verzwolg hen. U leidde in Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost hebt. U leidde hen zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning. De volken hebben het gehoord, zij sidderden, angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Kanaän smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van Uw arm verstomden zij als een steen, terwijl Uw volk, HEERE, erdoorheen trok, terwijl dit volk, dat U verworven hebt, erdoorheen trok. U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt hebt, HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen gesticht hebben. De HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd! Want het paard van de farao, met zijn strijdwagen en zijn ruiters, waren in de zee gekomen, en de HEERE had het water van de zee over hen terug doen vloeien. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden in de zee.” (Exod. 15:1-19)

Openbaring 15 vers 7-8, “En één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) gaf de 7 engelen 7 gouden schalen (SV: fiolen), gevuld met (SV: VOL van) de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel (van God) werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de 7 plagen van de 7 engelen tot een einde gekomen waren.”
Eén van de “4 dieren”, menselijke wezens, staande in de HEILIGHEID van God, geeft de 7 engelen de instrumenten van Gods toorn: de 7 fiolen (of: schalen) vol van de toorn van God”. Deze brengen de totale en radicale VERNIETIGING van de wereld van de antichrist. En deze toorn van God is RECHTVAARDIG!
Deze toorn Gods wordt hier geaccentueerd door de Schekina-heerlijkheid [5] van God, die bij deze gelegenheid héél de tempel vervult, zodat NIEMAND erin kan gaan, totdat ALLE 7 plagen geëindigd zijn:
“Want onze God is een verterend vuur.” (Hebreeën 12:29)
“Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig God.” (Deuteronomium 4:24)
“Daarom moet u heden weten dat het de HEERE, uw God, is Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Hij zal hen wegvagen en Hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, zoals de HEERE tot u gesproken heeft.” (Deuteronomium 9:3)
Vergelijk deze passage met 1 Koningen 8 vers 10-11:
“En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.”

*******

Schema van de oordelen Gods gedurende de grote verdrukking

Tekening blz 120, Openbaring15 EvdW

************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 15

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 15 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [6]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Tabernakel en de verschillende Tabernakel-objecten, zie dan onze studie De Tabernakel van Israël(Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm en/of onze zeer uitgebreide studie Christus in de Tabernakel van CJH Theys. Zie eventueel ook nog ons Tabernakelschema(een korte samenvatting, met plaatjes, van het Goddelijke patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen, n.a.v. de verschillende Tabernakel-objecten). (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Schekina-heerlijkheid = De openbaring (het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid. (noot AK)
[6] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (15): Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God (met ‘vers voor vers’ UITLEG)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Inleiding:

Dit laatste van de vier Evangeliën is ± 90 na Christus geschreven door de apostel JOHANNES een zoon van Zebedéüs (zie Matth. 4:21) en Salomé, een toegewijde des Heren, reeds tijdens Jezus aardse leven (zie Mark. 15:40, 16:1).
De Here Jezus noemde hem, samen met zijn broe(de)r, de apostel Jakobus, “zonen des donders” (zie Mark. 3:17). Was dit vanwege hun (aanvankelijk) om OORDEEL roepende geest (zie Luk. 9:52-56)? Toch werd deze apostel later bij uitstek “DE APOSTEL DER LIEFDE” genoemd. Zo had de Geest van Christus hem later veranderd door Zijn zaligmakende genade-werkingen. Later werd zijn bijnaam “de discipel, die door Jezus werd geliefd” of “die Jezus liefhad” (zie Joh. 13:23, 21:7).
Heeft MATTHEÜS Jezus in zijn Evangelie als de KONING VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN beschreven; MARKUS beschreef Hem als de DIENSTKNECHT VAN GOD, “Die Zich het oor liet doorboren” (zie Ps. 40:7-9, Exod. 21:5-6) en God dienstbaar was geweest als LAM VAN GOD om de zonde der wereld weg te nemen (zie Joh. 1:29). LUKAS beschreef Hem als de NIEUWE MENS, de 2de ADAM (zie 1 Kor. 15:45-47), Die de satan – door Zijn gehoorzaamheid aan God, zelfs tot in de dood toe (zie Filip. 2:7-8) – voor de mens overwinnen zou. JOHANNES daarentegen heeft Hem beschreven als de ENIGGEBOREN ZOON VAN GOD (zie Joh. 1:14), de HEER UIT DE HEMELEN, Die de door Hem gereinigde mens, door Zichzelf, vervullen zou met GODDELIJKHEID en VOLMAAKTHEID (zie 2 Petr. 1:4, Ef. 1:23, Jes. 60:1-3); hem/haar zo deel gevende aan Zijn eigen Lichaam (zie Rom. 8:17, 1 Kor. 12:2 en 27).
Hierdoor is dit Evangelie bij uitstek het Evangelie voor DE LAATSTE DAGEN, de tijd dus waarin wij nu leven, de tijd waarin God Zijn Gemeente, althans voorlopig een deel ervan, reeds hier op aarde, zal vervullen met Zijn VOLMAAKTHEID, namelijk Zijn BRUIDSGEMEENTE (zie Openb. 12:1, 14:5, Ef. 5:27, 1 Petr. 1:3-5).
Het is daarom niet verwonderingwekkend dat Johannes, nadat hij Jezus heeft geïntroduceerd als de geïncarneerde (d.i. de mens- of vleesgeworden) LEVENDE ZOON VAN GOD (zie hoofdstuk 1), deze ZOON VAN GOD betrekt in een BRUILOFT (zie hoofdstuk 2:1-12).

Hoofdstuk 1
De zevenvoudige introductie van Jezus Christus

De 1ste introductie:
Jezus was voor Zijn vleeswording Gods Woord; Hij was bij God en was God

Johannes 1 vers 1-2, “In het begin (van de Schepping) was het Woord (er reeds), en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit (Woord) was van het begin af aan bij God”.
Jezus was en is en zal (altijd) zijn het UITGEDRUKTE BEELD VAN GODS ZELFSTANDIGHEID (zie Hebr. 1:3), DE ENIGGEBOREN ZOON VAN DE VADER (zie Joh. 1:14 + 18, 3:16 + 18), voortgekomen uit de EEUWIGHEID van het verleden; het zichtbare Deel van de ONZIENLIJKE GOD (zie Kol. 1:15, Joh. 1:18); de EERSTGEBORENE van al Gods kinderen (zie Rom. 8:29). En Gods kinderen verkrijgen hun kindschap doordat zij leden zijn geworden van Zijn Lichaam (zie Ef. 1:23). En Jezus is, na Zijn ZOENDOOD, ten behoeve van de mensen, als Hoofd van de Gemeente en als Hogepriester, gezeten aan de rechterhand van God (zie Hebr. 1:3, Filip. 2:9-11, Openb. 5:6, Dan. 7:13-14).

De 2de introductie:
Jezus was de Schepper van hemel en aarde

Johannes 1 vers 3, “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder het Woord is geen ding gemaakt, dat gemaakt is”.
Jezus was ook de Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen (de wereld van de engelen – zie Hebr. 1:10); Die in het begin, met de Vader en de Geest, hemel en aarde schiep als de 2de Openbaringsvorm van de Godheid (zie Gen. 1:1), als het UITGESPROKEN WOORD VAN GOD (zie Ps. 148:1-6), Die door Zijn UITGEZONDEN GEEST werkt (zie Ps. 104:30, Openb. 5:6).

De 3de introductie:
Jezus is onze van God gegeven Zaligmaker

Johannes 1 vers 4, “In het Woord was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen”.
Jezus is de voor de mens UIT DE DOOD OPGESTANE HEER UIT DE HEMELEN en is aan de mens door de Vader gegeven als zijn/haar Licht en Leven (zie Joh. 11:25), als zijn/haar ENIGE ZALIGMAKER (zie Hand. 2:36, 4:12, 5:31, 1 Tim. 2:5).

God biedt de mens door Jezus Christus genade aan

Johannes 1 vers 5, “En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis (namelijk: de door die duisternis omgeven en beheerste mensheid) heeft het niet begrepen”.
Johannes 1 vers 9-11, “Het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een ieder mens, (was, als Zoon des mensen) komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen”.
Gods uitgestoken hand tot redding zou door de meerderheid van de mensen NIET worden aangenomen, waardoor deze meerderheid helaas moet worden verdoemd (d.i. tot de helse straf veroordeeld moet worden), omdat zij in de DUISTERNIS, in de ZONDE, dat is in de macht van de BOZE, wenst te blijven (zie 1 Joh. 5:19), waardoor men onherroepelijk onder het oordeel en de doem van God komt (zie Rom. 2:12).

Johannes 1 vers 6-8, “Er was een mens van God gezonden, en zijn naam was Johannes. Deze kwam als een (Goddelijke) getuige, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij(zelf) was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou”.
Johannes 1 vers 15, “Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Wie ik zei: Die na mij komt, is (er) vóór mij (altijd al) geweest, want Hij was (er) eerder dan ik”.
Johannes de doper zou de EERSTE KOMST van de Zaligmaker, namelijk Zijn komst als Mens en Lam van God aankondigen als Zijn heraut [2] (zie Mal. 3:1), opdat men in Hem zou GELOVEN. Want de mens ontvangt de zaligheid enkel en alleen uit God door zijn/haar GELOOF IN JEZUS CHRISTUS (zie Joh. 3:16) – Die voor hem/haar de zonde-natuur, de geestelijke dood, de natuur van satan, waarin hij/zij is geboren, overwonnen heeft door Zijn DOOD en OPSTANDING voor hem/haar – door zijn/haar hart, zijn/haar leven, zijn/haar wezen, geheel te openen voor de Geest van Deze uit de dood opgestane Heer, tot ZALIGMAKING van zijn/haar wezen (zie Tit. 2:11, 3:3-7), tot deelgave aan Zijn dood en opstanding (het is namelijk een gave, een geschenk van Hem om hieraan deel te mogen hebben) (zie Rom. 6:5).

Johannes 1 vers 12-13, “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk (degenen) die (oprecht) in Zijn Naam geloven; Welke niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn”.
Maar ALLEN, die Hem AANGENOMEN hebben, ALLEN, die hun zondig wezen belijdend voor Hem OPENEN en zich aan Hem OVERGEVEN, ontvangen Hem in de Geest (zie Openb. 3:20). Hij heeft ALLE macht in de hemel en op de aarde (zie Matth. 28:18) en vernietigt, als wij dit oprecht verlangen, ook in ons ALLE machten en invloeden van satan (zie 1 Joh. 3:8), ons door en door zondige OUDE “IK”-LEVEN [3], en komt dan in ons met ZIJN leven (zie 2 Kor. 4:10-11). Zijn Geest is de KRACHT, Die van ons KINDEREN GODS, ja, ZONEN GODS, MAAKT (waarbij vermeld dat geestelijk volwassen/volmaakte dochters ook, geestelijk gezien, zonen Gods worden/zijn); waarlijk UIT GOD GEBORENEN en worden zo vervuld met, gedrenkt in de Geest van Deze uit de dood opgestane Heer!

Johannes 1 vers 14, “En het Woord is vlees (en dus Mens) geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid”.
Dat EEUWIGE WOORD van GOD werd Mens onder de mensen om, voor de verzoening van de mensen, als hun ZOENOFFER TE STERVEN, als Gods, reeds vóór de grondlegging van deze wereld, gestelde eis tot redding van de mensen (zie 1 Petr. 1:18-20, Openb.13:8b).
Hij kwam als en was Gods UITGESPROKEN WOORD ten aanzien van de in zonde gevallen mens: Hij was VOL VAN GENADE EN WAARHEID!

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein

.


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
[2] Een heraut is iemand die vroeger een vorst aankondigde, en in zijn naam bekendmakingen e.d. deed.
[3] Het “ik-leven” is een door ons gebruikte afkorting voor: Het ik-gerichte, egocentrische en/of egoïstische leven.

.

**************************************************************

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Jezus Christus, de Zoon van God, is de Enige Poort (toegang) tot het EEUWIGE LEVEN.
De zevenvoudige introductie van Jezus Christus.
I          De eerste introductie:
Jezus was voor Zijn vleeswording Gods Woord; Hij was bij God en was God.
II         De tweede introductie:
Jezus was de Schepper van hemel en aarde.
III        De derde introductie:
Jezus is onze van God gegeven Zaligmaker.
IV       De introductie als Doper met de Geest:
V        De introductie als Lam van God:
VI       De introductie als hemelse Bruidegom:
De 1ste stappen tot de vorming van Zijn Bruid:
VII      De introductie als Koning van het Koninkrijk van God:

Hoofdstuk 2: De grote beloften van (volkomen) verlossing in (en door) het kruis van Christus.
Geroepen tot de Bruiloft van het Lam.
Soms is daartoe kastijding nodig.

Hoofdstuk 3: Beloften van nieuw, volmaakt Opstandingsleven door het Kruis.
De waterdoop.
Waarachtige toewijding aan Jezus, opdat velen tot dit NIEUWE LEVEN mogen komen.
JEZUS is voor ons het LEVEN.

Hoofdstuk 4: De belofte van het Levende Water komt via Samaria tot alle volkeren der aarde.
God zoekt instrumenten om dit (nieuwe) Christusleven door te geven aan anderen.
Het NIEUWE LEVEN uit Christus werkt ook helend op (de gezondheid van) het lichaam, door het geloof in Jezus en Zijn Woord.

Hoofdstuk 5: De persoonlijke ervaring van Jezus’ dood en opstanding.
Samengroeien met Hem in Zijn Dood, de ervaring van onze verlossing van de oude mens.
Wedergeboren uit God: zich ontwikkelend NIEUW, Goddelijk (Christus)LEVEN.
Gods oordeel als wij dit LEVEN afwijzen.
Het drievoudig getuigenis, dat Jezus ons redt en zalig maakt.
Dit getuigenis werd door de Joden uit Jezus’ tijd niet aangenomen.

Hoofdstuk 6: Het Brood van Zijn tegenwoordigheid op de tafel van ons hart.

Hoofdstuk 7: De vijand haat dit Goddelijk leven.

Hoofdstuk 8: Lichtdragers van God in deze wereld.

Hoofdstuk 9: De heerlijkheid van God zien.
“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien”.

Hoofdstuk 10: De volkomen doorbraak in het voorhangsel van ons vlees.

Hoofdstuk 11: Het door Jezus Christus opgewekte leven.

Hoofdstuk 12: De noodzaak van de dood van het Lam.
De 7-voudige bloedbesprenging in 7 Schriftgedeelten.
Het 1ste Schriftgedeelte dat van het Bloed spreekt.
Het 2de Schriftgedeelte.
Het 3de Schriftgedeelte.
Het 4de Schriftgedeelte.
Het 5de Schriftgedeelte.
Het 6de Schriftgedeelte.
Het 7de Schriftgedeelte.

Hoofdstuk 13: Deelhebbers van God door Zijn uitnemende genade en hun 7 kenmerken (deel I).
1. Als Zijn Beelddragers moeten wij Zijn LIEFDESZORG en NEDERIGHEID delen.
2. Waarachtig discipelschap wordt verder gekenmerkt door Goddelijke broeder- en zusterliefde.
3. Leden van het Lichaam van Christus worden verder gekenmerkt door de MOED van de Leeuw van Juda.

Hoofdstuk 14: Deelhebbers van God (deel II).
4. Leden van het Lichaam van Christus zijn omgord en gedrenkt in de Macht en Kracht van de Heilige Geest.
5. Leden van het Lichaam van Christus krijgen steeds meer deel aan dezelfde natuur van Jezus (2 Kor. 3:18).
6. Leden van het Lichaam van Christus zullen uiteindelijk een woonstede (nl. een geestelijke tempel) van de Vader en de Geest van Jezus Christus vormen (Ef. 2:22).
7. Leden van het Lichaam van Christus smaken Gods vrede.

Hoofdstuk 15: Gemeenschap met Gods Geest brengt een bloeiende bediening met zich mee.
7 kenmerken van een ware rank in de Wijnstok.
1ste teken: Gebedsverhoring.
2de teken: Discipelschap.
3de teken: De Liefde-natuur van God wordt ingestort.
4de teken: Goddelijke blijdschap.
5de teken: Broederliefde.
6de teken: Gehoorzaamheid als een vriend van Jezus.
7de teken: Een rijke, EEUWIGE vruchtdracht.
Een gevolg van deze gemeenschap met God is de haat van satan en wereld!
Wij hebben van die haat niets te vrezen, want de Trooster, Gods almachtige Geest, is met ons.
Deze haat vindt men ook in de valse Kerk.

Hoofdstuk 16: Gemeenschap met het LEVENDE Woord brengt gerechtigheid, vrede en blijdschap aan de gehele wereld.
Wat gemeenschap met Jezus, het LEVENDE Woord, ons brengt.

Hoofdstuk 17: Gemeenschap met de Vader Het Hogepriesterlijke Gebed van Jezus tot de Vader voor ons en het gebed van ons tot de Vader, in Jezus’ Naam.
Het Hogepriesterlijke Gebed van Jezus tot de Vader voor ons.

Hoofdstuk 18: De 7 stappen die leidden naar de feitelijke Bloedstorting van Gods Lam (deel I).
1ste stap: Gebed tot de Vader en gevangenname in de hof Gethsémané.
2de stap: Jezus voor de hogepriester van Israël geleid.
3de stap: De verloochening door Petrus; de beschuldiging van Jezus door Kajafas.
4de stap: Jezus voor Pilatus.

Hoofdstuk 19: De 7 stappen (deel II).
5de stap: De geseling van Jezus.
6de stap: Het doodsvonnis (door kruisiging) van Pilatus over Jezus.
7de stap: De kruisiging van Jezus.
Jezus dood en begrafenis.

Hoofdstuk 20: De doorbraak van en tot het Goddelijke leven (deel I).
De discipelen begonnen te geloven in Zijn Opstanding.
De verschijning aan Maria Magdaléna.
De verschijning aan 10 van Zijn discipelen.
Thomas.

Hoofdstuk 21: De doorbraak (deel II).
Het delen van Jezus’ doorbraak met Zijn Gemeente.
Genadebetoning aan en roeping van Petrus.
Hoe de hoofdstukken van het Johannes-Evangelie zijn gezien in het licht van de Israëlitische Tabernakel.

.

 

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Studie van E van den Worm, Uitleg over het Bijbelboek Johannes, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 14 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF).

Eindelijk met links, in de PDF van deze studies, die ook werken!

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 14

Deel 3.

De oogst van Gods genade en de oogst van Gods toorn

14-REAPING-THE-EARTH

.

De (graan)oogst van Gods genade

Openbaring 14 vers 14-16, “En ik (= Johannes) zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon (SV: op de wolk was Eén gezeten, des mensen Zoon gelijk), met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere Engel kwam uit de Tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want HET UUR OM TE MAAIEN IS NU GEKOMEN, omdat de oogst van de aarde GEHEEL RIJP IS geworden. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.”
Wij zien hier de Zoon des mensen, de Heer van “de Oogst”, GEZETEN op “een Wolk”; Hij is gezeten in Gods heerlijkheid (de Schekina-wolk van Gods heerlijkheid). Hij is als het ware IN RUST. Voor Hem is het werk VOLBRACHT, na Zijn PERFEKTE arbeid van DOOD en OPSTANDING, waardoor Hij de “gouden kroon van Overwinnaar en Koning der koningen draagt:
“Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.” (Psalm 2:6-9)
Tot deze (graan)oogst zendt Hij Zijn “SIKKEL” uit (het Woord van God, in de kracht van de Heilige Geest) en deze sikkel brengt de oogst binnen. De actieve Engel tot deze oogst is de Heilige Geest. Hij komt hier uit de Tempel (de Gemeente). [3] Tot het binnenhalen van deze oogst gebruikt de Here de Gemeente als een instrument in de handen van de Heilige Geest:
“…Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.” (Zacharia 4:6b)
In deze GROTE oogst van de eindtijd, ten tijde van de SPADE-REGEN-OPWEKKING [4], onderkennen wij, zoals wij al eerder zagen, 3 fasen:

 1. De oogst van de 144.000 (voortkomend uit de Bruidsgemeente), van de “volmaakten”, vlak vóór het begin van de grote verdrukking, wanneer zij tot God en Zijn troon worden gerukt:
  “En zij (de vrouw uit vers 1) baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000 [5]), die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt [6] tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5, SV)
 1. De oogst van de overigen van de Bruidsgemeente, vlak na het begin van de grote verdrukking, wanneer zij naar de woestijn worden geleid, waarna hun lichamen na 3½ jaar “in een punt des tijds” zullen worden veranderd en eeuwigheid zullen hebben aangedaan:
  En de vrouw [7] vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was (SV: haar van God bereid), opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” (Openbaring 12:6+14)
  “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (“die levend zullen overblijven”, op aarde, “in de woestijn”) zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.” (1 Korinthe 15:51-54)
  “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven (op aarde) tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (op aarde), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. [8] En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:15-17)
 1. De oogst van de ontelbaren, zowel de gestorven gelovigen/christenen vóór de grote verdrukking, alsook degenen die uit de grote verdrukking voortkomen, die na hun martelaarschap en marteldood onder de hand van de antichrist, ten tijde van de Opstanding der Rechtvaardigen, zullen OPSTAAN ten eeuwigen leven:
  “Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met WITTE gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden WIT gemaakt in het bloed van het Lam.” (Openbaring 7:9-14)
  “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest (= de antichrist), van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4).
  (1 Korinthe 15:51-54 = reeds vermeld bij punt 2.)
  (1 Thessalonicenzen 4:15-17 = reeds vermeld bij punt 2.)

.

De (wijn)oogst van Gods toorn

Openbaring 14 vers 17-20, “En een andere Engel kwam uit de Tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere Engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok (SV: snijd af de druiftakken van de wijngaard [9]) van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de Engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte (SV: sneed af) de druiven van de wijnstok (SV: van de wijngaard) van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, 1.600 stadiën [10] ver.”
Ook hier zien wij twee “Engelen” actief bezig, maar NU geldt het Gods OORDEEL over de goddelozen en de ongehoorzamen; over de antichristelijke mensen van de laatste dagen.
Gods Woord spreekt hier van “andere” Engelen. Dit moet worden opgevat als een “andere dienstbaarheid” van zowel Gods Zoon als van de Heilige Geest, want ook Gods oordeel is aan de Zoon gegeven:
“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het OORDEEL aan de Zoon gegeven.” (Johannes 5:22)
En de Uitvoerder van dit OORDEEL is wederom de Heilige Geest (= Gods Geest van oordeel):
“Wanneer de Heere (God) de vuilheid (SV: de drek) van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben (SV: verdreven hebben uit derzelver [= uit hun] midden) door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jesaja 4:4)
Wij zien hier beide Personen uit de Godheid (beter gezegd: beide Openbaringsvormen – noot AK [11]) werkzaam, zowel ten aanzien van de oogst der GENADE, als ten aanzien van de oogst van Zijn OORDEEL. Zij (deze beide Personen c.q. Openbaringsvormen) waren het ook Die – in de manifestatie van “de 3 Mannen” – Abraham bezochten (zie Genesis 18:2-3 [12]), waarna 2 van de 3 Mannen Zich afscheidden en naar Sodom en Gomorra togen om Gods OORDEEL over deze steden te voltrekken:
“Toen keerden (2 van) die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE (God).” (Genesis 18:22)
De Heilige Geest kwam hier, volgens Openbaring 14:18, uit “het ALTAAR” (= het Reukaltaar). Hij (Gods Geest, de Heilige Geest) komt hier tot actie na de GEBEDEN van de heiligen:
“En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die (af)geslacht (SV: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang WIT gewaad (SV: witte klederen) En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” (Openbaring 6:9-11)
Hij heeft MACHT over het VUUR. Het is door VUUR dat Gods oordeel over deze aarde zal komen (zie Jesaja 66:15-16 [13]); namelijk door OORLOGSVUUR (zie Openbaring 6:4 + 9:13-20 [14]), door HEMELVUUR (zie Openbaring 16:8-9 en 2 Petrus 3:7-12 [15]) en door het VUUR van Zijn Aangezicht als Hij de gehele antichristelijke wereld zal vatten in ARMAGEDDONISCHE VERNIETIGING, bij Zijn Wederkomst:

 • “En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij (= de Here Jezus Christus) Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog IN GERECHTIGHEID. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem (zie noot [16]) op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven (SV: dienstknechten), kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (alle goddeloze, ongehoorzame, antichristelijke mensen van de laatste dagen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:11-21)
 • “Want zie, die dag [17] komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.” … “U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.” (Maleachi 4:1+3)

De “druiventakken worden AFGESNEDEN (dit vertelt ons van OORDEEL) en worden geworpen in de WIJNPERSBAK van Gods TOORN.
De “wijnpersbak” wordt GROOT genoemd; dit wil zeggen dat het MERENDEEL van de mensen onder de toorn van God zullen vallen. Deze toorn van God, in deze laatste dagen, is VOLKOMEN (= ten volle), omdat de zonden van deze wereld – zonden van uiterste ongerechtigheid – dan tot aan de hemel toe zal reiken:
“Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.” (Openbaring 18:5)
Deze “wijnpersbak” is “BUITEN de STAD” (= buiten het Nieuwe Jeruzalem [18]). Er is een GROTE, ONOVERBRUG-BARE KLOOF tussen het gebied van de verdoemden en dat van de heiligen Gods:
“En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.” (Lukas 16:26)
Deze “Paarden” van Openbaring 14 vers 20 typeren de oordelende kracht van “de Geest van OORDEEL”:
“Wanneer de Heere (God) de vuilheid (SV: de drek) van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben (SV: verdreven hebben uit derzelver [= uit hun] midden) door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jesaja 4:4)
Het zijn deze “Paarden” waarop de wederkerende Koning en Zijn hemelse legers [19] zullen rijden (zie Openbaring 19:11-14 [20]), terwijl de “1.600 stadiën” (4x4x10x10) het VOLKOMEN OORDEEL (10×10 – 10 is hier het Bijbelse getal [21] van Gods oordeel) over de gehele zondige, antichristelijke wereld typeren (4×4 – en 4 is hier het Bijbelse getal van de wereld).

************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 14

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 14 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [22]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Gods doel met de mens: Een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De ‘Spade Regen opwekking’ (hier in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoon(beeld van de 144.000)van H. Siliakus. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[7] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[8] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? (hier in smartphone-formaat) van A. Klein. (noot AK)
[9] Vergelijk Johannes 15:4-6, “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.” (noot AK)
[10] In de Studiebijbel staat:
De afstand 1600 stadiën is ruim 300 km (één stadion is 192 m), wat min of meer overeenkomt met de lengte van het joodse land, gerekend van Dan tot Beerseba. Het is een symbolisch getal dat samenhangt met het getal 4 (4×400; 40×40) en compleetheid aangeeft: het bloed was overal, er was geen plaats te bekennen waar het niet was. Naast de bovengenoemde zwaarte van het oordeel wordt met de 1600 stadiën de enorme reikwijdte van het oordeel aangegeven. (noot AK)
Uit Openbaring, hoofdstuk 14, van CJH Theys, “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”:
Mensenbloed zal komen “tot aan de tomen van de paarden”! En hier wordt dan de afstand genoemd van “1.600 stadiën”. Het Bijbels symbolische getal 1.600 bestaat uit de samenstelling van 40×40. Dit zijn de Bijbelse symbolische getallen voor: “beproeving” en “het einde van alle vlees” (zie Gen. 6:13). Het symbolische getal “4” is dat van de aarde (of: de wereld), terwijl het symbolische getal “10” dat is van Goddelijke volkomenheid in wet, in oordeel en gericht. Nu is 4×4=16 en 10×10=100. Wij krijgen dan het volgende: 16×100=1.600. En dit is het symbolische getal van “TOTALE VERNIETIGING – VERDOEMENIS”. (noot AK)
[11]. In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[12] Genesis 18:2-3, “Hij (= Abraham) sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie Mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij (Abraham) zei: Mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, ga dan Uw dienaar toch niet voorbij.”
[13] Jesaja 66:15-16, “Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.”
[14] Openbaring 6:4, “En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (SV: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven.”
Openbaring 9:13-20, “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de 4 hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend (= 200.000.000), en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en (zwart)blauwe en zwavelkleurige (NBV: zwavelgele) borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen (SV: hoofden) eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.”
[15] Openbaring 16:8-9, “En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.”
2 Petrus 3:7-12, “Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.”
[16] Judas 1:14b-15,Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.” (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie De dag van JaHWEH / De dag des Heren van E. van den Worm. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Zie noot 16.
[20] Openbaring 19:11-14, En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij (= de Here Jezus Christus) Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog IN GERECHTIGHEID. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem (zie noot 51) op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.”
[21] Zie eventueel onze studie De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1) van CJH Theys. (noot AK)
[22] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 14 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 14

Deel 2.

De boodschappen van de 3 Engelen aan de kinderen Gods ten tijde van de grote verdrukking

.

14-GOSPEL-ANGEL

De eerste Engel

Openbaring 14 vers 6-7, “En ik zag een andere Engel, die hoog aan (SV: in het midden van) de hemel vloog. En hij had HET EEUWIGE Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want HET UUR van Zijn OORDEEL IS GEKOMEN. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”
Deze “Engel” is gezonden aan ALLE waarachtige kinderen Gods, die (vanwege hun “niet gereed zijn”, vanwege geestelijk geziene tekortkomingen) achtergebleven zijn in de grote verdrukking. De Heilige Geest (= de 3de Openbaringsvorm van God [3] – AK) is dan echter NIET meer in de wereld om daar Gods kinderen te troosten en om de openbaring “der (satanische) ongerechtigheid” te “weerhouden”, omdat Hij (= Gods Geest, de Heilige Geest [4] – AK) dan “uit haar midden zal weggedaan zijn” (zie 2 Thessalonicenzen 2:7), want de genadetijd zal dan zijn beëindigd:
“Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er Iemand (= Gods Geest, de Heilige Geest) Die hem (= de antichrist) nu weerhoudt, totdat Hij (= de Heilige Geest) uit het midden (van Gods wereldwijde Gemeente) verdwenen is (namelijk: als de Bruidsgemeente, waarin de Heilige Geest woont en troont, ter BEWARING wordt weggenomen, vlak na het begin van de grote verdrukking).” (2 Thess. 2:7)
Deze “Engel” komt dus voor Hem (= de 3de Openbaringsvorm van God, de Heilige Geest – AK) in de plaats ter (ver)sterking van de “achtergebleven christenen”, terwijl de “2 getuigen” (uit Openbaring 11:3-12 [5]) dat doen ten opzichte van de “Israëli’s” in Joods Palestina (wat groter is, qua landoppervlak, dan het huidige land Israël – AK).
Deze “Engel” spreekt hen (de, in de grote verdrukking, achtergebleven christenen) dus moed in om de moordende hand van de antichrist OVERWINNEND te kunnen ondergaan. Zij vormen de 3de categorie van OVERWINNAARS, zij het dan voor hen via de MARTELDOOD:
“…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openbaring 20:4)
Recapitulerend komen wij tot een DRIEDELING van OVERWINNAARS in de laatste dagen:

 1. De “144.000” ofwel de “mannelijke zoon”, die vóór het ingaan van de grote verdrukking worden/wordt “weggerukt” tot God en Zijn troon:

“En zij baarde een mannelijke zoon, [6] die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt [7] tot God en Zijn troon.” (zie Openbaring 12:5, SV)
Zij vormen het “ALLERHEILIGDOMSDEEL” [8] van Gods Bruidsgemeente uit de laatste dagen.

 1. De overigen van de Bruidsgemeente, die vlak na aanvang van de grote verdrukking “vleugels van een grote arend krijgt” om “weg te vluchten naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid, buiten het gezicht van de slang”, alwaar zij 3½ jaar zal verblijven, de gehele periode gedurende de grote verdrukking:

“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen.” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:6+14)
Dezen vormen het HEILIGDOMSGEDEELTE [9] van Gods Bruidsgemeente uit laatste dagen.

 1. De “overigen van haar zaad” (= het zaad van de vrouw, in geestelijke zin – zie Openbaring 12:17, SV) [10], die in de grote verdrukking – dwars door hun MARTELAARSDOOD heen – God de Here en het Lam verheerlijken:

Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met WITTE gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
“En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4)
Deze christenen vormen (tijdens de grote verdrukking) op aarde het VOORHOFSDEEL [11] van Gods Bruidsgemeente uit de laatste dagen.

Tot deze laatste groep richt deze “midden in / hoog aan de hemel vliegende Engel” Zich met “HET EEUWIGE EVANGELIE”. De andere (antichristelijke) aardbewoners horen Hem (= deze Engel) niet, omdat hun wandel NIET HEMELS, maar ANTICHRISTELIJK is. Bovendien is ten tijde van de grote verdrukking de deur der genade reeds VOORGOED door God GEDICHT (zie Lukas 13:24-25 [12] en Genesis 7:15-16, typologisch gezien [13]), behalve voor de “Israëli’s” in Palestina, waar de 2 getuigen van God werken:

 • “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 1260 dagen lang Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun (= de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij (de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen (SV en letterlijk: 7000 namen van mensen) gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.” (Openbaring 11:3-13)

Dit EEUWIGE Evangelie, verkondigd door deze “Engel”, is, zoals reeds vermeld, om hen (de, in de grote verdrukking, achtergebleven christenen) te STERKEN tot OVERWINNING in hun aardse strijd. Zijn boodschap is om God en NIET de mens (de antichrist) te verheerlijken en Hem en NIET de mens (de antichrist) te aanbidden, want “het uur van Gods (definitieve) oordeel is gekomen” (namelijk: na een ‘korte tijd’ van de ‘slechts’ 3½ jaar durende grote verdrukking!).

.

De tweede Engel

Openbaring 14 vers 8, “En een andere Engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad (SV: het grote Babylon), omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.”
Deze “Engel” kondigt Gods OORDEEL aan over “de grote hoer” (zie Openbaring 17:1b+5 [14]), het geestelijke “Babylon” van de eindtijd, de valse staatskerk van de laatste dagen. [15] Dit oordeel (Gods) wordt uitgevoerd door de ANTICHRIST en de 10 koningen van het 10-statendom van de laatste dagen [16]:

 • “En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.” (Openbaring 17:16-17)
 • Hoofdstuk 18 en 19:1-5; s.v.p. zelf lezen (vanwege de lengte hier niet vermeld).
 • “Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:27c) [17]

.

De derde Engel

Openbaring 14 vers 9-11, “En een 3de engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in (SV: met) vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op TOT IN ALLE EEUWIGHEID, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben DAG EN NACHT GEEN RUST, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.”
ALLE mensen die in de grote verdrukking het beest (= de antichrist) of zijn beeld zullen aanbidden, of zijn merkteken zullen ontvangen op voorhoofd of hand, zullen IN ALLE EEUWIGHEID verdoemd worden. Immers zo doende hebben zij hun (hart en) wezen geopend voor de binnentredende geest van SATAN, de vijand van God, en vormen zij zo geestelijk één wezen met hem!

Openbaring 14 vers 12-13, “Hier zien we de VOLHARDING (SV: de LIJDZAAMHEID) van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen (SV: bewaren). En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, VAN NU AAN. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen (SV: hun arbeid – gedaan door en voor de Here Jezus), en hun werken volgen met hen.”
Hier wordt de onder vervolging staande Gemeente op aarde weer aangemoedigd om LIJDZAAM haar aardse wandel en blijmoedig het OFFER VAN HAAR LEVEN te volbrengen, want na haar martelaarsdood wacht haar de (eeuwige) ZALIGHEID!
“Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding (SV: de lijdzaamheid) en het geloof van de heiligen.” (Openbaring 13:9-10)

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [18]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[3] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[5] Openbaring 11:3-12, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun (= de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij (de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.”
[6] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoon(beeld van de 144.000)van H. Siliakus. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakel van CJH Theys en/of de studies De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God) en/of LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen)van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie noot 8.
[10] Openbaring 12:17, “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: haar zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”
[11] Zie noot 8.
[12] Lukas 13:24-25,Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt (SV: Ik ken u niet, van waar gij zijt).”
[13] Genesis 7:15-16, “En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.”
[14] Openbaring 17:1b+5, “Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” … “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis (SV: Verborgenheid), het grote Babylon, de moeder van de hoeren (SV: de moeder der hoererijen = het ook in geestelijke zin “vreemd gaan” i.p.v. getrouw blijven aan God en gebod) en van de gruwelen van de aarde.”
[15] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Voor alvast iets meer info over deze “10 koningen van het 10-statendom van de laatste dagen”, lees nogmaals Openbaring 13 en de uitleg hiervan. (noot AK)
[17] Voor meer info over dit vers, zie de uitleg hiervan in onze ‘vers voor vers’ studie van Daniël 9:27c. (noot AK)
[18] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Openbaring 14 vers 1, 2, 3, 4, 5 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 14

Deel 1.

De OPNAME van Gods voortreffelijksten

(de 144.000 verzegelden)

49_adg_opname_visie_wel_juist

Openbaring 14 vers 1, “En ik zag, en zie, HET Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.” [3]
Hebben we in hoofdstuk 13 de introductie van satans “top-instrumenten” nader bekeken die hij in de laatste dagen formeren zal, in dit 14de hoofdstuk zien wij Gods “top-creatie” – die ook Hij in de laatste dagen “ten tonele” zal voeren – de 144.000 voortreffelijksten, voortkomend uit Zijn Bruidsgemeente, die allen uitverkorenen zijn uit de nakomelingschap van Jakob-Israël: 12.000 uit iedere stam, uitgezonderd de stam van Dan:

 • “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de levende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, TOTDAT wij de dienaren (SV: dienstknechten) van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. [4] Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.” (Openbaring 7:1-8)
 • “Op die dag zal de SPRUIT (= de uitgesproten afstammeling[en]) van de HEERE (die, geestelijk gezien, uit Hem voortkomt) tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.” (Jesaja 4:2)

Deze 144.000 komen (in geestelijke zin) voort uit de Bruidsgemeente, [5] die in Openbaring 12:1 getypeerd wordt door “een vrouw” in de stralende heerlijkheid van de 3-enige God [6]:
“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [7], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” (Openb. 12:1)
De Bruidsgemeente wordt gevormd door DE OVERWINNAARS [8] uit de 7 Gemeenten van Christus (lees Openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 [9]). Zij vormt dus (in geestelijke zin) de bloem [10] van ALLE Gemeenten uit de gehele wereld. Zij hebben – door de louterende werkingen van het Vuur van de Heilige Geest [11] (zie Jesaja 4:3-4 [12]) – de overwinning verkregen over alle zonde, wereld en satan, vanwege hun geloof in het Bloed van het Lam. [13] En zijn nu hecht verbonden met hun Hoofd en Bruidegom. [14]
In de verborgenheid van de (geestelijke) schoot van deze Bruidsgemeente heeft de Heilige Geest deze “144.000” – mede door toedoen van de “barensweeën”, ofwel door de “puttoestanden” die Gods oordelen [15] over de gehele aarde hebben gebracht – tot aanzijn kunnen brengen (= het VOLMAAKTE geestelijk leven in hen kunnen laten ontstaan – AK). Satan onderkent in deze “144.000” dan ook zijn grootste vijand. Voor “de vrouw” heeft hij voorshands (= vooralsnog, voorlopig) nog geen aandacht, wèl voor dit kind, deze “mannelijke zoon” (uit Openbaring 12:5, SV), beeld van de 144.000, die zij baren zou:
“En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind (SV: kind) te verslinden, zodra zij Het (SV: het) gebaard zou hebben.” (Openbaring 12:4b)
Maar… als deze “mannelijke zoon” (in geestelijke zin) gebaard is – ofwel tot openbaarheid is gebracht, en openlijk door de Heilige Geest onderscheiden wordt van “de vrouw” (voorheen Bruid of Bruidsgemeente genaamd) – “rukt” God Almachtig deze “mannelijke zoon” weg tot Hem en Zijn troon:
“En zij (de vrouw) baarde een mannelijke zoon, [16] die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt [17] tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5, SV)
Satan krijgt zodoende geen gelegenheid deze “mannelijke zoon” te “verslinden”, ofwel: te doden. Deze gelegenheid (dit Goddelijke ingrijpen) vormt de 1ste verdwijning van kinderen Gods uit de wereld. De 2de verdwijning vormt die van de overigen uit de Bruidsgemeente, bij haar vlucht naar “de woestijn”:

 • “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar, de periode van de grote verdrukking).” (Openbaring 12:6)
 • “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.” (Mattheüs 24:40-41)
 • “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren (SV: ARENDEN [18]) zich verzamelen.” (Lukas 17:34-37)

Genen (= de 144.000) vormen de “volmaakten”, de “eerstelingen” van de Bruidsgemeente. Op hen zullen alle 7 Geesten Gods [19] rusten. Zij zullen dus de Geest ZONDER MATE hebben, zoals Het Lam (van God = Jezus) Zelf:
“Want Hij (= Jezus) Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat.” (Johannes 3:34)
Daarom gaan zij (de 144.000) met Hem (= Jezus) zitten op Gods universele hemeltroon (zie Openbaring 3:21) als Zijn Koningin, terwijl de anderen uit de Bruidsgemeente “haar metgezellinnen” zullen zijn:

 • “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” (Openb. 3:21)
 • “Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen (SV: staatdochters); de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes (SV: dochters), haar vriendinnen in haar gevolg (SV: haar medegezellinnen, die achter haar zijn), worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.” (Psalm 45:10-16)

Ook vormen deze 144.000 de “Sulammith” [20], de “volmaakte”, te midden van deze Bruidsgemeente van het Lam (van God = Jezus):
“Er zijn 60 koninginnen en 80 bijwijven, en maagden zonder getal. Een enige is Mijn duive, Mijn volmaakte, de enige harer moeder, zij is de zuivere dergenen, die haar gebaard heeft; als de dochters haar zien, zo zullen zij haar welgelukzalig roemen, de koninginnen en de bijwijven; en zij zullen haar prijzen. Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren? Ik ben tot de notenhof afgegaan om de groene vruchten der vallei te zien; om te zien, of de wijnstok bloeide, de granaatbomen uitbotten. Eer Ik het wist, zette Mij Mijn ziel op de wagens van Mijn vrijwillig volk (HSV: Mijn gewillig volk). Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien. Wat ziet gijlieden de Sulammith aan? Zij is als een rei van twee heiren (HSV: als een reidans van 2 legers).” (Hooglied 6:8-13, SV)
Dezen (de 144.000) hebben “op hun voorhoofd de Naam van Zijn (= Jezus’) Vader geschreven(zie Openbaring 14:1); dit wil zeggen: zij vormen, samen met de Zoon, het volmaakte “uitgedrukte Beeld van des Vaders Zelfstandigheid”:
“Hij (= Jezus), Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk (SV: het uitgedrukte Beeld) van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.” (Hebreeën 1:3)
Dezen (de 144.000) vormen “in meest engere (= nauwere) zin” de Bruid van het Lam, daarom wijken zij ook nooit van Zijn zijde en “volgen zij Hem, waar Hij ook henen gaat”:
“Zij (de 144.000) zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.” (Openbaring 14:4)
Zij worden hier (in Openbaring 14:1) gezien “op de berg Sion”, dit is in de hemelen, nadat zij zijn “weggerukt tot God en Zijn troon” (volgens Openbaring 12:5).

.

Openbaring 14 vers 2-3, “En ik hoorde een geluid (SV: een stem) uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied (SV: nieuw gezang) vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren.”
Hun vele stemmen – deze worden hier gehoord als “een geluid van vele wateren” – klinken als één stem, als een wondervol akkoord. Het is de stem van God Almachtig, als een “donderslag”:

 • “Daarna brult Hij met Zijn stem; Hij dondert met de stem van Zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet terug, als Zijn stem gehoord wordt. God dondert wonderbaar met Zijn stem; Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet.” “Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals Hij, met uw stem donderen?” (Job 37:4-5 + 40:4)
 • “De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.” (Psalm 29:3)
 • “En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.” [21] (Openbaring 4:5)

Ook verheerlijken zij (de 144.000) het Lam met citerspel en “een nieuw gezang”, dat niemand anders uit de Bruidsgemeente hun kan nazingen; ook niet de 4 “dieren” en de 24 “ouderlingen”, die er een deel van vormen. Zij (de 144.000) zingen God het HOOGSTE levenslied toe en verheerlijken Hem méér dan alle anderen.
Zij (de 144.000) zijn, net als alle andere christenen “VAN DE AARDE GEKOCHT” (Openbaring 14:3); en behoorden dus ook eerst satan toe! Ook zij waren dus eerst ZONDAREN, maar zijn wit (= rein) gewassen door hun geloof in het Bloed van het Lam. [22]

.

Openbaring 14 vers 4, “Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.”
Zij zijn “niet met vrouwen bevlekt…, want zij zijn maagden” (= letterlijk: celibaten). Mogelijk zijn door de HEILIGMAKENDE KRACHT van de Heilige Geest ook hun AARDSE lichamen, dus terwijl zij nog op aarde waren, reeds gebracht in een hemels functioneren, waardoor SEXUALITEIT bij hen niet (meer) in het geding is:
“Want er zijn ontmanden (SV: gesnedenen) die uit de moederschoot zo geboren zijn; en er zijn ontmanden  die door de mensen ontmand (SV: gesneden) zijn; en er zijn ontmanden die zichzelf ontmand (gesneden) hebben om het Koninkrijk der hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten.” (Mattheüs 19:12)
Een andere mogelijkheid is (als de GEESTELIJKE opvatting van deze tekst), dat deze 144.000 door de Geest van God zijn vrijgemaakt van alle EGOÏSME dat verbonden is aan DENOMINATIEVE (= SEKTARISCHE) gedachten. “Vrouwen” hier, in Openbaring 14:4, dus vermeld als typering van “denominaties”, sekten. Dezulken hebben zich dus reeds OP AARDE geheel ten dienste gesteld aan Christus en Zijn Lichaam als geheel.
Dezen (de 144.000) zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Zij wijken dus niet van Zijn zijde, ook niet in hun aardse strijd, die zij voor Gods Koninkrijk voeren als Gods GROOTSTE LEIDERS van het laatste uur (zie Obadja 1:21) als de eerstelingen voor God en het Lam”:
“Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau (= beeld van de nog vleselijke, wereldsgezinde christenen) te oordelen (SV: te richten), en het koningschap zal van de HEERE zijn.” (Obadja 1:21)

.

Openbaring 14 vers 5, “En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: onberispelijk) voor de troon van God.”
Dit “onberispelijke”, dat “onbedrieglijke van hun mond” is reeds een karaktertrek tijdens hun AARDSE WANDEL, want in de hemel wordt NERGENS bedrog gevonden of berispelijkheid, daar is IEDEREEN onberispelijk, levende in de liefde Gods:
“omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.” (Efeze 1:4)
Maar dezen (de 144.000) heeft de Geest van God REEDS OP AARDE kunnen brengen tot het “vlekkeloze” en “rimpelloze” (!):
“opdat Hij (= Jezus) haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet (SV: vlek) of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (SV: onberispelijk) zou zijn.” (Efeze 5:27)

 

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [23]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Gij, volk van Israël, ontwaak !van E. van den Worm en/of ons artikel ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein.
Ter verduidelijking het volgende:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25). (noot AK)
[5] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid / Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (= manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon. Geestelijk gezien: gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
[6] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een ÉÉNHEID. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[7] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ uitleg van Openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Bloem, de letterlijke betekenis = Iemand die zich door fraaie of lieflijke gedaante, reinheid of frisheid onderscheidt. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[12] Jesaja 4:3-4, “Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.”
Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie eventueel onze studie Het boek HOOGLIED (over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom)van H. Siliakus. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studies God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schuddenen/ofDe dag van JaHWeH / De dag des Herenvan E. van den Worm. (noot AK)
[16] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)”, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoon(beeld van de 144.000)van H. Siliakus. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7)”, met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[18] Er is hier heel bewust gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
[19] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[20] Sulammith = In het Hebreeuws staat er een vrouwelijk zelfstandig naamwoord, overgeschreven in het Nederlands: Sjoelamiet. Deze naam komt alleen voor in Hooglied 6:13. Zij betekent ‘de volmaakte’ of ‘de vredige’. (noot AK)
[21] Zie noot 19.
[22] Zie noot 13.
[23] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudies op A6 formaat: geschikt voor smartphone, tablet of e-reader

bijbelstudies_eindtijdbode

Geachte lezer,

Vanaf heden zal ik, met enige regelmaat, alle beschikbare Bijbelstudies ook gaan omzetten naar het kleinere A6 formaat. Deze studies zijn dus gemakkelijker/duidelijker te lezen via uw smartphone, tablet of  e-reader.
Ook deze studies zijn en blijven GRATIS te downloaden.
Onze studies op A4 formaat blijven ook gewoon beschikbaar. Zeker omdat dit formaat gemakkelijker is om eventueel uit te printen, maar… ook duidelijker i.v.m. bepaalde schema’s, plaatjes etc.

De (nu nog korte) lijst met studies op A6 formaat kunt u vinden door op de volgende link te klikken: http://www.eindtijdbode.nl/overzicht-ebook.html

Met vriendelijke groet, en Gods zegen toegebeden
A. Klein

.

Geplaatst in Algemene informatie, Artikel van A Klein, Bijbelstudie | Tags: , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (14): Arendsvleugelen – over Gods kracht, werkende in Zijn heiligen hier op aarde

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

De kracht van God

Wij zullen vandaag onder de loupe nemen wat de Schrift verstaat onder “arendsvleugelen”. Het eerste punt wat wij willen weten, is: wat is de betekenis als wij in de Bijbel lezen van deze arendsvleugelen?

 • Deze vleugelen doelen op de kracht van God, als de Heilige Geest Zelf.
 • Het is ook de kracht van God, werkende in Gods kinderen. Let op, niet zomaar in mensen, neen, het is Gods kracht werkende in Zijn heiligen hier op aarde.

Onder deze twee punten zijn de arendsvleugelen te brengen. In Exodus 19 vers 4 lezen wij hetgeen God gezegd heeft tot Mozes: “Gijlieden hebt gezien, wat ik de Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht heb”. Hier is een beeldspraak, door God Zelf gebruikt, waarmee God wil beduiden, dat dit volk Israël verlost is geworden uit ballingschap, uit gevangenschap, uit slavernij, door de kracht van God, door de Heilige Geest Zelf, Die alzo heeft gewerkt in het leven van Gods kinderen. Wij lezen verder in Deuteronomium 32 vers 11-12: “Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken; zo leidde hem de Here alleen, en er was geen vreemde god met hem”. In deze twee verzen geeft God de verdere verklaring van wat Hij tegen Mozes eerder gezegd had. De Here alleen heeft Zijn volk uitgeleid en tot Zich gebracht, zoals een arend het doet met zijn eigen jongen. In Openbaring 4 vers 7 lezen wij onder andere van het vierde dier, dat wordt beschreven als een vliegende arend. En wij weten, dat in deze vier dieren de uitbeelding plaats heeft van de volheid die wij vinden in de Here Jezus Christus. Zij typeren niet alleen wat wij kennen als de uitbeelding van ons vierzijdig Evangelie, maar zij zijn typerend voor de volheid die er is in de Here Jezus Christus, waarvan wij ook in de vier Evangeliën een uitbeelding vinden, namelijk in die bedieningen, die hoedanigheden, die wij later nader onder ogen zullen zien. Tot zover wat betreft de kracht van God Zelf, door de Heilige Geest.
Nu willen wij onderzoeken wat de Bijbel zegt over deze kracht, zich openbarende in Gods kinderen.

De kracht van God, werkende in Zijn heiligen

In Zijn profetische rede zegt de Here Jezus Christus: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst (of wederkomst) van de Zoon des mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden (Matth. 24:27-28). De Here spreekt hier eigenlijk van dat, wat wij kunnen verstaan onder de verzoening. Het dode lichaam is het lichaam van onze Here Jezus Christus, dat voor ons werd gekruisigd. In Zijn sterven lag de verzoening van (en voor) ons. Prijst God! En rondom de verzoening van Jezus Christus daar zullen de arenden, de kinderen Gods, zich scharen. Daar is geen andere pleitgrond voor ons, dan de verzoening die Hij voor ons gekocht heeft, betaald met Zijn eigen Bloed. Lukas 17 vers 37 bevestigt het één en ander voor ons: “En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden”. De arenden zijn de heiligen. En dit is dus de slotconclusie op het antwoord van de Here met betrekking tot de vermisten, van welke Hij in het voorgaande spreekt. Als wij beginnen bij vers 34, dan zegt Hij daar: “In die nacht zullen twee op één bed zijn, de één zal aangenomen, de ander zal verlaten worden”. Onderstreep het woord “aangenomen”. Dit is geen opgenomen worden. Aanname is tot zich nemen en dat zal een gebeuren hier op aarde zijn. Opname ligt in het verticale vlak. Hier wordt de aanname geduid van hen die straks uitgeleid worden in de woestijn (zie Openb. 12:6 en 14). Zij zijn de zgn. vermisten, zij behoren tot de Bruid. Om tot dit Lichaam te behoren, moeten wij allen jagen naar de heiligmaking, anders is het onmogelijk. Zij zijn gekomen tot de volmaaktheid in Christus. Dat wil zeggen, straks in de woestijn – zo is mijn persoonlijke overtuiging en geloof – is er natuurlijk een diepere, verdere scholing in Christus. Maar als dit gebeurt dan moeten zij al staan in dat wondervolle teken van de volmaaktheid in Christus. En let op, dit ingrijpen van dat heiligingsleven gaat tot in het huwelijksleven toe! En niet alleen in het huwelijksleven, ook in het maatschappelijke leven. Het dringt door tot geheel het menselijk bestel, alles waarbij de mens betrokken wordt hier op aarde. Tot zelfs het huwelijksleven, daarin zal de scheiding plaats vinden. God kent de Zijnen. Al houdt u nog zoveel van elkaar, u zult moeten komen tot dit punt waarop God u boven alles en allen is. Wanneer wij de Here Jezus Christus liefhebben ‘meer dan alles en boven allen’, alleen dan kunnen wij verder en dieper geleid worden. Zolang er nog iets is in ons leven, dat wij meerder achten dan Hem, wat dus tussen Hem en ons komt te staan, zolang zijn wij nog gebonden, zolang leven wij nog niet in de vrijheid waarmee Hij de kinderen Gods heeft vrijgemaakt.
Als de Zoon des mensen u heeft vrijgemaakt, zegt Gods Woord (in Joh. 8:36), dan zijt gij waarlijk vrij. Vrij van alles. En niet om wederom gebonden te worden, in welke vorm of gedaante ook. Wij worden innerlijk vrijgemaakt.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar (zie vooral ook het “In memoriam”).

.

*************************

Inhoudsopgave:

De kracht van God.
De kracht van God, werkende in Zijn heiligen.
Arend en duif.
Toebedeeld door genade.
Een verborgen weg.
Opstandingsleven.
Gezalfde ogen.
Deelhebben aan Jezus.
Gereedmaking tot de dienst.

.

Geplaatst in Bijbelstudie, de Heilige Geest, Geestesgaven, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Studie van CJH Theys, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Openbaring 13 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 13

ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet (vervolg)

.

20191107_141913(1)

Openbaring 13 vers 8, “En allen die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, althans van wie de namen NIET zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is (= Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden), van de grondlegging van de wereld af.”
Alle mensen, die dan nog leven, zullen de antichrist aanbidden; behalve zij die “het zegel van God” aan hun voorhoofden hebben (zie Openbaring 9:4), voor zover ze nog niet zijn gedood door de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers):
“En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God NIET op hun voorhoofd hadden.” (Openb. 9:4)
Ook vormen, zoals wij zagen, degenen in Israël die onder bescherming staan van Gods “2 getuigen” een uitzondering.
Wij lezen verder, in dit 8ste vers, dat het Lam Gods, onze Here Jezus Christus, reeds vóór “de grondlegging van de wereld” (zie 1 Petrus 1:20) in Gods hart en gedachten GESLACHT IS; met andere woorden, dat reeds vóór de schepping van de mens – waarvan God wist dat hij in zonde vallen zou – door God, in Zijn wondervolle voorziening van GENADE, een PAASOVERWINNING voor die in de zonde te vallen mens is bereid!
Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.” (1 Petr. 1:20)

Openbaring 13 vers 9-10, “Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding (SV: de lijdzaamheid) en het geloof van de heiligen.”
God vraagt hier de aandacht van de christenen die in de grote verdrukking worden gebracht (denk o.a. aan de zgn. “dwaze maagden” uit Mattheus 25:1-13 [3]) om LIJDZAAM en IN GELOOF het slachtoffer van hun leven (= het offer van de marteldood) te volbrengen ZONDER TEGENSTAND, net zoals Jezus zulks volbracht:
“Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.” (Jesaja 53:7)

Het beest uit de aarde

Openbaring 13 vers 11-12, “En ik zag EEN ANDER BEEST opkomen, uit de aarde, en het had 2 hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het (andere beest – de valse profeet) oefent al de macht van het eerste beest (uit de zee [der volkeren] = de antichrist,  zie Openbaring 13:1-8)  voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.”
Ook deze (door satan in bezit genomen) mens is in Gods ogen een “BEEST”. Dit beest komt op “UIT DE AARDE”. Zijn bezieling komt uit de ONDERWERELD der DEMONEN. Zijn kracht (denk aan de 2 lams-hoorns) zal lijken op die van het Lam Gods in Zijn profetische bediening, doende wonderen en tekenen (zie Openbaring 13:13-14a), maar hij is de VALSE PROFEET, de “staart” van de draak:
“…en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart.” (Jesaja 9:14b)
Hij (deze leugen onderwijzende, en dus VALSE profeet) zal met de ANTICHRIST één span in de handen van satan vormen, daarom “oefent hij al de macht van de antichrist (= de macht van satan) in de tegenwoordigheid van hetzelve uit”. Die macht is zo gezegd bij hem in “betrouwbare handen”. Hij is dan ook een ijverige propagandist van de antichrist. Hij is de mond van satan, die de antichrist aanprijst als zijnde de op aarde teruggekomen CHRISTUS (en dit moet men dan zien als een soort TITEL, een goddelijke FUNCTIE). Immers deze (door satan in bezit genomen persoon) zal staan in het teken van Jezus, de Christus; namelijk in die van DOOD en OPSTANDING:
“En ik zag één van zijn koppen (SV: hoofden) als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.” (Openbaring 13:3)
Daarom zal hij (de valse profeet) er eerst bij de wereld op aandringen om de antichrist, als de (zogenaamd) teruggekomen Christus, te AANBIDDEN; later zal de mensheid hiertoe GEDWONGEN worden!

Openbaring 13 vers 13-14a, “En het (andere beest – de valse profeet) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen (SV: in de tegenwoordigheid) van het beest (= de antichrist).”
“Tekenen en wonderen der LEUGEN” (zie 2 Thessalonicenzen 2:8-10) begeleiden de SATANISCHE bediening van deze ‘lookalike van Johannes de Doper’ ofwel deze ‘heraut van (= bode en afroeper van boodschappen namens) de VALSE christus / messias’ (= de ANTICHRIST):
“En dan zal de wetteloze (SV: de ongerechtige) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.” (2 Thess. 2:8-10)
Hij (de valse profeet) zal ook VUUR uit de hemel doen afkomen op aarde, net als ELIA (zie 1 Koningen 18:38 [4]), en net als de “2 getuigen” uit Openbaring 11:
“En als iemand hun (de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden.” (Openbaring 11:5)

Openbaring 13 vers 14b-15, “En het (andere beest – de valse profeet) zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest (= de antichrist) dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem (= het andere beest – de valse profeet) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest NIET zouden aanbidden, GEDOOD zouden worden.”
Om het beest, “dat de wond van het zwaard zal hebben en weer zal leven” (= de antichrist), méér Goddelijke eer en aanbidding te geven zal de valse profeet een BEELD van de antichrist laten maken. En dit beeld zal hij een geest geven, zodat dit beeld OOK KAN SPREKEN. Dit alles, opdat de gehele wereld dit beeld van de antichrist, op straffe van de dood bij weigering, zal AANBIDDEN (vergelijk Daniël 3 – dat gaat over Nebukadnezars beeld en zijn vurige oven, waar 3 jonge mannen – Sadrach, Mesach en Abed-Nego – in werden gegooid).
Een IEDER die voor dit beeld zal neerknielen (= aanbidden), is in Gods raadsbesluit een kind der EEUWIGE VERDOEMENIS:
“…Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.” (Openbaring 14:9-10)

Openbaring 13 vers 16-18, “En het (andere beest – de valse profeet) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven (SV: dienstknechten) een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij (of: zij) die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.”
Ook zal de valse profeet – gebruik makend van de intrede van de COMPUTER in de menselijke samenleving – een IEDER die geen deel wil hebben aan de aangeboden ‘VREDE’ van de antichrist, van “kopen of verkopen” uitsluiten door de mensen te verplichten “een MERKTEKEN” te ontvangen “aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd”. Gedacht wordt aan een voor het oog onzichtbaar merkteken, dat slechts door middel van INFRA-RODE stralen gezien wordt. Alle winkelsystemen zullen dan hierop aangepast worden. Hierdoor zullen allen die dit merkteken weigeren “hongeren en dorsten” (vanaf dan tot aan hun marteldood). Want:
“Zij zullen (in Gods eeuwige nabijheid) geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.” (Openbaring 7:16).
ALLE kinderen Gods zullen dit merkteken (als het goed is) WEIGEREN, althans allen die in de vreze Gods zullen blijven, want:
“…Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.” (Openbaring 14:9-10)
Zij zullen – als zij dit merkteken WEIGEREN – ook dienovereenkomstig als MARTELAREN sterven onder de moordende hand van de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers):
“…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang.” (Openbaring 20:4)
Het getal van de antichrist is 666. ZES is het getal van de ZONDIGE MENS. 666 is het getal van de antichrist, “de MENS der ZONDE” (zie 2 Thessalonicenzen 2:3-4); 6 naar LICHAAM, 6 naar ZIEL en 6 naar de GEEST.
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander (van God en gebod), die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (zie 2 Thessalonicenzen 2:3-4)
Reeds bij de behandeling van Openbaring 9:10-11 en 12:4 is over deze “voorloper” en (valse) profeet van de antichrist geschreven:
“En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.” (Openbaring 9:10-11)
“En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.” (Openbaring 12:4)

20191107_133728(1)

*************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 13

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 13 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [5]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’ van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)
[4] 1 Koningen 18:38, “Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het (vuur) op.”
[5] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen