ONbesneden oren

“Tegen wie zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren?”

Dit was de klacht van de profeet Jeremia (zie Jer. 6:10a, HSV). En… wij zullen ons de grote droefheid van de profeet enigszins kunnen voorstellen als wij weten welk een ernstige boodschap hij te brengen had (zie de voorafgaande verzen van Jeremia 6, vooral vers 1).
Is er iets dat een oprechte dienstknecht van de Here meer kan smarten dan dit: dat het volk dat hij waarschuwt, omdat het in groot gevaar verkeert, niet wil luisteren? Een volk bovendien waarmee hij zich nauw verbonden weet! Niemand heeft deze smart beter onder woorden kunnen brengen dan Jezus Christus Zelf in Mattheüs 23 vers 37 (HSV):

  • “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!”

Veel is er sinds de dagen van Jeremia in de wereld veranderd, maar het volk van God is nog altijd (even) traag om (goed) te luisteren! Tegen wie zal ik spreken”, geeft de crisis weer waarin menige – door God gezonden – boodschapper zich vandaag de dag bevindt. En de droefheid van de boodschapper is dan ook Gòds droefheid! Jeremia vroeg als het ware aan de Heer: “Heeft het prediken nog wel zin?”
Maar… ook Gods huidige boodschappers kunnen zich dit regelmatig afvragen: Wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren?Want ook vandaag de dag kunnen Zijn boodschappers zeggen: “Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan” (Jer. 6:10b, HSV). Wij kunnen ons de moedeloosheid van Jeremia dus ook goed voorstellen.
En… er zijn ook nu – gelukkig – nog Jeremia’s en Elia’s onder ons! Maar… ook vandaag de dag gebeurt – helaas – nog steeds hetzelfde! De meeste christenen zijn even onverbeterlijk als de oude Israëlieten. Men spòt zelfs met het Woord (zie Jer. 6:10c). Hoorders van het Woord zijn er genoeg, maar DADERS van het Woord moet men met een kaarsje zoeken!

Voor wie er belang in stelt te weten wat toch de oorzaak van dit alles is, staat er in Jeremia 6 vers 10 nog iets anders geschreven: “ONbesneden is hun oor” (zoals het zo “mooi” in de Statenvertaling staat). ONbesneden oren horen bij ONbesneden harten, en dat zijn: harten die NIET wedergeboren zijn.

Wat BESNEDEN oren uitwerken, lezen wij in Psalm 40 vers 7-9 (SV/HSV):

  • “U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en spijsoffer; U hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist… Ik vind er vreugde in, mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag ik diep in mijn binnenste”.

Het verband met de besnijdenis van het hart is duidelijk: “men ervaart VREUGDE (in de oude Statenvertaling staat: LUST) om Gods welbehagen te doen”. Wedergeboorte is een werk van God, het is niet ONS werk. Wij WORDEN wedergeboren. Maar, zoals wij uit de gelijkenis van de zaaier kunnen weten (zie Matth. 13:1-9 en 18-23), kunnen wij wèl zorgen voor de juiste omstandigheden die wedergeboorte – en groei van het wedergeboren leven – mógelijk maken:

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus[1]


[1] Artikel van H. Siliakus, uit het blad ‘De Tempelbode’ van juli 1983. Enigszins bewerkt door A. Klein.

Advertenties
Geplaatst in Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Studie van H Siliakus, Werkers in Gods dienst | Tags: , , , , , | 2 reacties

Boekbespreking 58: Het ‘Onze Vader’

Een artikel van ds. J.H. Sillevis Smitt (1897-1975)[1]

Het Onze Vader

Inleiding:

Onze Vader,
Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze;
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.

De kleine tamieion

De Here Jezus heeft aan Zijn discipelen vaak de raad gegeven: Ga in uw tamieion – dat is in de kleine kamer die van binnen gesloten kan worden, de enige plaats in het Oosterse huis waar u God kunt zoeken zonder door iets of iemand gestoord te worden – ga in uw binnenkamer. U behoeft er niet op te rekenen, dat u ooit licht en kracht in God zult vinden, als u dit bevel van Jezus negeert. God wordt een kracht in ons leven, als we Hem plaats en tijd geven. Maar wie Jezus’ raad – en deze raad is een bevel, een levenswet – opvolgt, die zal verrassende ervaringen opdoen. Hij zal tot de ontdekking komen, dat die uren, doorgebracht in de kleine tamieion de mooiste èn de moeilijkste uren van zijn leven worden. Nooit is een mens zo rijk en zo gelukkig dan wanneer hij bidt. Maar ook voelt een mens zich nooit zo rampzalig en zo verwerpelijk, dan juist wanneer hij tot God komt. Als we bidden komen we vaak zeer dicht bij de hemel. We wisten niet, dat er zo diepe vrede en zo rijk geluk in de ziel kon komen. Als we bij God zijn, worden soms op eenmaal alle angst en schaamte, alle schuldgevoel en zorg van ons weggenomen. We wisten tevoren niet, dat God zo vriendelijk, zo goed, zo wijs was. In de kleine tamieion gingen de geheimen daarvan voor ons open.
Nog eens: Wie bidt, is vaak dicht bij de hemel. Maar ook dat andere is waar: De ogenblikken van gebed zijn vaak de moeilijkste. Wat kunnen we het benauwd hebben, als we met God alleen in die binnenkamer zijn. Wat kan het dan donker worden. We kunnen dan niet meer weg. Nergens meer heen. We kunnen ons zelf niet meer ontvluchten. We kunnen onze mislukkingen, onze zonden niet meer ontvluchten. We kunnen God niet ontvluchten. We voelen dan iets van de waarheid van het woord, dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Dan zien we pas wat zonde is. Met verschrikking valt het, in Gods tegenwoordigheid, ons op het geweten; hoe is het mogelijk, dat ik zo dwaas, zo ontrouw, zo brutaal, zo leugenachtig kon zijn. Wat wordt het ons bang te moede als we alleen zijn met ons zelf en we God maar niet kunnen vinden. Als alleen maar Zijn veroordeling zich uitspreekt in ons geweten. Dan grenst de tamieion aan de hel.
De kleine tamieion is Gods werkplaats. Daar bewerkt Hij ons. Hij breekt dan aan ons en schaaft aan ons en slijpt ons. Hij kneedt ons naar Zijn wil en vormt ons naar Zijn plan. Laat ik het met Bijbelse woorden mogen zeggen: Onze ‘oude mens’ wordt daar afgebroken en gedood en onze ‘nieuwe mens’ komt daar tot leven en bloei. En – God gebruikt de brokstukken van onze oude mens om de nieuwe mens op te bouwen.

Gaat bidden vanzelf?

Bidden is een door en door natuurlijk en daarom zeer eenvoudig iets. Dat komt zo maar vanzelf, uit de ziel, op. En bidden is het allermoeilijkste waartoe een mens kan komen.
Het is het meest eenvoudige. Elk kind kan bidden, eenvoudig, natuurlijk, eerbiedig, hartelijk – vertrouwend bidden. In hetzelfde ogenblik dat een kind van God geboren wordt, wordt een bidder geboren. Bidden is voor een kind van God even natuurlijk en noodzakelijk als ademen voor het lichaam.
Maar bidden is ook uitermate moeilijk. Een mens moet het zijn hele leven blijven leren en blijft er dan nog een stumper in. Bidden moge dan naar de nieuwe natuur zijn van het kind van God, het is geheel tegen zijn oude natuur in. Alleen reeds de houding van het gebed drukt uit dat er met een mens heel wat moet zijn gebeurd eer hij tot bidden kwam. Wie knielt er nu graag? Wie vouwt zijn handen nu vrijwillig als een smekeling? Wie wil er zijn ogen sluiten voor al wat de wereld aan schoons en verlokkends bieden kan? Bidden is moeilijk. Het vraagt de overgave van de hele mens. Het vraagt inderdaad: Gevouwen handen, gebogen knieën, gesloten ogen.
… “Heer, leer mij bidden. … Als antwoord op die vraag gaf Jezus toen het gebed, dat onder christenen bekend staat als: “Het Onze Vader”.

KLIK HIER als u deze studie wilt lezen of downloaden (= GRATIS).

A. Klein

********

[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over wijlen Ds. J.H. Sillevis Smitt. (noot AK)
Geplaatst in Bidden/Gebed, Boek/studiebespreking, Nuttige studie als 'basiskennis' | Tags: , , , | 1 reactie

Bijbelstudies die GRATIS via onze site beschikbaar zijn

U kunt de PDF-files van de betreffende Bijbelstudies op deze pagina gratis downloaden. Klik daarvoor op de studie van uw keuze in onderstaande lijst. Om een PDF-file te bekijken of te downloaden, heeft u wel het programma Adobe Reader nodig.

U heeft keuze uit diverse studies, vermeld in de volgende 6 rubrieken:

1. Eindtijd studies

2. Uitleg (diverse) Bijbelboeken

3. Algemene onderwerpen

4. Een ANDER geluid:

5. Gods plan met Israël

6. Tabernakel studies

**********************************************************************************

Voor een overzicht – en tevens de downloadpagina – van onze (meestal korte) WEBLOG artikelen en/of studies, bijgewerkt van de periode 2008 t/m juni 2017, KLIK HIER

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Algemene informatie, Artikelen van A Klein, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Studie van E van den Worm, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Daniël, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (laatste, 6e deel).

bijbel-open

Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk? (vervolg)

Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?

U weet ook (vanwege eerdere uitleg in deze studie) dat er in het 1000-jarig Rijk een groei is naar volwassenheid (= de geestelijke volmaaktheid) toe.
Laten we eens kijken naar Hebreeën 11 vers 39-40. Hier zien we dat ook de mensen uit het Oude Verbond groeien naar de volmaaktheid van Christus toe, totdat de manlijke rijpheid van Christus ook in hen zal zijn (zie Efeze 4:13, waar staat dat “allen” komen tot de status van “een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”).

  • “En deze allen (= de geloofsgetuigen uit het Oude Testament, zie vers 4-38) hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen.” (Hebr. 11:39)

Dus zij hebben geloofd, maar hebben “de vervulling van de belofte niet verkregen”. Zij waren ‘alleen maar’ gelovigen. Zij geloofden God. Abraham geloofde God, en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Verder niks. Ook geen aardse erfenis. God beloofde hem Palestina (zoals diverse Christelijke en Joodse schrijvers, zeker in het verleden, het huidige “Israel” nog steeds noemen – AK), maar hij heeft “de vervulling van de belofte niet verkregen”. Abraham heeft ook uitgezien naar “de stad die fundamenten heeft” (zie Hebreeën 11:10, en ook nog Openbaring 21:14+19), maar de heerlijkheid van de hemel, al deze dingen, heeft hij (nog) “niet verkregen”, maar hij geloofde God. Ook hij moet deze volmaakte (geestelijke en/of hemelse) toestanden nog ontvangen.

  • “Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij (de geloofsgetuigen uit het Oude Testament) zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.” (Hebr. 11:40)

Wij worden dus in het 1000-jarige Rijk allemaal instrumenten van God om al dat volk van het Oude Verbond (geestelijk) volmaakt te maken. Tenminste, als u zelf die volmaaktheid al ontvangen hebt van de Heer, want hoe meer wij (geestelijk) volwassen zijn, des te meer kunnen wij uitdelers worden van Gods heerlijkheid. Als u niets hebt, kunt u ook niets uitdelen. Als u geen brood (beeld van de geestelijke spijze) hebt, kunt u ook geen brood uitdelen, u moet eerst zelf dat brood (ontvangen) hebben. Dat NIEUWE LEVEN[1] moet in u zijn, dat Christusleven; en naarmate dat Christusleven in u gevonden wordt, kunt u dat uitdelen aan de andere kinderen Gods, die dat nog niet hebben, zelfs aan een persoon als (bijvoorbeeld) Jesaja. In wezen is Jesaja niets zonder God. In wezen is Abraham niets als God niet gewerkt had door hem heen. Maar Abraham, David enzovoorts hebben door geloof (in God) gehandeld, maar ze hebben in het geestelijke geen vorderingen gemaakt, geen groei (want alleen in en door Christus kunnen wij “tot de volmaaktheid komen” – zie Hebreeën 11:40 en ook nog Efeze 4:13).
Daarvandaan dat de Heer zegt: “Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar… de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij(Lukas 7:28). Omdat de minste wedergeboren is, maar zij (degenen uit het Oude Verbond) nog niet, ze hebben alleen (God) geloofd. En heel veel mensen van het Nieuwe Verbond sterven ook zoals zij, ‘alleen maar’ in het geloof en verder hebben ze (geestelijk gezien) weinig tot niets (denk aan de Laodicea-gemeente, zie Openbaring 3:15-19). De gelovigen uit het Oude Verbond hebben geloofd in die wonderlijke God en ze hebben zich geopend voor die God, maar hebben op aarde de goddelijke natuur (= het aan Christus gelijkvormig zijn, ofwel “de maat van de grootte van de volheid van Christus” – zie Efeze 4:13) niet gekregen. Ook zijn er vele gelovigen uit het Nieuwe Verbond die zich pas op hun sterfbed bekeren. Zij hebben dan als het ware, net als de gelovigen uit het Oude Verbond, (tijdens hun aardse leven) niets van de goddelijke Christus-natuur ontvangen. Zij moeten alles van deze goddelijke Christus-natuur daar, in het 1000-jarige Rijk, ontvangen. Daar krijgen we de grote actie, een geweldige opvoeding van het Lichaam van Christus tot volmaaktheid. Want als het 1000-jarige Rijk voorbij is zien we die Nieuwe Hemel in scène gezet worden. Johannes werd (in de geest) uit zijn tijd gebracht in de eeuwigheid van Gods Nieuwe Hemel (zie o.a. Openbaring 1:1+9 en 21:1). Hij ziet dan de Bruid van Christus, schoon en heerlijk (zie Openbaring 21:2+9b-11).
Ziet u, heel de Bruid van Christus moet in het 1000-jarige Rijk tot (geestelijke) volwassenheid gebracht worden. In het Koninkrijk van God (op aarde) is er (als het goed is, geestelijke) groei, maar… ook in het 1000-jarige Rijk. Alle gelovigen gaan in die 1000 jaren geestelijk groeien tot de volwassenheid bereikt is, van heerlijkheid tot heerlijkheid. In dit Rijk van Christus wordt alles dan heerlijker en heerlijker, tot iedereen dan gegroeid is tot volwassen zonen Gods.[2] Dan is iedereen, als Zijn Bruid, gereed voor de positie en taak in de Nieuwe Hemel. Dit zag Johannes in Openbaring 21.[3] De gehele Bruid neemt dan haar positie in en… haar plaats is van de troon van God af tot de Nieuwe Aarde toe (zie o.a. Openbaring 21:22-27 en 22:1-5). Dit is een eeuwige positie, afdalend van Gods troon tot de Nieuwe Aarde toe (waarvan de ladder uit de hemel in Jakobs droom een uitbeelding is – zie Genesis 28:12). Zij (de Bruid van Christus) moet voor deze Nieuwe Aarde zorgen, erover heersen in de liefde en gerechtigheid van God.

  • KLIK HIER als u deel 6 van deze studie verder wilt lezen (LET OP: deel 6 begint, in deze nu compleet gemaakte studie, vanaf blz. 24).

E. van den Worm
(1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[4]

***********************

[1]  Zie eventueel de studie LUKASHet Boek van de NIEUWE MENS in Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[2] Ook dochters van God worden – als zij volmaakt in Christus zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). Want, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[3] Zie eventueel – op ons weblog www.EindtijdbodeBijbelstudies.wordpress.com – de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”, hoofdstuk 21, met de titel Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalemvan CJH Theys. (noot AK)
[4] De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.
Deze preek is zo’n 25 jaar geleden letterlijk door mij uitgetypt, maar is nu verder (hopelijk ter verduidelijking) taalkundig en inhoudelijk iets aangepast. (noot AK)
Geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 5)

bijbel-open

Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk? (vervolg)

Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang van het 1000-jarige Rijk

Er komt bij aanvang van het 1000-jarige Rijk een heel andere toestand op aarde. De huidige mens (zoals die nu nog leeft op deze aarde), die bestaat uit “vlees en bloed”, en de dieren en planten zoals die nu nog op aarde zijn, zijn straks niet meer (in die hoedanigheid) aanwezig in het 1000-jarige Rijk. Misschien is het goed om dit nu (aan de hand van het volgende vers) te gaan bekijken.

  • “Dan (= tijdens het 1000-jarig Rijk) zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen.” (Jes. 30:26a)

Laat ons dit goed beseffen. Laat ons deze woorden goed indenken. Zevenmaal zo sterk zal de “zon” zijn in het 1000-jarige Rijk. Zevenmaal! Stel je voor dat het hier 30 graden is, dan wordt dat daar 210 graden. Kunt u als mens van “vlees en bloed” leven bij 210 graden? Onmogelijk! Geen enkel dier, geen enkele boom; ze worden verbrand in die hitte. Misschien is het door deze hitte, dat de lijken van de antichristelijke mensen verbrand zijn (tot “as” worden, zie Maleachi 4:1+3). Zij (de ongelovige, goddeloze mensen) zullen in ieder geval – alleen al door de Wederkomst van Jezus Christus, op de wolken in glorie – gedood zijn/worden (zie Openbaring 19:11-21).
En de “maan” zal zijn als de zon nu. Dus is er daar een heel andere toestand. Maar, als geestelijke mens kunt u daar rustig wonen. Als geestelijke mens hebt u geen huis van steen nodig, u hebt een geestelijk huis nodig, geestelijke toestanden. Hoe het ook zal zijn, we zullen zien wat een wonderlijke dingen “God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben” [1] (zie 1 Korinthe 2:9). Het zullen wonderlijke dingen zijn.

  • KLIK HIER als u deel 5 van deze studie verder wilt lezen.

E. van den Worm
(1915 – 2013)
Bewerkt door A. Klein[2]

  • Wordt vervolgd

*********************

[1] Zie eventueel de studie Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebbenvan E. van den Worm. (noot AK)
[2] 
De Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld.
Geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Diverse overdenkingen / studies bij Pasen

36_opgewekt_jezus_pasen

Wij wensen u

GEZEGENDE PAASDAGEN !!

Geplaatst in Bekering, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Lijden met Jezus – Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?

De weg van gehoorzaamheid

In de weg van gehoorzaamheid leren wij God waarachtig kennen. God openbaart Zich aan wie Hem gehoorzaam is. Abraham, de aartsvader, was God volkomen gehoorzaam. Daarom kon de Here Zich zo machtig aan hem openbaren en noemde Hij hem Zijn vriend. Zo groot was Abrahams gehoorzaamheid, dat hij het lijden omwille hiervan niet trachtte te ontlopen. Zelfs wat hem het dierbaarste was, namelijk zijn zoon, de erfgenaam, was hij bereid op te offeren, toen God dit van hem vroeg. Bij die gelegenheid ontving hij één van de meest wonderbare openbaringen van de Almachtige. Hij mocht God leren kennen als Jehovah Jireh, de Here Die voorziet (zie Gen. 22:1-18). Daarbij werd zelfs reeds een glimp van Golgotha zichtbaar! Als God Zich openbaart, betekent dit, dat wij “verlichte ogen van het verstand” ontvangen. Wij gaan zien wat wij tevoren niet zagen. Wij kunnen daarom ook zeggen, dat het wandelen in gehoorzaamheid aan God ons brengt tot geestelijk zien en ons maakt tot geestelijke mensen. Gehoorzaamheid aan God is op zichzelf al een daad van wijsheid, van geestelijk inzicht! De vreze des Heren is het begin van alle wijsheid (Spr. 9:10a). Het is met ons zoals het met de blindgeborene was (zie Joh. 9). Nadat hij Jezus gehoorzaamd had en naar het badwater Siloam was gegaan (een beeld van de waterdoop, wat ook een daad van gehoorzaamheid is), werd hij ziende. Hier hebt u de verklaring waarom zovele gelovigen niet geestelijk kunnen denken en handelen en geestelijk niet groeien. Zij wandelen niet in gehoorzaamheid! Wie zijn vlees blijft ontzien en koesteren komt nooit een stap verder in het geloofsleven. Zie Galaten 5:17.[1] En “vlees” kan in dit verband ook betekenen: geliefden en dierbaren! Alle geestelijke groei wordt bewerkt door de Geest van God op DE WEG van GEHOORZAAMHEID. Als het vlees nog oppermachtig is in ons leven, is er geen sprake van geestelijk groeien. God kan Zich dan niet openbaren.

Lotsverbondenheid door lijden

Gehoorzaamheid brengt lijden. In het leven van Abraham vinden wij duidelijke illustraties van deze waarheid. Maar ook zien wij daar hoe dit leidt tot het kennen van God als “de Here Die voorziet”. Daarom leert het Nieuwe Testament ons, dat lijden met en voor Christus genade is! “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden” (Filip. 1:29, HSV). Het is één van de dingen die wij gaan “zien” op de weg van gehoorzaamheid en wat wij anders nooit zouden begrijpen, laat staan accepteren. God wil altijd méér genade geven. “De (heils)fonteinen zijn vol water” (zie Jes. 12:3 en Joh. 7:37-38). Maar deze voortgang van genade, zoals in Filippenzen 1 beschreven, is voor de vleselijke christen een hard gelag. Zulke christenen hebben trouwens ook een heel andere voorstelling van de genade. Genade is iets prettigs, denken zij, evenals een zegening. Maar… een beproeving is ook een zegening! En wat is het kenmerk van de genade? Genade is altijd verlies voor het vlees, maar winst voor de eeuwigheid. Voor vleselijke, ongehoorzame christenen blijft het onaanvaardbaar, dat lijden voor Jezus genade is. U echter, die werkelijk Jezus zoekt en die Zijn gemeenschap stelt boven al het andere in dit leven, bedenk, dat wij door te lijden met en voor Jezus steeds dichter komen tot Hem. Er ontstaat daardoor een ware lotsverbondenheid tussen Hem en ons. Zijn zaak is onze zaak. Zijn droefenis is onze smart. Maar ook zullen wij ons met Hem verblijden. En Hij zal ons maken tot overwinnaars met Hem![2] “Als wij volharden (SV: verdragen), zullen wij ook met Hem regeren” (2 Tim. 2:12a, HSV)! Wij delen in Zijn lijden en sterven, maar ook in Zijn opstanding. Zijn kracht wordt in onze zwakheid geopenbaard. Ja, wij zullen zelfs delen in Zijn erfenis! Lijden met Jezus is de enige weg die tot waarachtige eenwording met Jezus leidt (de geestelijke ‘eenwording’ of ‘gemeenschap’ met Christus, die alleen de Bruid zal ervaren – red.).

KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen.

H. Siliakus[3]


[1] Galaten 5 vers 17: “Want het vlees begeert tegen de Geest en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u (hier beter gezegd: wat GOD) zou willen” (HSV)
[2] Zie eventueel de studie: De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd”.
[3] Artikel van H. Siliakus, uit het blad “De Tempelbode” van april 1987.
Geplaatst in Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , | 1 reactie