Openbaring 8 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 8

De opening van het 7de zegel (vervolg)

.

Openbaring 8 vers 3-5, “En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.”
Deze VOORBIDDENDE ENGEL kan de Geest van God zijn (Romeinen 8:26) of de Zoon van God Zelf (Johannes 14:16), onze HEMELHOGEPRIESTER:

 • Romeinen 8:26, “En evenzo komt ook de Geest (van God) onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”
 • Johannes 14:16, “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.”
 • “Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek… Hij is het geworden met het zweren van een eed door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek – in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond… Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is” (Hebreeën 7:17-28)

Het eerstgenoemde “altaar” in vers 3 (van Openbaring 8) is het “brandofferaltaar in Gods hemel”, die symbolisch staat voor het “kruisoffer van het Lam van God.”
Dit “vuur van het altaar” (uit Openbaring 8:5) is de “Liefde Gods”, die ons de Zoon doet geven voor het leven der wereld, maar dat óók het Vuur is van Gods gerechtigheid!
Het “gouden altaar” (uit Openbaring 8:3b) staat symbolisch voor de aanbidding, lof en prijs van Gods volk tot God. De gebeden van de heiligen – hun aanbidding, lof en prijs – worden hier, samen met het pleiten van deze Engel op de LIEFDE GODS (“het vuur”), tot God gebracht.
Het laat zich raden wat die gebeden van de heiligen in deze laatste tijd zijn; namelijk, de bede OM WAARDIG TE WORDEN GEMAAKT door Gods Geest OM DEEL TE HEBBEN AAN de Bruiloft van het Lam. [4]
God verhoort hier deze Goddelijke voorbede, want de voorbiddende Engel mag hier Gods antwoord werpen op de aarde: “Stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving” geschieden dan: GODS VOLK WORDT DAADWERKELIJK TOEBEREID OM DEEL TE HEBBEN AAN DEZE (Goddelijke) BRUILOFT! [5]

De eerste 4 bazuinoordelen

Het 1ste bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 6-7, “En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.”
“HAGEL en VUUR, vermengd MET BLOED” wordt op de aarde geworpen”.
Sterk VERANDERDE WEERSOMSTANDIGHEDEN, STRAFFE (= pittige) HAGELBUIEN, gevolgd door VERZENGENDE HITTE komen vanaf dat moment intensief op aarde voor, waardoor de VEGETATIE wordt getroffen: ⅓ deel van de bomen en AL het groene gras (waaronder de granen). Deze KLIMATOLOGISCHE RAMP resulteert in grote HONGERSNODEN en de HONGERDOOD onder de mensen en dieren. Daarvandaan dat hier ook sprake is van “BLOED”.

Het 2de bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 8-9, “En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.”
Een BRANDENDE BERG (of ROTS) VAN VUUR wordt in de zee geworpen.
Wij hebben hier zeer waarschijnlijk te maken met een in zee neerstortende GROTE METEOOR / METEORIET, die, wanneer hij in de atmosfeer terecht komt, door de grote wrijving, aanvlamt. (Of een deel van een lava uitspuwende vulkaan, die afbreekt en in zee beland, zoals een vermoedelijk scenario is bij –bijvoorbeeld– de Canarische Eilanden, die zijn ontstaan door onderzeese vulkanische activiteiten en/of de Kīlauea, een actieve vulkaan op het eiland Hawaï – noot AK). Het gevolg hiervan is dat ⅓ deel van de schepen op zee en ⅓ deel van de zeedieren hierdoor getroffen worden. Daarvandaan dat ⅓ deel van de zee “in bloed verandert” (= zal sterven).
Ons houdende aan het beginsel van Gods Woord, om dit Woord LETTERLIJK te nemen waar dit mogelijk is en FIGUURLIJK waar een LETTERLIJKE betekenis niet mogelijk is, moeten wij tot bovengenoemde uitleg komen.
Dit moet een KOLOSSAAL GROTE METEORIET (of VULKAAN) zijn, die door God in de zee geworpen wordt, opdat de wereldsgezinde mensheid zich zal bekeren van haar ongerechtigheid!
Wat een spectaculaire gebeurtenis zal dat zijn! Wat een wereldomvattende schrik! Wat een immense WATERVLOED zal dat op aarde geven!

Het 3de bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 10-11, “En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.”
Hier wordt “een GROTE STER”, genaamd Alsem”, BRANDENDE ALS EEN FAKKEL, UIT DE HEMEL GEWORPEN, die dan “het derde deel van de RIVIEREN en op de WATERBRONNEN” met haar DODELIJKE BITTERHEID vervult, waardoor velen zullen sterven.
Deze toekomende gebeurtenis kan nooit LETTERLIJK worden genomen: een BRANDENDE METEORIET die het alleen heeft gemunt op (een derde deel van) RIVIEREN en hun BRONNEN. Dit Schriftgedeelte moet dus FIGUURLIJK worden opgevat.
Een “ster” staat in Gods Woord vaak symbolisch voor een KONING of een LEIDER:

 • “Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen.” (Numeri 24:17)
 • “toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?” (Job 38:7)
 • “…Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” (Mattheüs 2:2)
 • “De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere” (1 Korinthe 15:41)
 • “Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de 7 sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt:” (Openbaring 2:1)

Deze “ster” (uit Openbaring 8:10) “BRANDDE als een fakkel”, wat wil zeggen dat zij onder GODS OORDELEND VUUR staat. Bovendien is zij “uit de hemel gevallen”. Onwillekeurig denken wij dan aan satan die uit de hemel viel in het visioen van Jezus, zoals wij kunnen lezen in Lukas 10 vers 18: “Hij (= de Heere Jezus) zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.”
Hier (in Openbaring 8:10) betreft het dus een in zonde gevallen “kind van God” van GROOT FORMAAT en met GROTE INVLOED op de CHRISTENHEID, dat uit zijn (hemelse) GENADEPOSITIE neervalt op AARDE, waardoor hij weer VLESELIJK en MATERIALISTISCH denkt, VELEN met zich meetrekkende. Vormt dit een profetie over de komst van de “VALSE PROFEET”?:

 • “En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had 2 hoorns, als die van het Lam (van God), maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest (uit de [volkeren]zee, beeld van de antichrist – lees Openbaring 13:1+2-8) voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.” (Openbaring 13:11-18)

De RIVIEREN en WATERBRONNEN symboliseren het GEESTELIJK (= christelijk) DENKEN en de GEESTELIJKE (= christelijke) BEGINSELEN van de volkeren. Deze gevallen geestelijke (voorheen: christelijke) leider maakt dat VELEN van de kinderen Gods geestelijk worden gedood als gevolg van zijn “Alsem-leer”. Hebben wij hier misschien te maken met de GROTE AFVAL (van God, en gebod) die door Paulus werd geprofeteerd; een afval die komen zou vóór het inluiden van de GROTE VERDRUKKING, en vóór het OPTREDEN van de ANTICHRIST? :
“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (van Christus Wederkomst – zie vers 1-2) komt niet, tenzij eerst de afval (van God, en gebod) gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.” (2 Thessalonicenzen 2:3)
Ook wordt ons geprofeteerd dat “de STAART van de GROTE DRAAK” – beeld van de laatste openbaringsvormen van satan in de eindtijd – ⅓ deel van de sterren des hemels (= kinderen Gods) neer zou werpen op de aarde: “…En zie: een grote vuurrode draak… En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde.” (Openbaring 12:3-4a)
Ook hier is er dus sprake van een GROTE AFVAL (van God, en gebod)!

Het 4de bazuinoordeel

Openbaring 8 vers 12, “De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.”
Hier wordt ⅓ deel van de LICHTEN DES HEMELS (“ZON, MAAN en STERREN”) GETROFFEN.
Dit zal een grote KOSMISCHE RAMP zijn, waardoor ook op aarde ONZEGLIJKE (= onuitsprekelijke) RAMPEN, als gevolg van deze mogelijk MAGNETISCHE STORMEN, de mensheid zullen overkomen. Denk onder andere aan: grote vloedgolven, tsunami’s, aard- en zeebevingen, duisternis en andere rampen:
“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” (Lukas 21:25-26)

Openbaring 8 vers 13, “En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 3 engelen die nog op de bazuin zullen blazen.”
De volgende 3 bazuinoordelen of weeën zullen nog verschrikkelijker zijn, omdat ze IN DE GROTE VERDRUKKING zullen plaatsvinden, en daarom ENKEL en ALLEEN VERNIETIGEND zullen zijn!

.

Schema:

Gods afrekening met de goddeloze, antichristelijke wereld

De 7 bazuinoordelen Gods

Openbaring 8:6-13, 9:1-21, 11:1-19

1 Over de wereld, te land:
EXTREME NATUURVERSCHILLEN (HAGEL en VUUR=HITTE), 1/3 van de bomen en AL het groene gras verbrand. HONGERSNOOD-HONGERDOOD (“BLOED… op de aarde”). (Zie Openbaring 8:7)
2 Over de wereld, ter zee:
1/3 van de vissen  etc. in de zee gedood en 1/3 van de schepen vergaan door in zee gevallen REUZEN-METEORIET (?). (Zie Openbaring 8:8-9)
3 Over de diepten van het menselijke hart / zijn gedachten:
Een grote “ALSEM-ster” (valse profeet ?) brengt door zijn “ALSEM-leer” 1/3 van de christenen, door zijn bittere “waterbronnen” in de GEESTELIJKE DOOD. (Zie Openbaring 8:10-11)
4 Over de hoogten in de ruimte (kosmos):
1/3 van de lichten des hemels (zon, maan en sterren) worden getroffen (met magnetische stormen ?).
Gevolg: VERDUISTERING, TSUNAMI’S, AARD- en ZEEBEVINGEN op aarde. (Zie Openbaring 8:12)
5 Over de satanische troon van de antichristelijke wereld:
“Een STER, uit de hemel op aarde gevallen” (beeld van de ANTICHRIST). Satanische WERELDTROON door ANTICHRIST beklommen. “De PUT van de AFGROND geopend.” De antichristelijke mensheid VERDUISTERD door vervolgingswaanzin vanwege losgelaten demonen, “5 maanden lang”. Pas ‘rust’ als de antichristelijke mensheid ‘goed’ bezeten is. (Lees Openbaring 9:1-12)
6 Over de antichristelijke wereld:
De 4 engelen bij de EUFRAAT (wereldrivier) LOSGELATEN. Gevolg: 1/3 van de mensheid gedood door grote wereldoorlog (n.a.v. de installatie van de antichrist als WERELDHEERSER ?). (Lees Openbaring 9:13-21)
7 AANZEGGING van de komst van de Goddelijke Rechter:
(Lees Openbaring 11:15-19).
De 7 FINALE FIOOL- of SCHAALoordelen GODS worden over de aarde uitgegoten. (Lees Openbaring hoofdstuk 15)

 • Deze 7de bazuin gaat over in: De 7 fiool- of schaaloordelen (zie het schema hieronder). –> –>

 

 

–> De laatste 7 fiool- of schaaloordelen Gods

Openbaring 16:1-21

1 Over de wereld, te land:
“Kwaadaardige en schadelijke zweren” (KANKER-TUMORS ?) bij ALLE antichristelijke mensen.
(Lees Openbaring 16:2)
2 Over de wereld, ter zee:
Elk levend wezen GEDOOD in de ZEE. (Lees Openbaring 16:3)
3 Over de diepten van het menselijke hart / zijn gedachten:
ALLE gedachten en overwegingen zijn te allen tijde ALLEEN nog maar BOOSAARDIG (zie Genesis 6:5 [6]); en dus SATANISCH (= duivels geïnspireerd). (Lees Openbaring 16:4-7)
4 Over de hoogten in de ruimte (kosmos):
Geweldig GROTE HITTEGOLF. (Lees Openbaring 16:8-9)
5 Over de satanische troon van de antichristelijke wereld:
De “troon” van de antichrist word VERDUISTERD door een overstelpende dosis SATANISME (= demonisch).
(Lees Openbaring 16:10-11)
6 Over de antichristelijke wereld:
De WERELD-rivier de EUFRAAT is gedoemd tot UITDROGING (= VERNIETIGING van ALLE antichristelijke mensen). HIERTOE zijn koningen van de GEHELE wereld, en hun LEGERS, vergaderd in ARMAGEDDON (in het dal van Megiddo). (Lees Openbaring 16:12-16)
7 De DEFINITIEVE komst van de Goddelijke Rechter:
Begeleidende NATUURRAMPEN. (Lees Openbaring 16:17-21)
ARMAGEDDONISCHE VERNIETIGING van de GEHELE ANTICHRISTELIJKE MENSHEID.
(Zie Openbaring 19:11-21 en Maleachi 4:1+3 [7])

.

EINDE van hoofdstuk 8

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [8]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie noot 2.
[6] Genesis 6:5, “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”
[7] Openbaring 19:11-21, En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: Koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden (“Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen” – Judas 1:14b), gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
Maleachi 4:1+3, “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten. 3. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.”
[8] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Openbaring 8 vers 1, 2 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 8

De opening van het 7de zegel

8-7TH-SEAL

De Bruiloft van het Lam

Openbaring 8 vers 1, “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte (SV: stilzwijgen) in de hemel van ongeveer een half uur.” [4]
De laatste hindernis tot het kunnen lezen van de Boekrol, die wij reeds onderkend (= herkend) hebben als het Boek Openbaring, is hier weggenomen door het Lam (van God). De Boekrol is nu GEOPEND. Voortaan lezen wij van deze GESLOTEN (boek)ROL niets meer in het Boek Openbaring, maar wel van een GEOPEND BOEK:
“En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat.” (Openbaring 10:8)
Begrijpen wij wat dit zeggen wil? GODS WIL VOOR DE LAATSTE DAGEN, die ook wel Gods VERBORGENHEID (GEHEIMENIS) voor de laatste dagen wordt genoemd, kan nu worden vervuld (zie Openbaring 10:7 [5]), omdat dit Boek nu door Gods volk (in geestelijke zin) kan worden “GEGETEN”:
“En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.” (Openbaring 10:9-10)
De beloften van God, vervat in het Boek Openbaring, kunnen nu door GELOOF, OPENHEID en ERNSTIGE BEDE worden “toegeëigend”, waardoor het WOORD van GOD en de HEILIGE GEEST nu in Gods volk kunnen werken met MACHT! De BRUIDSVORMING (de toebereiding tot de Bruiloft van het Lam [6]) wordt dan door de Heilige Geest met kracht ondernomen, waardoor “de RECHTVAARDIGMAKINGEN der heiligen” (= zij die, door Gods Geest en naar Zijn wil, rechtvaardig gemaakt [willen] worden – AK) met Geesteskracht doorbreken:
“Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem (= Jezus Christus) de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam (van God = Jezus) is gekomen en Zijn vrouw [7] heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: de rechtvaardigmakingen) van de heiligen.” (Openbaring 19:7-8)
Van haar kant gezien bereidt de BRUID VAN CHRISTUS zich hierop toe. Van Gods kant uit wordt de Heilige Geest met zo’n kracht uitgestort zoals NIMMER TEVOREN gezien en gekend (door de Spade-Regen [8]), waardoor zowel de GEESTESVRUCHT (zie Galaten 5:22 [9]) als de GEESTESGAVEN [10] (zie 1 Korinthe 12:4-11 [11]) tot de arbeid in Hem in haar gaan rijpen met Goddelijke kracht en heerlijkheid, waardoor CHRISTUS meer en meer GESTALTE in haar verkrijgt:

 • “mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat Christus gestalte in u krijgt.” (Galaten 4:19)
 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [12], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” [13] (Openbaring12:1)

Het eerste gevolg van het openen van het 7de zegel is dan ook: “een STILTE (SV: stilzwijgen) in de hemel van ongeveer een half uur”. De hemel houdt als het ware de adem in bij het aanzien van de gebeurtenissen die zich op de aarde gaan ontwikkelen als gevolg van de opruiming van deze laatste hindernis: de Bruidsvorming en de daarop volgende BRUILOFT van het LAM VAN GOD [14]:

 • “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal [15] van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” (Openbaring 19:6-9)
 • “Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes (SV: MAAGDEN [16]), die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen (= zowel de wijze als dwaze maagden) slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes (= MAAGDEN) op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie (beeld van de Heilige Geest [17]) voor uzelf. Toen zij (de dwaze maagden) weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed (en dus ook VERVULD met = VOL van de Heilige Geest) waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur (om in te gaan tot de bruiloft) werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes (= MAAGDEN), die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13) [18]

Voor dit laatstgenoemd hemelfestijn komt de BRUIDEGOM, het LAM VAN GOD, naar de aarde terug! Dit is de heimelijke Wederkomst, die “als een dief in de nacht” (zie 1 Thessalonicenzen 5:2 + 4 en Openbaring 3:3 [19]); een Wederkomst enkel en alleen voor Zijn TOEBEREIDE volgelingen, als de BRUIDEGOM van de (BRUIDS)GEMEENTE met wie Hij BRUILOFT gaat vieren. [20] Deze HEIMELIJKE Wederkomst staat in tegenstelling tot de OPENBARE wederkomst [21], waarbij “ALLER OGEN Hem zullen zien, ook degenen die Hem doorstoken (= verworpen) hebben”:

 • “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.” (Openbaring 1:7)
 • “En ik zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: Koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, WIT en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.” (Openbaring 19:11-16) [22]
 • “En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.” (Mattheüs 24:10)
 • “die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:11)
 • (vers 5a: Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel…) aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting (SV: verkwikking) te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.” (2 Thessalonicenzen 1:7-8)
 • “Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen,” (Judas 1:14)
 • “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken (= verworpen) hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.” (Zacharia 12:10)

Zoals bij een CHRISTELIJKE bruiloft de bruidegom, na de bruiloftsdag, niet meer van zijn bruid weggaat, maar een huwelijkse staat kent tot “de dood hen scheidt”, evenzo zal de HEMELBRUIDEGOM na die dag zijn, van de aarde gekochte, BRUID ook niet meer verlaten, maar Hij zal bij haar blijven en haar uiteindelijk bij Zich in Zijn hemelkoninkrijk brengen.
De wereld zal deze HEMELBRUIDEGOM NIET ZIEN, maar des te meer Zijn heerlijkheid, die dan en voortaan in en om haar (= de Bruid / Bruidsgemeente) af zal stralen:

 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [23], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. [24] En zij was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om (ook in geestelijke zin: mannelijke zonen met DNA van de Bruidegom [25] – AK) te baren.” (Openbaring 12:1-2)
 • “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)

Er zijn er onder ons die deze BRUILOFT zich IN DE HEMELEN indenken – na een algemene ‘OPNAME’ [26] van de gehele GEMEENTE / BRUIDSGEMEENTE. Ook al, omdat in Openbaring 12:1 dit visioen “in de hemel” werd gezien door Johannes. Maar… wij moeten niet vergeten dat het LICHAAM VAN CHRISTUS altijd in de geest “in de hemel” heeft te wandelen (zie Filippenzen 3:20 [27]), ook al zijn wij nog in dit lichaam en op aarde. Maar deze gedachte van deze BRUILOFT “IN DE HEMEL” wordt mijns inziens wedersproken door, onder andere, Lukas 12:35-40 [28], waar wordt gesproken over “de Heer, Die WEDERKOMEN ZAL VAN DE BRUILOFT om Zijn (nog op aarde) wakende dienstknechten te dienen, om dezulken deel te doen hebben aan een HEMELFESTIJN; namelijk het festijn van de GROTE SPADE-REGEN-OPWEKKINGEN [29]:
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.” (Joël 2:28-29)
Natuurlijk zullen de in de hemel reeds verblijvende geesten van de rechtvaardigen en heiligen deel hebben aan dit GROTE FEEST, want zij vormen met de BRUIDSGEMEENTE op aarde één geestelijk LICHAAM.
Bovendien zegt de Bijbel dat de ‘OPNAME’ van de GEMEENTE [30] pas bij de LAATSTE (= de 7de) BAZUIN geschieden zal en dat is: bij de WEDERKOMST van JEZUS (naar deze aarde) als KONING en RECHTER (zie Thessalonicenzen 4:15-17, 1 Korinthe 15:51-52 en Mattheüs 24:30-31 [31]), waaraan zal voorafgaan de OPSTANDING van de RECHTVAARDIGEN, welke gebeurtenissen dus pas NA de GROTE VERDRUKKING zullen plaatsvinden:
“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (= het 1000 jarig Rijk of Vrederijk van Jezus Christus [32]). Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar lang.” (Openbaring 20:4-6)
Wij leven mijns inziens ten tijde van de opening van dit 7de zegel, ten tijde van de BRUIDSVORMING en vlak vóór de grote BRUILOFT van HET LAM (van God) [33], dus vlak vóór de (onzichtbare) WEDERKOMST van Jezus als HEMEL-BRUIDEGOM! [34]

Openbaring 8 vers 2, “En ik zag de 7 engelen die vóór God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven.”
Behalve deze zalige toekomende gebeurtenis van de Bruiloft van het Lam (van God), brengt de opening van het 7de zegel – voor hen die NIET toebereid zijn voor deze Bruiloft (namelijk: de “dwaze maagden” van Mattheüs 25:1-13, [35] de (in geestelijke zin) “overigen van haar zaad” uit Openbaring 12:17 [36], en de overige ONBEKEERDE, GODDELOZE en ANTICHRISTELIJKE mensen) – de 7 BAZUINOORDELEN GODS, waarvan er 4 nog vóór de inluiding van de Grote Verdrukking zullen worden “gebazuind”.

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [37]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Openbaring 10:7, “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
[6] Zie noot 2.
[7] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[9] Galaten 5:22, De vrucht van de Geest is echter: (goddelijke) liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
[10] Zie eventueel onze studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[11] 1 Korinthe 12:4-11, “Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.  Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.”
[12] Zie noot 7.
[13] Wij willen hier – voor alle duidelijkheid – eerst de zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen:
De “zon” is het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste “Persoon” (beter gezegd: de 1ste Openbarings-vorm) van de Godheid.
De “maan” is het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de “Persoon” (beter gezegd: de 2de Openbaringsvorm) van de Godheid – de Centrale Figuur.
De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3de “Persoon” (beter gezegd: de 3de Openbaringsvorm) van de Godheid. (noot AK)
[14] Zie noot 2.
[15] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heeft dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook mannelijke christenen inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus kunnen behoren). (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys en of de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze MAAGDEN en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[19] 1 Thessalonicenzen 5:2+4, “Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.” … “Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.”
Openbaring 3:3, “Bedenk dan hoe u het (Evangelie) hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.”
[20] Zie noot 2.
[21] Zie eventueel het artikel De wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[22] Zie eventueel onze (vervolg)studie Openbaring 19 vers 1-21 (met ‘vers voor vers’ UITLEG), van CJH Theys. (noot AK)
[23] Zie noot 7.
[24] Zie noot 13.
[25] Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie à Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die in geestelijke zin natuurlijk – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (= manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
[26] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[27] Filippenzen 3:20, Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,”
[28] Lukas 12:35-40, “Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven (SV: dienstknechten) die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.”
[29] Zie noot 8.
[30] Beter gezegd: het Jezus “tegemoet gaan in de lucht” (om Hem, als een zeer belangrijk Persoon, alvast tegemoet te treden en op te halen), om met Hem terug te keren naar de aarde (voor het 1000-jarig Vrederijk van Christus OP AARDE). Lees 1 Thessalonicenzen 4:15-17 + Openbaring 5:10 (van de Statenvertaling). (noot AK)
Zie nogmaals noot 26.
[31] Thessalonicenzen 4:15-17, “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de (ZICHTBARE weder-)komst van de Heere, de ontslapenen (= de gestorven christenen) beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een (de 7de) bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (ontslapen) zijn, zullen eerst opstaan (NA de grote verdrukking). Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (tot aan het EIND van de grote verdrukking), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn (eerst tijdens het 1000-jarig Vrederijk van Christus OP AARDE en daarna op de nieuwe aarde en nieuwe hemel).”
1 Korinthe 15:51-52, “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen (= sterven), maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste (7de) bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.”
Mattheus 24:30-31, “En dan (= aan het EIND van de grote verdrukking) zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij (= allen, ook de ongelovigen) zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel (weder)komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de 4 windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.”
[32] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[33] Zie noot 2.
[34] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
Zie nogmaals noot 21.
[35] Lees Mattheus 25:1-13. Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’ (uitleg over het verschil tussen de 5 wijze en de 5 dwaze maagden) van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)
[36] Openbaring 12:17, “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: zaad, in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”
[37] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (8): De visioenen van Zacharia, en de -geestelijke- betekenis ervan voor de Bruidsgemeente

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Inleidend woord:

De profeet Zacharia, optredend ongeveer 560 vóór Christus, dacht abusievelijk dat hij al in de eindtijd leefde en dat de openbaring van het Koninkrijk van God op aarde aanstaande was. Zijn geest leefde – door Gods genadewerking – in deze pre-millennium tijd (de tijd vóór het 1000-jarige Rijk), omdat de Heer hem wilde gebruiken als profeet van Zijn geheimenissen, die in de volheid der tijden (d.i. de eindtijd) door Hem zal worden verwezenlijkt.
Zacharia had deze verborgenheden van God, die betrekking hebben op de door de Heilige Geest te vormen Bruid van Gods Lam – d.i. de volmaakte Gemeente van de eindtijd, die in Openbaring 12 vers 1 door middel van een visioen aan de apostel Johannes was gegeven – via een reeks visioenen van God ontvangen en bekend gemaakt, zowel aan zijn tijdgenoten, als ook neergeschreven, zodat wij ze nu ook kunnen lezen en bestuderen. Zelf heeft Zacharia de diepgeestelijke inhoud van zijn visioenen waarschijnlijk niet begrepen.
Aan ons nu, die in de eindtijd leven, heeft de Geest van God deze visioenen willen openbaren, opdat ze ons tot een leidraad strekken en tot een instructie en bemoediging bij de dingen, die de Almachtige in de eindtijd bewerkt. Daartoe strekkende, dat de Bruid van Gods Lam tot stand komt.

De desolate (ontredderde) staat van de Gemeente/Kerk in de eindtijd

Het volk Israël heeft aan den lijve moeten ondervinden, wat door Mozes werd geprofeteerd, als zij niet wilden gehoorzamen aan het Woord van de LEVENDE God. Zij hadden – bij monde van Mozes – van Gods zegen en Zijn vloek gehoord; zegen, wanneer zij God zouden gehoorzamen, en vloek, wanneer zij van God afvallig zouden zijn.
De Joden hadden de straf op hun afdwaling (van God) letterlijk moeten ondervinden; ze waren net terug uit de 70-jarige Babylonische ballingschap! “En nu”, profeteerde Zacharia, “is het Godsrijk aanstaande” (zo dacht hij). Hij riep het volk van teruggekeerde Joden daarom op tot waarachtige bekering, opdat zij deel mochten hebben aan dit Koninkrijk van God!
Laten wij dit vergelijken met Matthéüs 4 vers 17b: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Dezelfde Geest, Die de mensen toen (in de dagen van Zacharia) opriep tot waarachtige bekering, spreekt ook hier. En NU is het waarlijk zo ver! Het Koninkrijk van God, het 1000-jarige Vrederijk, staat werkelijk voor de deur! Als wij de tekenen van onze tijd eerlijk in beschouwing nemen, dan kondigen die dit Koninkrijk aan!
Één van de duidelijkste tekenen van Zijn naderende wederkomst en de vestiging van het Koninkrijk van God op aarde is wel de terugkeer van het volk Israël in Palestina, hetgeen ons in een gelijkenis is medegedeeld door onze Here Jezus Christus (zie Matth. 24:32-34). De Here openbaart ons hier, dat het geslacht, dat dit teken zal zien gebeuren, geenszins voorbij zal gaan, of Zijn wederkomst zal een feit zijn. Hij komt dus terug gedurende het leven van onze HUIDIGE generatie, die de vervulling van deze profetie ziet gebeuren!
Wij gaan nu over tot het beschouwen van de wonderlijke visioenen, die Hij Zacharia heeft willen tonen en die ons stuk voor stuk vertellen van Gods verborgenheden, die in de eindtijd (d.i. het einde van deze huidige wereld) geopenbaard en GEREALISEERD moeten worden. Ze vertellen ons van de wonderbaarlijke (Bruids)Gemeente van God in de eindtijd, van een wereldwijde opwekking en de vestiging van dat heerlijke Godsrijk (het 1000-jarig Vrederijk)! Want de verborgenheid van God zal vervuld worden!

 • “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.” (Openb. 10:7)
 • “Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen; en zij zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de (Bruids)Gemeente.” (Ef. 5:31-32)

Ten dage, dat de 7de oordeelsbazuin van God op deze wereld zal worden gehoord (zie Openb. 11:15-19) zal Gods verborgenheid (Openb. 12:1) vervuld worden, een – in eerste instantie – nog verborgen genadewerking van God, die in de vorming van de Bruid van Christus zal resulteren, waarna de Bruiloft van het Lam van God op deze aarde zal plaats vinden (zie Openb. 19:7-9): een EEUWIGE verbintenis van de (nog steeds op aarde) LEVENDE Bruid van het Lam en de LEVENDE Bruidegom, onze Here Jezus Christus! De LEVENDE Goddelijke Bruidegom zal door de wereld niet worden gezien, maar des te meer Zijn krachtdadige invloed en werkingen door Zijn vervolmaakte Bruid heen, die resulteren zullen in de machtige Spade-regen-opwekking van de eindtijd en in al die heerlijke geprofeteerde dingen Gods, die ten tijde van het blazen van de zevende bazuin een feit zullen zijn.
Welnu, Zacharia zag in visioenen HOE de verborgenheid van God zou worden vervuld. De visioenen tonen in étappes de vervulling van deze verborgenheden aan.

 • Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein

.


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

**************************************************************

Inhoudsopgave

Inleidend woord.
De desolate (ontredderde) staat van de Gemeente/Kerk in de eindtijd.
Het 1ste visioen: Poortopening beloofd tot opwekking en grote geestelijke bloei.
Het 2de visioen: Wereldoorlogen zullen er woeden.
Het 3de visioen: De Bruidsgemeente wordt – door de Heilige Geest – opgebouwd in opstandingskracht.

 • De Bruid moet voldoen aan de maat van Christus.
 • Andere kenmerken van het Bruidslichaam.
 • “Gaat uit van haar, Mijn volk!” (Openbaring 18 vers 4).

Het 4de visioen: Volmaakte genade en bedieningskracht (zalving) voor Gods arbeiders.

 • Genade en staatsie-klederen voor Josua.
 • Bekleed met de Openbaringen van Gods MACHT tot opbouw van de Gemeente.
 • Deze Bruid van Christus zal met haar Bruidegom worden verenigd en haar vrede zal groot zijn.

Het 5de visioen: Gods Geest is de drijvende kracht en Bouwheer van de Bruidsgemeente.
Het 6de visioen: De wereldwijde boodschap van de Bruidsgemeente: Bekeert u; valt niet onder Gods vloek (Zijn oordelen)!
Het 7de visioen: De reiniging (loutering) van Gods Heiligdom.
Het 8ste visioen: Gods Armageddon.

 • Gods laatste, wereldwijde oordelen maken een einde aan alle ongoddelijke, antichristelijke machten en gaan door tot Armageddon toe.
 • De oprichting van het 1000-jarig Godsrijk op aarde.

 

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Zacharia, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 7 vers 4-8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 7

Gods overwinning (vervolg)

.

Openbaring 7 vers 4-8, “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”

 • Hieronder het VERVOLG, qua uitleg, van Openbaring 7 vers 4-8.

Israël bestond uit 12 stammen. [4] 2 stammen hiervan vormden hetHUIS van JUDA (de stammen Juda en Benjamin); en zijn als JODEN de geschiedenis ingegaan TOT OP DE HUIDIGE DAG TOE. Het is een gedeelte van deze 2 stammen die de (huidige) staat “ISRAËL” hebben gesticht.
De andere 10 stammen vormden hetHUIS van ISRAËL”. Zij werden in het jaar 721 vóór Christus door de Assyrische koningen Salmanasser V en Sargon II GEDEPORTEERD naar Assyrië en zijn daarna NOOIT meer teruggekeerd naar hun eigen land. Men spreekt daarom van “de 10 verloren stammen”. Sommige etnologen beweren, dat deze 10 stammen later uit Assyrië zijn weggetrokken en onder wisselende namen in de geschiedenis in NOORDWESTELIJKE richting naar de KUSTLANDEN toe zich hebben verspreid. Zij zouden zijn vermeld met namen als: Scyten, Kimberen, Kelten, Galliërs, Gothen, Saksen en Angelen. Zij zouden zich THANS bevinden in NOORD-WEST-EUROPA, in AMERIKA, in ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË en NIEUW-ZEELAND, ZONDER ZICH MEER BEWUST TE ZIJN, dat ZIJ AFSTAMMELINGEN ZIJN VAN DEZE “10 VERLOREN STAMMEN”. [5]
Velen van hen zijn nu CHRISTENEN, en als christenen zijn velen van hen PREDIKERS en ZENDELINGEN, en vormen door hun ZENDINGSIJVER, die zich richt naar vele landen in de wereld, een ware OPSTANDING UIT DE DODEN (vergelijk Romeinen 11:15 [6]). Vervullen dezen zo – in het verleden en heden – gedeeltelijk al Gods profetie met betrekking tot Israël, zij zullen dit volledig doen aan het eind der tijden, gedurende de grote SPADE-REGEN-OPWEKKING [7] (zie Jesaja 60:1-3 [8]), al hebben zij als christenen zelf veelal geen besef zelf nakomelingen te zijn van één van de 12 stammen van JAKOB, behalve dan de nakomelingen van JUDA en BENJAMIN, die hun identiteit als JODEN hebben vastgehouden.
Men zegt, onder andere, dat NEDERLAND veel nakomelingschap in zich draagt van de STAM ZEBULON. Als dat zo is, zijn de profetieën van JAKOB (in Genesis 49:13) en van MOZES (in Deuteronomium 33:18-19) met betrekking tot ZEBULON aardig vervuld:
Genesis 49:13, “Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht
Deuteronomium 33:18-19, “Over Zebulon zei hij: Verblijd u, Zebulon, over uw uittocht, en u, Issaschar, over uw tenten. Volken zullen zij naar de berg roepen. Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen, want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen, en de dingen die onder het zand bedekt en verborgen zijn.”
Deze profetieën zeggen dus dat Zebulon “AAN DE HAVEN DER ZEEËN” zal wonen en “AAN DE HAVEN DER SCHEPEN” zal wezen (SV). Ook dat hij “DE OVERVLOED VAN DE ZEEËN ZAL OPZUIGEN, en DE DINGEN DIE ONDER HET ZAND BEDEKT EN VERBORGEN ZIJN” (denk aan OLIE !), want… het erfdeel van Zebulon IN Palestina (Kanaän) lag NIET AAN ZEE!
God zal dus aan het eind der tijden 144.000 Israëlieten verkiezen uit elke stam (= 12 stammen x 12.000 – met uitzondering van de stam van Dan, waarvoor Manasse, de zoon van Jozef,  in de plaats komt). Of dit nu LETTERLIJK 144.000 mensen zijn, of meer of minder (waarbij 144.000 dan SYMBOLISCH genomen wordt), laten wij in het midden. [9]
Deze 144.000 zullen, samen met alle andere (gereed-zijnde) leden van de Bruidsgemeente van Christus, ingaan in de “Bruiloftszaal” als de Hemelbruidegom HIER OP AARDE zal gekomen zijn, om Bruiloft te vieren met Zijn aardse Bruid:

 • “Toen zij (de dwaze maagden [10]) weggingen om olie (beeld van de Heilige Geest [11]) te kopen, kwam de Bruidegom; en zij die gereed (en dus ook VERVULD met = VOL van de Heilige Geest) waren, gingen met Hem naar binnen naar de Bruiloft, en de deur werd gesloten.” (Mattheus 25:10)
 • “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: … Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op … Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden,… en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.” (Mattheus 22:2-10)
 • “Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot avondmaal) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. … En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden (<– in geestelijk zin) hier binnen. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die (eerder, en nog wel tot het Avondmaal van de bruiloft van het Lam [12]) genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.” (Lukas 14:16b-24)

Alle andere leden van de Bruidsgemeente zijn getrokken uit “alle taal en volk en natie”, maar de 144.000 zijn getrokken uit de 12 stammen Israëls.
Door deze LEVENDE gemeenschap met de Bruidegom tijdens de Bruiloft en erna, zullen deze 144.000 zich zodanig hebben laten heiligen door de heiligende Kracht van de Geest, dat zij in het Lichaam van de Bruidsgemeente zullen komen tot de “mannelijke rijpheid van Christus (= tot geestelijke volwassenheid)”, tot “de mate van de grootte van DE VOLHEID van Christus” (zie Efeze 4:13 [13]); totdat hier op aarde de volle heerlijkheid van Christus over hen wordt gezien:
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
Het is hierom, dat deze groepering van “voortreffelijksten” uit de Bruidsgemeente van Christus in Openbaring 12:5 de “mannelijke zoon” (letterlijk: “een zoon, een mannelijke”) wordt genoemd, die door de Bruidsgemeente (zie Openbaring 12:1) “gebaard wordt” (zie noot [14]):
Openbaring 12:5 (SV), “En zij (de VROUW – zie o.a. vers 1+4+6) baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een VROUW [15], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” [16]
Dit “baren” geeft in symboliek het moment weer wanneer deze groepering tot volle (geestelijke) rijpheid en kracht is gekomen. En gekomen in die staat zal onmiddellijk de “opname” volgen van deze 144.000 (Openbaring 12:5 spreekt over weggerukt tot God en Zijn troon”), terwijl de “opname” [17] van de gehele Gemeente – namelijk die van de gestorvenen na hun opstanding uit de doden (zie 1 Thessalonicenzen 4:16 [18]), en die van de “bewaarden” van de gehele Bruidsgemeente, die in de “woestijn zullen zijn bewaard gedurende de Grote Verdrukking” (zie Openbaring 12:6 + 14 [19]) en die “in een punt des tijds zullen worden veranderd” (zie 1 Korinthe 15:51-52a [20]) – met de laatste bazuin (zie 1 Korinthe 15:52b en 1 Thessalonicenzen 4:16 [21]) zal plaatshebben, dit is nadat de “afwerking” van de 7 “fiool- of schaaloordelen” (uit Openbaring 16) plaatsgevonden zal hebben, bij de (zichtbare) WEDERKOMST van Jezus als Koning en Rechter uit de Hemel, aan het eind van de Grote Verdrukking (zie 1 Thessalonicenzen 4:17 [22]). Zie hiervoor het volgende schema (in de PDF, op blz. 8):
Deze 144.000 – Gods voortreffelijksten uit Jezus’ gehele Bruidsgemeente – zien wij terug in Openbaring 14:1-5 in hun hemelse roeping:
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
Dit is NA de “wegrukking” of “opname” van deze 144.000 (“tot God en Zijn troon”):
“En zij (de VROUW uit vers 1) baarde een mannelijke zoon (beeld van de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (zie Openbaring 12:5, SV)
Wij weten al dat zij (de 144.000) zich zó door de Heilige Geest hebben laten HEILIGEN dat zelfs de VOLKOMENHEID (= geestelijke volmaaktheid) HIER OP AARDE hun deel wordt, want in de hemel zijn wij ALLEN “VOLKOMEN” (= volmaakt), “ONBERISPELIJK”.
Zij vormen (straks) de “HEILANDEN (of: “VERLOSSERS) van Obadja 1:21, die “het bergland van Ezau” (beeld van de vleselijke christen) zal “richten”, die brengende tot bekering (tot het volkomen afsterven aan de hun nog aanklevende zondemachten – AK), waarna hun het Koninkrijk des Heren zal toevallen:
Obadja 1:21, “Verlossers (SV: heilanden) zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen (SV: te richten), en het koningschap zal van de HEERE zijn.”
Zij vormen Gods INSTRUMENTEN BIJ UITNEMENDHEID om de GROTE OOGST (van zielen) van de SPADE-REGEN-OPWEKKING binnen te halen. Een blik op die grote oogst vormen de verzen 9-17 uit Openbaring 7.

*****************************************************************************

NOOT A. Klein

 • Het plan van God met Israël is wel heel bijzonder:
  *) Eerst zijn er de 12 zonen van Jakob (Jakob die later, door God, Israël wordt genoemd).
  *) Dan de 12 stammen van Israël (voortkomend uit en genoemd naar de 12 zonen van Jakob=Israël). Deze 12 stammen splitsen zich in 2 “koninkrijken” (“huis van Juda” en “huis van Israël”).
  *) Het “huis van Israël” verspreid zich – na hun ballingschap – over de aarde, voornamelijk in de landen van Noord-West-Europa, van waaruit velen later weer zijn geëmigreerd naar landen als Amerika, Canada, Australië etc. (veel landen met “rood, wit en blauw” in hun vlag, de door God ingegeven kleuren van de gordijnen/voorhangsels uit de Israëlitische Tabernakel). Velen uit het “huis van Israël” bekeren zich in hun nieuwe thuisland tot het christendom (en behoren vanaf dan dus tot de “Gemeente van Christus”). Na een aantal generaties verdwijnt bij de meeste van hen het besef dat ze afstammelingen van het “huis van Israël” zijn.
  *) De huidige “Gemeente van Christus” bestaat dus uit bekeerlingen van het “huis van Israël”, uit bekeerde Joden (uit het “huis van Juda”, veelal Messiaanse Joden genoemd) en uit bekeerde heidenen. De “Bruid van Christus” komt straks voort uit deze “Gemeente van Christus”.
  *) Deze Bruid wordt NA de Bruiloft met Christus, het Lam van God, Zijn Vrouw genaamd (het is de VROUW uit Openbaring 12:1-6, 13-17), net zoals bij ons, in het gewone leven, het geval is. Deze VROUW baart (d.i. brengt – in geestelijke zin – voort) de “mannelijke zoon” (zie Openbaring 12:5).
  *) Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam – zie Openbaring 14:4). Deze 144.000 zijn dan vervolgens ook LETTERLIJK afstammelingen uit de 12 stammen van Israël (zie Openbaring 7:3-8). En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten (het zijn de heilanden of verlossers uit Obadja 1:21, SV/HSV), totdat de antichrist komt en hen wil doden, het moment waarop God hen tot Zich haalt (zie Openbaring 12:4-5).
  Hoe WONDERLIJK zijn Zijn wegen!

Deze 144.000 zijn ook degenen die, na de Grote Verdrukking, met Christus wederkomen (zie Openbaring 19:14-15) om de ongelovigen te “hoeden met een ijzeren roede” (vergelijk Openbaring 12:5 en 19:15), tijdens het slagveld van Armageddon (zie Openbaring 16:16, 19:14-15  en Judas 1:14-15, waar wij lezen: Zie, de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen).

Kort samengevat:
We kunnen dus stellen dat de geboorte van de “mannelijke zoon” een geestelijke aangelegenheid is. God zal uit de Gemeente (de Bruidsgemeente van “wijze maagden” wel te verstaan) een soort keurkorps van zonen doen voortkomen, als vrucht van het werk van de Heilige Geest in haar. Misschien dat er voor sommigen van u nog (veel) onduidelijkheden zijn, maar we mogen toch aannemen dat het werk van Gods Geest in Zijn Gemeente in staat zal zijn om deze vrucht voort te brengen. Daar komt nog bij dat de Gemeente toch niet voor niets Zijn Bruid wordt genoemd en deze Bruid kan, na haar huwelijk en “gemeenschap” (met Jezus als Bruidegom), nu eenmaal vrucht dragen en voortbrengen. Want… zoals de Gemeente in geestelijke zin Bruid is (en met Bruid worden meerdere personen – zowel mannelijk alsook vrouwelijk – bedoeld, vandaar het woord Bruidsgemeente), zo is er ook in geestelijke zin vrucht (en in dit geval: meerdere “vruchten”, namelijk: de 144.000 mannelijke zonen).

*****************************************************************************

Openbaring 7 vers 9-17, “Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10) En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! 11) En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12) en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 13) En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14) En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15) Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). 16) Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17) Want het Lam (van God), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
Het betreft hier een blik op die grote oogst, namelijk dat gedeelte van de oogst, die van de ontelbaren, die uit de “grote verdrukking” zullen komen. In de GROTE VERDRUKKING zullen zij HONGER en DORST lijden (zie vers 16), omdat zij daar niets kunnen kopen, daar zij het merkteken van de antichrist (bewust) niet zullen willen ontvangen:
“En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat (duivelse, door de antichrist verplichte) merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16-17)
Ook ondervonden zij HITTEGOLVEN (zie Openbaring 7:16) als een OORDEEL VAN GOD over de antichristelijke wereld, waarin zij (helaas nog) moesten leven (omdat zij niet gereed waren bij Jezus’ komst als Bruidegom, tevens ter BEWARING voor de grote verdrukking), waarbij zij uiteindelijk als MARTELAREN zullen sterven onder de moordende hand van de antichrist.
Maar hier, in Openbaring 7:16-17,  worden zij vertroost, en STAAN ZIJ VOOR GODS TROON en DIENEN HEM DAG EN NACHT IN ZIJN TEMPEL in hun LANGE WITTE KLEDEREN, wit gewassen in het bloed van het Lam. Wij zien hier dat deze groep van MARTELAREN een BIJZONDERE PLAATS heeft in Gods hart (zie Openbaring 7:14-17).

.

EINDE van hoofdstuk 7

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [23]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Ter verduidelijking het volgende:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25).
Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Kanaän/Palestina en van de stad Jeruzalem (zie Genesis 15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. (noot AK)
[5] Zie eventueel ons artikel ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen van A. Klein. (noot AK)
[6] Romeinen 11:15, “Want als hun verwerping (die van de Israëlieten) verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?”
[7] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[8] Jesaja 60:1-3, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.”
[9] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5) – “De geboorte van de mannelijke zoon (beeld van de 144.000) van H. Silakus. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys en of de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Efeze 4:13, “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,”
[14] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ? van A. Klein. (noot AK)
[16] Wij willen hier eerst zon, maan, en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen: De zon is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste Openbaringsvorm van de Godheid. De maan is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de Openbaringsvorm van de Godheid – de Centrale Figuur. De sterren in hun menigvuldigheid zijn de symbolen van 12 met Gods Geest vervulde personen – kinderen Gods, die hier dienen te worden onderscheiden als diegenen, aan wie het “leiderschap” in de tijd van het einde gegeven is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht: “de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten…”. (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[18] 1 Thessalonicenzen 4:16, “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.”
[19] Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar – de periode van de Grote Verdrukking).” “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).”
[20] 1 Korinthe 15:51-52a, “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin…”
[21] 1 Korinthe 15:52b, “…bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de (in Hem gerechtvaardigde) doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij (de levenden die overgebleven zijn, vanwege hun BEWARING tijdens de Grote Verdrukking) zullen veranderd worden.”
Voor 1 Thessalonicenzen 4:16, zie noot 18.
[22] 1 Thessalonicenzen 4:17, “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (vanwege de BEWARING tijdens de Grote Verdrukking), samen met hen (de opgestane rechtvaardigen in Christus) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”
[23] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 7 vers 1, 2, 3, 4-8a (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 7

Gods overwinning

Een blik op de grote oogst uit de Spade-Regen-opwekking[4] en hun leiders

Openbaring 7 vers 1-3, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de levende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, TOTDAT wij de dienaren (SV: dienstknechten) van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben.  [5]
Er staan “4 engelen” (geestelijke machten) klaar op de “4 hoeken van de aarde” om deze, van God afkerige aarde, te vernietigen! Straks, bij het bazuinen door de zesde engel (zie Openbaring 9:14 [6] – dit is ten tijde van de GROTE VERDRUKKING) zullen zij hun VOLLE DODENDE WERKING op de aarde uit kunnen oefenen.
Zij (deze geestelijke machten) zijn reeds gemeld in hoofdstuk 6 (van Openbaring) bij het openen van de eerste 4 zegels als “paarden en hun ruiters”. Ook Zacharia 6:1-8 [7] maakt hier, zoals wij weten, melding van. Hier (in Zacharia 6) zijn het STRIJDWAGENS, getrokken door RODE, ZWARTE, WITTE en (sterke) GEVLEKTE paarden. Deze zijn “de 4 winden des hemels” zegt Zacharia 6 vers 5:
“Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden (letterlijk: geesten) van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.”

Openbaring 6 Zacharia 6 Betekenis
WIT paard WIT paard Het OORDELENDE Woord van God.
ROOD paard ROOD paard OORLOG.
ZWART paard ZWART paard HONGER.
GRAUW paard Sterk, GEVLEKT paard De (GEWELDDADIGE) DOOD.

Echter, voordat Gods VERNIETIGENDE OORDELEN – de ALLESVERNIETIGENDE OORLOG, het SPOOK VAN DE HONGER en de grijnzende DOOD – PERKELOOS mogen toeslaan, wil God een GROTE OPWEKKING geven; Zijn SPADE-REGEN-OPWEKKING, die een ENORME OOGST (van bekeerde zielen) zal opleveren, GEDURENDE DE LAATSTE DAGEN.
Wij hebben gezien dat zij (deze 4 paarden) in Openbaring 6 als fenomeen in deze wereld “ten tonele” werden gevoerd, dáár met het oog op de bekering en loutering van Gods kinderen. Pas straks (in de Grote Verdrukking) zullen zij hun verwoestend werk voleindigen.
In dit eerste gedeelte (van Openbaring 7, vers 1-8) stelt de Here ons Zijn DIENSTKNECHTEN voor, die Hem als LEIDERS met Hem in deze grote SPADE-REGEN-OPWEKKING [8] zullen dienen.
De Engel, Die opkomt van “de opgang van de zon”, voortkomende van de Troon van God (zie Lukas 1:78 [9]), is de Zoon van God, Jezus, Die de Doper is met de Heilige Geest:
“Ik (Johannes) doop u wel met water tot bekering, maar Hij (Jezus, de Christus = de Gezalfde) Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Mattheus 3:11)
Dit zegel, waarmee de 144.000 worden verzegeld (zie Openbaring 7:4, hieronder vermeld), is namelijk de Doop des Geestes (zie Efeze 1:13 [10]), waardoor hun hele GEDACHTENWERELD wordt VERNIEUWD (zie Romeinen 12:2 en Titus 3:5 [11]); waardoor zij voortaan de GEHELE WIL VAN GOD – die GOED, WELBEHAGELIJK en VOLMAAKT is (zie nogmaals Romeinen 12:2 [12]) – willen volbrengen, omdat hun eerst ONREINE rede, dan gelouterd is door de binnenkomende HEILIGE GEEST.
Wij hebben hier, zoals gezegd, te maken met de (door God verzegelde) LEIDERS van Gods GROTE OPWEKKING van “het laatste uur” (zie Openbaring 7:4-8), om straks (volgens Openbaring 7:9-17) de GROTE OOGST te zien als gevolg van deze opwekking.

Wie zijn deze leiders van het laatste uur?

Openbaring 7 vers 4-8, “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
De Bijbel noemt ze de 144.000”. Ze komen voort “uit alle (12) stammen van de Israëlieten”.
Het zijn:

12.000 NAKOMELINGEN uit de stam van Juda
12.000 idem Ruben
12.000 idem Gad
12.000 idem Aser
12.000 idem Naftali
12.000 idem Manasse (zoon van Jozef)
12.000 idem Simeon
12.000 idem Levi
12.000 idem Issaschar
12.000 idem Zebulon
12.000 idem Jozef
12.000 idem Benjamin

De stam van DAN is hier NIET genoemd, terwijl de stam van JOZEF tweemaal genoemd is; namelijk één keer in MANASSE, zijn oudste zoon, en nog een keer onder zijn eigen naam.
Gods ISRAËL WORDT IN DE LAATSTE DAGEN WEER ALS LEIDERS TEN TONELE GEVOERD, althans een verkiezing van 12.000 nakomelingen uit elke stam, met uitzondering van die van DAN.
In Romeinen 11:15 voorspelde Paulus reeds:
“Want als hun verwerping (die van de Israëlieten) verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan LEVEN UIT DE DODEN?”
Met andere woorden: Wanneer ISRAËL Gods Zoon, JEZUS, als hun MESSIAS zal hebben aangenomen, zal het voor de wereld een oorzaak zijn van ENORME OPSTANDING uit de geestelijke dood, waarin de wereld verkeert.
Ook Hosea profeteerde:
“Want DE KINDEREN ISRAËLS zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld (letterlijk: “pilaar”; ook wel vertaald als “altaar”) en zonder efod (= [deel van het] priesterkleed) en terafim (Lamsa vertaling: wierookoffer). DAARNA zullen zich DE KINDEREN ISRAËLS BEKEREN, en zoeken de Heere, hun God, en David, hun Koning, en zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot Zijn goedheid IN HET LAATSTE DER DAGEN.” (Hosea 3:4-5, SV)
Met andere woorden: Vele eeuwen zullen voorbijgaan, waarin “de kinderen Israëls” GODDELOOS en NIET ALS EENHEID zullen voortleven in hun nageslachten. Maar IN DE LAATSTE DAGEN zullen hun NAKOMELINGEN zich BEKEREN tot de hemelse David (JEZUS) en zullen, in de VREZE GODS, HEM DIENEN!
Wij zien in dit deel van het Boek Openbaring, dat God ze (ook) nu nog als stammen onderkent (= herkent en onderscheidt)!
Ook Hosea 2:13-22 en Jeremia 31:31-33 spreken hierover:

 • Hosea 2:13-22, “Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen. Op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!”
 • Jeremia 31:31-33, Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

Ook Jesaja 54 en ook vele andere Schriftgedeelten uit het Oude Verbond:

 • Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de HEERE. Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. U, ellendige (SV: gij verdrukte), door stormweer voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit, Ik zal u grondvesten op saffieren, uw torens (SV: uw glasvensters) maken van kristal, uw poorten van robijn, heel uw omwalling (SV: uw ganse landpalen) van edelsteen. Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking (SV: wees verre van verdrukking), want u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. Zie, zij zullen zeker samenscholen – niet door Mijn toedoen – wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen. Zie, Ík heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt (SV: het instrument voortbrengt), geschikt voor zijn doel; en Ík heb de verwoester (SV: de verderver) geschapen om te gronde te richten. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten (SV: Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken), en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren (SV: zult gij verdoemen). Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE. (Jesaja 54)

Deze Bijbelteksten verkondigen een HERAANNAME van ISRAËL ALS GODS GELIEFDE, als GODS “VROUW”, AAN HET EIND DER TIJDEN!
Nemen wij het schaduwbeeld dat door IZAAKS HUWELIJK wordt gevormd – IZAAK is het schaduwbeeld van GODS ZOON, ook hij werd, zij het zinnebeeldig, geofferd; zoals ABRAHAM het schaduwbeeld is van de VADER en JAKOB het schaduwbeeld is van de HEILIGE GEEST – dan zien wij dat IZAAK geen vrouw mocht nemen uit de hem omringende HEIDENEN, maar één uit zijn EIGEN GESLACHT (namelijk: REBEKKA)! Is dit niet een machtige heenwijzing naar ISRAËL, althans een verkiezing daaruit, als “BRUID VAN HET LAM” aan het EIND DER TIJDEN, zoals ze vroeger ook de “VROUW” van GOD was:
“Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.” (Jesaja 54:5-8)

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [13]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[5] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[6] Openbaring 9:14, “Die (stem, uit de 4 horens van het gouden altaar dat vóór God stond – zie vers 13) zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.”
[7] Zacharia 6:1-8, “Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, 4 wagens kwamen tevoorschijn tussen 2 bergen, en die bergen waren bergen van koper. De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden, de derde wagen witte paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte paarden. Ik nam het woord en zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze wagens, mijn Heere? Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden (letterlijk: geesten) van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan. Die de zwarte paarden hebben, trekken uit naar het land van het noorden; de witte paarden trekken uit, hen achterna, en de gevlekte trekken uit naar het land van het zuiden. En de sterke paarden trokken uit en wilden het land doorgaan, want Hij had gezegd: Ga, ga het land door. Toen gingen zij het land door. Vervolgens riep Hij mij en sprak tot mij: Zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het noorden, hebben Mijn geest doen rusten in het land van het noorden.”
[8] Zie noot 4.
[9] Lukas 1:78, “door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft,”
[10] Efeze 1:13, “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,”
[11] Romeinen 12:2, “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”
Titus 3:5, “…maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.”
[12] Voor Romeinen 12:2, zie noot 11a.
[13] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Opwekking, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Boekbespreking 62: Gemeentelijke tucht

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

berispen17

Het handhaven of bewaren van de tucht is het meest ondankbare werk dat er in de Gemeente kan worden gedaan. Het vlees (dat is de oude, zondige natuur van de mens) moet niets van tucht hebben. Zodra u dit werk inziet als een persoonlijke opdracht van Christus aan u, en u begint er met de voorganger en de ouderlingen aan, dan zult u merken dat er van alle kanten kritiek losbarst. Echter, de christelijke discipline in het Koninkrijk van God (= in Gods Gemeente op aarde) moet gehandhaafd worden. Dit geschiedt echter niet doordat men zich gaat houden aan regels en inzettingen van mensen, maar aan het Woord van God. ALLES in Gods Koninkrijk moet geschoeid zijn op dit Woord. De handhaving ervan moet geschieden ONDER LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST ZELF; van Hem, onder Wiens inspiratie het Woord ook geschreven is.

 • “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken”. (2 Petrus 1:20-21)
 • “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren…” (2 Timotheüs 3:16a)

De Geest van God Zelf, hanteert en houdt Zich aan dit Woord. God werkt niet buiten Zijn Schriftopenbaring om, omdat die het stempel van Zijn Wezen draagt. Maar God staat ook boven Zijn wetten; Hij is supreme (= oppermachtig). In dit verband wil ik uw aandacht vestigen op Gods handelwijze ten aanzien van de gelovigen die samengekomen waren in het huis van Cornelius (zie Handelingen 10:45-48), namelijk: dat Hij hen doopte met de Heilige Geest, vóórdat zij de waterdoop ontvangen hadden. Hoewel de gebruikelijke volgorde in Zijn Koninkrijk is: bekering, wedergeboorte (waterdoop), en dan pas de Geestesdoop. Maar omdat alles in Gods Woord in harmonie is, omdat al Gods ordinantiën (= voorschriften) moeten worden vervuld, zien wij in vers 48 (van Handelingen 10) de Heilige Geest – door de mond van de apostel Petrus – bevelen, dat deze gelovigen in de Naam van de Heer moesten worden gedoopt.
God doet geen dingen die wij niet in Zijn Woord kunnen terugvinden; want, dit Woord is ons gegeven als een leidraad van wat Hij doet (en/of wil doen). Nogmaals: Gemeentelijke tucht moet onder de leiding van de Heilige Geest (= Gods Geest) geschieden, WIJ KUNNEN DEZE NIET IN EIGEN KRACHT HANDHAVEN!

 • KLIK HIER als u deze studie wilt lezen of downloaden (= GRATIS).

A. Klein

*********************************************************************************

[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”.

 

Geplaatst in Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 6 vers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 6

De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking (vervolg)

.

Het 5de zegel

Openbaring 6 vers 9-11, En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die (af)geslacht (SV: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad (SV: witte klederen) gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.”
Dit is het zegel van de CHRISTENVERVOLGINGEN; iets waarvan wij in de 19de eeuw dachten dat die een overwonnen zaak was, en in de VERLICHTE (20ste) EEUW niet meer zou kunnen voorkomen. Maar dit is, (onder andere) sinds de intrede van het COMMUNISME als staatsbestel, weer een rauwe REALITEIT geworden. (En, in onze huidige 21ste eeuw, het wereldwijde – vooral Islamitisch – terrorisme. Denk alleen al aan al de terreurdaden in naam van Allah, door IS [= Islamitische Staat] of ISIS [= Islamitische Staat in Irak en Syrië] – AK)
Oók dit zegel is dus al GEOPEND! Alleen zal het zich verder ontwikkelen tot zijn eigen culminatiepunt (= dieptepunt) in de Grote Verdrukking, waar hij een ware “HOLOCAUST” (= vernietiging) van de gehele – dan nog op aarde overgebleven zijnde ! – “ontelbare” CHRISTENHEID [4] (zie Openbaring 7:9, hieronder vermeld) zal vormen door toedoen van de ANTICHRIST:

 • “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
 • “En het beest (uit de zee = de antichrist) werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen,” (Openbaring 13:7a)

Daarom moeten de martelaren “onder het altaar” nog “een korte tijd” wachten tot deze “holocaust” (de vernietiging / het afslachten, ofwel ONTHOOFDEN van alle dan nog op aarde overgebleven zijnde CHRISTENEN [5]) een feit zal zijn. Dan zal de RECHTVAARDIGE RECHTER in de hemel deze moorden oordelen en wreken:

 • “En ik (Johannes) zag het beest (= de antichrist) en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest (de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee (de antichrist en de valse profeet) werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (= de aan het eind van de grote verdrukking nog levende antichristelijke mensen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:19-21)

Wèl zullen deze CHRISTENVERVOLGINGEN, met hun “JEZUS-HAAT-CLUBS”, een reiniging aanbrengen in de christengelederen (zie Mattheüs 13:49-50 [6]), zodat de Heilige Geest Zijn Gemeente zal kunnen voeren in de OPPERSTE REINHEID en HEILIGHEID [7] van de BRUIDSGEMEENTE der laatste dagen:

 • “opdat Hij haar (= de Gemeente) zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij (= Zijn uiteindelijke Bruidsgemeente) heilig en smetteloos zou zijn.” (Efeziers 5:26-27)
 • “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (= het beeld van de Bruidsgemeente).” (Openbaring 12:1)
 • “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen (=000 mensen uit alle 12 stammen van Israël [8] – zie Openbaring 7:4b-8 [9]) met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam (van God = Jezus) volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.” (Openbaring 14:1-5)
 • “En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.” (Openbaring 22:11b)

.

Het 6de zegel

Openbaring 6 vers 12-17, “En ik zag toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven (SV: dienstknechten) en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam (van God = Jezus). Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”
Dit is het zegel van de NATUURRAMPEN, van de CATACLYSMEN; van de AARDBEVINGEN en ZEEBEVINGEN, van de VLOEDGOLVEN (zie Lukas 21:25b, hieronder vermeld) en OVERSTROMINGEN en van de KOSMISCHE RAMPEN:

 • “…er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde…” (Openbaring 6:12b-13a)
 • “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” (2 Petrus 3:10)
 • “En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” (Lukas 21:25-26)

Aardbevingen hebben de aarde altijd al geteisterd vanwege de werkzame magma kern van de aarde, waardoor ook vulkanen tot uitbarsting plegen te komen, maar de FREQUENTIE waarin zij in de 20ste en huidige 21ste eeuw zijn voorgekomen, zegt ons dat ook dit zegel GEOPEND IS!

****************************************************************

Info KNMI:
“In bepaalde delen van de wereld waar continenten elkaar raken, komen de zwaarste aardbevingen voor.
De meeste aardbevingen ontstaan door bewegingen van de aardkost, oftewel door platentektoniek. Ze kunnen ook ontstaan door vulkaanuitbarstingen, meteorietinslagen, (kern)explosies en mijnbouw- of gaswinningactiviteiten. Aardbevingen in de zeebodem kunnen een tsunami (vloedgolf) veroorzaken.

 1. Ring van vuur: De belangrijkste aardbevingszone ligt rondom de Grote Oceaan. Deze zone heet de Circum-Pacifische gordel, of wat poëtischer ‘ring van vuur’. Hier liggen onder andere de Filipijnen, Japan, Alaska, Californië, Mexico, Peru en Chili aan. Deze landen worden regelmatig door catastrofale aardbevingen getroffen.
 2. Mediterrane-Transaziatische gordel: Een tweede zone, de Mediterrane-Transaziatische gordel, loopt van het gebied rond de Middellandse Zee (Marokko, Algerije, Italië, Griekenland en Turkije) oostwaarts door Iran, het Himalayagebergte en China. Deze zone sluit via Indonesië weer aan op de Circum-Pacifische gordel.
 3. Mid-Atlantische rug: Ook in de oceanen komen smalle zones met aardbevingen voor. Hier drijven de platen uit elkaar en wordt nieuwe aardkorst gevormd. Een voorbeeld hiervan is de Mid-Atlantische rug midden in de Atlantische Oceaan.”

Hier volgt ter info ook nog een link – https://www.VolcanoDiscovery.com/nl/earthquakes/today.html – met een opsomming van de meest recente aardbevingen.

****************************************************************

Wanneer de zon “een haren zak” wordt en de maan “als bloed” zal zijn (zie Openbaring 6:12, hierboven vermeld, en ook nog Jesaja 13:9-10, Joël 2:31, Mattheüs 24:29 en Handelingen 2:20 [10]) zal de zon ongetwijfeld haar grootste stormen en uitbarstingen van magnetisme kennen, waardoor ze als het ware één zonnevlek vormt; en welke gevolgen zal zo’n kosmische ramp wel niet hebben op de aarde?
Dit 6de zegeloordeel zal zich culmineren (= zijn toppunt bereiken) aan het eind van de GROTE VERDRUKKING, bij de WEDERKOMST van de Here Jezus, als Koning en Rechter (zie Openbaring 6:14-17, hierboven vermeld):

 • “En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden.” (Openbaring 16:18-20)
 • “Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.” (Jesaja 24:19-23)

.

Het 7de zegel

Als de vorige 6 zegels geopend zijn en hun OORDELENDE WERKING hebben gehad onder het volk van God, is dit volk van God eindelijk bereid om de boodschap van God – van TOTALE OVERGAVE en TOTALE HEILIGMAKING, [11] door de Heilige Geest [12] – volkomen te aanvaarden.
Deze beide zijn nodig om de VERBORGENHEID GODS (zie Openbaring 10:7 [13]), Zijn plan voor de eindtijd, de totale vorming van Zijn BRUIDSGEMEENTE, te vervullen door de genadewerkingen van de Geest van God.
Nog even en ook het ZEVENDE ZEGEL wordt geopend (zie Openbaring 8), dat aan de ene kant voor Gods toebereiden (zijnde de “wijze-maagden” gelovigen uit Mattheus 25:1-13 [14]), de deuren van de BRUILOFTSZAAL opent, maar aan de andere kant over de onbekeerlijken en de goddelozen de 7 BAZUINoordelen brengt!

.

EINDE van hoofdstuk 6

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [15]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studieDe 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie noot 4.
[6] Mattheus 13:49-50, “Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”
[7] Zie eventueel onze studieHeiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studieANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen van A. Klein. (noot AK)
[9] Openbaring 7:4b-8, “…144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
[10] Jesaja 13:9-10, “Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.”
Joël 2:31, De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.”
Mattheus 24:29, “En meteen na de (grote – zie vers 21) verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.”
Handelingen 2:20, De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.”
[11] Zie noot 7.
[12] Zie eventueel onze studieDe werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm en/of De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[13] Openbaring 10:7, “Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
[14] Zie noot 4.
[15] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen