Pinksteren: Het feest van de genadetijd

Neerdalende zegeningen

De meest glorievolle tijd brak aan toen Jezus ten hemel voer. Wij doen er eigenlijk verkeerd aan door over een afscheid te spreken, want dit wordt altijd verbonden met droefheid. In verband met Zijn hemelvaart sprak Jezus: “Uw hart worde niet ontroerd” (zie Joh. 14:1 en 27, SV). Met andere woorden: “Wees niet bedroefd”. Jezus’ hemelvaart betekent, dat Hij Zijn hemels paleis is ingegaan en aldaar is Hij “gekroond met eer en heerlijkheid” (zie Hebr. 2:9). Hij is verheven boven alle overheid en macht als de Koning der koningen en de Here der heren. Vanwege Zijn volbracht verzoenings- en verlossingswerk heeft Hij nu een Naam ontvangen boven alle namen en alle knie, in hemel en op aarde, moet voor Hem buigen (zie Filip. 2:9-11).
En, nu komt het, zij die kinderen Gods geworden zijn, mogen delen in de heerlijkheid van hun Koning! Want NA de hemelvaart van Jezus kwam Pinksteren [1]. En Pinksteren houdt in, dat de Koning gaven [2] heeft uitgedeeld onder Zijn onderdanen!
“U bent opgevaren naar omhoog,… U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: (NBG: weerspannigen, d.i. ongehoorzamen die zich tot God bekeren) om bij U te wonen, HERE God!” (Ps. 68:19, HSV).
De Koning doet Zijn onderdanen delen in Zijn vreugde en Zijn heerlijkheid. De tijd die na Jezus’ hemelvaart aanbrak, is een feestelijke, glorievolle tijd. Lees de verzen 20 en 21 van dezelfde psalm:
“Geloofd zij de Here; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HERE, de Here, zijn uitkomsten tegen de dood” (Ps. 68:20-21, HSV).
Deze tijd duurt nog altijd voort. Het is de genádetijd [3], “het jaar van het welbehagen des Heren”, de tijdsbedeling van verlossing en zegening (zie Jes. 61:1-2 en 2 Kor. 6:2). Genade en waarheid zijn geopenbaard in volheid. Christus is het Hoofd en de Gemeente is Zijn Lichaam. De zegeningen dalen van het Hoofd neer op het Lichaam “zoals de kostelijke olie op het hoofd van Aäron neerdaalt tot op de zoom van zijn priesterkleed” (zie Ps. 133:2).

Gaven en loon

Gaven of geschenken zijn iets anders dan “loon”. Voor het laatste wordt gewerkt. Het wordt verdiend. De zaligheid kunnen wij niet verdienen. Het is Gods genadegift. Toch is er ook loon! Straks komt Jezus, en “met Hem het loon, om een ieder te vergelden naar zijn werken”, lezen wij op de laatste bladzijde van onze Bijbel (zie Openb. 22:12). Daar is loon naar werken.
Wat doen wij met ons leven? Brengen wij werken der gerechtigheid of werken der ongerechtigheid voort? Levert ons leven zoete of wrange vruchten op voor Jezus? Kunnen de oprechten zich met ons verblijden in de Heer en zijn wij, niet moedwillig, een aanstoot voor de geveinsden? Het loon zal zijn dienovereenkomstig! Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen…”, sprak Jezus (zie Matth. 5:11-12a, HSV).
Gaven zijn echter geen loon, maar genadeblijken van een opgeklommen Heer, Die Zijn dienaren wil doen delen in Zijn heerlijkheid. En die gaven ontvangen wij NU, in deze tijdsbedeling, dus niet pas na deze tijdsbedeling of pas bij Jezus’ wederkomst. Deze gaven kunnen echter niet verdiend worden, het is geen loon, en de Gever [4] geeft ze aan wie Hij wil. Niettemin hangt het tot op zekere hoogte ook van onszelf af wat wij, als discipelen van de Here, ontvangen! Want anders zou er niet geschreven staan: “Streef (SV: ijvert) dus naar de beste genadegaven” (1 Kor.12:31a, HSV). En naar de mate van de gave is ook de genade in ons leven (zie Ef. 4:7).

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen (A4 formaat).
 • KLIK HIER voor smartphone formaat.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.


[1] Pinksteren = In eerste instantie de voorzegde “vroege Regen”: Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. God spreekt in de Bijbel over “de vroege en de late regen”. Voor een uitleg over “de late (of spade) Regen”, zie noot 5.
“…Laten wij toch de HERE, onze God, vrezen, Die de regen geeft, zowel vroege regen als late regen, op Zijn tijd,…” (Jer. 5:24).
“Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen,….” (Hosea 6:3).
“En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen (Joël 2:23).
Vraag (SV: BEGEER van) de HERE om regen ten tijde van de late regen.” (Zach. 10:1a).
Als u meer wilt weten over de bedoeling, de invloed en/of de werkingen van Gods Heilige Geest, zie dan de studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest”, van CJH Theys. (noot AK)
[2] Zie eventueel de studie De Gever en Zijn Gaven”. (noot AK)
[3] ‘De genadetijd’ of ‘De tijdsbedeling van genade’ = Het tijdperk waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en van Gods GENADE voor de mensheid wordt bedoeld – de tijdsbedeling waarin wij nu (nog) leven. De telling van deze 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van Jezus’ bediening op aarde, maar kwam pas na Jezus’ Hemelvaart, bij de UITSTORTING van Gods Geest op die 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterdag, tot volle openbaring. (noot AK)
[4] Zie noot 2.
Geplaatst in Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Gods Geest, Studie van H Siliakus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De werken Gods geopenbaard

ik was blind

De geschiedenis van de blindgeborene te Jeruzalem, beschreven in Johannes 9 (zie noot [1]), heeft onmiskenbaar een profetische strekking. Bij geen van de andere wonderen en genezingen, door Jezus verricht, zei Hij dat het geschied was “opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden” (zie Joh. 9:3). Het is dus iets opmerkelijks als dit bij de genezing van de blindgeborene wèl gezegd wordt. Dit is niet “zomaar”, doch heeft een betekenis. Het zal blijken, dat door deze woorden een profetisch vergezicht wordt geopend.

Blind vanaf de geboorte

Laten wij ons allereerst bepalen bij de persoon van de blindgeborene. Hij was “blind vanaf zijn geboorte” (zie Joh. 9:20). In deze blindgeborene herkennen wij onszelf, zoals wij eenmaal waren: natuurlijke mensen, de Geest van God niet hebbende, blind voor de geestelijke dingen, levend in de duisternis van de zonde, zoals die blinde letterlijk in de duisternis vertoefde: hij was lichamelijk blind vanaf zijn geboorte, maar… wij allen waren GEESTELIJK BLIND toen wij geboren werden. Maar ook aan ons is genade geschied, want… Jezus kwam ook aan ons voorbij (vergelijk Joh. 9:1); Hij zocht ons op. Wij zochten Hem niet, maar Hij zocht ons! En, Hij raakte onze geestelijke ogen aan (vergelijk Joh. 9:6). Niet dat wij toen meteen ‘ziende’ waren, maar wij kregen het vermogen om te ‘zien’, maar of wij ook werkelijk geestelijk zouden zien, hing verder af van onze gehoorzaamheid aan Hem (vergelijk Joh. 9:7). Wie voor het eerst gelooft in Jezus, ziet niet meteen de gehele geestelijke realiteit, maar wel gaat er als een flits door zijn of haar ziel heen: “Deze Jezus brengt mij in een leven, waar ik tot nu toe geen vermoeden van had”.
Geheel in overeenstemming hiermee is wat Johannes 1:12 zegt: “Wie geloven, krijgen macht om kinderen Gods te worden”. Of wij ook waarlijk kinderen Gods worden, hangt verder af van onze gehoorzaamheid en onze onderwerping aan Hem. En de allereerste daad van gehoorzaamheid die de Heer van ons vraagt is: “Laat u dopen en uw zonden afwassen!” (zie o.a. Hand. 22:16). Jezus zond de blindgeborene naar het badwater Siloam (zie Joh. 9:7), en Hij zond ons naar het doopwater. En zo kwamen wij – mits wij tot WERKELIJKE GEHOORZAAMHEID gekomen waren (want de waterdoop heeft geen waarde, als men die niet uit gehoorzaamheid ondergaat en als daarna ook niet EEN LEVEN IN GEHOORZAAMHEID volgt) – van de duisternis in de dag (ofwel: in het licht) van het leven met Jezus. “Het Licht der wereld” (zie Joh. 9:5), “de Zon der gerechtigheid” (zie Mal. 4:2), was ons opgegaan. De werken Gods werden in ons leven geopenbaard!

 • KLIK HIER als u deze korte overdenking verder wilt lezen (A4 formaat).
 • KLIK HIER voor smartphone formaat.

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.


[1] Voor meer uitleg over Johannes 9, zie de GRATIS ‘vers voor vers’ studie: JOHANNES – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm.

.

Geplaatst in Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

GRATIS Bijbelstudie (18): ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen

Een artikel van A. Klein

“Israël” als WOORD op zich

Voor degenen die dat niet weten of beseffen, het woord Israël heeft meerdere betekenissen:

  1. Israël, de nieuwe naam voor Jakob. Zie o.a. Gen. 32:28 en 35:10.
  2. Israël, het land, de huidige staat (ook wel Kanaän, Palestina of “het beloofde land” genaamd). Zie o.a. Gen. 12:5-7.
  3. Israël, de huidige natie, het huidige volk.
  4. Israël, de verzamelnaam voor alle 12 stammen van Israël, voortkomend uit de 12 zonen van Jakob (Jakob, die later – van God – de naam Israël kreeg – zie punt 1). Zie o.a. 1 Kon. 18:31, Joz. 4:5, 2 Kon. 17:34b.
  5. Israël, het “GANSE huis van Israël” of “(GE)HEEL het huis van Israël, waarmee ook alle 12 stammen worden bedoeld. Zie o.a. Exod. 40:38, Lev. 10:6b, Ezech. 39:25.
  6. Israël, het “huis van Israël”, waarmee – later in de tijd –de 10 ‘verloren gewaande’ stammen worden bedoeld. Zie o.a. Ezech. 39:22-29. Daarom dat er ook regelmatig in het oude Testament gesproken wordt van “de koning van Israël” en/of “de koning van Juda”. Het waren dus 2 koninkrijken.

 

Inleiding

Misschien dat u denkt: “Waarom wordt dit bovenstaande vermeld? Dat weet toch iedereen die de Bijbel leest”. Ja, dat dacht ik zelf ook, daarom zal ik uitleggen waarom ik het toch heb vermeld. Het begon naar aanleiding van een brochure van Norbert Lieth van Zendingswerk Middernachtsroep – met de aansprekende titel: Waarom juist ISRAËL? – die ik ongeveer een jaar geleden onder ogen kreeg. Ik begon enthousiast te lezen, maar ontdekte al snel dat het WOORD “Israël” heel vaak wordt gebruikt – zoals natuurlijk te verwachten in een brochure met die titel, maar… – zonder dat er bij vermeld wordt in welke context ze het WOORD Israël bedoelen. Ook wordt er m.i. – al gelijk op de 1ste bladzijde – gesuggereerd dat alle Joden “Israël” zijn en “Israël” alle Joden. Toen ik de brochure, om die redenen, nader ging bestuderen bleek dat – in mijn ogen – niet alleen erg verwarrend over te komen (al kwam ik er zelf snel achter in welke context het WOORD bedoeld werd), maar daardoor zag ik ook DUIDELIJK een m.i. foute interpretatie … (ingekort).

Iedere Jood is een Israëliet, maar niet iedere Israëliet is een Jood

Veel christenen denken bij Israël en/of Israëlieten aan de Joden en bij de Joden aan Israël en/of Israëlieten. Nu is dat op zich niet verkeerd, maar Israël bestaat – nog steeds – uit 12 stammen, ook al zijn er 10 stammen die men ‘verloren stammen’ noemt. Zelf spreek ik echter liever van de ‘verloren GEWAANDE stammen’, omdat je anders zou kunnen denken dat het verloren GEGANE stammen zijn. God weet echter wie tot deze (oorspronkelijke) stammen behoren en zelfs wie ze persoonlijk zijn, en als we ons er echt in willen verdiepen kunnen we er waarschijnlijk achterkomen of wij ZELF misschien tot (afstammelingen van) deze 10 ‘verloren gewaande’ stammen behoren. Als dit zo blijkt te zijn, dan zijn wij dus in letterlijke zin Israëlieten, nakomelingen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg – zie o.a. Gen. 32:28 en 35:10).

In geestelijke zin waren we ons – als het goed is – al bewust van onze “Israëlische identiteit”, tenminste als we – in en door Christus – besneden zijn naar het hart. Zoals vermeld in Romeinen 2 vers 29b, waar staat: “Maar hij is Jood (of – in deze – een Israëliet), die het in het verborgene is (d.i. in het innerlijk, in het hart), en dat is de (ware) besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter.” (HSV)

Bij (vermoedelijk) velen van ons zal straks echter blijken dat wij niet alleen in geestelijke zin tot “Israël” behoren, maar ook in letterlijke zin. Voor alle duidelijkheid wil ik dit nog wel – hopelijk ten overvoede – vermelden: In ieder geval zal (wat de Nieuwtestamentische gelovigen betreft) niemand behouden worden ZONDER geloof in Jezus en in Zijn offer – als verzoening voor onze zonden – aan het kruis. In die zin is er geen onderscheid tussen Jood en heiden (zoals wij o.a. ook kunnen lezen in Rom. 2:28-29, Gal. 3:26-29 en Ef. 2:11-16). Voor alle duidelijkheid: Dit geldt dus NIET voor de (oprechte) Oudtestamentische gelovigen.

Een conclusie die we in ieder geval nu al kunnen trekken is deze: Iedere Jood is weliswaar een Israëliet, maar niet iedere Israëliet is een Jood. De Joden zijn namelijk (afstammelingen) van de stam Juda (in het Duits komt dit beter naar voren, daar is het: “die Jude”) of van het “huis van Juda” (verzamelnaam voor de stammen: Juda, Benjamin en Levi).

We zullen – in dit vrij korte artikel – niet veel bewijzen voor alle argumenten aandragen, daar het anders een heel lang en, voor velen, misschien wel een te moeilijk verhaal zal worden. Degenen zich hier echter verder in willen verdiepen, kunnen wij aanraden om het boek De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël van W.H. Bennett te lezen. In het Engels (dus: niet in het Nederlands verkrijgbaar) is er ook nog het boek “Symbolen van ons Kelto-Saksische erfgoed” van dezelfde schrijver. Ook kan ik nog de – enigszins moeilijke – Bijbelstudie van H. Siliakus aanbevelen, een Bijbelleraar uit mijn vorige Gemeente, genaamd: “Wederom Mijn Volk” – over de lotgevallen van de beide Israëlvolkeren. (Voor meer over deze boeken, zie de vermeldingen aan het eind van dit artikel, in de PDF)

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

*******

.

LEESTIP:

De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël.
Zie http://vlichthus.nl/de-geschiedenis-van-kelto-saksisch-israel/

 • Deze uitgave (ISBN 978-90-808032-1-9) is niet meer als boek leverbaar. Het is wel te lezen als PDF. Deze is gratis beschikbaar. Een kleine donatie wordt op prijs gesteld.

Of:

Onbekend Israël – van David tot vandaag.
Zie http://vlichthus.nl/onbekend-israel-van-david-tot-vandaag/

Geplaatst in Artikel van A Klein, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Israël/huis van Israël, Nuttige studie als 'basiskennis', Opwekking | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 17 vers 1 t/m 18 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF).

Eindelijk met links, in de PDF van deze studies, die ook werken!

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 17

De valse bruid – de ‘grote hoer’ genaamd

grote_hoer_openbaring17

De staatskerk van de laatste dagen, vóór en ná de komst van de antichrist

Openbaring 17 vers 1, “En één van de 7 engelen die de 7 schalen (SV: fiolen) hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom (SV: kom herwaarts), ik zal u het OORDEEL over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” [3]
In dit hoofdstuk wordt de VALSE BRUID van Christus – de staatskerk van de laatste dagen – ons getoond, die hier “de GROTE HOER” [4] wordt genoemd. [5] Deze kerk wordt “hoer” genoemd, omdat ze behalve Jezus en God-de Vader ook andere (AF)GODEN aanhangt, onder andere: politieke macht, wereldzin, de Maria-leer en andere (Bijbels gezien) afwijkende leringen. Bezien wij het kerkelijk front in deze dagen (geschreven rond 1975), dan ontdekken wij dat zij zeer waarschijnlijk wordt gevormd door de verzameling van kerken die thans onder de gemeenschappelijke naam van “Wereldraad van Kerken” opereren.
Deze gemeenschap van Kerken zal in de zeer nabije toekomst een alliantie sluiten met de Roomse Kerk. Ze zullen zich onder haar POLITIEKE leiding stellen. Nu al komt het antichristelijke karakter van deze “Wereldraad van Kerken” tot uiting, onder andere door haar financiële steun aan opstandige (communistische) bewegingen en door de opname in haar midden van officiële, door de communistische regeringen gesteunde kerken:
“Op die dag zullen 7 vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!” (Jesaja 4:1)
De 7 “vrouwen” zijn 7 kerken – en 7 is het Bijbelse getal van perfectie (hier: ‘perfectie’ in het verkeerde) – die zich onder één gemeenschappelijke naam stellen, de naam van één man dragen, maar hun eigen brood –is: hun leer– willen blijven eten (in geestelijke zin) en hun eigen klederen –is: hun methoden– willen blijven dragen.
Deze “grote hoer” zit op vele wateren”. Vers 15 (van Openbaring 17) verklaart deze “wateren” als volken, menigten, naties en talen”.
Eén van de 7 OORDEELS-engelen toont Johannes in dit hoofdstuk het OORDEEL van God over deze “hoer” [6]; namelijk haar VERNIETIGING door de ANTICHRIST (zie vers 16, van Openbaring 17), geholpen door de 10 antichristelijke regeringen van West-Europa, als de antichrist alle politieke en geestelijke macht naar zich toe zal hebben getrokken.

Openbaring 17 vers 2, “Met haar (= de grote hoer uit vers 1) hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.
Alle aardse regeringen hebben met haar “gehoereerd”. Ze hebben haar aanvankelijk geëerd als politieke leidster; namelijk in de pré-antichristelijke tijd. De aardbewoners zijn dronken geworden; zij hebben zich bezat aan haar leer en leiding.
Men herkent hier de werking van de duivelse krachten en haar LEER (de wijn van haar hoererij”) door de MAGISCHE werking ervan: die leer bekoort de toehoorders tot DRONKENS toe!

Openbaring 17 vers 3, “En in de geest bracht hij (= één van de 7 engelen uit vers 1) mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met 7 koppen (SV: hoofden [7]) en 10 hoorns.

Openbaring 17 vers 8-13,Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen (SV: hoofden) zijn 7 bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen: 5 zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste (koning). En hij is uit de zeven (koningen – zie vers 10), en gaat naar het verderf. En de 10 hoorns die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur (SV: op ene ure) koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.
Hier wordt ons haar diepe, geestelijke geaardheid getoond. Ze bewoont met haar rode (antichristelijke) staatsbeest van de laatste dagen een WOESTIJN, het WOESTE. AL wat WOEST is, is kenmerkend voor de SATANISCHE geest, die ook haar tot aanzijn heeft gebracht.
Ze ZIT OP het antichristelijke staatsbeest van de laatste dagen. Dit “zitten op dit beest” vertelt ons over haar politieke macht, die zij vóór het werkelijke optreden van de antichrist, heeft.
Dit staatsbeest is ROOD van kleur. Deze kleur is hier de kleur van REBELLIE tegen de ordeningen van God. Dit staatsbestel is God-vijandig, en dus: antichristelijk:
“Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder (God of geestelijke) inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (Psalm 2:1-3)
Dit staatsbeest heeft “7 hoofden” en “10 hoorns”. Het lijkt dus op zijn meester, de draak:
“En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns. En op zijn koppen (SV: hoofden) 7 diademen [8] (SV: koninklijke hoeden).” (Openbaring 12:3)
Dit staatsbeest WAS niet, dat is: bestond vóór Johannes niet. Het IS niet: het bestond ten tijde van Johannes nog niet, maar het ZAL (in de eindtijd) opkomen UIT DE AFGROND. En dit laatste toont ons het antichristelijke, DEMONISCHE karakter van dit beest. Het beest, de antichrist, gaat naar het verderf”; dit beest wordt namelijk door God veroordeeld en verdaan (= tenietgedaan). Maar de antichristelijke mensen van de laatste dagen zullen het  beest GEWELDIG vinden.
De 7 hoofden zijn ook de “7 bergen, waarop de vrouw zit”. Hier wordt ons de POLITIEKE LEIDING van DE ROOMSE KERK getoond. Rome is namelijk gebouwd op 7 heuvelen. Maar ook zijn deze 7 hoofden van het staatsbeest 7 soorten van wereldbestuur, geïnspireerd door de diepten der hel. De geschiedenis toont ons respectievelijk:
1. de Egyptische regeringsvorm,
2. de Assyrïsche regeringsvorm,
3. de Babylonische regeringsvorm,
4. de Medo-Perzische regeringsvorm,
5. de Griekse regeringsvorm,
6. de Romeinse regeringsvorm,
7. de bestuursvorm van het 10-statendom van de laatste dagen.
De eerste 5 regeringsvormen bestonden ten tijde van Johannes al niet meer. De 6de – de Romeinse regeringsvorm – was ten tijde van Johannes de bestaande bestuursvorm. De 7de bestuursvorm was ten tijde van Johannes nog niet gekomen, want die zou in de EINDTIJD opereren. Dan zal ze “een korte tijd” (= niet lang) aanblijven. In de pré-antichristelijke tijd zal de “grote hoer” haar politieke scepter zwaaien. Maar als de antichrist alle politieke en geestelijke macht naar zich toe zal hebben getrokken zullen de 10 “koningen” (of: regeringsleiders), samen met de antichrist, de “hoer” verdoen (= tenietdoen) (zie Openbaring 17:16).
Hier kenmerkt zich ook het wezen van satan: zolang hij een mens of groep nodig heeft, gebruikt hij die mens of die groep, en geeft diegene(n) zijn macht. Maar zodra hij diegene(n) niet langer nodig heeft vernietigt hij hem/hen.
Daarna zal deze antichrist, die uit de 7 voorkomt, ook de 8ste koning zijn.
Zijn regeringsvorm zal anders zijn, dan die van de 7de.
Hier worden dit staatsbeest van de laatste dagen, en de antichrist met elkaar vereenzelvigd, omdat ze dezelfde satanische geest hebben (vergelijk dit met de zegswijze van Lodewijk de XIVde, “L’etat, c’est moi” = “De staat ben ik”).
Deze (8ste) koning zal, door de komende Hemelkoning Zelf, worden tenietgedaan bij Zijn wederkomst:
“En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:20)
De “10 hoorns” typeren de 10 leiders van de 10 staten van West-Europa, het politiek beginsel van de macht van de antichrist. Zij worden allen geïnspireerd door de satan om de antichrist te steunen in zijn wereld-heerschappij.

Openbaring 17 vers 4-7, “En de vrouw (= de grote hoer uit vers 1) was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. [9] En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis (SV: verborgenheid), het grote Babylon, de moeder van de hoeren (SV: der hoererijen) en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de Engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis (SV: de verborgenheid) vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen (SV: hoofden) heeft en de 10 hoorns.”
Haar kleding lijkt op die van het Lam (van God) en van de Bruid van Christus, waarvan de tabernakel [10] een heenwijzing vormt.

Tabernakelkleuren
(Exodus 26:1 [11]):
_____________________________
“Hemelsblauw”.
“Purper”.
“Scharlaken”.
Wit (“fijn getweernd linnen”).
Goud (“cherubim”).
De grote hoer
(Openbaring 17:4):
____________________

“Purper”.
“Scharlaken”.

“Goud”.

De “grote hoer” mist echter de kleuren WIT (= reinheid) en HEMELSBLAUW (= het Goddelijke). Zij lijkt op de BRUID van Christus, maar mist haar REINHEID en GODDELIJKHEID (= haar Goddelijke KRACHTEN):
“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” (2 Timotheüs 3:5)
De “gouden beker in haar hand” is gevuld met:
ONREINHEID van haar hoerige leerstellingen,
het BLOED van de HEILIGEN”, die zij vervolgt.
Op haar voorhoofd draagt zij de naam:
VERBORGENHEID (= hier: het occulte).
Hier zien wij dus door welke bron haar DENKEN wordt geïnspireerd; namelijk door de diepten van de hel. Deze “HOER” heeft dus NIETS GEMEEN MET het Lichaam van Christus, dat door Christus en Zijn Heilige Geest wordt geïnspireerd.
Verder draagt zij de naam:
BABYLON (= verwarring).
Babylon was de zetel van alle occulte godsdiensten, die in feite satan verheerlijkten. Daarom draagt deze stad de naam van:
MOEDER van de HOEREN (SV: HOERERIJEN) en van de GRUWELEN der AARDE”.
Sommigen beweren dat deze stad uit de oudheid ook weer herbouwd zal worden om tot zetel te dienen van deze kerk (het GEESTELIJKE Babylon), en later tot die van de antichrist (het POLITIEKE Babylon):
“En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.” (Openbaring 16:19)
Dit is echter tegenstrijdig met de Goddelijke uitspraken in:
“Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken. Maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen; struisvogels zullen er wonen en bokachtigen zullen er rondspringen. Hyena’s zullen janken in zijn verlaten burchten, en jakhalzen in zijn paleizen van verlustiging. Zijn tijd om te komen is nabij, en zijn dagen zullen niet worden uitgesteld.” (Jesaja 13:19-22)
“…HEERE, U hebt Zelf over deze plaats gesproken dat U hem zult uitroeien, zodat er geen inwoner meer in is, van mens tot dier, maar dat hij zal worden tot eeuwige woestenijen.”… “Dan moet u zeggen: Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen. En zij zullen afgemat zijn. Tot zover de woorden van Jeremia.” (Jeremia 51:62 + 64)
NOOIT zal dit geografische Babylon worden opgebouwd.
Deze naam wordt dan ook enkel in TYPERENDE zin bedoeld.
Johannes VERWONDERDE zich bij het zien van deze “grote hoer”. Was het vanwege haar UITERLIJKE HEERLIJKHEID? Of was het vanwege de combinatie van GEESTELIJKHEID èn WREEDHEID?

Openbaring 17 vers 14, “Zij (= de 10 koningen uit vers 12) zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen (beter gezegd: “getrouwen”, vanuit de Engelstalige KJV: “faithful” = getrouw).”
Deze 10 “koningen” zijn bezield met een antichristelijke geest en zullen zich, samen met de “hoer”, vijandig opstellen tegenover het Lam Gods en de (ware) Gemeente (zie Psalm 2:2-3), al heeft deze “hoer” haar mond vol van “Jezus” en de “Liefde van God”:
De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (Psalm 2:2-3)
Het Lam Gods zal de 10 “koningen” – als de komende Koning – verdoen (= tenietdoen), in stukken slaan als een pottenbakkersvat:
U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.” (Psalm 2:9)
“En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.” (Openbaring 19:15)
Maar… ook Zijn Gemeente zal over alle antichristelijkheid als OVERWINNAAR [12] te voorschijn komen, al moet dit ook gaan door martelaarschap heen:
En zij (= Jezus’ volgelingen) hebben hem (= de satan / antichrist, ondanks grote verdrukking) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood (wat realiteit zal worden voor de christenen die door de grote verdrukking moeten gaan – zie Openbaring 20:4 [13]). (Openbaring 12:11)
“En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.” (Openbaring 15:2)

Openbaring 17 vers 15, “En hij (= de Engel uit vers 7) zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.
Openbaring 17 vers 18, “En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.”
U ziet hier dat de “grote hoer” een politieke invloedsfeer zal hebben OVER DE GEHELE AARDE.
Het is een politieke macht gekoppeld aan haar geestelijkheid. Heden ten dage zien wij de Pauselijke macht zich hoe langer hoe meer bemoeien met de politiek, als een inleiding tot haar status als die van Openbaring 17.

Openbaring 17 vers 16-17, “En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de Woorden van God volbracht zijn.”
Als de antichrist alle politieke en geestelijke macht naar zich toe zal hebben getrokken voor de tijd van 3½ jaar van zijn (wereld)regering (zie Openbaring 13:5), is er voor de “grote hoer” geen plaats meer op het antichristelijke beest en wordt ze door de antichrist en de 10 “koningen” vernietigd:
“En het (beest uit de zee, zie vers 1) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang (= 3,5 jaar; de periode van de grote verdrukking) te doen.” (Openb. 13:5)
“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang (= 7 jaar). Halverwege de week (= na 3,5 jaar) zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel (= de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:27 [14])
(De antichrist is hier de VERWOESTER”, die de “gruwelijke vleugel van de EINDTIJD – de “grote hoer” – zal verwoesten).

.

EINDE van hoofdstuk 17

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 17 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [15]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Hoer zijn, of hoererij plegen, is een teken van vreemdgaan. Hier is het vooral in geestelijke zin bedoeld, waardoor het afgoderij (= van God af) betreft: dus andere goden en/of de afgod(en) van deze wereld dienen. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie noot 4.
[7] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een hoofd. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[8] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus precies verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[9] Zie noot 4.
[10] Zie eventueel onze studie Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakel van CJH Theys en/of de studies De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God) en/of “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen)van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Exodus 26:1 (SV), “De tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen, van fijn getweernd linnen (= WIT), en hemelsblauw, en purper, en scharlaken, met cherubim (die van GOUD waren); van het aller-kunstigste werk zult gij ze maken.”
[12] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[13] Openbaring 20:4, “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (= het 1000-jarig Rijk van Christus, ook wel het 1000-jarig Vrederijk genaamd).” (noot AK)
[14] Voor meer UITLEG over Daniël 9:27 zie de BIJLAGE, op blz. 8 (in de PDF) en/of onze ‘vers voor vers’ studie Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken”, van CJH Theys. (noot AK)
[15] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (17): De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Inleiding:

Tabernakel betekent letterlijk tent tot bewoning.
Mozes ontving (ca. 1250 jaar voor de geboorte van Christus) de Goddelijke opdracht tot de bouw van de Israëlitische tabernakel, opdat Hij in dit bouwwerk, dat het Koninkrijk van God op aarde symboliseerde, te mid­den van Zijn volk Israël kon wonen, omdat de persoonlijke inwoning (van Gods Heilige Geest) in de mens destijds in het Oude Verbond nog niet mogelijk was.
Exodus 25:8-9, “En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel (= tent of woning) en het model van al zijn gerei (of: benodigdheden).”
Nu woont God niet meer in een tent van stof of in een gebouw van mortel en steen, zoals een tempel of Kerkgebouw, maar in de zich tot God bekeerde en overgegeven mens, eerst in zijn lichaam, en als hij geestelijk gegroeid is, ook in zijn ziel en geest.
1 Korinthe 6:19, “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?”
Nochtans vormt deze tabernakel, dit heiligdom, dat God door Mozes liet maken, voor ons in het Nieuwe Verbond een door God gegeven patroon (of: model) van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig christen hier op aarde, waardoor wij een juist inzicht verkrijgen van Gods wil en weg, die wij hebben te gehoorzamen en te bewandelen om te kunnen groeien in Zijn genade tot in al de vol­maakt­heid van Gods wil en zegeningen toe. Daarom is het goed om de geestelijke lessen, die deze tabernakel ons geeft, ter harte te nemen om een juist inzicht te hebben in al de wil van onze almach­ti­ge God. Wij vormen nu dus een geestelijk gebouw, waarin Gods Geest in al Zijn volheid wo­nen en waardoorheen Hij werken wil.
Efeze 2:19-22, “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medebur­gers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tem­pel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”
Nooit zal God meer terugkeren naar een heiligdom van mortel en steen, waarnaar de religieuze Joden wel verlangen.
Jeremia 3:16-17, “Als gij u dan vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land in die da­gen, luidt het woord des Heren, dan zal men niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren; zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet zoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden.Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de ver­stokt­heid van hun boos hart.”

I.  Schema van de tabernakel-symbolen

Plattegrond van de Tabernakel (zie PDF)

 1. De Poort
  staat voor onze bekering en ons geloof in de Here Jezus Christus, onze Heiland.
 1. Het Brandofferaltaar
  staat voor ons geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruishout van Golgotha en onze berouwvolle belijdenis van zondeschuld.
  .
 2. Het Wasvat
  staat voor onze waterdoop en ons deel willen nemen aan de dood en opstanding van het Lam van God.
  .
 3. De Deur
  staat voor onze ervaring (ons contact) met de Geest van Jezus Christus in:
 • de wedergeboorte uit God;
 • de doop in de Geest van God en in Zijn vuur.
 1. De Tafel met Toonbroden
  staat voor onze deelname aan het nieuwe leven in Christus, de Zoon van God:
 • de inbouw van het Woord Gods in ons;
 • de ontwikkeling van de vrucht van de Geest in ons.
 1. Het Wierookaltaar
  staat voor vrijmaking van onze gebedszalving voor ons gebed tot en onze aanbidding van onze Vader-God.
 1. De Kandelaar
  staat voor onze aangording met kracht van de Geest van God:
 • voor onze arbeidszalving in Christus;
 • voor de gaven van de Geest.
 1. Het Voorhangsel
  staat voor het einde van al ons vleselijk en zondig leven:
 • voor onberispelijkheid en
 • voor vlekkeloze, rimpelloze heiligheid.
 1. De Ark des Verbonds
  staat voor gemeenschap met de almachtige God voor onze deelname aan de bruiloft van het Lam van God.

.

II. De tabernakel “in vogelvlucht”

1. De Poort:
Deze poort is een type (beeld) van Jezus Christus, Die de wereld noodt om tot Hem te komen om gered te worden:
Mattheus 7:13-14, “Gaat in door de enge (= smalle) poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”
Mattheus 11:28-30, “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Na Zijn dood en opstanding voor de zondaren, trekt Hij ze tot Zich:
Joh. 12:32, “en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.”
Als de wereldse mens zich tot Hem bekeert, schenkt Jezus reddend geloof:
2 Kronieken 7:14, “En (als) Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich ver­ootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.”
Efeze 2:8, “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.”

2. Het Brandoffer-altaar:
Dit altaar beeldt het Kruisoffer van Jezus, het Lam van God, uit, waar Hij de macht van de zonde heeft overwonnen om allen te verlossen, die zich tot God hebben bekeerd:
Johannes 1:29, “De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der we­reld wegneemt.
2 Korinthe 5:21, “Hem (Jezus), die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (de Vader) voor ons tot zonde gemaakt, op­dat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”
Het brandofferaltaar beeldt de plaats uit, waar de zondaar tot God komt en zijn zonden belijdt en verzoening met God vindt door het geloof in het gestorte bloed van het Lam:
Johannes 3:16, “Want alzo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwige leven hebbe.”

3. Het Wasvat:
Dit symboliseert de plaats van deelname aan de kruisdood van het Lam door middel van de deelname aan de waterdoop:
1 Petrus 3:21, “Als tegenbeeld daarvan (van de ark van Noach’s behoud) redt u thans de (water)doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.”
De waterdoop is een bede tot God om behouden te worden door gelovige deelname aan de kruisdood van het Lam van God.
Lukas 9:23-25, “Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die ver­loochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?”
Het wasvat is de plaats waar men God bidt om deel te mogen hebben aan het sterven van Gods Lam, gelovend in het volbrachte werk van Jezus Christus en in Zijn overwinning over de zonde. Het is de plaats waar wij ons kruis op ons nemen om aan dit sterven aan ons zondig “IK” deel te mogen nemen. Wij bewaren daarbij onderstaande Goddelijke belofte, van deel te mogen nemen aan de dood en opstanding van het Lam, voortdurend in ons hart.
2 Korinthe 4:10-11, “te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam (= in ons hart en leven) omdragende, opdat ook het leven van Jezus (= Zijn opstan­dings­leven) zich in ons lichaam openbare (dus als een voort-durend of­fer).  Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood over­ge­le­verd, om Jezus’ wil, opdat ook het (goddelijk) leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus nog hier op aarde) openbare.”     

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

****************

Inhoudsopgave

Inleiding
I Schema van de tabernakelsymbolen

II De tabernakel “in vogelvlucht”
1. De Poort
2. Het Brandofferaltaar
3. Het Wasvat
4. De Deur
5. Tafel met Toonbroden
6. Het Wierook- of Reukaltaar
7. De Kandelaar
8. Het (gescheurde) Voorhangsel
9. De Ark van het Verbond

III Het terrein buiten de tabernakel
IV De Voorhof
V De Poort

VI Het Brandofferaltaar
De constructie van het brandofferaltaar
De geestelijke betekenis van het brandofferaltaar
Nog enige onderwijzingen aangaande dit geloof
Samenvatting
Wat wij moeten doen
Wij hebben onze schuld te erkennen, onze zonden te belijden
Wij hebben de zonde te ontvluchten
Wij hebben Jezus, d.i. Zijn Geest, te gehoorzamen
Wij hebben ons hart en wezen voor Jezus te openen
Wij hebben voor Hem de poorten van lichaam, ziel en geest te openen
Wij moeten in de kracht van de Geest van Christus
Wij moeten ons dagelijks wassen in het bloed van het Lam

VII Het Wasvat
Wat houdt onze overgave aan de Here Jezus bij de waterdoop in?
Wij moeten Zijn vlees (dagelijks) in de geest willen eten
Wij moeten dagelijks om dit Brood vragen (zie Matth. 6:11)
Wij moeten ons oude leven zelf af willen leggen
Wij moeten alle verleiding tot zonde ontvluchten
Wij moeten ons oude leven niet langer liefhebben, maar haten
Wij moeten Jezus in de Geest binnenlaten in ons hart en wezen
Wij moeten blijven waken tegen insluipingen van de vijand
Samenvatting

VIII  Het Israëlitische heiligdom of “tent”
De houten panelen
De vier overdekkende klederen van de tabernakel

IX  De deur van het Israëlitisch heiligdom
Inleidende beschouwing
De beschrijving van de objecten
De verdere geestelijke betekenis van deze deur
Wij hebben om deze doop te bidden
Het werk van de Heilige Geest in ons

X De Tafel met Toonbroden
De zeven geestelijke aspecten van de tafel met toonbroden
Het Lichaam van Christus in de eindtijd
Het Lichaam van Christus in de eeuwigheid

XI Het reukofferaltaar
I. De Gebedszalving
Wanneer werkt de gebedszalving?
II. Zijn zalving voor onze persoonlijke zaligmaking en heiligmaking
III. Zijn zalving tot alle arbeid in Christus
Er zijn diverse soorten bedieningen, waartoe wij kunnen worden geroepen

XII De lichtende gouden kandelaar
De arbeidszalving
Wat houdt de arbeidszalving in?
De volmaakte eindtijdzalving
Nog enige hoedanigheden van Hem, Die ons tot elke (goddelijke) arbeid zalft
Het herstel van de Gemeente in de eindtijd en de daarop volgende grote wereldwijde opwekking

XIII Het gescheurde voorhangsel
XIV De ark van het verbond

.

 

Geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 16 vers 1 t/m 21 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 16

De 7 fiool- of schaal-OORDELEN over de aarde uitgestort

27

Tekening blz 120, Openbaring15 EvdWSchema van de oordelen Gods gedurende de grote verdrukking

.

Openbaring 16 vers 1, “En ik hoorde een luide stem uit de tempel (in de hemel – zie Openbaring 15:5) zeggen tegen de 7 engelen: Ga en giet de schalen (SV: de 7 fiolen) van de toorn van God uit over de aarde.” [3]
“Een luide Stem”, de Stem van God, geeft opdracht tot deze 7-voudige VERNIETIGING van de antichristelijke mensheid.

De 1ste fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 2, “En de 1ste (engel) ging en goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”
ALLE mensen die het merkteken van het beest zullen hebben, en die zijn beeld zullen aanbidden, zullen een kwaadaardige en schadelijke zweer” krijgen. Een ziektemacht die als het ware “in de lucht” zal hangen:
“Toen zei de HEERE tegen Mozes en tegen Aäron: Neem voor uzelf uw handen vol as uit de oven, en laat Mozes die voor de ogen van de farao hemelwaarts uitstrooien. Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als puisten openbreken. En zij namen as uit de oven, gingen voor de farao staan, en Mozes strooide die hemelwaarts uit. Toen ontstonden er bij de mensen en de dieren zweren, die als puisten openbraken,” (Exodus 9:8-10)
Zullen het dodelijke KANKER-zweren zijn? Of zweren als een gevolg van RADIO-ACTIVITEIT, van in de lucht dwarrelende stofdeeltjes, als gevolg van de (installatie-) oorlog, die het 6de bazuinoordeel (zie Openbaring 9:13-14) zal brengen?
Maar de dan nog levende kinderen Gods zullen ervan gevrijwaard blijven! Vergelijken wij dit 1ste fiool-oordeel met het 1ste bazuin-oordeel (zie Openbaring 8:6-7), dan zien wij, dat zij beide de WERELD, het leven op het LAND betreffen:
“En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.” (Openb. 8:6-7)

De 2de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 3, “En de 2de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf.”
Hier wordt net als bij het 2de bazuinoordeel (zie Openbaring 8:8-9) de ZEE getroffen:
“En de 2de engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.” (Openb. 8:8-9)
Werd daar ⅓ deel ervan gedood, hier wordt ALLES wat in de zee leeft gedood (!) omdat het water “bloed, als van een dode” zal worden!

De 3de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 4-7, “En de 3de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, DIE IS en DIE WAS en DIE ZAL ZIJN, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij (die het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben) verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
Als wij dit oordeel ook weer vergelijken met het 3de bazuinoordeel (zie Openbaring 8:10-11), dan zien wij dat dit ook daar “RIVIEREN en hun WATERBRONNEN” betreft. Wij moesten deze 3de bazuin FIGUURLIJK bezien in verband met de “ALSEM-ster”:
“En toen de 3de engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.” (Openb. 8:10-11)
Omdat er een grote overeenkomst bestaat tussen de BAZUIN-oordelen en de FIOOL-oordelen – wat de OBJECTEN betreft waarover geoordeeld wordt – zo zullen wij dit oordeel hier (in Openbaring 16:4) ook FIGUURLIJK moeten bezien.
Wij constateren dat het menselijk denken en zijn beginselen in de antichristelijke wereld dan te allen tijde alleen maar BOOS ofwel SATANISCH is (vergelijk Genesis 6:5 [4]). Alle gedachten zijn dan alleen maar satanisch / demonisch geleid en begeesterd (= bezield, geïnspireerd). Het menselijk denken zal dan gespeend zijn van (= niet beschikken over) alles wat Goddelijk is, omdat de Deur van de Goddelijke GENADE voor de antichristelijke wereld dan voorgoed DICHT is.
Mogelijk vindt deze GEESTELIJKE toestand ook zijn uitdrukking in de NATUURLIJKE wereld, in de rivieren en hun (water)bronnen, die dan tot “BLOED” zijn geworden, ofwel: de DOOD in zich dragen (vergelijk Exodus 7:17-21 [5]).

De 4de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 8-9, “En de 4de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.”
Ook het 4de BAZUIN-oordeel betreft de KOSMOS (= het heelal of universum); dáár (in Openbaring 8:12) betreft het “zon, maan en sterren”:
“De 4de engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.” ( 8:12)
Hier wordt een ontzettende HITTEGOLF ervaren als een grote COSMISCHE RAMP. Dan weten de anti-christelijken dat dit een Gods-OORDEEL over hen is, want… zij zullen de NAAM van God als een gevolg hiervan LASTEREN!

De 5de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 10-11, “En de 5de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.”
Dit 5de oordeel betreft zowel bij de BAZUINEN (zie Openbaring 9:1-4) als bij de FIOLEN (of: schalen) “de troon van het beest:
Betrof het bij het 5de BAZUIN-oordeel het BESTIJGEN van die antichristelijke wereldtroon, hier zien wij een “VERDUISTERING” van die “troon”. Wij denken aan een overladende dosis SATANISME (= DEMONIE ofwel: bezetenheid), die God erover laat komen, waardoor de antichrist en zijn trawanten daar LICHAMELIJK onder zullen lijden.

De 6de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 12-16, “En de 6de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat DE WEG gereedgemaakt werd VOOR DE KONINGEN uit de richting waar de zon opgaat (SV: die van de opgang der zon komen zullen). En ik zag uit de bek (SV: mond) [6] van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. [7] Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft (SV: die waakt en – in geestelijke zin – zijn klederen bewaart), zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws (H)Armageddon wordt genoemd.”
Zowel het 6de BAZUIN-oordeel (zie Openbaring 9:13-14) als het 6de FIOOL-oordeel betreft de rivier de EUFRAAT, die wij hebben leren zien als de rivier, die symbolisch staat voor de WERELDBEVOLKING, omdat haar wieg daar lag:
“Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde 4 hoofdstromen. De naam van de 1ste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edelsteen onyx. En de naam van de 2de rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt. En de naam van de 3de rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de 4de rivier is de Eufraat.” (Genesis 2:8-14)
Werd in de BAZUIN-oordelen – over het algemeen – ⅓ deel van het oordeelsobject getroffen, hier bij de FIOLEN geschiedt alles RADICAAL! Alles (en hier: iedereen) van het oordeels-object wordt getroffen!
Werd bij het 6de BAZUIN-oordeel ⅓ deel van de wereldbevolking gedood, bij het 6de FIOOL-oordeel moet de GEHELE (antichristelijke) mensheid van het wereldtoneel worden weggevaagd om het reine 1000-jarige Rijk [8] van Christus op te kunnen richten. Figuurlijk gezegd: AL het water van Eufraat moet opdrogen! Tot de uitvoering van dit oordeel zien wij de duivel (= satan), de antichrist en de valse  profeet ONBEWUST eraan meewerken. Zij zullen namelijk “geesten van demonen” uitzenden naar alle koningen van de aarde en van de hele wereld” (ook naar “de koningen van de opgang der zon”) om zich te verzamelen in ARMAGEDDON, om oorlog te voeren tegen het laatste bolwerk van God op aarde: Joods Palestina (wat groter is / was, qua landoppervlak, dan het huidige land Israël – AK); om alle bekeerde (ofwel: Messiaanse) Joden van de aarde weg te vagen tegen de tijd dat de twee, voor hen lastige, “getuigen Gods” zullen worden gedood:
“En wanneer zij (= de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.” (Openbaring 11:7-10)
Nu de antichrist en heel de antichristelijke wereld zich op ISRAËL gaan werpen, wordt het tijd dat de RECHTER en KONING van de HEMEL wederkeert (wat wij ook vermeld vinden in Openbaring 16:15).
“Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.” (Zacharia 14:1-7 [9] )

De 7de fiool uitgegoten

Openbaring 16 vers 17-21, “En de 7de engel goot zijn schaal (SV: fiool) uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: HET IS GESCHIED. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. 1. En er kwam een GROTE AARDBEVING, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen (SV: zijn gevloden), en bergen waren er niet meer te vinden. 2. En GROTE HAGELSTENEN, elk ongeveer een talentpond (= enkele tientallen kilogrammen) zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.”
Zagen wij bij het 7de BAZUIN-oordeel de AANKONDIGING van de Wederkomst van de Goddelijke RECHTER, met het 7de FIOOL-oordeel wordt die (Weder)komst UITGEVOERD!
“En ik (= Johannes) zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de ALMACHTIGE God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: KONING der koningen en HEERE der heren. En ik zag één Engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven (SV: dienstknechten), kleinen en groten.” “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze 2 werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (= alle dan nog levende antichristelijke / ongelovige mensen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openbaring 19:11-21)
Wij zien deze Wederkomst hier ingeluid door NATUURRAMPEN:

 1. Een GROTE AARDBEVING, zoals NIMMER TEVOREN gekend, waardoor het POLITIEKE BABYLON van de eindtijd, de antichristelijke wereld, in drieën wordt verscheurd. De aarde wordt door die aardbeving in drie delen gescheurd:

“Maar ú bent weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde loot bedolven onder gedoden, die met het zwaard zijn doorstoken en neergedaald in een steengroeve; u bent als een lijk dat is vertrapt. U zult in het graf niet met hen verenigd worden, want u hebt uw land te gronde gericht en uw volk gedood. Voor eeuwig zal niet meer genoemd worden het nageslacht van de kwaaddoeners. Maak de slachtbank voor zijn kinderen gereed vanwege de ongerechtigheid van hun vaders, zodat zij niet meer opstaan, de aarde in bezit nemen en het wereldoppervlak vullen met steden. Zo zal Ik tegen hen opstaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal van Babel naam en overblijfsel uitroeien, zoon en kleinzoon, spreekt de HEERE. Ik zal het maken tot een bezit voor nachtuilen en tot waterpoelen; Ik zal het wegvagen met de veger van het verderf, spreekt de HEERE van de legermachten.” (Jesaja 14:19-23)

 1. Een GROTE HAGELPLAAG, waarbij hagelstenen van elk een TALENT (= enkele tientallen kilogrammen) zwaar zullen vallen, waardoor veel mensen, God lasterend, zullen worden gedood (vergelijk Exodus 9:18-26 [10]).

.

EINDE van hoofdstuk 16

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 16 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [11]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelteksten zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Genesis 6:5, “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”
[5] Exodus 7:17-21, “Zo zegt de HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten. Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte.”
[6] In letterlijke zin heeft een beest of draak natuurlijk een bek. Maar hier is de draak beeldspraak voor de satan (zie Openb. 12:1-18) en het beest (uit de [volkeren]zee, zie Openb. 13:1-10) beeldspraak voor de antichrist. En, de satan manifesteert zich ook door goddeloze en/of zondige mensen(monden) heen. Terwijl de antichrist straks een mens geheel en al in bezit zal nemen (= satans vleeswording of incarnatie) en zich door die mens heen zal manifesteren met een mond, weliswaar een zeer goddeloze en antichristelijke mond, waardoor wij ook gerust kunnen spreken van “bek” (denk bijv. aan: “houd je bek”). (noot AK)
[7] Een dief zal zijn nachtelijk bezoek nooit van tevóren aankondigen, reden waarom WAAKZAAMHEID geboden is. Zo weten wij ook niet in welke nachtwake, dat wil zeggen op welk uur, de Zoon des mensen (weder)komen zal. Wij dienen hier goed op te letten, want velen denken dat “de Zoon des mensen” hier vergeleken moet worden met een dief. Dat is niet alleen fout, maar het is ook “profaan” (= Hem die heilig is als het ware ontheiligen). De nadruk moet namelijk gelegd worden op “het ONverwacht komen”; en daarvoor worden wij ernstig gewaarschuwd. Het is dan ook zó: Wee de mens, in wiens leven het “niet-waakzaam-zijn” gevonden wordt! (noot AK)
[8] Zie noot 1.
[9] Zie eventueel onze studie De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Exodus 9:18-26, “Zie, Ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe. Nu dan, stuur uw dienaren en breng uw vee en alles wat u op het veld hebt, in veiligheid. Al de mensen en de dieren die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven als de hagel op hen vallen zal. Wie van de dienaren van de farao het woord van de HEERE vreesde, liet zijn slaven en zijn vee de huizen in vluchten, maar wie het woord van de HEERE niet ter harte nam, liet zijn slaven en zijn vee op het veld. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel en er zal in heel het land Egypte hagel vallen: op de mensen en de dieren en op al het veldgewas in het land Egypte. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en de HEERE gaf donder en hagel. Vuur schoot naar de aarde, en de HEERE liet hagel neerkomen op het land Egypte. Er viel hagel en er flitste vuur te midden van de hagel, een zeer zware bui. Iets dergelijks was er in heel het land Egypte nooit gebeurd, sinds het een volk was geworden. De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld. Alleen in de landstreek Gosen, waar de Israëlieten woonden, viel er geen hagel.
[11] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
.
 
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Mede opgewekt met Jezus – een eis voor deze tijd

Niet slechts om te herdenken

Wij vieren de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dat wij dit vieren, is eigenlijk niets bijzonders. Zo doet ook ‘de wereld’. “Ja, maar”, zegt iemand, “HOE vieren we het? Daar gaat het om!” In alle bescheidenheid gezegd, daar is een vraag die in dit verband nog veel belangrijker is. Het is deze: “Zijn wij wel mede opgewekt met Jezus??
U kunt de opstanding van Jezus op gepaste wijze vieren, met een bezoek aan de Gemeente of Kerk erbij, zonder mede opgewekt te zijn! En toch is dit laatste het belangrijkst. Zonder mede opgewekt te zijn, blijft het voor u bij het herdenken van een historisch feit. Eigenlijk hebt u dan niets te vieren, want u bent er op geen enkele wijze PERSOONLIJK bij betrokken. Zou dit de wil van de Here Jezus zijn? Zou Hij dáárvoor al dat gruwelijke lijden hebben willen doorstaan? Opdat wij alleen maar Zijn opstanding gedenken zouden als een historisch feit? Neen, zeer beslist niet!
Jezus heeft dit alles gedaan om zielen TE VERLOSSEN uit het domein van zonde en dood, om hen te DOEN DELEN in Zijn opstanding. [1] Eenmaal sprak Jezus: “Wie in Mij gelooft, zal LEVEN…!” (zie Joh. 11:25b). Dat zei Hij, nota bene, toen er iemand gestorven was (lees Joh. 11:1-46 over ‘de opwekking van Lazarus’). Hoe reëel moet dus dit LEVEN (in Hem) zijn! Daarom de vraag: “Bent u mede opgewekt?”
Geldt ook voor ù wat Paulus zegt in Efeze 2 vers 1: “En u heeft Hij met Hem (SV: mede) levend gemaakt, u die (geestelijk gezien) dood was door de misdaden en de zonden” (lees ook nog vers 5-6). Zonder mede-opwekking is er geen toekomst voor u. Versta de ernst van deze tijd en de EIS van deze tijd! Tot (en over) de inwoners van Jeruzalem zei Jezus wenende: “Och, dat u toch uw tijd verstond en bekende wat tot uw vrede dient!” (zie Luk. 19:42). Deze mensen in Jeruzalem waren in ieder opzicht godsdienstig, de feestgezangen weerklonken altijd weer op de heilige feestdagen in de tempel. Maar… zij sloegen geen acht op de tijd, op de klok van God. Zij bekeerden zich niet (van hun zonden en ongerechtigheden) en daarom gingen zij ‘al zingende’ ten onder in 70 na Christus (de val van Jeruzalem). Zo zal straks een groot deel van de Gemeente ‘al zingende en lofprijzende’ ten onder gaan, omdat ze de EIS van deze tijd niet hebben (willen) verstaan. Ze willen de Here op hun EIGEN WIJZE dienen. Zij zijn niet mede opgewekt met Hem. Nogmaals, zonder mede-opwekking is er géén toekomst (namelijk: het vooruitzicht om, onder andere, bij de Bruiloft van het Lam te geraken – noot AK)!

Staan wij werkelijk in het NIEUWE leven ?

Als wij wat dieper op de vraag – “Ben ik mede opgewekt”? – ingaan, dan kunnen wij concluderen dat het met deze vraag al net zo is als met de vraag of u wedergeboren bent. U WEET het als het zo is. Door het getuigenis van Gods Geest IN u en door wat u ervaart. Mede-opwekking is niet hetzelfde als wedergeboorte, maar heeft er wel mee te maken. De waterdoop is een getuigenis van mede-opwekking. Maar het is geen automatisme, dat wie gedoopt is (door onderdompeling wel te verstaan) ook mede opgewekt is! Mede-opwekking volgt op de wedergeboorte, wanneer de wedergeborene ERNST maakt met het volgen van Jezus. Wie Jezus volgt, zal namelijk eerst komen tot de ervaring van het mede gekruisigd zijn met Jezus en daarna tot het mede opgewekt zijn met Hem. Jezus zei tegen Zijn discipelen: “Als iemand achter Mij (aan) wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis op nemen en Mij (na)volgen” (Matth. 16:24). Het volgen van Jezus brengt ALTIJD de kruisiging van onze wil en van ons vlees met zich mee. Wij moeten eerst één met Hem (willen) worden in Zijn lijden en sterven. [2] Daarna zullen wij Hem ook leren kennen in de kracht van Zijn opstanding. [3] Wij worden dan MEDE OPGEWEKT met Hem. Een wonderbaar werk van Gods Geest vangt dan aan in ons leven. Wij gehoorzamen dan aan een stem die roept: “Ontwaak en sta op uit de (geestelijke) dood!” en wij gaan dan wandelen als ‘wijzen’ [4] en worden vervuld met de Heilige Geest [5] (zie Ef. 5:14-18). Mede opgewekt te zijn wil zeggen, dat wij waarlijk gaan WANDELEN in het NIEUWE LEVEN [6], dat ons bij de wedergeboorte (in de kiem) werd geschonken. De wereld gaat dan meer en meer zijn aantrekkingskracht op ons verliezen. Er is dan een kracht in ons werkzaam, die sterker is dan ons vlees. De “dingen van Boven” gaan dan werkelijk LEVEN voor ons en wij worden dan niet alleen “mede opgewekt”, maar ook “mede in de hemel gezet” (zie Ef. 2:6). De gelijkenis van de Koninklijke Bruiloft (zie Matth. 22:1-14) leert ons echter, dat er bij het aanbreken van de Bruiloft van het Lam vele eerstgenodigden zullen zijn, kinderen Gods (vrienden van de Bruidegom), voor wie de dingen van de wereld méér leven dan de dingen van Gods Koninkrijk! Deze gelovigen – die zich straks zullen verontschuldigen voor het Feestmaal [7] (dat vooraf gaat aan de Bruiloft van het Lam) en niet zullen aanzitten en dus geen deel zullen hebben aan dat Feest – zijn zielen die NIET mede opgewekt zijn! Ziet u hoe belangrijk deze mede-opwekking is? Het is NU het moment om uit de geestelijke slaap te ontwaken, om die dingen terzijde te schuiven waarmee “onverlichte zielen” zich ophouden en om “als op de dag” te gaan wandelen, “bekleed met (de gerechtigheid van) de Here Jezus Christus”(zie Rom. 13:11-14)!

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen of downloaden op A4 formaat.
 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen of downloaden op A6 formaat (voor smartphone of tablet).

H. Siliakus
Enigszins bewerkt door A. Klein

.


[1] Zie eventueel onze studie  “Opstandingsleven in Christus” (in A4 formaat) of “Opstandingsleven in Christus” (in A6 formaat)
[2] Zie eventueel onze studie: “Lijden met Jezus” (in A4 formaat) of “Lijden met Jezus” (in A6 formaat)
[3] Zie noot 1.
[4] Zie eventueel onze studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’” van A. Klein / E. van den Worm.
[5] Zie eventueel onze studie “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” van CJH Theys en/of de studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd” van E. van den Worm.
[6] Zie eventueel onze studie “LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm.
[7] In het begin van het ontstaan van de Gemeente was er het MIDDAGmaal (zie Matth. 22:4). Maar het Feestmaal wat hierboven wordt bedoeld – voorafgaand aan de bruiloft van het Lam in de eindtijd – is het AVONDmaal. Zie Lukas 14:16-24 overDe gelijkenis van het grote avondmaal’. De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige KJV staat a great supper, wat ook “een avondmaal” betekent.
Zie eventueel onze studie “Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam…” van E. van den Worm.

.

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !!

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Heiligmaking, Opwekking, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

GRATIS Bijbelstudie (16): Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens – EEN eeuwige, HEILIGE TEMPEL van onze almachtige God en Vader

Een (korte) Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Gods doel met de mens

Wij, christenen, zijn geroepen om te worden gemaakt tot een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader. Want ons wezen (lichaam, ziel en geest) is als een vat, waarin Hij ten volle wil wonen en tronen (= heersen / regeren in liefde).
Gen. 1:26a, “En God zei: Laat Ons (Vader, Zoon en Heilige Geest [2]) mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis.” (NBG)
De zondeval van Adam en Eva heeft God niet doen afzien van dit oorspronkelijke plan van Hem, maar heeft dit plan wel beïnvloed en wel zo, dat Gods Zoon – op Gods tijd – de hemel moest verlaten om op aarde deel te nemen aan de in de zonde gevallen mensheid om de zondeschuld van de mensheid te betalen door

 • een menselijk lichaam aan te nemen dat, genetisch gezien, een nazaat is van David,
 • en Zich over te geven tot de dood aan het kruis op Golgotha.

Na 3 dagen en nachten verrees Hij echter uit de dood en voer op naar de hemel, van waar Hij, gezeten op de hemeltroon aan de rechterhand van Zijn Vader, Middelaar kan zijn tussen God en mensen en van waar Hij de 7 Geesten van God, de Heilige Geest, kan zenden naar alle mensen. Gods Heilige Geest heeft nu Zijn op aarde volbracht werk uit te delen aan alle mensen, die zich tot Hem hebben bekeerd na een berouwvolle belijdenis van hun zonden.
Rom. 1:3,(het Evangelie van God)… ten aanzien van Zijn Zoon, Die, wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht (in het Grieks: spermatos = het zaad, het DNA) van David.” (HSV)
Hebr. 10:5-10, “Daarom zegt Hij (= Jezus) bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U (= de Vader) niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gemaakt (SV: toebereid). Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de (Oudtestamentische) wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste (nl. het oude verbond) weg om het tweede (het nieuwe verbond) daarvoor in de plaats te stellen. Op grond van die (= Gods) wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens voor altijd.” (HSV)
Hebr. 9:11-15, “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volkomen (= hemelse) tabernakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de tabernakel van Israël). Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor (voor ons die, van nature, zondaren zijn) een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als de besprenkeling met het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe de onreinen heiligt, zodat hun vlees rein wordt,  hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God (volmaakt) te dienen. En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, want Hij onderging de dood tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste (of: oude) verbond waren, opdat de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden.” (HSV)
Joh. 3:16-18 en 36, “Want zo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” …  “Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het (eeuwige) leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” (HSV) 

Fase 1:
De genadevolle, Goddelijke schenking van de Heilige Geest als onze Leidsman en Trooster, om gedurende heel de genade-periode van ca. 2000 jaar te komen tot het waarmaken van Gods doel met de mensheid.

Vanuit Zijn hemeltroon zendt de hemelse Hogepriester (onze uit de dood opgestane Here Jezus Christus) de 7 Geesten van God [3], zijnde de Heilige Geest, uit naar alle landen.
Openb. 5:6, “En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en in het midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.” (HSV)

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER

A. Klein

.

*************************************************************


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
[2] Onze almachtige God heeft drie openbaringsvormen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. In Deut. 6:4 staat: Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! (dus één Persoon!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gemaakt (zie Exod. 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. En, ook de mens bestaat uit een lichaam, het zichtbare deel (1), een ziel (2) en geest (3).
[3] Zie eventueel onze studie: De 7 Geesten van God en van het Lam van God”.

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de Heilige Geest, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 15 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF).

Eindelijk met links, in de PDF van deze studies, die ook werken!

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 15

De laatste 7 oordelen van Gods toorn
over de wereld,
ten tijde van de antichrist

26

Openbaring 15 vers 1, “En ik zag een ander TEKEN in de hemel, GROOT en WONDERBAARLIJK: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.”
Openbaring 15 vers 5-6, “En daarna zag ik, en zie, de TEMPEL van de tent van de (SV: van de TABERNAKEL [3] der) GETUIGENIS in de hemel werd geopend. En de 7 engelen, die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos (SV: bekleed met rein) en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.” [4]
De “profetische film” van de eindtijd werd na Openbaring 11:19 onderbroken en deze “film” wordt hier, in Openbaring 15, voortgezet.
“En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.” (Openb. 11:19)
In dit vers van Openbaring 11:19 zien wij dat de hemeltempel geopend werd, nadat de 7de en laatste engel gebazuind heeft. Wij zien dit hier, in Openbaring 15:5-6, herhaald en tevens waarvoor in de toekomst die tempel geopend wordt, namelijk: om de 7 laatste plagen te doen geschieden door de 7 “fiool-engelen”, die hiervoor uit de Tempel komen. Als deze hun “fiolen” (SV, of “schalen”, HSV) over de antichristelijke wereld zullen hebben uitgegoten, is Gods toorn bekoeld, want in het laatste “fiool”-oordeel” is Gods ARMAGEDDON besloten: de TOTALE vernietiging van heel de antichristelijke wereld, een wereld van “uiterste ongerechtigheid”:
“Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid,” (Ezechiël 21:25)

Openbaring 15 vers 2-4, “En ik zag iets als een glazen zee, MET VUUR GEMENGD. En de OVERWINNAARS van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij ZONGEN het lied (SV: het gezang) van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam (Gods), met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alléén bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”
Te midden van deze aankondigingen van die 7 laatste “fiool-engelen”, vinden wij de vermelding van Gods laatste oogst gedurende de grote verdrukking: de (zielen)oogst van de martelaren, die hun leven in de grote verdrukking hebben gelaten uit liefde voor Jezus:
“Hierna zag ik (= Johannes) en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen (SV: geslachten), volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam ! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met WITTE gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden WIT gemaakt in het bloed van het Lam (Gods). Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam (Gods), Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden (SV: zal hun een Leidsman zijn) naar de LEVENDE water En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
Zij (de martelaren, die hun leven in de grote verdrukking hebben gelaten uit liefde voor Jezus) staan hier, in Openbaring 15:2, als “OVERWINNAARS” in Gods hemelparadijs aan de “glazen zee”, die hier met “vuur” is gemengd. Deze “zee” vormt de afscheiding tussen het Paradijs (= de “voorhemel”, ook wel 1ste hemel genoemd, waar “het huis van onze hemelse Vader” is, “met Zijn vele woningen”) en de “Tempel van God in de hemel”.
Dit “vuur” (uit Openbaring 15:2) zagen wij niet in Openbaring 4 vers 6:
“En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren (letterlijk: 4 levende wezens), vol ogen van voren en van achteren.”
Heeft dit “water”, zoals wij in hoofdstuk 4 zagen (zie NOOT hieronder), een louterende werking, te meer wordt dit hier (in Openbaring 15:2) geaccentueerd door dit “VUUR” van Gods Heilige Geest (zie Jesaja 4:4) te midden van dit “water”:
“Wanneer de Heere (God) de vuilheid (SV: de drek) van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben (SV: verdreven hebben uit derzelver [= uit hun] midden) door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.” (Jes. 4:4)
***************************************************
NOOT:
Sadhu Sundar Singh heeft in zijn Engelstalige boek “Visions” (= Visioenen), volgens mij, iets verteld over de geestelijke werking van deze “glazen zee”, die zo helder is “als kristal” en “met vuur gemengd” is:
“Ik heb menig keer gezien, dat wanneer de geesten der goeden – de zonen des lichts – binnenkomen in de wereld der geesten, zij zich eerst baden in de ontastbare, als lucht gelijkende wateren van een oceaan, zo helder als kristal. En hierin vinden zij een intense, verkwikkende verfrissing. In deze wonderlijke wateren bewegen zij zich als in de open lucht. Zij verdrinken daarin niet, noch worden zij nat door de wateren. Maar zij worden wonderlijk gereinigd en verfrist. En ten volle gereinigd zijnde, komen zij in de wereld van glorie en licht, waar zij altijd verblijven in de tegenwoordigheid van hun dierbare Heiland, en in de gemeenschap van ontelbare heiligen en engelen.”
(Sadhu Sundar Singh, uit “Visions”).
****************************************************
Nog een laatste reiniging behoeven deze nieuwe hemelbewoners, voordat zij voor Zijn troon mogen dienen dag en nacht:
“Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.” (Openbaring 7:15)
Maar zij hebben, zoals wij in vers 8 (van dit 15de hoofdstuk) zullen zien, hiermee te wachten, totdat Gods gramschap over de antichristelijke wereld volbracht is door toedoen van de 7 “fiool-engelen”.
In afwachting hiervan verheerlijken zij God met VERLOSSINGS-GEZANGEN: het gezang van Mozes (zie Exodus 15:1-19; vooral vers 11-13) het gezang van het Lam (het gezang, dat God de mensheid alzo liefheeft, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft tot hun algehele verlossing):
“Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. De HEERE is een Strijder, HEERE is Zijn Naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven, zij zijn als een steen in de diepten gezonken. Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand. In Uw grote majesteit wierp U terneer wie tegen U opstonden. U zond Uw brandende toorn, die hen als stoppels verteerde. Door de adem van Uw neus is het water opgehoopt, de stromen stonden als een dam, de watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. De vijand zei: Ik achtervolg hen, haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Maar U hebt met Uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige watermassa’s. Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet? U strekte Uw rechterhand uit, en de aarde verzwolg hen. U leidde in Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost hebt. U leidde hen zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning. De volken hebben het gehoord, zij sidderden, angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Kanaän smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van Uw arm verstomden zij als een steen, terwijl Uw volk, HEERE, erdoorheen trok, terwijl dit volk, dat U verworven hebt, erdoorheen trok. U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt hebt, HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen gesticht hebben. De HEERE zal regeren voor eeuwig en altijd! Want het paard van de farao, met zijn strijdwagen en zijn ruiters, waren in de zee gekomen, en de HEERE had het water van de zee over hen terug doen vloeien. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden in de zee.” (Exod. 15:1-19)

Openbaring 15 vers 7-8, “En één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) gaf de 7 engelen 7 gouden schalen (SV: fiolen), gevuld met (SV: VOL van) de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel (van God) werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de 7 plagen van de 7 engelen tot een einde gekomen waren.”
Eén van de “4 dieren”, menselijke wezens, staande in de HEILIGHEID van God, geeft de 7 engelen de instrumenten van Gods toorn: de 7 fiolen (of: schalen) vol van de toorn van God”. Deze brengen de totale en radicale VERNIETIGING van de wereld van de antichrist. En deze toorn van God is RECHTVAARDIG!
Deze toorn Gods wordt hier geaccentueerd door de Schekina-heerlijkheid [5] van God, die bij deze gelegenheid héél de tempel vervult, zodat NIEMAND erin kan gaan, totdat ALLE 7 plagen geëindigd zijn:
“Want onze God is een verterend vuur.” (Hebreeën 12:29)
“Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig God.” (Deuteronomium 4:24)
“Daarom moet u heden weten dat het de HEERE, uw God, is Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur. Hij zal hen wegvagen en Hij zal hen aan u onderwerpen. U zult hen uit hun bezit verdrijven en hen al snel ombrengen, zoals de HEERE tot u gesproken heeft.” (Deuteronomium 9:3)
Vergelijk deze passage met 1 Koningen 8 vers 10-11:
“En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.”

*******

Schema van de oordelen Gods gedurende de grote verdrukking

Tekening blz 120, Openbaring15 EvdW

************************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 15

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 15 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [6]
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Tabernakel en de verschillende Tabernakel-objecten, zie dan onze studie De Tabernakel van Israël(Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm en/of onze zeer uitgebreide studie Christus in de Tabernakel van CJH Theys. Zie eventueel ook nog ons Tabernakelschema(een korte samenvatting, met plaatjes, van het Goddelijke patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen, n.a.v. de verschillende Tabernakel-objecten). (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Schekina-heerlijkheid = De openbaring (het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid. (noot AK)
[6] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

.

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (15): Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God (met ‘vers voor vers’ UITLEG)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Inleiding:

Dit laatste van de vier Evangeliën is ± 90 na Christus geschreven door de apostel JOHANNES een zoon van Zebedéüs (zie Matth. 4:21) en Salomé, een toegewijde des Heren, reeds tijdens Jezus aardse leven (zie Mark. 15:40, 16:1).
De Here Jezus noemde hem, samen met zijn broe(de)r, de apostel Jakobus, “zonen des donders” (zie Mark. 3:17). Was dit vanwege hun (aanvankelijk) om OORDEEL roepende geest (zie Luk. 9:52-56)? Toch werd deze apostel later bij uitstek “DE APOSTEL DER LIEFDE” genoemd. Zo had de Geest van Christus hem later veranderd door Zijn zaligmakende genade-werkingen. Later werd zijn bijnaam “de discipel, die door Jezus werd geliefd” of “die Jezus liefhad” (zie Joh. 13:23, 21:7).
Heeft MATTHEÜS Jezus in zijn Evangelie als de KONING VAN HET KONINKRIJK DER HEMELEN beschreven; MARKUS beschreef Hem als de DIENSTKNECHT VAN GOD, “Die Zich het oor liet doorboren” (zie Ps. 40:7-9, Exod. 21:5-6) en God dienstbaar was geweest als LAM VAN GOD om de zonde der wereld weg te nemen (zie Joh. 1:29). LUKAS beschreef Hem als de NIEUWE MENS, de 2de ADAM (zie 1 Kor. 15:45-47), Die de satan – door Zijn gehoorzaamheid aan God, zelfs tot in de dood toe (zie Filip. 2:7-8) – voor de mens overwinnen zou. JOHANNES daarentegen heeft Hem beschreven als de ENIGGEBOREN ZOON VAN GOD (zie Joh. 1:14), de HEER UIT DE HEMELEN, Die de door Hem gereinigde mens, door Zichzelf, vervullen zou met GODDELIJKHEID en VOLMAAKTHEID (zie 2 Petr. 1:4, Ef. 1:23, Jes. 60:1-3); hem/haar zo deel gevende aan Zijn eigen Lichaam (zie Rom. 8:17, 1 Kor. 12:2 en 27).
Hierdoor is dit Evangelie bij uitstek het Evangelie voor DE LAATSTE DAGEN, de tijd dus waarin wij nu leven, de tijd waarin God Zijn Gemeente, althans voorlopig een deel ervan, reeds hier op aarde, zal vervullen met Zijn VOLMAAKTHEID, namelijk Zijn BRUIDSGEMEENTE (zie Openb. 12:1, 14:5, Ef. 5:27, 1 Petr. 1:3-5).
Het is daarom niet verwonderingwekkend dat Johannes, nadat hij Jezus heeft geïntroduceerd als de geïncarneerde (d.i. de mens- of vleesgeworden) LEVENDE ZOON VAN GOD (zie hoofdstuk 1), deze ZOON VAN GOD betrekt in een BRUILOFT (zie hoofdstuk 2:1-12).

Hoofdstuk 1
De zevenvoudige introductie van Jezus Christus

De 1ste introductie:
Jezus was voor Zijn vleeswording Gods Woord; Hij was bij God en was God

Johannes 1 vers 1-2, “In het begin (van de Schepping) was het Woord (er reeds), en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit (Woord) was van het begin af aan bij God”.
Jezus was en is en zal (altijd) zijn het UITGEDRUKTE BEELD VAN GODS ZELFSTANDIGHEID (zie Hebr. 1:3), DE ENIGGEBOREN ZOON VAN DE VADER (zie Joh. 1:14 + 18, 3:16 + 18), voortgekomen uit de EEUWIGHEID van het verleden; het zichtbare Deel van de ONZIENLIJKE GOD (zie Kol. 1:15, Joh. 1:18); de EERSTGEBORENE van al Gods kinderen (zie Rom. 8:29). En Gods kinderen verkrijgen hun kindschap doordat zij leden zijn geworden van Zijn Lichaam (zie Ef. 1:23). En Jezus is, na Zijn ZOENDOOD, ten behoeve van de mensen, als Hoofd van de Gemeente en als Hogepriester, gezeten aan de rechterhand van God (zie Hebr. 1:3, Filip. 2:9-11, Openb. 5:6, Dan. 7:13-14).

De 2de introductie:
Jezus was de Schepper van hemel en aarde

Johannes 1 vers 3, “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder het Woord is geen ding gemaakt, dat gemaakt is”.
Jezus was ook de Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen (de wereld van de engelen – zie Hebr. 1:10); Die in het begin, met de Vader en de Geest, hemel en aarde schiep als de 2de Openbaringsvorm van de Godheid (zie Gen. 1:1), als het UITGESPROKEN WOORD VAN GOD (zie Ps. 148:1-6), Die door Zijn UITGEZONDEN GEEST werkt (zie Ps. 104:30, Openb. 5:6).

De 3de introductie:
Jezus is onze van God gegeven Zaligmaker

Johannes 1 vers 4, “In het Woord was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen”.
Jezus is de voor de mens UIT DE DOOD OPGESTANE HEER UIT DE HEMELEN en is aan de mens door de Vader gegeven als zijn/haar Licht en Leven (zie Joh. 11:25), als zijn/haar ENIGE ZALIGMAKER (zie Hand. 2:36, 4:12, 5:31, 1 Tim. 2:5).

God biedt de mens door Jezus Christus genade aan

Johannes 1 vers 5, “En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis (namelijk: de door die duisternis omgeven en beheerste mensheid) heeft het niet begrepen”.
Johannes 1 vers 9-11, “Het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een ieder mens, (was, als Zoon des mensen) komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen”.
Gods uitgestoken hand tot redding zou door de meerderheid van de mensen NIET worden aangenomen, waardoor deze meerderheid helaas moet worden verdoemd (d.i. tot de helse straf veroordeeld moet worden), omdat zij in de DUISTERNIS, in de ZONDE, dat is in de macht van de BOZE, wenst te blijven (zie 1 Joh. 5:19), waardoor men onherroepelijk onder het oordeel en de doem van God komt (zie Rom. 2:12).

Johannes 1 vers 6-8, “Er was een mens van God gezonden, en zijn naam was Johannes. Deze kwam als een (Goddelijke) getuige, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij(zelf) was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou”.
Johannes 1 vers 15, “Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Wie ik zei: Die na mij komt, is (er) vóór mij (altijd al) geweest, want Hij was (er) eerder dan ik”.
Johannes de doper zou de EERSTE KOMST van de Zaligmaker, namelijk Zijn komst als Mens en Lam van God aankondigen als Zijn heraut [2] (zie Mal. 3:1), opdat men in Hem zou GELOVEN. Want de mens ontvangt de zaligheid enkel en alleen uit God door zijn/haar GELOOF IN JEZUS CHRISTUS (zie Joh. 3:16) – Die voor hem/haar de zonde-natuur, de geestelijke dood, de natuur van satan, waarin hij/zij is geboren, overwonnen heeft door Zijn DOOD en OPSTANDING voor hem/haar – door zijn/haar hart, zijn/haar leven, zijn/haar wezen, geheel te openen voor de Geest van Deze uit de dood opgestane Heer, tot ZALIGMAKING van zijn/haar wezen (zie Tit. 2:11, 3:3-7), tot deelgave aan Zijn dood en opstanding (het is namelijk een gave, een geschenk van Hem om hieraan deel te mogen hebben) (zie Rom. 6:5).

Johannes 1 vers 12-13, “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk (degenen) die (oprecht) in Zijn Naam geloven; Welke niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn”.
Maar ALLEN, die Hem AANGENOMEN hebben, ALLEN, die hun zondig wezen belijdend voor Hem OPENEN en zich aan Hem OVERGEVEN, ontvangen Hem in de Geest (zie Openb. 3:20). Hij heeft ALLE macht in de hemel en op de aarde (zie Matth. 28:18) en vernietigt, als wij dit oprecht verlangen, ook in ons ALLE machten en invloeden van satan (zie 1 Joh. 3:8), ons door en door zondige OUDE “IK”-LEVEN [3], en komt dan in ons met ZIJN leven (zie 2 Kor. 4:10-11). Zijn Geest is de KRACHT, Die van ons KINDEREN GODS, ja, ZONEN GODS, MAAKT (waarbij vermeld dat geestelijk volwassen/volmaakte dochters ook, geestelijk gezien, zonen Gods worden/zijn); waarlijk UIT GOD GEBORENEN en worden zo vervuld met, gedrenkt in de Geest van Deze uit de dood opgestane Heer!

Johannes 1 vers 14, “En het Woord is vlees (en dus Mens) geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid”.
Dat EEUWIGE WOORD van GOD werd Mens onder de mensen om, voor de verzoening van de mensen, als hun ZOENOFFER TE STERVEN, als Gods, reeds vóór de grondlegging van deze wereld, gestelde eis tot redding van de mensen (zie 1 Petr. 1:18-20, Openb.13:8b).
Hij kwam als en was Gods UITGESPROKEN WOORD ten aanzien van de in zonde gevallen mens: Hij was VOL VAN GENADE EN WAARHEID!

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein

.


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
[2] Een heraut is iemand die vroeger een vorst aankondigde, en in zijn naam bekendmakingen e.d. deed.
[3] Het “ik-leven” is een door ons gebruikte afkorting voor: Het ik-gerichte, egocentrische en/of egoïstische leven.

.

**************************************************************

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Jezus Christus, de Zoon van God, is de Enige Poort (toegang) tot het EEUWIGE LEVEN.
De zevenvoudige introductie van Jezus Christus.
I          De eerste introductie:
Jezus was voor Zijn vleeswording Gods Woord; Hij was bij God en was God.
II         De tweede introductie:
Jezus was de Schepper van hemel en aarde.
III        De derde introductie:
Jezus is onze van God gegeven Zaligmaker.
IV       De introductie als Doper met de Geest:
V        De introductie als Lam van God:
VI       De introductie als hemelse Bruidegom:
De 1ste stappen tot de vorming van Zijn Bruid:
VII      De introductie als Koning van het Koninkrijk van God:

Hoofdstuk 2: De grote beloften van (volkomen) verlossing in (en door) het kruis van Christus.
Geroepen tot de Bruiloft van het Lam.
Soms is daartoe kastijding nodig.

Hoofdstuk 3: Beloften van nieuw, volmaakt Opstandingsleven door het Kruis.
De waterdoop.
Waarachtige toewijding aan Jezus, opdat velen tot dit NIEUWE LEVEN mogen komen.
JEZUS is voor ons het LEVEN.

Hoofdstuk 4: De belofte van het Levende Water komt via Samaria tot alle volkeren der aarde.
God zoekt instrumenten om dit (nieuwe) Christusleven door te geven aan anderen.
Het NIEUWE LEVEN uit Christus werkt ook helend op (de gezondheid van) het lichaam, door het geloof in Jezus en Zijn Woord.

Hoofdstuk 5: De persoonlijke ervaring van Jezus’ dood en opstanding.
Samengroeien met Hem in Zijn Dood, de ervaring van onze verlossing van de oude mens.
Wedergeboren uit God: zich ontwikkelend NIEUW, Goddelijk (Christus)LEVEN.
Gods oordeel als wij dit LEVEN afwijzen.
Het drievoudig getuigenis, dat Jezus ons redt en zalig maakt.
Dit getuigenis werd door de Joden uit Jezus’ tijd niet aangenomen.

Hoofdstuk 6: Het Brood van Zijn tegenwoordigheid op de tafel van ons hart.

Hoofdstuk 7: De vijand haat dit Goddelijk leven.

Hoofdstuk 8: Lichtdragers van God in deze wereld.

Hoofdstuk 9: De heerlijkheid van God zien.
“Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien”.

Hoofdstuk 10: De volkomen doorbraak in het voorhangsel van ons vlees.

Hoofdstuk 11: Het door Jezus Christus opgewekte leven.

Hoofdstuk 12: De noodzaak van de dood van het Lam.
De 7-voudige bloedbesprenging in 7 Schriftgedeelten.
Het 1ste Schriftgedeelte dat van het Bloed spreekt.
Het 2de Schriftgedeelte.
Het 3de Schriftgedeelte.
Het 4de Schriftgedeelte.
Het 5de Schriftgedeelte.
Het 6de Schriftgedeelte.
Het 7de Schriftgedeelte.

Hoofdstuk 13: Deelhebbers van God door Zijn uitnemende genade en hun 7 kenmerken (deel I).
1. Als Zijn Beelddragers moeten wij Zijn LIEFDESZORG en NEDERIGHEID delen.
2. Waarachtig discipelschap wordt verder gekenmerkt door Goddelijke broeder- en zusterliefde.
3. Leden van het Lichaam van Christus worden verder gekenmerkt door de MOED van de Leeuw van Juda.

Hoofdstuk 14: Deelhebbers van God (deel II).
4. Leden van het Lichaam van Christus zijn omgord en gedrenkt in de Macht en Kracht van de Heilige Geest.
5. Leden van het Lichaam van Christus krijgen steeds meer deel aan dezelfde natuur van Jezus (2 Kor. 3:18).
6. Leden van het Lichaam van Christus zullen uiteindelijk een woonstede (nl. een geestelijke tempel) van de Vader en de Geest van Jezus Christus vormen (Ef. 2:22).
7. Leden van het Lichaam van Christus smaken Gods vrede.

Hoofdstuk 15: Gemeenschap met Gods Geest brengt een bloeiende bediening met zich mee.
7 kenmerken van een ware rank in de Wijnstok.
1ste teken: Gebedsverhoring.
2de teken: Discipelschap.
3de teken: De Liefde-natuur van God wordt ingestort.
4de teken: Goddelijke blijdschap.
5de teken: Broederliefde.
6de teken: Gehoorzaamheid als een vriend van Jezus.
7de teken: Een rijke, EEUWIGE vruchtdracht.
Een gevolg van deze gemeenschap met God is de haat van satan en wereld!
Wij hebben van die haat niets te vrezen, want de Trooster, Gods almachtige Geest, is met ons.
Deze haat vindt men ook in de valse Kerk.

Hoofdstuk 16: Gemeenschap met het LEVENDE Woord brengt gerechtigheid, vrede en blijdschap aan de gehele wereld.
Wat gemeenschap met Jezus, het LEVENDE Woord, ons brengt.

Hoofdstuk 17: Gemeenschap met de Vader Het Hogepriesterlijke Gebed van Jezus tot de Vader voor ons en het gebed van ons tot de Vader, in Jezus’ Naam.
Het Hogepriesterlijke Gebed van Jezus tot de Vader voor ons.

Hoofdstuk 18: De 7 stappen die leidden naar de feitelijke Bloedstorting van Gods Lam (deel I).
1ste stap: Gebed tot de Vader en gevangenname in de hof Gethsémané.
2de stap: Jezus voor de hogepriester van Israël geleid.
3de stap: De verloochening door Petrus; de beschuldiging van Jezus door Kajafas.
4de stap: Jezus voor Pilatus.

Hoofdstuk 19: De 7 stappen (deel II).
5de stap: De geseling van Jezus.
6de stap: Het doodsvonnis (door kruisiging) van Pilatus over Jezus.
7de stap: De kruisiging van Jezus.
Jezus dood en begrafenis.

Hoofdstuk 20: De doorbraak van en tot het Goddelijke leven (deel I).
De discipelen begonnen te geloven in Zijn Opstanding.
De verschijning aan Maria Magdaléna.
De verschijning aan 10 van Zijn discipelen.
Thomas.

Hoofdstuk 21: De doorbraak (deel II).
Het delen van Jezus’ doorbraak met Zijn Gemeente.
Genadebetoning aan en roeping van Petrus.
Hoe de hoofdstukken van het Johannes-Evangelie zijn gezien in het licht van de Israëlitische Tabernakel.

.

 

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Studie van E van den Worm, Uitleg over het Bijbelboek Johannes, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen