Overeenkomstig Zijn Woord

vers_voor_vers13b

In Psalm 119 vers 25b horen wij David bidden tot de Here: “maak mij levend overeenkomstig Uw Woord.” In Psalm 119 vers 28b vraagt hij: “richt mij op (versterk mij – HS) overeenkomstig Uw Woord.” [1]
David spreekt over heil, redding en verlossing overeenkomstig Uw belofte (= overeenkomstig Zijn Woord) in Psalm 119 vers 41; over Gods genade in vers 58b [2]; over staande gehouden worden in vers 116a [3]; over verstandigheid in vers 169b [4]; en over bevrijding in vers 170b [5], en alles overeenkomstig Gods Woord.
Hebt u dit wonderbaarlijke Boek, Gods Woord, naar waarde leren schatten? Wat betekent het werkelijk voor u? Het is het kostbare Woord van God en dit Woord zal blijven in alle eeuwigheid. Alhoewel hemel en aarde zullen voorbijgaan, dit Woord zal nimmer voorbijgaan. En daarenboven, alles zal geschieden overeenkomstig dat Woord, zoals voorzegt is in Gods Woord!

Petrus’ ervaring

In het vijfde hoofdstuk van Lukas wordt de geschiedenis verteld van Jezus Die Petrus’ schip gebruikte om de menigten aan de oever van het meer van Gennésareth te kunnen toespreken. Het schip was gereed om door de Meester gebruikt te worden en Petrus zal er zeker blij mee geweest zijn dat Jezus het wilde gebruiken. Maar nadat Jezus geëindigd had te spreken tot het volk, gaf Hij Petrus een opdracht, zeggende tot hem:
“Vaar (SV: steek af) naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen.” (Lukas 5:4b)
Petrus had groot respect voor zijn Meester, maar hij was uiteindelijk een visser. Hij verstond zijn vak. Daarom maakte hij bezwaar tegen wat van hem gevraagd werd, verklarende dat hij de gehele nacht gearbeid had en er zeker van was dat er in de wateren van die plaats geen enkele vis te vinden was. Petrus’ gevoelens zeiden: “Het heeft geen nut”, zijn verstand zei: “Ik weet wel beter”, maar zijn geloof zei: op Uw Woord zal ik het net uitwerpen!” (Lukas 5:5b)
Het was geen punt om te beredeneren, maar om eenvoudig te geloven. Dus, overeenkomstig Zijn Woord stak Petrus af naar hetzelfde gebied waar hij de gehele nacht vruchteloos gearbeid had, en hij ving zoveel vis, dat het net begon te scheuren, zodat hij zijn metgezellen in een ander schip moest wenken om te komen en hem te helpen. De Heer zegt ook tot ons dat wij moeten afsteken naar de diepte. Naar de diepte van Zijn Goddelijke kracht voor onze zwakheid. Naar de diepte van Zijn eigen, oneindig grote liefde. Naar de diepte van Zijn trouw tegenover ons veelvuldig falen. Wij moeten niet proberen om het met ons eigen verstand te beredeneren, maar wij moeten Hem gehoorzamen, beseffende dat het alles is overeenkomstig Zijn Woord.

Vele dingen gebeuren overeenkomstig Zijn Woord

De zondvloed in Noachs dagen kwam waarlijk voort overeenkomstig Gods Woord. God sprak tot Noach, waarschuwde hem voor iets dat de mens nog nimmer had meegemaakt en beval hem om een ark te bouwen. Noach geloofde God, handelde op grond van wat hem gezegd was en bouwde door het geloof een ark:

 • “Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.” (Hebreeën 11:7, SV)

Het gebeurde niet onmiddellijk, God gaf de toenmalige mensheid nog 120 jaren en al die tijd was Noach aan het bouwen. Maar de vloed kwam en verdelgde de mens van de aardbodem geheel overeenkomstig zijn Woord.
De verwoesting van Sodom en Gomorra geschiedde overeenkomstig Gods Woord, evenals de verwoesting van Jeruzalem en de gevankelijke [6] wegvoering naar Babylon. De komst van Christus, Zijn geboorte, waar en hoe Hij werd geboren, de vlucht naar Egypte, Zijn leven te Nazareth, vele dingen omtrent Zijn bediening, Zijn intocht in Jeruzalem en vele aspecten van Zijn lijden en sterven, alles wordt gevonden in de profetie en had plaats overeenkomstig Zijn Woord. Dit is eveneens waar wat betreft de grote verwoesting van de stad en de tempel van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.

.

Vele dingen zullen er nog geschieden overeenkomstig Zijn Woord

Er komt een wereld-dictator die over de gehele wereld zal regeren. Hij wordt genoemd “de mens van de wetteloosheid” of “der zonde”, “de zoon van het verderf” (2 Thessalonicenzen 2:3), “de wetteloze” of “de ongerechtige” (2 Thessalonicenzen 2:8), een beest (Openbaring 13), de antichrist (1 Johannes 2:18 en 4:3):

 • “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van het verderf, geopenbaard is.” (2 Thess. 2:3)
 • “En dan zal de wetteloze (SV: de ongerechtige) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst.” (2 Thess. 2:8)
 • “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het ‘t laatste uur is.” (1 Joh. 2:18)
 • “En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.” (1 Joh. 4:3)

Het zal allemaal precies op de door God bepaalde tijd plaatshebben en geheel overeenkomstig Zijn Woord. De wederkomst van Christus zal ook geheel overeenkomstig ditzelfde Woord zijn beslag krijgen. Hij zal van de hemel neerdalen met een geroep:

 • “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus (gestorven) zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn (op aarde), samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Het zal dezelfde Jezus zijn, in hetzelfde lichaam, wederkomend op dezelfde wijze als Hij is heengegaan:

 • “…Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen (naar deze aarde) als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:11)

Hij komt weder om de Zijnen tot Zich te nemen, opdat waar Hij is, ook zij zijn mogen:
“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” (Johannes 14:1-3)
Het ZAL gebeuren en het zal alles zijn overeenkomstig Zijn Woord! Hij komt om een Koninkrijk op te richten, een Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, een Rijk waarin geen zonde en geen zondaren meer gevonden zullen worden, geen duivel, geen ziekte of dood. Het zal een tijd van zegen en heerlijkheid zijn en dit zal 1000 lange jaren duren, geheel overeenkomstig Zijn Woord. Maar 1000 jaren na Zijn wederkomst, aan het eind van het 1000-jarig Rijk [7], zal een 2de opstanding plaatsvinden: de goddeloze doden zullen opstaan en zullen staan voor Christus, de Rechter, Die gezeten zal zijn op een grote witte troon. Ja, er komt ook een grote oordeelsdag, geheel overeenkomstig wat het Woord zegt.

.

Dingen die ‘kunnen’ gebeuren overeenkomstig Zijn Woord

Prijs God, er zijn dingen die ‘kunnen’ gebeuren, op dit moment, in overeenstemming met Zijn Woord, Zijn beloften aan ons gegeven:

 • “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)
 • “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” (Johannes 1:12)

Geheel overeenkomstig Zijn Woord kunnen deze dingen ook heden nog plaatshebben. De eerste uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren was een vervulling van Zijn Woord. Hetzelfde is aan ons beloofd. De belofte van de Heilige Geest is gegeven in Handelingen 2 vers 38 – “…Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen [8] – en in het direct erop volgende vers wordt ons verteld: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.” (Handelingen 2:39)
Dit kan ook ons insluiten. Geheel overeenkomstig Zijn Woord! Ook genezing is ons beloofd. In Jakobus 5 vers 14 wordt ons de opdracht gegeven om de zieke die daarom vraagt, te zalven met olie, in de Naam van de Here Jezus Christus (Jakobus 5:15a):

 • “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de Gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.” (Jak. 5:14)
 • “En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten.” (Jak. 5:15a)

In de “grote opdracht” wordt ons gezegd: “op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” (Markus 16:18b)
Het is volgens of overeenkomstig Zijn Woord. In Psalm 107 vers 20a lezen wij: “Hij zond Zijn Woord uit, genas (SV: en heelde) hen”.
Wat hebt u nodig van God te ontvangen? Wat is het, dat u behoeft? Het antwoord vinden wij IN HET BOEK! Gods Woord! Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn Woord zal eeuwig levend blijven. Niet één tittel of jota, punt of komma, zal verdwijnen, zonder de vervulling van Zijn Woord te hebben gebracht. Zijn Woord duurt voor eeuwig. Wat God heeft beloofd, zal geschieden. Hij is zeer goed in staat om het uit te voeren. Geloof komt uit het gehoor en het gehoor is uit het Woord van God. Alles vinden wij dáár, het is IN HET BOEK! Wat God ook doet, het zal altijd zijn overeenkomstig Zijn Woord!

Rev. RC Cabe
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Psalm 119:58b, “wees mij genadig overeenkomstig Uw belofte.” (noot AK)
[3] Psalm 119:116a, “Ondersteun mij overeenkomstig Uw belofte.” (noot AK)
[4] Psalm 119:169b, “geef mij inzicht (SV: maak mij verstandig) overeenkomstig Uw woord.” (noot AK)
[5] Psalm 119:170b, “red mij overeenkomstig Uw belofte.” (noot AK)
[6] Gevankelijk = Als gevangene(n); in gevangenschap. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

.

Geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Nuttige studie als 'basiskennis', Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Zonsondergang

zonsondergang

Onze levenstijd is verdeeld in dagen. Elke dag brengt ons een boodschap:

 • “Dag op dag spreekt overvloedig (letterlijk: stort overvloedig woorden uit), nacht op nacht geeft kennis door (SV: toont wetenschap).” (Psalm 19:3) [1]

Eén van de dingen die wij leren is, dat werkzaamheden van elke dag eindigen in de avond, waarna wij rusten en ons voorbereiden op de nieuwe dag.
In profetische zin bevinden wij ons nu in de avondtijd van de tijdsbedeling van de Gemeente. De langer wordende schaduwen vertellen ons, dat de zonsondergang niet lang meer op zich zal laten wachten. Overal om ons heen worden oorlogen gevoerd en de voorbereiding voor nog meer oorlogen vindt gestaag voortgang. Anderen worden gealarmeerd door een dreigende verstoring van het evenwicht in de natuur. De natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. De honger ligt op vele plaatsen, verspreid over de wereld, op de loer. Alles wijst erop dat de tegenwoordige wereld ten einde loopt en wij zijn net zo bezorgd als de discipelen in Jezus’ tijd:

 • “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? (Mattheüs 24:3b)

Wat kunnen wij verwachten nu het uur van zonsondergang naderbij komt?
Het is de moeite waard om er aandacht aan te schenken dat God het uur van zonsondergang of de avond uitgekozen heeft om enige veelbetekenende dingen te doen. Het eerste wat we in verband brengen met de zonsondergang is:

Een tijd van genade

.

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

Rev. RG Brodland
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

.

Geplaatst in BEWARING voor de grote verdrukking, Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Oordelen Gods, Wederkomst van Christus, Werkers in Gods dienst | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Heer is mijn Herder

Jezus, de Herder

Een Psalm van David

Psalm 23 uit de Bijbel beschrijft op poëtische wijze het leven van een schaapsherder in het Midden-Oosten, het (voorheen zo genoemde) land Palestina, erfland van Abraham en zijn zaad. Deze beschrijving geeft van A tot Z – van begin tot eind – weer wat de psalmist als zijn getuigenis heeft geschreven. Wat de herder voor het schaap betekent, zijn zorg en zijn liefde, worden hier door de geïnspireerde dichter en zanger van Israël, op een wonderschone wijze uitgebeeld. David en alle herders in die tijd kenden hun schapen. Maar David was wel een herder bij uitnemendheid. Weet u de betekenis van zijn naam? David betekent “geliefde”. Hij is een Schriftuurlijk typebeeld van de Here Jezus Christus, de Opperste en Grote Herder, ons door de Vader gegeven. Wie deze herderspsalm biddend leest en zijn gedachten gericht houdt op de Here, ontvangt een rijke zegen, daarin, dat zijn geloofsvertrouwen en dankbaarheid groter worden door de werkende kracht van de Heilige Geest. [1] Halleluja!

Psalm 23:1, De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. [2]
Dit is de “grondtoon” van het lied, die doorklinkt tot het einde van alle dingen. Is Hij waarlijk onze Herder, dan zal ons ook niets ontbreken. Hij leeft voor de Zijnen en allen ontvangen alles wat Zijn tedere liefde en grote kracht kan geven om ons allen gelukkig te maken. Laten wij even hierbij stilstaan… Leven wij in het bewustzijn dat Hij onze Herder is (niemand is aan Hem gelijk!), en zijn wij Hem dankbaar daarvoor?
Het is goed om onszelf te onderzoeken!

Psalm 23:2a, Hij doet mij neerliggen in grazige weiden.
Deze bemoeienis, deze handeling, hebben alle schapen nodig: voedsel is een hoogst belangrijke zaak! In het Midden-Oosten, en in het bijzonder in een land als (het voorheen zo genoemde) Palestina, is het werk van een herder heel wat moeilijker dan in het Westen. Het gaat meestal bergop en bergaf, langs meestentijds steile en smalle bergpaden en langs heel diepe afgronden (ravijnen). De herder kent daarbij maar één doel: goede weidegrond te vinden voor zijn kudde. Daarbij is één ding evenzo nodig: schapen hebben ook rust nodig, voor hun groei, als zij herkauwen. Weten wij dit? In overdrachtelijke zin is het voedsel voor de kinderen Gods het kostbaar Woord van God. Genieten wij er dagelijks van? Wij leren onze Herder daardoor beter kennen. Voeden wij onszelf genoeg met het Woord van God? Het is de wil van de Grote Herder dat Zijn Woord overvloedig in ons zal zijn! De vraag is gerechtvaardigd: “Is er groei in ons geestelijk leven?

Psalm 23:2b, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Waar een goede herder ook voortdurend mee bezig is, naast het vinden van goed voedsel voor zijn schapen… zij moeten ook drinken. De bekroning van zijn dagelijkse zorg is dan ook wanneer hij zijn schapen kan leiden aan die zeer stille wateren na een afmattende, vermoeiende dagtaak. Het lijkt allemaal zo eenvoudig, maar het is het heus niet! Wilde en bruisende stromen zijn niet geschikt. Neen, de herder tracht een plaats te vinden, waar het water rustig “voortglijdt”. Het is bekend dat schapen, over het algemeen, alleen maar naar hartenlust kunnen genieten, als zij hun rust kunnen vinden aan zúlke wateren. Zo worden óók wij, als kinderen Gods, dagelijks verkwikt en verfrist door “het Water des Levens”, wanneer het Woord van God – door de Heilige Geest – levend gemaakt wordt! In de stilte zal Hij alsdan tot ons spreken!
Hoe wonderschoon en geloofsversterkend is wat wij lezen in Openbaring 7 vers 17a: [3] “Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar (SV: zal hun een Leidsman zijn tot) de LEVENDE waterbronnen.”
Laten ook wij, als Zijn schapen, met de heiligen uitroepen: “…De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze (trouwe) God tot in alle eeuwigheid. Amen.” (Openbaring 7:12)

Psalm 23:3, Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
Niet alleen in het natuurlijke leven, maar ook in geestelijke zin heeft ieder schaap een geëigende plaats in de kudde, en hij houdt zich daaraan. Uit de grazende rij zal het altijd weer naar die plaats terugkeren.
Wat heeft dit ons te zeggen? De ogenblikken in ons leven, wanneer alles om ons heen wegvalt en wij blijvend contact hebben met onze Here en God – door de Heilige Geest, Die in ons woont – zijn de zoetste en heerlijkste momenten in ons leven; zij zijn waarlijk een verkwikking voor onze ziel, ons innerlijk leven! Dit “verkwikt worden” heeft ook nog een diepere betekenis in geestelijk licht. Het betekent ook een “herstel” of een “terugbrengen in de vorige toestand”. Dit lezen wij bijvoorbeeld in Psalm 19:8-10, waar geschreven staat: “De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar (SV: is gewis), zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig.”
In deze verzen komt alles neer op het “herstel” van de ziel. In Ruth 4:15a (SV) wordt eveneens gesproken van de “verkwikker der ziel”, oftewel van ons leven: “Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden.”
Deze liefdevolle zorg van de Herder ervaren wij ook zo vaak in ons leven, want wij allen zullen tot onze eigen schade véél hebben moeten lijden door afdwaling. Afdwalingen brengen altijd verdriet en dubbele ontfermingen zijn dan nodig!
Hebben wij dan ook niet het geduld, de lijdzaamheid en de trouw van onze Herder moeten bekennen, Die ons eerst heeft liefgehad? In werkelijkheid valt en struikelt een schaap ook, en somtijds valt het van een steilte naar beneden. Hoe komt dat zo? Het volgt de herder niet en dan moet het met levensgevaar weer teruggebracht worden. De herder zoekt dan het schaap op en brengt het terug op het rechte pad. Beter gezegd: in het spoor van de gerechtigheid.” Het “spoor van de gerechtigheid” dat zijn de wegen die door God ons aanbevolen worden en waarop wij met Hem kunnen blijven wandelen… Wanneer wij dan teruggebracht worden uit onze noodtoestand tot Hem, dan geschiedt dat omwille van Zijn Naam: opdat Zijn Naam groot gemaakt wordt. Want het gaat niet om ons, het gaat om die wonderbare Naam van Jezus – om Zijn eer, want Hij wil niet één van Zijn schapen verliezen!
Hem zij de glorie! Amen.

Psalm 23:4a, Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij.
In de praktijk gaat het weleens door een donker dal of een diepe afgrond, met aan beide zijden steile rotsen en spelonken; ook holen waarin wilde honden, vossen en wolven hun schuilplaats hebben. Zij zijn een gevaar voor de schapen en nog meer voor de lammeren. Zo is het ook gesteld in ons geestelijk leven, in de praktijk van ons geloofsleven, waarin wij wandelen. Overal dreigt het kwaad en gevaar doemt op van alle kanten! Een ongeluk schuilt maar in een klein hoekje, zegt een bekend spreekwoord. Maar alles wordt goed als wij, uit ervaring, kunnen getuigen: “U, o Heer, bent met mij”. Dan verdwijnt alle angst en vrees en een ongestoorde rust is dan ons deel. “U bent met mij spreekt een geloofsovertuiging uit; een zekerheid dat Hij bij ons blijft. Dit is de “kernboodschap” van de hele psalm. Bedenken wij dat wij reizen in dit aardse “tranendal”, vol gevaren in iedere vorm en gedaante: ziekte, krankheid, zorgen, eenzaamheid, noem maar op. Hoe heerlijk is het dan om te weten, dat Hij, onze Herder, zo dichtbij is – op gebedsafstand van ons verwijderd! De intense blijdschap, die dit “weten” met zich brengt, is onuitsprekelijk. Zij geeft nieuwe kracht en levensmoed om voorwaarts te gaan in Jezus’ Naam! Halleluja!

Psalm 23:4b, Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Zijn stok en Zijn staf – ze zijn van Hem. Welk een troost te weten dat wij een Herder hebben in dit aardse tranendal Die onze bescherming is bij dag en nacht. “Stok en staf”, die beiden staan voor Zijn Woord èn Zijn Geest! In Leviticus 27 vers 32-33 lezen wij wat er gebeurt als de schapen onder “de roede”, de “staf”, doorgaan:
“En alle tienden van runderen en kleinvee, van alles wat bij de telling onder de staf (SV: de roede) doorgaat, het tiende is heilig voor de HEERE. Men mag niet onderzoeken of het goed is of slecht, en men mag het niet omruilen. Als men het toch omruilt, dan is zowel dit dier als wat daarvoor omgeruild is, heilig. Ze mogen niet vrijgekocht worden.”
Denken wij aan wat David tegen Saul zei (in 1 Samuel 17:32-37), net zo – en nog méér – doet Hij, de Zone Davids. De Here Jezus waagde niet alleen Zijn leven, maar Hij gaf Zijn leven in de dood om Zijn schapen te redden (te verlossen): “Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan (SV: heengaan), zei Jezus (in Johannes 18:8b) toen Hij gevangen genomen werd. De staf, die langer is dan de stok, heeft een klein schepje aan het einde. Hiermee wordt een kluit aarde of een steentje gegooid in de richting van het schaap dat dreigt van de kudde af te dwalen – om het te waarschuwen wanneer het te ver weg gaat. Alsdan loopt het weer terug naar de kudde waartoe het behoort. Ditzelfde doet Gods Woord in ons leven, en de Heilige Geest leidt ons terug. Glorie voor Jezus, onze trouwe Herder.

Psalm 23:5a, U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders.
Dit doet Jezus, door de Heilige Geest, in ons leven. Hij heeft voorzien in alle dingen die nodig zijn voor ziel èn geest èn lichaam. En dat voor de tijd en voor de eeuwigheid! Te véél om op te noemen: spijs en drank, een gedekte tafel, een overvloeiende beker – genoeg voor ons en voor degenen tot wie wij mogen spreken van Zijn rijke voorzieningen. Glorie voor Hem! De vijand mag dan woeden en tekeer gaan, maar “Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31b). En, om van die gedekte tafel niet te zwijgen; het ene is al heerlijker dan het andere. Let op: vergeving van zonden en tekortkomingen, rechtvaardiging, zekerheid, vrede, vreugde, een zonnige toekomst en bovenal de verzegeling met de Heilige Geest en Zijn voortdurende inwoning. O (!) daar is nog ontelbaar veel méér. Het is alles door Hem toebereid, en wij mogen er met volle teugen van genieten!

Psalm 23:5b, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Dit is het treffende beeld van het einde van een vermoeiende dag. De kudde is nu “thuis”. Bij de ingang passeert elk schaap de herder alvorens de schaapskooi binnen te gaan… Zij kunnen gedurende de reis gewond zijn geraakt, en dan staat de herder klaar om in te grijpen – de schapen ten goede. Zo doet ook Jezus, onze Herder. Ook Zijn herdersoog merkt alles op, en de kleinste verwonding heeft Zijn volle aandacht. Elke beschadiging wordt zorgvuldig gereinigd. Hij doopt Zijn hand in de olijfolie, symbool van de Heilige Geest, de “balsem” voor iedere wond! Hier hebben wij de overlopende maat van trouwe zorg – van het begin tot het eind. Er blijft dan niets over dan lof en dank voor Zijn onuitsprekelijke liefde en genade, en… de aanbidding zonder woorden, omdat wij zo’n onvergelijkelijke Herder hebben, ons door God, de Vader, geschonken.

Psalm 23:6, Ja, goedheid en goedertierenheid (SV: het goede en de weldadigheid) zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.
Het woordje “volgen” geeft hier goed de wens, het verlangen, weer van de Herder Die ons leidt en hoedt en bewaart… omwille van Zijn Naam. Laten wij dit laatste vooral niet vergeten! Wij leren hier de levensles verstaan: vóór Hem is géén plaats. Het is alleen Zijn plaats, want Hij gaat vóór. Deze waarheid wordt ons te meer duidelijk door wat geschreven staat in Deuteronomium 31 vers 8a: “De HEERE nu is het Die vóór u uit gaat.”
Zullen wij dan angst kennen en zorgen voor de toekomst? Onmogelijk! “Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur” (Psalm 18:30) was de geloofsovertuiging van David.
“Volgen” komt nà “achter”, bedenk dit goed. Want de levensles is: “het goede en de weldadigheid” zijn vlak achter ons; zij volgen ons als een schaduw, heel het leven door. Daar is niets “tussen”! Hoe treffend heeft de profeet Jesaja voorzegt: “en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn (Jesaja 58:8b). Halleluja! Wij zijn veilig geborgen en niemand zal ons kunnen rukken uit Zijn hand.

Meer dan alles op aard

Voorwaar (!) deze psalm, dit lied, door God geïnspireerd, doet méér dan alle filosofie en wetenschap van deze wereld. Zij doet de atmosfeer trillen en vult de lucht met wonderschone, verlossende klanken. Zij doet alle leed en zorg vergeten en zij verjaagt alle verkeerde gedachten en vooral die alles-ondermijnende twijfel. Teleurgestelde mensen worden bemoedigd, gevangenen worden verkwikt; Zijn Licht schijnt door alle duisternis heen: van sterven, van dood, tot ver over het graf. Tranen verdrogen en ongestoorde rust is het erfdeel van de kinderen Gods. Maar nog is Jezus’ werk niet afgelopen, want het gaat nog veel verder, door eeuwen en geslachten heen, totdat… het laatste schaap binnen is. Dan zal het koor van alle verloste schapen de hemelse jubelkoren zingen, die eindeloos zullen voort-galmen in de eeuwige vreugde van Gods nieuwe schepping. Hem alleen zij de glorie!

De ver-strekkende betekenis van Psalm 23

Van mij               “de Herder”: Jezus Christus.
Onder mij           “de grazige weiden”: Zijn beloften.
Naast mij           “de stille wateren”, van de Heilige Geest.
Vóór mij             “een gereedgemaakte tafel”: Zijn Woord.
Tegenover mij    “mijn tegenstanders”, levensechte en vleselijk.
Achter mij          “de goedheid en de goedertierenheid”.
Boven mij           “het  huis van de Heere (het Vaderhuis)”, de plaats  waar Jezus is.
Met mij               “Jezus Zelf, de Goede Herder”.

(Uitgewerkt voor vermoeiden en bedroefden)

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze studie van Openbaring hoofdstuk 7van CJH Theys en/of hoofdstuk 7van E. van den Worm. (noot AK)

.

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Bijbelstudie, de Heilige Geest, Genadetijd Gods, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Boekbespreking 80: Ingaan door de poorten van Gods Koninkrijk

Ingaan door de poorten van Gods Koninkrijk kleur

 • Strijdt om in te gaan door de enge (= nauwe, smalle) poort…” (Lukas 13:24a).

Gods Woord nodigt ons hier uit om te “strijden”, om alles op alles te stellen, opdat wij maar binnenkomen achter de poort van ons behoud; opdat wij, gerechtvaardigd en verlost zijnde van onze zonden, door de Poort, onze Here Jezus Christus, mogen binnenkomen en aanbelanden op het terrein van het Koninkrijk Gods!
Wanneer gaan wij door de Poort en zijn wij op “Koninkrijksgrond?
Dit doen wij als wij tot Hem komen (in het gebed) in het GELOOF van het Evangelie van Gods genade, dat Hij een algehele VERZOENING op het kruis van Golgotha voor ons heeft bewerkstelligd (2 Korinthe 5:19), in BELIJDENIS van al onze zondeschuld (1 Johannes 1:9); dit doen wij, als wij Hem uitnodigen in ons hart en leven te komen, om ons zo waarlijk te verlossen van al onze zondebanden en -neigingen, zowel de uiterlijke, zoals liegen en stelen, alsook de innerlijke, zoals jaloezie, hoogmoed en ijdelheid.
Zo leveren wij ons over aan de liefdevolle handen van de Heiland der wereld, uw en mijn Verlosser. ALLE zaken kunnen wij nu zo overdragen, ALLE levensknopen en problemen. VERTROUWT dan op Hem!
Psalm 37:5, “Wentelt uw weg op de Here, en VERTROUWT op Hem, Hij zàl het maken!”
Juist dit hart van deze tekst “Vertrouw op Hem” is zo noodzakelijk; vertrouw erop DAT Hij HET DOET! Dan zàl Hij het maken! Laat ons zo leren RUSTEN in Hem, rusten in de wetenschap, dat Hij het doet; laat ons leren leven in het geloofsvertrouwen, dat Hij LIEFDE is. Laat ons zo heel ons leven, ALLE terreinen van ons leven, aan Hem uitleveren.
Laat ons niet enkel AANSCHOUWERS zijn van de Poort, de Here Jezus Christus, AANSCHOUWERS van Zijn kruis, maar er waarlijk DEEL aan HEBBEN, ons overgeven aan die weldadige RUST in Hem.
Net zoals Noach en de zijnen door de poort IN de ark des behouds waren, alzo moeten wij, ingaande door de Poort, RUSTEN IN GOD, in Jezus Christus, Die ALLES heeft volbracht op Golgotha. Laat ons zo het VOLLE PAND in Zijn handen geven; Hij is er nu verder verantwoordelijk voor. Ja, geliefden, zó’n God hebben wij. Waarom zouden wij dan geen gebruik maken van Gods liefde en genade om zo door de Poort binnen te gaan en te zeggen: “Here, hier ben ik!” Dan zal Hij ALLE werken van de boze in ons en in ons leven VERBREKEN, want hiertoe is Hij gekomen (1 Johannes 3:8).
Laten wij daarom niet dralen om BINNEN te komen, laten wij ons niet langer bezig houden met ZONDIGE DINGEN of RELATIES, maar waarlijk NU leren komen IN Christus. Laat ons deze STRIJD om BINNEN TE KOMEN niet gemakkelijk opnemen, maar leren strijden tegen onze zonde-neigingen (Hebreeën 12:4) en leren vluchten in ‘t GEBED, het openen van ons wezen voor Zijn hulp.
Dan pas zullen wij Zijn RUST, de verkwikking om achter de veilige Poort van Gods Koninkrijk te zijn, smaken; niet alleen door onze rechtvaardiging van de bedreven zonden, maar ook door de innerlijke verlossingen van zondebanden en van de zuigkracht der zonde, want die Hij verlost heeft, zal waarlijk VRIJ zijn (Johannes 8:36)!
Van deze RUST in Christus sprak Jezus in Mattheüs 11:28-30:
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u RUST geven. Neemt Mijn juk (kruis) op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult RUST vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
Het is in deze nieuwe ervaring van Zijn RUST, dat wij de WATERDOOP moeten ondergaan.

De 1ste poort: het zijn IN Christus

Zo zijn wij dan ingetreden door de 1ste Poort: de ervaring van het zijn IN Christus.
Gods Koninkrijk kent DRIE poorten (Openbaring 21:13). Dit wordt ons ook verteld in de tabernakel-symboliek:

Zij symboliseren respectievelijk:

 1. Het zijn IN Christus,
 2. Christus IN ONS,
 3. Christus VOLKOMEN IN ONS.

Laat ons thans de wonderlijke werkingen beschouwen, wanneer wij IN Christus zijn, wanneer wij dus door de 1ste Poort zijn binnengegaan.
Romeinen 8:1-2, “Zo is er dan nu GEEN VERDOEMENIS voor degenen, die IN Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want DE WET DES GEESTES DES LEVENS in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.”
Wat een wonderlijke ervaring is dit IN Christus Jezus zijn, wat een geestelijke verademing en een jubel zich weten te bevinden in de machtige, reddende armen van God! Deze dag van toebedeelde reddende genade van God kent een ervaring, die wij nooit zullen vergeten. Mij althans is die dag, als was het gisteren gebeurd! Geloof is dan gegroeid tot een WETENSCHAP: Er is GEEN VERDOEMENIS voor mij; ik ben gered door Jezus, door het gestorte Bloed van het Lam! Waarom? Omdat ik mij gegeven heb in overgave aan de Redder van alle zondaren, aan uw en mijn Redder, opdat Hij mij ganselijk wasse in Zijn Bloed!
Hebben wij ons zo gegeven aan Hem, zonder enig voorbehoud, dan maakt Hij ons vrij van de oude mens, van de oude situatie, van onderworpenheid aan de aangeboren neiging tot het kwaad en tot de zonde. Ieder mens, (op natuurlijke wijze) van een vrouw geboren, is onderworpen aan deze WET van DE ZONDE en VAN DE DOOD.
Romeinen 8:20-21, “Want het schepsel is der ijdelheid (= aan de zonde) orderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; op hoop, dat ook het schepsel zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods”.
Psalm 51:7, “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.”
Een jong kind, een “van God gegeven babbelaar bij de haard” lijkt even rein als vers gevallen sneeuw, toch kent zo’n mensenkind diep in zich reeds de BESMETTING van de zonde, ONBEWUST leeft in dit kind reeds de aangeboren neiging tot het kwaad! Er is alleen nog maar tijd nodig en ongunstige omstandigheden, om ALLE menselijkheid, liefde en goedheid te verteren tot er slechts haat, wreedheid en hardheid van resulteert (= uit voortkomt).
Wanneer een mensenhart zich niet aan Christus leert overgeven, zal de zonde-desem doorwerken en zijn gehele wezen doorzuren. Ja, de zonde-desem zal na de dood in de menselijke geest BLIJVEN doorwerken; en de eeuwigheid zal ELK ONGERED mensenkind even slecht, gemeen en onrein bevinden als elke demon uit de diepten van de hel!
Maar wanneer wij ons aan Christus hebben overgegeven, door de 1ste Poort zijn binnengegaan, komt er een andere WET in ons leven WERKEN. Het is de wet van de Geest des Levens. Deze wet van de Geest des Levens heerst in alle eeuwigheid in Gods hemelen, in het Koninkrijk van God. Ze komt voort uit het hart van de Vader. In Openbaring 4:5 zien wij Hem zitten op de hemeltroon, en uit Hem gaan bliksemstralen, donderslagen en stemmen, en door deze activiteiten, voortkomende uit het hart van de Vader, worden “7 lampen” brandende gehouden en deze “7 lampen” zijn de “7 Geesten” Gods, Die in ons branden, in de 7 Gemeenten Gods, om Zijn wil uit te dragen in Zijn ganse Koninkrijk en ook hier op aarde, waar Zijn Gemeente / Kerk nog strijdt tegen de zonde!
Deze Geest van Christus maakt ons dan vrij van de oude wet, waaraan wij onderworpen waren, de wet van de zonde en van de dood, de natuurlijke neiging tot zondigen, waarmee wij geboren zijn, de zogenaamde “erfzonde”. En als wij ons dan VRIJWILLIG blijven onderwerpen aan deze Geest van Christus, aan Zijn levensleiding, dan maakt Hij ons waarlijk vrij van alle zondebanden en zondige relaties, en voert Hij ons in de geestelijke verrukkingen van Zijn HEILIG en RECHTVAARDIG Koninkrijk! Deze werking van de Geest des Levens, deze vrijmaking van de wet van zonde en dood, is een PROCES, waaraan wij ons VRIJWILLIG moeten onderwerpen.
Daarom, geliefden, STRIJDT om in te gaan door de enge (= nauwe, smalle) Poort, HAAST U (!) om in die behoudenheid van Jezus’ veilige armen te komen. Wij leven in een tijd van snel opkomende “razende moeilijkheden”, van recessies, van duister wordende politieke, morele en maatschappelijke situaties, van misleidingen op godsdienstig vlak; wij snellen voort naar het mysterieuze “MIDDERNACHTELIJKE UUR”! Het uur, waarin satan zal heersen in zijn uiterste ongerechtigheid, wreedheid en onrecht! Is het een wonder, dat God in zo’n hemeltergende tijd dan ook zal moeten komen met Zijn OORDELEN, met het toelaten van bloedige oorlogen, zeer verderfelijke pandemieën en wereldwijde hongersnoden?
Is het niet een noodzaak voor ons om NU reeds te vluchten tot Jezus en tot Zijn behoud? En omdat Zijn SCHUILPLAATS een zaak is van het GELOOF in Hem, is het dan niet een noodzaak voor ons om NU reeds te treden in dit geloof, opdat dit reddend geloof diep in ons moge uitgroeien tot een VASTE OVERTUIGING en een ROTSVASTE BURCHT?
Zo zullen wij, door Hem, als het ware bekleed worden met de volheid van Zijn geestelijke WAPENRUSTING om ALLES in deze donkere tijd van het einde te kunnen verrichten, en toch STAANDE TE BLIJVEN, omdat Hij dan met ons en in ons zal zijn.
Hoe velen onder ons DRALEN vóór die Poort en gaan ongehoorzaam hun eigen weg.
Hoe vaak moet God door toelating van ziekten en moeilijkheden ons tonen, dat wij niet (genoeg) gedekt staan onder het Bloed van het Lam?
Want staan wij waarlijk gedekt onder Zijn Bloed? Zijn wij waarlijk gescheiden van de zonde en zondige relaties en hebben wij waarlijk gemeenschap met het Lam van God door de Heilige Geest en Zijn Woord? Zo ja, dan zal “geen plaag onze tent naderen”. Dit is een Goddelijke belofte!
Ja, méér nog: Hij zal ons een NIEUW HART, een NIEUWE NATUUR en een NIEUWE GEEST geven; een geest, die Hem van harte wil dienen en Zijn Woord van harte wil gehoorzamen.
2 Korinthe 5:17-18a, “Zo dan, indien iemand IN Christus is, die IS een NIEUW SCHEPSEL; het oude is voorbijgegaan, ziet, het ALLES NIEUW geworden. En AL DEZE DINGEN zijn uit God.”
Wij zijn dan een NIEUWE SCHEPPING geworden. AL DEZE DINGEN zijn uit God, NIETS is uit onszelf; wij kunnen niet door BETRACHTING hiertoe geraken, het is GODS GAVE!
Ziet u, vrienden, ook hier zien wij een PROCES werken als wij IN Christus zijn: Het oude gaat – en tenslotte IS – voorbij! Iets NIEUWS, de Geest des Levens, gaat in ons werken en wordt REËEL in u en mij! Wij ondergaan een PROCES als wij GEWILLIG zijn om te RUSTEN in de WERKZAME HANDEN van de Levende God!
ALLES is dan NIEUW geworden, op ALLE terreinen van ons leven ondergaan wij dit VERNIEUWINGSPROCES: in ons huwelijksleven, ons maatschappelijk en kerkelijk leven; ja, ook in onze gedachten en begeerten-wereld!
Ja, geliefden, wat een dierbare zaak is het WONEN IN Christus!
Wilt u verder? Er is een TWEEDE Poort, waardoor Hij u wil leiden.

.

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

E. van den Worm
Gedigitaliseerd door A. Klein

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Opwekking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het oordeel begint bij het Huis Gods

51_dag_van_jahweh

Zes mannen met een wapen

Geloven wij Gods Woord dat wij – als Gods Tempel [1] – elke dag gereinigd moeten worden?
Ik weet niet wie de laatste dagen zullen meemaken, maar wie dan nog zullen leven die zullen dan zien dat God volkomen tot Zijn recht komt in Zijn Tempel.
Met betrekking tot dat, wat God in die laatste dagen zal doen, zullen wij Ezechiël 9:2-6 lezen:

 • “En zie, 6 mannen kwamen vanuit de richting van de Bovenpoort (SV: Hoge poort), die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigingswapen (SV: verpletterend wapen) in zijn hand. Eén Man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan Zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub waarop Hij rustte, naar de drempel van het huis, en Hij riep naar de Man Die in linnen gekleed was… En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen (SV: uitroepen) over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten (SV: tot verdervens toe). Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit Mijn heiligdom…” [2]

Dit is een ernstig woord, een waarschuwing, een boodschap voor de Gemeente van Jezus Christus in de laatste dagen. U wordt hier bekend gemaakt met vele dingen, daarom: open uw hart ervoor. Al zou het maar iets zijn dat u, weinig misschien, vasthoudt in uw hart, om dit ter harte te nemen, want de boodschap is te radicaal, te ernstig om te denken: “Nou, ja, we zien het wel…”. Maak ernst, de tijd is korter dan u wel denkt.

.

Het Woord moet leven in ons

Ik wil naar aanleiding van dit Schriftwoord spreken over drie dingen en mag God u genade geven om de boodschap te verstaan. Er zijn drie dingen in ons geestelijk leven en in de ervaring van de mens, te weten:

 • de zonde,
 • de duivel en
 • het Woord van God.

Zonde – vroeger en nu – blijft zonde. De duivel was er vanaf het begin. Het Woord van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als deze drie er dan waren, zijn en nooit zijn veranderd, wat verandert er dan wel? Als God niet verandert, de Bijbel niet, de duivel niet en de zonde niet, wat dan wel?
De mens! Hij verandert, is veranderlijk, is onderhevig aan stemmingen, wordt beïnvloed door omstandigheden. Wij ondervinden dat velen zich beroemen op een geweldige ervaring van vroeger. Maar daar heeft God niets aan. Als Jezus straks komt op de wolken met grote kracht en heerlijkheid, dan vraagt Hij niet naar vroeger, hoe u vroeger was. Hij vraagt naar uw geestelijke conditie van nù! Hoe is het nu met u gesteld? Staat u nog in die eerste liefde? Op dàt moment, op die dag?
Mijn ogen zijn door deze Bijbelpassage opengegaan voor vele dingen en in deze dingen zag ik de waardeloosheid van alles waarop wij heden nog ons hart stellen. Waardoor ons leven krachteloos wordt, waardoor wij niet meer jagen naar de gerechtigheid Gods en ook niet komen tot de gerechtigheid Gods.
Bid toch tot God, want spoedig komt de dag dat de deur wordt gesloten en u buiten blijft staan. In de dagen van Noach sloot God de deur achter hem en niemand kon toen nog de ark in. God doet nooit anders dan Hij vroeger heeft gedaan; Hij houdt rekening met Zijn Woord.
Als Zijn kinderen moeten wij leunen op Zijn Woord als op een staf. U kan zich niet veroorloven onverschillig te zijn ten aanzien van Zijn Woord. U leest het wel, maar u leeft niet in de realiteit ervan. Want Hij is het Woord, waardoor u komt tot de ervaring in uw leven. Het Woord is geest en leven; u moet dat Woord BELEVEN! Gods Woord is voor alle tijden, want God verandert niet: “In het begin was het Woord… en het Woord was God.” (Johannes 1:1). Jezus heeft gezegd: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen zeker niet voorbijgaan.” (Mattheüs 24:35)
Dit is dus het Woord van God en nu lezen wij in Ezechiël ook Gods Woord. Hoe lang geleden het ook geschreven is, het is ook voor nù! En zoals God vroeger zocht, zo zoekt Hij ook heden. En dat zoeken begint bij Zijn heiligdom. Dat is Zijn Gemeente op aarde. Er is geen ander heiligdom. Vroeger woonde Hij in een tabernakel, een tempel, nu woont Hij in dat heiligdom, dat wij kennen als Zijn woonstede in de geest, Zijn Gemeente.

.

De tijd van het “meten” komt!

In Openbaring 11 vers 1b [3] zegt Hij tot Johannes:

 • “Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.”

Zijn bemoeienis in de laatste dagen geldt allen die wedergeboren zijn. En u wordt gemeten met Zijn meetroede, het Woord van God, het LEVENDE Woord: Jezus. Om te onderzoeken of u bent toegekomen aan Zijn eis: een volwassen man (SV: volkomen, in geestelijke zin VOLMAAKT), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”, zoals Efeze 4 vers 13b zegt. U moet tot die volheid van Christus komen; u kan niet volstaan met wat ù voldoende vindt! Zijn discipelen wandelden met Hem en hoorden Hem. Zij ontvingen persoonlijk onderricht. Maar u leest dat ze daaraan niet genoeg hadden. U leest dat ze na Zijn hemelvaart alle dagen in de tempel bijeen waren. En zou u het dan met minder moeten doen?
Overal is God bezig Zijn kinderen te verzamelen. Daarom zeg ik u: de boodschap is voor allen! Hier in Ezechiël 9:5b (SV) zegt Hij tot de 6 mannen: “gaat door, door de stad achter Hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet (= niemand) en Hij spreekt over het doden van jongeren, ouden, vrouwen en kinderen.
Deze boodschap geldt voor u en voor mij. Als u weet dat u wedergeboren bent, dan weet u dat u behoort tot Zijn Tempel die gemeten, geoordeeld wordt. Deze 6 mannen staan voor de 6000 jaren van Gods Raadsplan met betrekking tot de aarde. Door alle tijdsbedelingen heen heeft God Zich aan Zijn Woord gehouden. Hij heeft steeds Zijn volk eerst geoordeeld, daarna de wereld.
Wij leven nu in de laatste tijdsbedeling van 2000 jaren, waarin Hij dit eveneens doet. Vandaag de dag doet God niet anders dan Hij altijd gedaan heeft. En als Hij u niet vindt in de vereiste conditie, dan treft Gods oordeel u! God is uiterst lankmoedig en stelt Zijn oordeel lang uit, maar eens komt er een einde aan Zijn lankmoedigheid en aan Zijn genade. Hoe zal dan ons leven zijn?

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens – EEN eeuwige, HEILIGE TEMPEL van onze almachtige God en Vader
en/of
De bouw van de geestelijke Tempel – de Gemeente, het Lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze studie van Openbaring hoofdstuk 11van CJH Theys en/of hoofdstuk 11van E. van den Worm. (noot AK)

.

Geplaatst in Bijbelstudie, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Genadetijd Gods, Oordelen Gods, Studie van CJH Theys, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De Bruid en haar geestelijke kledij

Bruid op maan = beeld Christus

Waarachtige toebereiding

Het grootse onderwerp van de Bruid van Christus verdient heden al onze aandacht. Wij willen voortgaan met ons erin te verdiepen. Onze ogen gaan er meer en meer voor open dat het thema van de toebereiding van een Bruid voor Christus in Gods Bijbel, die zo rijk is aan “Bruidsgedachten”, een zeer voorname plaats inneemt. Tegelijk zien wij echter ook de gevaren. Daar is bijvoorbeeld een vorm van “toebereiding” buiten de Heilige Geest om, een variant van de leer van goede werken. Ook het gevaar van zelfverheffing is zeer reëel. In zekere kringen hoort men vandaag de dag op hautaine (= hooghartige) toon zeggen: “Wij zijn de Bruid van Christus”! De Bijbel leert ons echter dat de Bruidsgemeente nog niet is gevormd; dat gebeurt pas in de Spade Regen-tijd. [1]
Maar wat komt daar nog bij?
Men beschouwt zich als een beter soort christen, een “heiligdoms-christen”. Wie niet tot hun groep behoort, noemt men meewarig “voorhofs-christenen”. Juist zulke kringen en groepen had onze Heer op het oog, toen Hij ons waarschuwde:
“Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar (ofwel: hier moet u zijn), geloof het niet!” (Mattheüs 24:23) [2]
De Heer wil ons ervoor behoeden dat wij in de handen van de misleiders terechtkomen. Maar, van ons wordt waakzaamheid en voorzichtigheid verlangd. Daarom is wel het eerste, dat benadrukt moet worden, dat de Bruid over welke de Schrift spreekt, al haar heerlijkheid ontleent aan haar Bruidegom, Christus. Zij is niet zomaar “de Bruid”, maar “de Bruid van Christus! Zij staat onder Christus’ heerschappij. Hij is de Man en de man is volgens de Bijbel nog altijd het hoofd van de vrouw!
Wat heeft dit ons te zeggen?
Hij moet wassen (= groeien in ons), wij moeten minder worden! Christus moet gestalte in ons krijgen. Geen zelfverheffing, geen voortdurend spreken over zichzelf kenmerkt de Bruid of Bruidsgemeente des Heren, maar het verlangen om voortdurend de Bruidegom te verhogen. Lees het Hooglied. [3] En over dit gestalte krijgen van Christus in de Bruid, dat ook alles te maken heeft met de waarachtige toebereiding van de Bruid, willen wij het thans hebben. Dit is als het ware haar “kledij”.

Een groot teken

In Openbaring 12 vers 1 lezen wij over “een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”. Zij wordt ons, in ditzelfde vers, getoond als een groot teken in de hemel. Dit wil zeggen, dat als de Gemeente van Jezus Christus, want deze wordt met de vrouw bedoeld, deze glorievolle staat heeft bereikt, de afwikkeling van Gods Raadsplan der eeuwen in een beslissend stadium is gekomen. Het is een groot teken des tijds.
Wat dan volgt, als bovendien de Bruiloft van het Lam [4] al heeft plaatsgehad (want de vrouw is hier ook “zwanger”, zie vers 2 [5]), wordt beschreven in dit 12de hoofdstuk. Hier zien wij de Bruid van het Lam en in symbolische taal worden in dit eerste vers drie aspecten belicht van de openbaring van deze Bruid in de wereld van de laatste dagen. Er wordt gesproken over:

 1. haar kleding: dat is haar wandel (“bekleed met de zon”);
 2. haar fundament: haar wortels en haar grondslag (“de maan was onder haar voeten”) en
 3. haar versierselen: dat zijn de haar gegeven gaven [6] en bedieningen (“op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”).

Wij bepalen ons vandaag tot het eerste aspect, het aspect van haar kleding.

 

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd) van H. Siliakus. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Het boek HOOGLIED (over de innige liefde tussen Bruid en Bruidegom) van H. Siliakus. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Openbaring 12:2, “En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
[6] Zie eventueel onze studie De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)

.

Geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Opwekking, Studie van H Siliakus, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus, Werkers in Gods dienst | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mijn ziel verwacht

111_avondmaal_bruiloft_gods_lamEr is een soort verwachting, waarbij men rustig iets anders kan doen en zelfs af en toe vergeet wat men verwacht. Dat is echter niet het ware verwachten.
De psalmist zegt in Psalm 130 vers 5a:

 • Ik verwacht de HEERE…

En hij voegt er aan toe:

 • “…Mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord.” (Psalm 130:5b)

Zo moeten wij de Here verwachten. Met een verwachting die ons, bij wijze van spreken, uit de slaap houdt, die ons voortdurend bezig houdt. Dit is verwachten-met-de-ziel. Het is waken.
Daarom vervolgt de schrijver van Psalm 130 in vers 6 met:

 • Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen!”

Met deze innige verwachting zag de oude Simeon uit naar de komst van zijn Zaligmaker. Toen hij Hem had aanschouwd, riep hij uit:
“Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord.” (Lukas 2:29)
Rust na het waken!
Hoe verwachten wij onze Here Jezus?
Zijn wederkomst is nabij. Doch niet alleen bij Zijn wederkomst, ook vóór die dag, heden, wil Hij Zich openbaren, keer op keer. Dat heeft Hij beloofd. Voordat de Bruiloft van het Lam [1] komt, zullen de hemelse Bruidegom en Zijn aardse Bruid elkander dikwijls ontmoeten.
Elk kind van God mag die wonderbare, lieflijke omgang met Jezus kennen.
Maar ziet u uit naar deze ontmoetingen?
Verwacht u Hem?
Uw ziel moet Hem verwachten!
En bouw op Zijn Woord. Hij zal ook tot u komen!

H. Siliakus

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde (nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting v.d. Heilige Geest, in grote kracht) van E. van den Worm. (noot AK)

.

Geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Jaag de liefde na

1-johannes-4-16

Een gebod

 • “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” (1 Korinthe 13:13) [1]

Zo luidt Paulus’ betoog als slottekst van het 13de hoofdstuk van de eerste Brief aan de Korintiërs. Naar aanleiding van deze tekst willen wij het hierbij hebben over 1 Korinthe 14:1a – Jaag de liefde na – als logische aansporing volgend op het eerder-bedoeld betoog van de apostel. In verband hiermee heeft een andere apostel van Jezus gezegd:

 • “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Johannes 15:13)

Deze woorden van Jezus Zelf heeft Hij vooraf doen gaan van een gebod:

 • Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” (Johannes 15:12)

Een gebod heeft alleen waarde, indien het wordt opgevolgd. De hieronder volgende verhandeling moge dienen tot een beter verstaan (begrip) van wat Jezus heeft gezegd en willen duidelijk maken.

.

Het voorbeeld van Jezus

Veel mooie verhalen zijn al geschreven geworden over “zelfopoffering” van mensen die zulk een grote liefde hebben tentoongespreid, daarin dat zij hebben willen sterven in de plaats van hun vrienden, of in het dragen van de straf welke bedoeld was voor een ander. Jezus echter heeft een nog gróter liefde getoond. Hij was gewillig om de heerlijkheid van de hemel te verlaten, om naar een van zonde zieke wereld te komen,… tot mensen van wie Hij wist, dat zij Hem niet zouden aannemen. Daarom staat er geschreven:
“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf (SV: dienstknecht) aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.” (Filippenzen 2:5-7)
En verder:

 • En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” (Filippenzen 2:8)

Aan het begin van Zijn aardse loopbaan en bediening ging Hij eens op de sabbat een synagoge binnen. Dit gebeurde toentertijd in Nazareth, alwaar Hij ook opgevoed was. In die synagoge opende Hij het Boek dat Hem gegeven werd en Hij las daaruit:

 • “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen (SV: te prediken), om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating (ook uit de macht van zonde en satan [2]) te prediken en aan (ook geestelijk) blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.” (Lukas 4:18-19)

Toen Hij daar neerzat, waren de ogen der verzamelden op Hem gericht en zij verwonderden zich wat die woorden wel zouden betekenen. Hij zei toen tegen hen: “Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.” (Lukas 4:21b)
Die woorden waren vele honderden jaren tevoren al door de profeet Jesaja geprofeteerd:

 • “De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten.” (Jesaja 61:1-2)

Jesaja profeteerde aangaande Jezus, Wiens bediening op aarde zou bestaan in “goed doen”. Maar het kwade geweten van de Nazareners werd geprikkeld en zij stonden op en wierpen Jezus uit, buiten de stad:
“En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden, en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.” (Lukas 4:28-29)
Feitelijk was het dus hun plan om Hem van de top van een berg neder te werpen, “maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg” (Lukas 4:30).
“God is liefde” heeft de apostel Johannes neergeschreven in zijn eerste Brief:

 • “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” (1 Johannes 4:8)

In Jezus, de Zoon, zien wij dezelfde karakteristieken als in God, de Vader:

 • Want in Hem (= Jezus) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. (Kolossenzen 2:9)

Liefde vraagt nu eenmaal wederliefde en Jezus’ liefde werd bewogen over degenen die Hem de rug toekeerden! Daarom weende Hij ook over Jeruzalem, kort voordat de Farizeeën en Schriftgeleerden Hem kruisigden:
“Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! (Mattheüs 23:37)
En wie kon zo met ontfermingen wenen als Jezus, Die kon wenen met de wenenden. Toen Zijn vriend Lazarus stierf en diens beide zusters diep bedroefd waren over hun groot verlies, werd ook Jezus bewogen, en “Jezus weende” (Johannes 11:35).

.

Liefgehad, maar Zelf gehaat

Jezus genas een mens die bezeten was en wierp een legioen duivelen uit hem, en gaf die mens kracht om weer een nieuw leven te leven. Maar de inwoners van die plaats vroegen Jezus te vertrekken. Zijn ontfermende liefde werd niet gewaardeerd, omdat Hij Zich had bemoeid met hun onwettige zaken.
Bij een andere gelegenheid waren de Joden zeer boos op Jezus en stonden klaar om Hem te stenigen. Jezus vroeg hun toen:
“Ik heb u vele goede (SV: treffelijke) werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij?” (Johannes 10:32)
Zij antwoordden toen:
“Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.” (Johannes 10:33)
Maar… Jezus was de vleesgeworden God”:

 • “En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God (in Jezus) is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.” (1 Timotheüs 3:16b)

Dit is de verborgenheid der Godzaligheid!
Jezus vertelde aan de Joden dat Hij onder hen werken deed die niemand kon doen:
“Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en (beide) Mij en Mijn Vader gehaat. Maar (dit is geschiedt, opdat) het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat. (Johannes 15:24-25)
Desniettegenstaande heeft Jezus alle mensen lief, zelfs degenen die Hem haten; en was Hij gewillig om Zijn leven te geven als een verzoening voor onze zonden. Want God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8)
In Gods Wet (= in het Oude Testament) staat geschreven dat er géén vergeving van zonden is zonder de uitstorting van bloed”.
Daar was geen ander bloed genoegzaam dan het bloed van Jezus, om verzoening te doen voor de zonden van de mensheid. Daarom moest Hij sterven.

 • “Want dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Mattheüs 26:28)

Het was verordineerd van vóór de grondlegging der wereld. Maar dit was voor de mens geen excuus om Hem te kruisigen.
Jezus wist dat het kruis Hem wachtte – tòch had Hij de mensheid lief. Alle mensen hebben gezondigd en verdienen de eeuwige dood. Maar Hij was gewillig om in Zijn grote barmhartigheid de zonden van de wereld weg te nemen, door die te dragen in Zijn lichaam toen Hij gekruisigd werd (lees Johannes 19). Afgenomen van het kruis heeft men Hem in een graf gelegd, waaruit Hij verrees door de kracht van de Heilige Geest! [3] Daarna is Hij ten hemel gevaren en zit nu aan de rechterhand Gods… een levende Christus, Die een Voorspraak is voor ons allen voor de troon van genade.

.

 • KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
  (in smartphone-formaat).

CJH Theys
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

******************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Gehoorzaamheid aan God, Studie van CJH Theys, Volmaaktheid in Christus | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vergankelijkheid en overgave

Overgave

Hoe snel gaat de tijd voorbij en hoe waar is het, wat in Jakobus 4 vers 14 geschreven staat: Kortstondig is het leven, “het is gelijk een damp, die voor een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt”.
Machteloos staat de mens tegenover de vergankelijkheid. Hij heeft er geen antwoord op. Christenen zouden hiervan meer doordrongen moeten zijn dan anderen, doch uit de levenshouding en de levenswijze van velen van hen zou men af kunnen leiden, vreemd genoeg, dat zij denken hier – in deze tegenwoordige wereld – het eeuwige leven te hebben. Zo weinig haast maken zij met de heiliging des levens [1] en zoveel tijd en aandacht besteden zij aan de stoffelijke dingen.
Hoe dankbaar moeten wij er dan eigenlijk ook voor zijn dat God een tijd over ons heeft laten komen, waarin wij niet zo gemakkelijk en snel meer spreken als de mens die in vers 13 van Jakobus 4 wordt geciteerd (!):

 • “En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken.” [2]

Maar er schort iets aan ons geestelijk leven, wanneer wij alleen door omstandigheden van buitenaf – veelal “met harde hand” – tot bezinning zijn te brengen. Dan zijn wij geen haar beter dan die oude Israëlieten, die pas in de ballingschap te Babel tot inkeer en bezinning kwamen – “Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan Sion [3] dachten” (Psalm 137:1) – en zullen wij weleens voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan!

.

Jakobus’ raadgeving

Laat ons daarom in de wel-aangename tijd de raad die Jakobus ons in het 15de vers van het 4de hoofdstuk van zijn brief geeft, opvolgen. Zeg altijd: “…Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen”. Het bedachtzame spreken dat ons hier wordt aangeraden zal echter van alle zin ontbloot zijn, als wij niet bij alles wat wij doen vragen: “Heer, wat IS Uw wil?” En dit veronderstelt op zijn beurt een leven in gemeenschap met de Here Jezus Christus. Want wanneer dit laatste ontbreekt, zullen wij op die vraag nimmer antwoord krijgen. Toch is er nog iets méér nodig. Namelijk: overgave aan God.

.

Een afdoend antwoord

Dit laatste is evenzeer vervat in Jakobus’ raadgeving! In Gethsémané sprak Jezus eenmaal:

 • “Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.” (Lukas 22:42)

Jezus had die ervaring in de olijfhof niet nodig om tot deze volkomen overgave te komen. Maar wij doorgaans wel! Geperst, gestoten, gemangeld moeten wij meestal worden (als olijven), vóórdat wij het uiteindelijk uitbrengen. “Uw wil geschiede!” Doch, als wij eenmaal zover gekomen zijn, zullen wij ook kunnen nazeggen wat in Romeinen 14 vers 8 geschreven staat:

 • “Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.” (SV)

Overgave aan God is het enige afdoende antwoord op de vergankelijkheid van het leven! Bedachtzaamheid in woorden en vragen naar Gods wil is goed en betaamt alle mensen, maar op overgave aan God komt het per slot van rekening aan. Ware overgave van onze wil aan God verdrijft alle angst en onzekerheid, neemt de prikkel van de vergankelijkheid weg en geeft wonderbare innerlijke rust!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

**********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Oorspronkelijk was Sion of Zion de burcht van het voor-bijbelse Jeruzalem. Na de verovering van Israëls koning David werd Sion de Davidstad genoemd. Later werd Sion ook de aanduiding voor heel Jeruzalem of voor het Heilig Land. (noot AK)

.

Geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 22

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 22

De openbaring van de vergelding

“Ik kom spoedig (SV: haastelijk = met haast) en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openbaring 22:12) [1]
Dit is de boodschap van het gehele Boek: de OPENBARING van de Here Jezus Christus is nabij, Zijn wederkomst staat voor de deur. Tot driemaal toe zegt de Heer in dit laatste hoofdstuk: “Ik kom haastelijk”, ten teken dat het zeker is. Niemand zou dan tegen moeten werpen dat men dit 100 jaar geleden ook al las, want pas in onze eeuw – in deze laatste dagen – geeft de Heilige Geest ons de verklaring van het Boek Openbaring. Eeuwenlang is de inhoud verborgen gebleven, maar in onze tijd gaat dit Boek werkelijk open, waaraan wij weten dat het gordijn (de Voorhang [2]), van waarachter onze Heer zal verschijnen, al aan het opengaan is! Zijn komst is nabij!
Zijn openbaring is een gebeuren dat alle wereldgebeurtenissen te boven zal gaan en deze in belangrijkheid verre zal overtreffen. Dit komt onder meer hierin tot uiting dat, voorafgaand en als inleiding hierop, alle verborgen dingen in de wereld en in de Gemeente openbaar worden. Alle façades storten ineen, nu al. Alle maskers worden afgetrokken. Het gebeurt al, alle schijn en geveinsdheid komt aan het licht. De ongerechtigheid barst open als een overrijpe, stinkende vrucht. Jezus zei het al: “…er is niets bedekt wat niet geopenbaard (SV: ontdekt) zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.” (Mattheüs 10:26b)
Alle vuiligheid komt vandaag de dag naar boven, aan de oppervlakte. Duistere bedoelingen en gekonkel (= arglistigheid, doortraptheid, intriges) kunnen niet langer verborgen blijven. Het is een teken van de naderende openbaring van Jezus Christus. Er tegenover staat dat ook de verborgenheid van de gerechtigheid geopenbaard zal worden; de Gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar eerst het onkruid, daarna pas het goede koren. Nu is het werk dat Gods Geest doet in de levens van de Bruiloftskinderen nog goeddeels verborgen, maar ook dit zal straks openbaar worden!
Wij leven in de tijd van: “Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.” (Openbaring 22:11)
Daarom spreekt de Heer hier in Openbaring 22 vers 12 over een vergelding: Hij komt “…om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” Naar zijn of haar werk zal een ieder vergolden worden. Het wezenlijke en de aard van ieders werken zal openbaar worden. Ook de openbaring van de vergelding komt!
En niet alleen kinderen van de boze, misdadigers en zedeloze mensen zullen “buiten”, in de nacht (van de Grote Verdrukking), terechtkomen, maar ook Christenen die naar het vlees leven en het aardse aankleven en ook geveinsden, die een masker dragen zal hetzelfde lot treffen: “Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.” (Openbaring 22:15)
Deze mensen zijn afgodendienaars en liefhebbers van de leugen (veel of alles bij hen is schijn)! Zij zullen allen in “de buitenste duisternis” (= de Grote Verdrukking) terechtkomen, waar “gejammer en tandengeknars” [3] zal zijn. De waarschuwing in dit laatste hoofdstuk (zowel van het Boek Openbaring, alsook van de Bijbel) is dan ook dat wij alle maskers moeten afleggen, nu! Want anders worden ze ons wel afgetrokken. En waar dat gebeurt zal geen bekering maar verharding zijn! “Vuiler worden”! Wij hebben dit in de praktijk al menigmaal gezien.
Wie waarlijk Jezus verwachten zullen zich verre houden van alle leugen en alle afgoderij, maar ook van alle ongerechtigheid. Zij zullen slechts de wil van God verlangen te doen. En er staat:

 • “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op (SV: opdat hun macht zij aan) de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.” (Openbaring 22:14)

Zij zullen tot de Bruid behoren! Die “stad” is het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid des Heren. [4] Deze Bruidsgemeente zal bewaard worden uit de ure der verzoeking die over de hele wereld komt:

 • “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: Mijn lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de Grote Verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10)

De Bruidsgemeente zal niet “buiten” (= in de Grote Verdrukking), maar “binnen” zijn. [5]
Dit laatste hoofdstuk van het boek Openbaring begint trouwens eveneens met een beschrijving van de heerlijkheid van deze Bruid:

 • “En hij (1 van de 7 engelen uit Openb. 21:9) liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de Troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht (SV: gevende zijne vrucht ). En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de Troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren (SV: heersen) in alle eeuwigheid.(Openbaring 22:1-5)

De volheid van de Godheid zal in haar geopenbaard worden. Hier niet alleen de Ark van het Verbond [6], maar ook het Verzoendeksel (die het Lam, de Zoon van God, uitbeeldt) op deze Ark. De Troon van God de Vader en van het Lam, God de Zoon, zal in de Bruidsgemeente gevonden worden, en de levende wateren van de Heilige Geest zullen uit haar voortkomen. Zoals ook Jezus heeft gezegd:

 • “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van LEVEND WATER zullen uit zijn binnenste vloeien (= voortkomen).” (Johannes 7:38 [7])

Zo machtig en volkomen zal het onsterfelijke leven – en de kracht van God – in de Bruidsgemeente geopenbaard worden dat de leden van dit Lichaam tot Bomen des Levens voor alle zaligen zullen zijn (de “heidenen” of “heidenvolken” van Openbaring 22:2 zijn “volken van zaligen).
Met de openbaring van deze ware Bruid van Christus eindigt dit boek. Wij horen haar samen met de Heilige Geest roepen: “Kom, Heere Jezus”, in vers 17 en 20:

 • “En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het WATER des LEVENS nemen, voor niets.” (Openbaring 22:17)
 • “Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig (SV: haastiglijk = met haast). Amen. Ja, kom, Heere Jezus! (Openbaring 22:20)

En het is alsof in dit bijna laatste vers van de Bijbel de uitnodiging komt tot een ieder die horen wil, om in te stemmen met deze roep. Opdat die Bijbel hierna niet gesloten wordt, maar zal leven in ons en ook in ons dat krachtige verlangen zal werken om de Bruidegom te mogen ontmoeten.
Volgens Kolossenzen 3 vers 4 zal het dan ook zijn, dat als Christus straks geopenbaard wordt, wij met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid:

 • “Wanneer Christus geopenbaard zal worden (SV: zal geopenbaard zijn), Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Amen.

Schematisch overzicht

Het boek Openbaring in Tabernakel licht schema

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

.

Einde van dit 22ste hoofdstuk
EINDE van deze studie van het Boek Openbaring

.

********************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 22ste hoofdstuk van Openbaring, zie:

 1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 22, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
 2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 22, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

.

Graag verwijs ik ook nog naar de studie van Openbaring (een systematische verklaring) van Bijbelleraar H. Siliakus zelf, met de titel: Dingen die (met) haast geschieden moeten’.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligenvan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Mattheüs 8:12, “en de kinderen van het Koninkrijk (= gelovigen die NIET tot volle geestelijke wasdom zijn gekomen) zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”
Mattheüs 22:12-13, “En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.”
Mattheüs 25:30, “En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Denk aan Mattheüs 25:10, “Toen zij (de dwaze maagden) weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.”
Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Voor meer UITLEG van dit 38e vers, zie onze ‘vers voor vers’ studie Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van Godvan E. van den Worm. (noot AK)

.

*******************************************

Alle hoofdstukken met rechtstreekse links:

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22

.

Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , , | 2 reacties