Gemeentelijke tucht (1): De noodzaak van de HANDHAVING / BEWARING van de Gemeentelijke tucht

berispen17

Hoofdstuk 1

Gemeentelijke tucht zal moeten geschieden volgens (op grond van) Gods Woord en onder leiding van Gods Geest

Het handhaven of bewaren van de tucht is het meest ondankbare werk dat er in de Gemeente kan worden gedaan. Het vlees (dat is de oude, zondige natuur van de mens) moet niets van tucht hebben. Zodra u dit werk inziet als een persoonlijke opdracht van Christus aan u, en u begint er met de voorganger en de ouderlingen aan, dan zult u merken dat er van alle kanten kritiek losbarst. Echter, de christelijke discipline in het Koninkrijk van God (= in Gods Gemeente op aarde) moet gehandhaafd worden. Dit geschiedt echter niet doordat men zich gaat houden aan regels en inzettingen van mensen, maar aan het Woord van God. ALLES in Gods Koninkrijk moet geschoeid zijn op dit Woord. De handhaving ervan moet geschieden ONDER LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST ZELF; van Hem, onder Wiens inspiratie het Woord ook geschreven is.[1]

 • “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken”. (2 Petrus 1:20-21)[2]
 • “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren…” (2 Timotheüs 3:16a)

De Geest van God Zelf, hanteert en houdt Zich aan dit Woord. God werkt niet buiten Zijn Schriftopenbaring om, omdat die het stempel van Zijn Wezen draagt. Maar God staat ook boven Zijn wetten; Hij is supreme (= oppermachtig). In dit verband wil ik uw aandacht vestigen op Gods handelwijze ten aanzien van de gelovigen die samengekomen waren in het huis van Cornelius (zie Handelingen 10:45-48 [3]), namelijk: dat Hij hen doopte met de Heilige Geest, vóórdat zij de waterdoop[4] ontvangen hadden. Hoewel de gebruikelijke volgorde in Zijn Koninkrijk is: bekering, wedergeboorte (waterdoop), en dan pas de Geestesdoop.[5] Maar omdat alles in Gods Woord in harmonie is, omdat al Gods ordinantiën (= voorschriften) moeten worden vervuld, zien wij in vers 48 (van Handelingen 10) de Heilige Geest – door de mond van de apostel Petrus – bevelen, dat deze gelovigen in de Naam van de Heer moesten worden gedoopt.
God doet geen dingen die wij niet in Zijn Woord kunnen terugvinden; want, dit Woord is ons gegeven als een leidraad van wat Hij doet (en/of wil doen). Nogmaals: Gemeentelijke tucht moet onder de leiding van de Heilige Geest (= Gods Geest) geschieden, WIJ KUNNEN DEZE NIET IN EIGEN KRACHT HANDHAVEN!

Waarom Gemeentelijke tucht noodzakelijk is

Handhaving van de tucht – in de Gemeente van onze Here Jezus Christus – is noodzakelijk, omdat er in de Gemeente (en dus bij de Gemeenteleden) de volgende werkingen van de Geest aanwezig dienen te zijn:

 1. Reiniging,
 2. Heiligmaking,
 3. De (te verwachten) oogst.

Deze 3 werkingen van de Geest in de Gemeente zijn onwrikbaar met elkaar verbonden. Want, zonder reiniging kan er nooit sprake zijn van waarachtige heiligmaking.[6] Jagen wij naar heiligmaking zonder wezenlijke reiniging, dan komen wij tot schijnheiligheid, tot UITERLIJKE vrome handelingen, maar van binnen zijn wij dan even slecht als, ja, misschien wel slechter dan voorheen!
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid (SV: ongerechtigheid)”. (Mattheüs 23:27-28)
Laten wij daarom de innerlijke reiniging zoeken die Gods Geest – in ons wezen en in de Gemeente – wil bewerkstelligen. Hij (= Gods Geest, de Heilige Geest), van Wie wij óók hierin volkomen afhankelijk zijn en in Wiens (tijds)bedeling[7] wij nu immers leven, zal dit ook in ons en in de Gemeente doen (= uitwerken), als wij Hem hierom bidden.[8] Staat er niet in Zacharia 4:6 geschreven: “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest (zal het geschieden)…”.
Zo zal de heiligmaking, zowel persoonlijk als in de Gemeente, met kracht VAN BINNEN UIT doorbreken. Door de verkregen heiligmaking kan Gods Geest Zich – wonderlijk en krachtdadig – door ons heen manifesteren tot bekering en heiliging van velen.
“…elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” (Johannes 15:2b)
Behalve dat tucht in de Gemeente noodzakelijk is – tenminste, als wij ook echt willen dat de werkingen van Gods Geest in de Gemeente plaats (kunnen en zullen) vinden – is deze ook EEN OPDRACHT VAN GOD! En, wij dienen een God van orde!
“Laat alle dingen OP EEN GEPASTE WIJZE en IN GOEDE ORDE gebeuren”. (1 Korinthe 14:40)
Behalve dat de Gemeente moet groeien in reiniging en heiligmaking, iets wat zonder handhaving van de tucht niet kan, moeten wij óók leren verstaan, dat het onkruid in Gods wijngaard, oogstveld of akker maar niet welig kan tieren, of kan worden getolereerd. Als de natuurlijke mens, bij het zien van veel onkruid op zijn akker, dit al krachtig bestrijdt, wat zullen wij dan doen die zeggen medearbeiders van God te zijn in Zijn wijngaard? Als u onkruid rustig zijn gang laat gaan, zal het de gehele akker overwoekeren en zodoende de tarwe verdringen (en zo is het ook – in geestelijke zin – in de Gemeente). Ook zegt de Bijbel (= Gods Woord) duidelijker dan wie ook: “Een beetje zuurdeeg (SV: zuurdesem) doorzuurt het hele deeg.” (Galaten 5:9)
Wij besluiten dit hoofdstuk met de waarheid, dat zonder handhaving van de Gemeentelijke tucht er nooit (geestelijke) reiniging kàn zijn en dat wij zonder reiniging nooit kùnnen verwachten, dat er heiligmaking zal zijn; dat wij zonder een waarachtige bekering NOOIT een echte, reële, Schriftuurlijke doop met de Heilige Geest hoeven te verwachten, (waaraan dan nog een wedergeboorte vooraf moet gaan)!
Als u – in geestelijk zin – de voorhof van Israëls tempel (of: tabernakel)[9] binnentreedt en u bevindt zich op Gods terrein – een terrein waar God bemoeienis met u heeft en met allen, die in Hem geloven – dan komt u niet verder, of u moet van brandofferaltaar naar koperen wasvat toe:

 1. (in geestelijke zin) van het zich toe-eigenen van Jezus’ verzoeningsaanbod in Zijn Bloed in berouwvolle bekering naar de waarachtige belevenis van Jezus’ dood en opstanding in ons leven van iedere dag,
 2. naar een wedergeboorte in het NIEUWE LEVEN[10], die zijn uitdrukking (en bede of wens) ook vindt in de waterdoop.[11]

U kunt deze twee dingen niet negeren en (geestelijk gezien) in het Heiligdom[12] doorbreken. Mijn vriend, wie zijn wij? Als Jezus Zelf al in de rij van zondaren ging staan, wat zullen wij dan wel niet moeten doen? Laten wij ons liever houden aan de ordeningen (= de voorschriften of eisen) van God. Als het goed is willen wij allemaal gedoopt worden met Gods Geest, dat is (in geestelijke zin) ingaan in het Heiligdom. Zelfs Simon, de tovenaar, wilde dit (zie Handelingen 8:18-22), maar dit gaat zo maar niet. Daar is handhaving van tucht voor nodig. Laten wij er niet mee wachten; laat de “gist” (ofwel: het zuurdesem) van de zonde niet in onze ziel doorwerken, anders wordt het hele “deeg” zuur! Wij moeten Gods Geest toestaan om ons GEHEEL te reinigen en te heiligen en ons voorwaarts (in Gods Heiligdom) te leiden, zodat wij – in de Naam van de Here en in Zijn Wijsheid en Liefde – de Gemeente van de LEVENDE God kunnen helpen “reinigen en heiligen”, zodat zij te midden van deze duistere en zondige wereld een “zuil en fundament van de waarheid” zal worden (zie 1 Timotheüs 3:15)!
Geprezen zij God!

 • Studie van Bijbelleraar CJH Theys (1903 – 1983)
 • Enigszins bewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd
De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van 8 delen.

***************************************************************************

[1] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus: één Persoon, de Godheid!).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
–> Zie eventueel ook nog onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geestvan CJH Theys. (noot AK)
[2] De vermelde Bijbelteksten waren oorspronkelijk uit de (oude) Statenvertaling, maar zijn door ons vermeld uit “de Herziene Statenvertaling” (afgekort: HSV). Zo niet dan staat er bij de tekst vermeld welke Bijbelvertaling gebruikt is. (noot AK)
[3] “En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? 48 En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere…” (Handelingen 10:45-48a).
[4] Met de waterdoop bedoelen wij de (volwassen)doop door onderdompeling. De waterdoop beeld het ‘begraven worden’ van het oude leven uit en behoort tevens de – vanaf dat moment dagelijkse – “bede (= het oprechte verlangen) van een goed geweten tot God” te zijn. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geesten/ofDe Gever en Zijn Gavenvan CJH Theys. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Bedeling (van de Heilige Geest) = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft.  Tevens de periode – van in totaal 2000 jaar – waarin Gods Geest, de Heilige Geest, werkzaam is. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie Leer bidden (over de noodzaak van bidden/gebeden naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[9] Voor meer over de geestelijke betekenis van de verschillende tabernakelobjecten, zie eventueel onze studie Christus in de Tabernakel van CJH Theys en/of De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God) van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie: LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus(‘vers voor vers’ nader uitgelegd), van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie noot 4.
[12] Zie noot 9.
Advertenties
Geplaatst in Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Van Golgotha naar de Opperkamer

Golgotha

Bij het schrijven van dit artikel, schiet mij een tekst te binnen, die ik hierbij uit Gods Woord citeer:
“Christus heeft ons vrijgekocht (SV: verlost) van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en OPDAT wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.” (Galaten 3:13-14, HSV)
Dit Schriftwoord leert ons verstaan, dat “de belofte van de Vader” (zie o.a. Lukas 24:49 en Handelingen 1:4), namelijk de gave van de Heilige Geest[1], gebaseerd is op Christus’ kruisdood.

In Zijn afscheidsboodschap aan Zijn discipelen, heeft de Here Jezus tevoren de bediening van de Heilige Geest duidelijk uiteen gezet. Deze zou in haar totaliteit een “getuigende bediening” zijn, want Jezus zei:
“Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen (Johannes 15:26, HSV).
In Johannes 16 kondigde Jezus de taak van de Heilige Geest meer gedetailleerd aan, zeggende tot de Zijnen:
1. dat de Geest der waarheid zal leiden in al de waarheid,
2. dat Hij (d.i. de Heilige Geest) niet van Zichzelf zal spreken,
3. dat Hij zal verkondigen wat Hij gehoord heeft,
4. dat Hij de toekomende dingen bekend zal maken,
5. dat Hij Jezus zal verheerlijken, en
6. dat Hij alles uit de Zoon zou nemen.
Van dit alles kunnen wij lezen in Johannes 16:13-14 (HSV):
“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij (= Jezus) verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”
Johannes 16:15 – waar staat: “Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen” – maakt ons duidelijk dat, zo doende, op deze wijze, de Heilige Geest het eeuwige voornemen van God zou onthullen, opdat Christus in alles en allen verheerlijkt zal worden.

Na Zijn wonderbaarlijke opstanding uit de doden vertoonde Jezus Zich in de avond “op die eerste dag van de week” aan Zijn discipelen, die met “gesloten deuren bijeen waren”. Nadat Hij gezegd had: “Vrede zij u!”, toonde Hij hun Zijn doorboorde handen en Zijn gewonde zijde, en zij zagen de nagelgaten en de speerwond. Bij die gelegenheid sprak Jezus Zijn zegen uit, welke gepaard ging met de rotsvaste zekerheid:
“ZOALS (SV: GELIJKERWIJS) de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik óók u.”
Dus, op dezelfde wijze, zoals Jezus kwam en gezonden was door de Vader, ZO werden NU zij door DE ZOON gezonden. Hij blies toen op hen allen, zeggende:
“Ontvang de Heilige Geest” (zie Johannes 20:19-22).
De WEDERGEBOORTE werd op dat moment hun ERVARING!
Het was eerst (= pas) na Zijn hemelvaart, en nadat Hij van de Vader de belofte (volgens Lukas 24:49 en Handelingen 1:4) ontvangen had, dat Hij de Heilige Geest uitstortte op de 120 wachtende discipelen in de Opperzaal[2] van de tempel in Jeruzalem.

 • KLIK HIER als u dit GRATIS artikel verder wilt lezen of wilt printen.

CJH Theys
Enigszins bewerkt door A. Klein

*******************************

.[1] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geesten/ofDe Gever en Zijn Gavenvan CJH Theys.
[2] Zie eventueel ons artikel De Opperzaalgemeente, van H. Siliakus.

*************************************************************************************

.

Wij wensen u GEZEGENDE PAASDAGEN toe !!

Zie eventueel ook nog onze eerdere overdenkingen bij Goede Vrijdag en/of Pasen:

 

Geplaatst in Bidden/Gebed, de Heilige Geest, Geestesgaven, Gods Geest, Studie van CJH Theys, Uncategorized, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het hart van een bruiloftskind

Hoe te leven ?

Hoe zullen wij leven en hoe zullen wij de toekomst tegemoet treden? Dit zijn vragen die zich vandaag de dag, meer dan ooit tevoren, aan ons opdringen nu dreigende wolken zich boven deze wereld samenpakken en de ongerechtigheid groeiende is, alsook de onzekerheid aangaande de dingen die op komst zijn, waardoor steeds meer mensen door vrees worden bevangen. Zelfs in de gelederen van Gods kinderen wordt de verwarring, door allerlei oorzaken, steeds groter en het ene na het andere kind van God komt, bij herhaling, in een geloofscrisis terecht. Wij leven duidelijk in een tijd van kentering. Aan alles bemerken en gevoelen we, dat er dingen gaan veranderen. Maar wàt gaat er gebeuren? En wat zal er met òns gebeuren? Zullen wij STAANDE blijven in het geloof en STANDVASTIG zijn en blijven? Een vraag die als vanzelf uitmondt in die andere vraag: Wat moeten wij doen? Ofwel: Hoe zullen wij, vandaag, leven?

Met verwachting

Een Schriftuurlijk en zuiver antwoord op deze vraag geeft ons de apostel Paulus in Filippenzen 1 vers 20, waar hij getuigt dat in zijn hart leefde: een “…reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu GROOTGEMAAKT ZAL WORDEN in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood”. (HSV)
Wij zullen ons eerst eens moeten afvragen wat er leeft in ònze harten. En wat er in ons hart MOET leven, kunnen wij van Paulus leren. Hij toont ons hier wat van waarachtige volgelingen van Jezus Christus verwacht wordt in goede en in kwade tijden.
In goede tijden? Dat hoeft toch niet benadrukt te worden? Jawel, want ook tijden van voorspoed houden een verzoeking in. Menigeen kwam reeds tot verflauwing in zijn of haar geestelijk leven op een rustig stuk van de levensweg. Maar in kwade tijden – vooral als er veel ontmoedigende dingen gebeuren en er, telkens weer, teleurstellingen moeten worden verwerkt – moeten we ervoor oppassen geen “uitgebluste” christenen te worden, want daarvan zijn er al genoeg vandaag de dag! Gelovigen die zich ongeïnteresseerd, als in een tredmolen, voortbewegen, hun hart gevuld met van alles en nog wat, maar niet met de LEVENDMAKENDE dingen van de hemelse Vader.
Houd uw licht brandende op de kandelaar[1] (zodat het zichtbaar IS en BLIJFT voor een ieder)! “Houd de vreugdevlammen brandend!” Hoe? Door te blijven leven met VERWACHTING in uw hart! Christus’ (ware) Gemeente leeft vandaag de dag in de verwachting van de ontmoeting met de hemelse Bruidegom. De “maagden” zijn uitgegaan[2], de Bruidegom TEGEMOET (zie Matth. 25:1). Deze VERWACHTING moet, juist nu, ons gehele geestelijke leven doortrekken, er als het ware een stempel op drukken! Verwacht, dat de Heer wonderbare dingen zal doen. Hij is een Waarmaker van Zijn Woord! Verwacht in elke duistere nacht het gloren van de dageraad! Verwacht en hoop oprecht, net als Paulus, dat u “in geen enkel opzicht beschaamd zal worden” (zie Filip. 1:20, HSV). Eén van de kenmerken van een kind van God is, dat hij of zij leeft met hoop: (zie Ef. 2:12-14 en 1 Petr. 3:15).
Sta niet toe, dat satan u deze schat ontneemt. Al ziet u als “in raadselen”, wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken TEN GOEDE![3] (zie 1 Kor. 13:12 en Rom. 8:28)

Onszelf wegcijferen

Om zo te kunnen leven, moeten wij echter wel leren om onszelf geheel weg te cijferen en het belang van de zaak van Christus vóór alles te stellen. Ook dit komt naar voren in Paulus’ zojuist aangehaalde woorden. Voor Paulus betekende “in geen enkel opzicht beschaamd te worden” (zie Filip. 1:20), dat Christus groot gemaakt werd IN en DOOR zijn leven!
Paulus wilde daarvoor in tweeërlei zin sterven! In dit verband is het nuttig om u erop te wijzen, dat op “de gelijkenis van de tien maagden” in het Mattheüs-Evangelie “de gelijkenis van de talenten” volgt (zie Matth. 25:1-13 en 14-30). Dit is zeker niet toevallig. Want, na de verwachting komt het zichzelf wegcijferen ter sprake. Immers, daarover gaat het feitelijk in “de gelijkenis van de talenten”. De man die het ene talent, dat hij ontvangen had, in de grond stopte, gaf daarmee te kennen beslist niet meer van zijn leven dan nodig was, aan zijn heer te willen toewijden. Hij wilde voor zichzelf leven en beschouwde het dienen als een noodzakelijk “kwaad”. Deze “onnutte dienstknecht” kwam daarom terecht in de buitenste duisternis (zie Matth. 25:30), een verwijzing naar de Grote Verdrukking. Hij verwachtte de wederkomst van zijn heer, doch zonder zijn leven in dienst te stellen van zijn heer. En, zo is het vandaag de dag – helaas – ook met vele kinderen Gods gesteld. Als zij zich niet veranderen, ondergaan zij hetzelfde lot als de “dwaze maagden”[4] en de “onnutte dienstknecht” (zie Matth. 25:10-13 en 30).
U mag en kunt leven met verwachting, maar er is geen (waarachtige) verwachting, als u uw leven niet wilt verliezen aan Jezus, uw Heer. Handel (en wandel) daarom met de u gegeven talenten voor Jezus en u zult in geen zaak beschaamd worden.
Onze zorg moet eigenlijk niet langer zijn: “Hoe zal ik de toekomst tegemoet gaan?”, maar… “Hoe zal ik de Here tegemoet gaan?” Of, zoals de profeet Micha het zei, “Waarmee zal ik de HERE tegemoetgaan en mij buigen voor de hoge God?” (Micha 6:6a, HSV).

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen of GRATIS wilt downloaden.

H. Siliakus[5]


[1] Voor meer over de geestelijke betekenis van de kandelaar, zie eventueel de studie: De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm en/of ons Tabernakelschema, met: een korte uitleg over de verschillende Tabernakel-objecten.
[2] Zie eventueel de studies: De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm of Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ van A. Klein/E. van den Worm.
[3] Zie eventueel de studie: Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben van E. van den Worm.
[4] Zie noot 2.
[5] Uit “De Tempelbode” van augustus 1986. Enigszins bewerkt door AK.

 

Geplaatst in Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Integratie of… desintegratie?

 • Iemand probeerde een beetje vergif, om te kijken of het zoet was. Het was zoet, maar de dokter constateerde de dood. Het was ook vergif!
 • Iemand haalde een bom uit elkaar, om te kijken of het echt was. In het ziekenhuis naaide de chirurg de stukken aan elkaar. De bom was echt!
 • Iemand nam een lucifer, om te kijken of er nog benzine genoeg in zijn tank was. Dat vertelde men later zijn weduwe. Er zat benzine in!
 • Iemand speelde met zijn geloof, om te zien of er wel echt een hemel, en een hel was. Hij sloeg zijn ogen op in de…!

Zal dit u overkomen?

beeld voor desintegratie
Ik schrijf dit artikel voor allen, dòch in het bij zonder voor hen, die een leidinggevende positie bekleden in het Lichaam van Christus, en daardoor verantwoordelijkheid dragen. Ik stel dus direct op de voorgrond, dat zij zich dit laatste sterk bewust zijn. Mogen zij dan ook beseffen, dat er bij het eventueel verkeerd gaan van dingen en zaken geen excuses overblijven. Met lede ogen moet ik aanzien, hoe zich in onze dagen twee aan-elkaar-tegenstrijdige krachten aan het ontwikkelen zijn en hier en daar hun invloeden reeds doen gelden. Enkele jaren geleden[1] verzond ik aan alle voorgangers hier te lande,[2] een “Open brief” waarin ik toen reeds waarschuwde voor een kerend getij, dat – wanneer allen niet biddend en waakzaam zouden blijven – het gemeentelijk leven zou kunnen overspoelen.
Helaas (!), thans is het zo ver. Al direct rijst de vraag bij mij: “zijn de voorgangers in de eerste plaats en de oudsten in de gemeenten die hen hebben bij te staan in alle uitvoerende werkzaamheden, zich hiervan bewust? Of zien zij slechts datgene aan “wat voor ogen is”, om met een Bijbelwoord (zie 2 Korinthe 10:7, SV) te spreken? Het Lichaam van Christus is hard bezig aan, wat ik met alle vrijmoedigheid wil noemen, “zelfvernietiging”.
Ons toonbeeld zal, als het zó doorgaat, “desintegratie” bewerkstelligen – het tegenovergestelde dus van “integratie”, wat “het maken of groeien tot een samenhangend geheel” bedoelt – dat wat dringend nodig is en geestelijk gezond, wordt genegeerd, over het hoofd gezien en zelfs met een zekere mate van verachting afgewezen, omdat zij die blind en doof zijn, menen het beter te weten!

Voor alles is een reden, óók hiervoor. Voor velen schijnt het antwoord te eenvoudig te zijn. Desondanks is het fundamenteel met betrekking tot de conditie en de omstandigheden die een oplossing vragen. Het dreigend gevaar (zo het al niet aanwezig is…) bestaat hierin: Schriftuurlijke fellowship, Schriftuurlijke samenhang wordt niet meer als behoefte gekend; de harmoniserende kracht, welke ervan uitgaat, wordt bijgevolg niet meer ervaren, de ondersteunende band gemist. Treurig, maar waar!
Laat ik daarom het volgende direct voorop stellen: Fellowship op zichzelf, gemeenschap zoals allen die zo graag hebben, is en blijft te zwak om alles en allen bij elkaar te houden. De geestelijke rijkdom van gemeenschap is niet de correctie die nodig is, daarvoor is het leiderschap te veel verdeeld en nog te veel aan twijfel onderhevig (denk aan het geval van Korach en de zijnen! – Lees Numeri 16, vooral vers 1-3 + 23-32) om ons daarop te verlaten. Verbijsterende tegenstellingen brengen de mensen in verwarring, en verblinden hen zo, dat zij de noodlottige gevolgen niet zien. Heden ten dage worden de mensen geconfronteerd met de meest gevreesde paradoxen van onze moderne wereld. Zo op het eerst gezicht bekeken, is men geneigd te zeggen: het is nooit beter geweest. Aan de andere kant constateert men, dat nimmer tevoren zo velen het zo slecht hadden. De stem van de meerderheid wordt overweldigd door het geschreeuw van de minderheid.
Wij zijn voor democratie, maar wij moeten aanzien dat deze wordt weggeveegd door dictatoriale groeperingen. Deze tendens kunnen wij eveneens waarnemen in het geestelijke leven. Onze sociale belangengemeenschap heeft alsmaar meer ziekenhuizen en dergelijke gebouwd, maar nooit werd zoveel ziekte, zoveel krankheid (óók van ziel èn geest!) gekend als in deze tijd, waarin wij werken en leven.
Grote groepen vrede-verkondigers en vrede-makers reizen over de hele wereld en brengen offers voor gelijkheid, en broederschap, maar daar is nog nooit zoveel strijd en lijden geweest als tegenwoordig. Al die uitblinkende staatslieden, die het hunne ertoe hebben bijgedragen om oplossingen te vinden op dit en voor dat, werden uitermate teleurgesteld, en vonden zichzelf in de grootste verdeeldheid! De menselijke samenleving kraakt in al haar voegen, omdat de fundamenten verkeerd gelegd zijn…

Wij zien uit naar een “nieuwe” samenleving, maar wij zijn niet bij machte om de “nieuwe” mensen (leidslieden) te vinden, die de samenleving zo hoogst nodig heeft.
Wij kijken naar resultaten, maar ontkennen de oorzaken. De wetenschapsmensen van onze eeuw zijn in staat om mensen te doen landen op de maan, maar kunnen hier op aarde niet leven in harmonie. De hoop op een rechtvaardige samenleving is kapot geslagen, omdat de mensen gefaald hebben in hun eigen familie-leven.
De Here Jezus Zelf heeft onze tijd een tijd van “radeloosheid” genoemd: “Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven” (Lukas 21:25, HSV). Letterlijk betekent dit, dat wij de weg kwijt zijn,… geen oplossing hebben voor dit dilemma,… niet meer weten, hoe voort te gaan om vorderingen te maken. De mensen bevinden zich in een “één-richting-verkeer”. Ongelukkig genoeg!

De hedendaagse samenleving moet uiteindelijk uit elkaar vallen, tenzij een vast en sterk fundament wordt gevonden,… een één-makende band,… een waarachtig plan met een zeker vaststaand doel.
Wanneer dit wordt bereikt, is ook het antwoord gevonden. En… HET antwoord is: Jezus Christus!
Wat heeft de apostel Paulus geschreven? Hij (Jezus Christus) is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem (Kolossenzen 1:17, HSV).
Christus alleen kan zulk een verlangde samenhang bewerken. Hij alléén maakt de mensen leden van één grote familie. Enkel en alleen door Hem worden mensen tezamen gebracht, en gebonden in EENHEID VAN LEER. Hij is het Woord. Zodoende worden mensen geregeerd door EENZELFDE MEESTER.
Door Hem wordt alle menselijke leven ZINVOL en HOOPVOL. Door Hem worden mensen uitgetild bóven tijd en beperkingen vanwege het door Hem GESCHONKEN GELOOF.
Door Hem zal DE LIEFDE GODS BINDEN, waar wetten en inzettingen falen.
Door Hem maakt de Heilige Geest mensen tot LEVENDE TEMPELS VAN GOD.[3] Halleluja! Amen.
De eeuwige Christus deelt Zijn eeuwige leven mee aan de stervelingen en verzekert hen zódoende hun eeuwige zaligheid. Het antwoord voor het dilemma van de samenleving is zo simpel, zo eenvoudig, zo vast en zeker,… maar de meerderheid weigert deze oplossing. Gode zij dank, dat er nog zijn, die Hem vinden.
De apostel Paulus kende geschiedenis en problemen, en… wist óók de oplossing. Zijn verklaring leert ons, dat het antwoord géén principe (= een overtuiging die aan al iemands handelen ten grondslag ligt) is, maar een PERSOON,… géén systeem is, maar een HEILAND,… géén medium is, maar een MIDDELAAR,… géén schepsel gebonden aan tijd en sterven, maar DE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE,…
“Door Hem BESTAAN ALLE DINGEN” schrijft Paulus, de apostel van Jezus Christus (zie nogmaals Kol. 1:17, hierboven vermeld).
Hij IS en BLIJFT DE ENIGE HOOP, Die de mensheid heeft. En Hij is gekomen om te ontvangen en niet om te verwerpen. Zie op Hem, ongeacht wat anderen doen; en doe het NU. Volg Jezus en de gezonde leer, die saamhorigheid en eenheid bewerkstelligt – allereerst in het eigen Jeruzalem![4] Want: “als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij GEMEENSCHAP MET ELKAAR,…” (zie 1 Johannes 1:7a, HSV). En Schriftuurlijke gemeenschap is FELLOWSHIP, en de grondslag ervan is SOLIDARITEIT in leven en werken. Geef acht op de handel en wandel van Jezus en Zijn discipelen, en wordt overtuigd!
Amen.

CJH Theys[5]
Uit: Perspectief – Bundel 1 (verzamelde artikelen uit de periode 1975-1978)
Enigszins bewerkt door A. Klein

 • PDF (om dit artikel eventueel uit te printen)

***********************************************

[1] Geschreven rond 1975. (noot AK)
[2] Vermoedelijk alleen aan degenen die aangesloten waren bij de ongeveer 30 gemeenten die toen onder de naam ‘The Bethel Pentecostal Temple Fellowship’ samenwerkten. (noot AK)
[3] Zie de studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: Een eeuwige, heilige TEMPEL van onze almachtige God en Vader van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Met “het eigen Jeruzalem” wordt hier “allereerst” ons eigen huisgezin en onze eigen Gemeente / Kerk bedoelt. (noot AK)
[5] Voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys, zie zijn “In Memoriam”: http://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam.pdf
Geplaatst in Gehoorzaamheid aan God, Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Boekbespreking 61: Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm[1]

bijbel-open

Inleidend woord

“Maar één ding doe ik:
vergetend wat achter is,
mij uitstrekkend naar wat voor is,
jaag ik naar het doel:
de prijs van de roeping van God,
die van boven is,
in Christus Jezus.”
 –  Filippenzen 3:14                     

Als we alleen maar geloven dat we, als we eenmaal gered zijn, ‘in de hemel’ komen, maar als we geen idee hebben van wat ons in die ‘hemel’ te wachten staat, dan kunnen we ons daar ook niet op verheugen en naar uitstrekken.
Wij kunnen ons alleen maar ten volle “uitstrekken naar wat voor is”, als wij weten wat er voor ons ligt. We kunnen alleen maar ten volle jagen “naar het doel” als we weten wat dat doel inhoudt.
Daarom kan ik deze Bijbelstudie aanbevelen. Het geeft ons een duidelijker inzicht van wat er te gebeuren staat. Ondanks de soms zware kost – er wordt immers ook nog over ‘de laatste dagen van de eindtijd’ gesproken, een periode waarin de oordelen Gods losbarsten en de Grote Verdrukking tot veel bloedvergieten zal leiden – hoop ik toch dat u, en ik met u, het zicht zal kunnen houden op DE EEUWIGHEID.
Wellicht kunt u het niet met alles eens zijn, omdat u dingen anders ziet, toch denk ik dat een ieder die deze studie leest een duidelijker en completer beeld zal krijgen van wat er te gebeuren staat: zowel vlak voor als in het 1000-jarige Rijk, alsook in de Nieuwe Hemel en op de Nieuwe Aarde.

A. Klein

 • KLIK HIER als u deze studie wilt lezen of downloaden (= GRATIS).

*******************************************************************

[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar.
Zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 1000-jarig Rijk van Christus, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm, Uncategorized, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kerstoverdenking: Een toegerust volk

Eerste en tweede komst

Vergelijken wij het Bijbels verslag van Christus’ eerste komst naar deze wereld met wat diezelfde Bijbel ons vertelt over Zijn wederkomst, dan zien wij duidelijke verschillen en tegenstellingen, maar ook treffende overeenkomsten en parallellen. Het grootste verschil zal hierin bestaan, dat Christus bij Zijn wederkomst niet langer de verachte en lijdende Knecht des Heren zal zijn, maar geopenbaard zal worden als de Koning der koningen en de Here der heren. Hij zal komen in grote kracht en heerlijkheid en niet slechts enkelen, zoals bij Zijn eerste komst, maar ALLEN zullen voor Hem buigen, ook degenen die hem “doorstoken” en verworpen hebben. Hij kwam om het “genadejaar van de Heer” in te luiden (zie Jes. 61:2a, NBV), de zgn. ‘tijdsbedeling der genade’.[1] Hij komt straks terug om ook dat andere dat in Jesaja 61, vers 2b, genoemd wordt nog te doen, namelijk om uit te roepen “de dag van de wraak van onze God” (HSV), “wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Here Jezus Christus NIET GEHOORZAAM zijn” (2 Thess. 1:8, HSV). Maar bij alle verschil tussen deze twee komsten van de Here, zullen er toch ook overeenkomsten zijn. Hij kwam bij Zijn eerste komst voor “het Zijne”, Hij zal straks ook wederkomen voor “het Zijne”, waarmee dan echter niet langer de afstammelingen van Abraham “naar het vlees” bedoeld worden, maar de GEESTELIJKE kinderen van Abraham, de WARE gelovigen.
Toen Jezus als mensenzoon geboren werd in een stal te Bethlehem, was dat – geestelijk gesproken – in een zeer donkere tijd. Als Hij wederkomt zal echter de donkerste nacht die er ooit geweest zal zijn, over de wereld zijn gedaald. Nog een andere parallel tekent zich af, als wij letten op het onverwachte, waardoor beide komsten worden gekenmerkt. Dit is een zeer belangrijk punt van overeenkomst, waar wij nu dieper op in willen gaan. Blijken zal, dat wij dan tot een belangrijke waarheid aangaande de tijd van het einde komen.

De voorloper

Om deze waarheid te “zien”, moeten wij allereerst onze aandacht vestigen op het gebeuren rondom de eerste komst van Jezus Christus. Met Zijn komst bedoelen wij dan niet alleen Zijn geboorte, maar alles wat te maken had met Zijn “openbaring aan Israël”. Een zeer opmerkelijk gegeven is, dat, voordat Jezus Zijn 3½-jarige bediening hier op aarde begon, er eerst een andere profeet optrad, met de naam: Johannes de Doper. Misschien vragen wij ons af welke bedoeling God hiermee heeft gehad. Nu, het lijkt voor de hand te liggen, want hij moest immers de “voorloper” van de Messias zijn, de “wegbereider”, de heraut die voor de Koning uitging! Dat is zeker. Maar WAAROM moest er eerst zo’n voorloper komen? Wij denken toch niet dat God daartoe alleen maar besloot, omdat dit te doen gebruikelijk was in die dagen?! God trekt Zich, als regel, niets aan van gebruiken en gewoonten van mensen.
De komst van Johannes de Doper is echter een onderdeel van de komst van Jezus Christus dat beslist een nadere bestudering behoeft! Het was niet zomaar “voor de vorm”, dat er een voorloper voor Jezus uitging om Zijn komst aan te kondigen. Als wij de werkelijke reden voor de zending van Johannes de Doper willen weten, dan moeten wij kennisnemen van wat Gods boodschapper, de engel Gabriël, hierover heeft gezegd. En deze (Goddelijke) Boodschap vinden wij opgetekend in Lukas 1 vers 13-17 (HSV):

 • “Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Here. Geen wijn en geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden, en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Here, hun God. En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Here een toegerust volk gereed te maken.”

Met name het 17de vers is nu voor ons van belang. Daar zegt Gabriël over Johannes: En hij zal voor Hem (d.i. de Here Jezus) uitgaan… om voor de Here een TOEGERUST volk gereed te maken”. Hier wordt het eigenlijke doel van Johannes’ komst en bediening ontsluierd. Het was nodig dat Johannes eerst kwam, opdat onze Heer een “toegerust” ofwel een gereedgemaakt volk zou vinden als Hij kwam. Toch, ondanks dat men weet van Johannes’ prediking aan de oever van de Jordaan, wordt maar zelden bij dit eigenlijke doel van zijn komst stilgestaan.

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen of (GRATIS) downloaden.

H. Siliakus[2]


[1] De ‘tijdsbedeling der genade’ = Het tijdperk van de Gemeente en van de Heilige Geest (van in totaal 2000 jaar), dat begon NA Christus’ (1ste) komst. (noot – AK)
[2] Uit: “De Tempelbode” van december 1984. Enigszins bewerkt door AK.

 

 

Wij wensen u GEZEGENDE Kerstdagen toe !!

Joh.3vers16

Geplaatst in Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus | Tags: , , , , | 1 reactie

De losse seksuele moraal: Een duivelse samenzwering in onze dagen

overspel

Wanneer wij zo om ons heen kijken[1] – mensen horen praten, meningen horen uiten, concepties (= denkbeelden, opvattingen) horen verdedigen, enzovoorts – zijn wij ervan overtuigd dat weinigen zich bewust zijn van deze duivelse werking(en) in de tijd van onze generatie. Deze samenzwering neemt dagelijks in kracht toe en is (als instelling – laten wij haar zo noemen) zeer subtiel in haar uitingen, maar tast echter toch al het goede, al het zinnige, al het zegenrijke aan. Daarom hebben wij hier alweer een overtuigend bewijs, dat wij inderdaad al leven in “de laatste dagen” en dat de “eindtijd” niet zo veraf meer is. Wat moeten wij onder dit laatste verstaan? Dit, dat het einde van deze wereld, van deze beschaving, van deze cultuur, van deze generatie van mensen, zoals wij die vandaag de dag kennen, weldra in zicht komt!
Over de hele wereld heeft een ontwrichting plaats op alle vlakken van het leven. Niet alleen maatschappelijk, maar zeer zeker ook op geestelijk gebied. De toestand in heel de wereld is hoogst ernstig. En satan, de “auctor intellectualis” (= Latijns voor: de “geestelijke vader, bedenker”) achter de schermen, heeft zijn uiterst scherpe giftige pijlen gericht op alles en allen.
Satans hoogst geraffineerde samenzwering en aanval omvat:

 1. Het publiek over het algemeen (“the man on the street”) te beïnvloeden door middel van artikelen in dagbladen, tijdschriften en allerhande periodieken (denk o.a. aan: pornolectuur en dergelijke schandelijke blaadjes), TV programma’s (en inmiddels ook alweer jarenlang via het internet – AK), en via zogenaamde opvoedkundige lezingen en beschouwingen over de emancipatie van het “zwakke” (?) geslacht, enzovoorts;
 2. Studerende jongeren de zogeheten “nieuwe (seksuele) moraal” zo uit te leggen en zo te doen “zien”, dat zij bewogen kunnen worden en kunnen worden gebracht (beter gezegd: worden verleid!) tot keuze en beslissing voor “moderne alternatieven” voor (man en vrouw) samenleving in huwelijksverband. Homoseksualiteit, groepshuwelijken (denk o.a. aan: polygamie of veelwijverij[2]), buitenechtelijke seks, vrouwen die met vrouwen naar bed gaan, communes, om maar enkele te noemen…, het wordt tegenwoordig van de daken gepredikt!

Zelfs (steeds meer) predikers van het Evangelie steken hun mening niet meer onder stoelen of banken, maar verkondigen aan een ieder die het horen wil dat naar hun bevinding “het (man-vrouw) huwelijk met een papiertje” zijn langste tijd heeft gehad; dat deze instelling reeds lang is achterhaald en (vooral) nog goed genoeg was voor onze grootouders. Met alle beschikbare middelen wordt tegenwoordig getracht de geest van onze jongeren (zelfs van hen, die nauwelijks de 16-jarige leeftijd hebben bereikt!) te vergiftigen. Jongstleden nog (nogmaals: reeds geschreven rond 1975) hoorden wij van een dergelijk geval, dat plaats had met toestemming van de schoolleiding op één van de scholen in Den Haag (waar de schrijver van dit artikel toen woonde – AK). Eén en ander werd tot een voorgeschreven lesuur gerekend, waar overigens de vaste leerkrachten niets mee te maken hadden. Daar werden vragen gesteld, voorstellen gedaan door “outsiders” met betrekking tot gezinsverhoudingen, het recht van alleen wonen (zogenaamde jeugdzelfstandigheid), seksuele omgang, en dergelijke… De betrokken ouders worden er niet eens meer in gekend en worden er zodoende geheel buiten gehouden. Wij weten nu aan wie wij onze kinderen toevertrouwen! Opgepast dus!

Tegenwoordig is het de gewoonte dat zowel mannen als vrouwen de nodige, ja zelfs vereiste afwisseling verlangen en kennen in hun seksuele relaties, net zo goed als in alle andere verhoudingen. Intieme relaties die zich beperken tot één en dezelfde persoon worden belachelijk gemaakt,… zijn “out of fashion” (= “uit de mode”). Voorstanders van dit alles spreken zo graag van “de nieuwe (seksuele) moraal”, die zij ook met alle kracht propageren. In feite moeten wij spreken van “immoraliteit” in de ware zin van het woord.
De huidige wereld vraagt om zogenaamde “vlotte” tieners (jonge meisjes), die de grootst mogelijke (seksuele) “tolerantie” huldigen en jongelui die… òf kennis zoeken òf die reeds hebben van “Abraham en de mosterd”[3]. Op zulke jongeren is onze maatschappij gesteld en belust. Het begin (van seksuele handelingen) wordt in de regel gauw genoeg gekend, met alle geneugten (?) en vreugden, maar wáár is het einde, en hoe is deze in de meeste gevallen?

Onderscheiding der geesten

De apostel Paulus, schrijvend onder de sanctie van de Heilige Geest, gaf ons in zijn brief aan de Efeziërs een opmerkelijke beschrijving van het natuurlijke, heidense leven, wat neerkomt op: wandelen…overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van ‘de aanvoerder van de macht in de lucht’ (= de duivel / satan), van de geest die NU werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid (zie Ef. 2:2, HSV).

 • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen (of downloaden).

CJH Theys[4]
Enigszins bewerkt door A. Klein

******************************************

[1] Reeds geschreven rond 1975. (noot AK)
[2] Zie eventueel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygamie en/of https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygynie (= veelwijverij). (noot AK)
[3] Volgens het spreekwoord: ‘Hij weet waar Abram de mosterd haalt’ = Hij is op de hoogte, weet er alles van. (noot AK)
[4] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in De antichrist(elijke tijd), Gehoorzaamheid aan God, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst | Tags: , , , , , , | 1 reactie