GRATIS Bijbelstudie (12): Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?

Een artikel van A. Klein

Voorwoord:

Het valt mij zwaar om aan onderstaande studie te beginnen, vanwege de wetenschap dat de inhoud voor velen een brug te ver zal zijn. Als christenen eenmaal een visie op een bepaald onderwerp hebben, is het heel moeilijk om ze ervan te overtuigen dat het – op grond van de Bijbel – niet klopt. (Hoewel het op zich natuurlijk goed is om standvastig te zijn, om niet – zoals staat in Efeze 4 vers 14 – bij elke “wind van leer” heen en weer geslingerd te worden, ofwel van mening of visie te veranderen.)
Als je er, zoals ik, van overtuigd bent dat een bepaalde visie – op grond van de Bijbel – niet klopt, moet je er dan “voor de lieve vrede” over zwijgen, of moet je proberen het (zo duidelijk mogelijk) uit te leggen in de hoop dat mensen er biddend over na zullen gaan denken?
Ik ga voor de 2de optie en hoop zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe ik – en met mij vele anderen – één en ander zien, al is het moeilijk om te bepalen wat voor een ander duidelijk is. En, al wordt het nog zo duidelijk mogelijk uiteengezet, voor iemand die willens en wetens weigert het biddend te lezen en/of te bestuderen zal het nooit duidelijk worden. Toch wil ik een poging wagen, in de hoop dat de Here, zowel u, alsook mij, wijsheid zal geven door inzicht en leiding van Zijn Heilige Geest.

HET Bijbelvers dat de “OPNAME” zou bewijzen

Voor velen is 1 Thessalonicensen 4 vers 15-17 het vers, het bewijs zo u wilt, voor een OPNAME. En met OPNAME wordt dan bedoeld:

 1. Een opname in de hemel
 2. voordat de Grote Verdrukking op aarde plaats zal vinden.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij hieronder het Bijbelvers (in de Statenvertaling):
“Want dat zeggen wij u door het Woord van de Here, dat WIJ, die levend overblijven zullen tot de toekomst van de Here, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel (d.i. een aartsengel), en met DE BAZUIN GODS nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna WIJ, die levend overgebleven zijn, zullen tesamen met hen (dat zijn: de uit de dood opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, DE HERE TEGEMOET, in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” (1 Thess. 4:15-17)

1.

Als 1ste punt van discussie wil ik opmerken dat het m.i. onmogelijk is om, aan de hand van bovenstaand Bijbelvers, te zeggen dat het hier om een gebeuren VOOR de Grote Verdrukking gaat.
Er zijn meer Bijbelteksten die over hetzelfde gebeuren lijken te gaan en die m.i. pleiten voor een gebeuren NA de Grote Verdrukking. Om te beginnen vermelden wij Matthéüs 24 vers 29-31:
“En terstond NA de verdrukking (de Grote Verdrukking[1]) van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten van de aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien (dus is dit de zichtbare Wederkomst), komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met EEN BAZUIN VAN GROOT GELUID, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen (de ‘levend overgeblevenen’ en de ‘uit de dood opgestane rechtvaardigen’ uit 1 Thess. 4:15-17) uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve”.
Er zitten diverse overeenkomsten in de tekst van 1 Thessalonicensen 4:15-17 en Matthéüs 24:29-31, maar ook een groot verschil: in Matthéüs 24:29 staat duidelijk vermeld dat het gebeuren plaats zal vinden NA de (Grote) Verdrukking. Ook 1 Korinthe 15 vers 51-52 is een Bijbeltekst die over hetzelfde gebeuren lijkt te gaan en die m.i. pleit voor een gebeuren NA de Grote Verdrukking.
“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: WIJ zullen wel niet allen ontslapen, maar WIJ zullen allen veranderd worden; in een punt des tijds, in een ogenblik, met DE LAATSTE BAZUIN; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en WIJ (degenen die levend overgebleven zijn uit, en dus NA afloop van, de Grote Verdrukking – zie 1 Thess. 4:15-17 en Matth. 24:29-31) zullen veranderd worden”. (1 Kor. 15:51-52)
Ook zou ik nog in willen gaan op de bazuin uit 1 Korinthe 15 vers 51-52. Er staat duidelijk: de LAATSTE bazuin!
Met de bazuin, die in de diverse teksten hierboven vermeld wordt, wordt m.i. één en dezelfde gebeurtenis bedoeld, namelijk de 7de en dus laatste bazuin van Openbaring 11:15.

 • Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1]Want dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige (verdrukking) niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal” (Matth. 24:21).

.

*************************

Inhoudsopgave:

 • Voorwoord
 • HET Bijbelvers dat de “OPNAME” zou bewijzen.
 • Als er geen “OPNAME” is, moeten we dan door de Grote Verdrukking?
 • De verschillende tijdsperioden met betrekking tot de Grote Verdrukking (in schema).
 • In het kort: de onderwijzing aangaande de zgn. “WEGNAME”.
 • Korte samenvatting
 • Bijlage 1, n.a.v. een VRAAG:
 1. Zijn er nog mensen die tot geloof (kunnen) komen tijdens de Grote Verdrukking?
 2. Komen er nog christenen levend uit de Grote Verdrukking?

 

 

Geplaatst in Artikel van A Klein, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 11 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 11

De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van de grote verdrukking (vervolg)

hand-666

De 7de bazuin (vervolg) 

.

Israël (de Joden / van het ‘huis van Juda’ [4]) ten tijde van de grote verdrukking.
Gods 2 getuigen.

Openbaring 11 vers 3-4, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan.”
Wie zijn deze “2 getuigen” en waar treden zij op?
Mijns inziens worden zij genoemd in Maleachi 4:4-6 [5]; namelijk Mozes en Elia. Zij zijn, samen met Henoch, de 3 van de aarde gekochte personen uit het Oude Verbond, die LEVEND zijn opgetrokken tot God en Zijn troon:

 • Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” (Genesis 5:24)
 • “Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.” (2 Koningen 2:11)
 • “Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEERE, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de HEERE. En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor. En niemand weet waar zijn graf is, tot op deze dag.” (Deuteronomium 34:5-6)

Mozes was weliswaar eerst gestorven (zie Deut. 34:5), maar hij werd mijns inziens ook – net als Lazarus [6] – weer opgewekt uit het graf (en opgetrokken tot God en Zijn troon – zie Deut. 34:6).
De opstanding van Mozes is dus zeker geen opstanding in de rangorde als die van Jezus, maar als Lazarus, die weer opstond in zijn sterfelijk lichaam, want pas aan het eind van de grote verdrukking zal Mozes waarlijk sterven.
Mozes en Elia worden in vers 4 (van Openbaring 11) “de 2 olijfbomen” genoemd, “die voor de God van de aarde staan”. Dit is een heenwijzing naar Zacharia 4:3 en 14:

 • “met 2 olijfbomen ernaast, één aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant ervan.”
 • “Daarop zei Hij: Dat zijn de 2 gezalfden (letterlijk: zonen van de olie [= beeld van Gods Geest]), die bij de Heere van heel de aarde staan.”

Deze “2 OLIJFbomen” (dus: oliehoudende bomen) vormen typebeelden van Jezus Messias en Hogepriester, de beide functies van de verrezen Heiland in de hemelen ten aanzien van Zijn Gemeente op aarde; Hij Die ook de Doper is met de Heilige Geest. [7] Daarvandaan dat die “OLIJFbomen” in het typerende beeld (van Zacharia 4:3) aan weerszijden staan van het OLIEkruikje (beeld van Gods Geest).
In Zacharia’s tijd werden deze beide functies van Gods Zoon op aarde vertegenwoordigd door “Zerubbabel, landvoogd van Juda”, en “Jozua, de hogepriester”. [8]
In de tijd van de grote verdrukking zullen deze beide functies van Gods Zoon op aarde worden vertegenwoordigd door Mozes, de grote leider van Gods volk, en Elia, de prins der profeten. Het Lam (= de Here Jezus Christus) zal dan Zijn Goddelijke heerschappij over Israël voeren door middel van Zijn “2 getuigen”: Mozes als de zichtbare en aardse regent van de dan nog onzichtbare Koning Jezus, en Elia als de geestelijke vertegenwoordiger van de dan nog onzichtbare Hogepriester.

.

Openbaring 11 vers 5-6, “En als iemand hun (= de 2 getuigen) schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.”
Ook aan de tekenen, die zij zullen doen (volgens Openbaring 11:5-6), worden deze beide dienstknechten van God getypeerd.
Elia:
“…vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden (= de antichristelijke menigte)…(volgens Openbaring 11:5a).

 • “En hij stuurde een hoofdman over 50 naar hem (= Elia) toe met zijn vijftigtal. Toen deze naar hem toe klom – want zie, Elia zat op de top van een berg – sprak hij tot hem: Man Gods, de koning heeft gesproken: Kom naar beneden! Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over 50: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde hem en zijn vijftigtal. En hij stuurde opnieuw een andere hoofdman over vijftig naar hem toe met zijn vijftigtal. Deze nam het woord en sprak tot hem: Man Gods, dit zegt de koning: Kom snel naar beneden! Maar Elia antwoordde en sprak tot hen: Als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal verteren. Toen kwam het vuur van God uit de hemel neer en verteerde hem en zijn vijftigtal. (2 Koningen 1:9-12)

“…macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen…” (volgens Openbaring 11:6a).

 • “En Elia… zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! (1 Koningen 17:1)

Mozes:
“…macht over de wateren om die in bloed te veranderen…” (volgens Openbaring 11:6b).

 • “Toen zei de HEERE tegen Mozes: Het hart van de farao is onvermurwbaar. Hij weigert het volk te laten gaan. Ga in de ochtend naar de farao, zie, hij zal naar het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om hem te ontmoeten, en de staf die veranderd is geweest in een slang, moet u in uw hand nemen. U moet dan tegen hem zeggen: De HEERE, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. Zo zegt de HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken.” (Exodus 7:14-18 [9]de 1ste plaag te Egypte).

“…de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen…” (volgens Openbaring 11:6c).

 • Lees, vanwege de lengte, s.v.p. zelf Exodus, hoofdstuk 8 t/m 11, over de 2de t/m 10de plaag te Egypte.

Sommigen denken aan Henoch en Elia, omdat de apocrieven [10] hen vermelden als Gods getuigen in de laatste dagen in het land van de Israëli’s (Palestina). Maar Mozes is aannemelijker boven Henoch, omdat Mozes een Israëliet was en Henoch niet. Bovendien verwijzen de tekenen die zij zullen doen meer naar MOZES en ELIA.
Dit zullen zij dan 3½ jaar doen, gedurende de tijd van de grote verdrukking, om “het hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen” (zie Maleachi 4:6 [11]); dus om hen weer gehoorzaam te maken aan de God van Israël, en om hun ogen te openen voor Jezus Christus, de Messias (= Gezalfde [12]) óók van Israël.
In de Naam van Jezus Christus, de Here, zullen deze “2 getuigen” “de vervallen hut van David” weer oprichten (zie Amos 9:11 [13]); een profetie die in het Nieuwe Testament, in Handelingen 15:16, herhaald wordt:

 • “Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten.”

En Paulus zegt dat dit zal geschieden als “de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan” (zie Romeinen 11:25-29 [14]), dus als de genadetijd voor de heidenen zal zijn afgesloten. Dan begint voor het volk der Joden (van het ‘huis van Juda’ [15]), tevens het volk van Daniël, de laatste 3½ jaar van de laatste (jaar)week” van de “70 weken”, die bestemd zijn voor het volk van Daniël om hun “overtreding te beëindigen”:

 • “Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang (= 7 jaar). Vers 27) Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer (SV: het spijsoffer) doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.” (Daniël 9:24-27 [16])

De eerste 3½ jaar van deze laatste (jaar)week” moeten wij zoeken in de 3½ jaar van Jezus’ openbare bediening, die dan afgesloten wordt door Zijn kruisoffer (zie Daniël 9:26-27, hierboven vermeld):

 • “Halverwege de week zal Hij (= Jezus Christus) slachtoffer en graanoffer (SV: het spijsoffer, beeld van de geestelijke spijze) doen ophouden”; namelijk door Zijn “eens en voor altijd volbrachte offer” [17] op Golgotha:
 • “Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. [18] En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.” (Hebreeën 10:8-14)

Gods “2 getuigen” zullen hun werk in de Naam des Heren doen voor het aangezicht van hun vijanden, de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers). Deze zullen hun echter NIETS aan kunnen doen, waardoor de antichrist en de zijnen verbitterde vijanden van Israël zullen worden.

.

Openbaring 11 vers 7-10, “En wanneer zij (de 2 getuigen Gods) hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.”
Maar… aan het eind van de grote verdrukking, vlak vóór de Wederkomst van de Messias-Koning, Jezus, zal hun getuigenis eindigen en tegelijk zal de kracht van Gods Geest, de Heilige Geest, in hun leven (en door hen heen werkend) ophouden. Nu mag/kan de antichrist toeslaan en zullen zij, door de antichristelijke mensen, worden gedood; en hun lichamen zullen 3½ dag op een straat in Jeruzalem blijven liggen.
Typerend is het dat Jeruzalem hier “SODOM (= slecht) en EGYPTE (= werelds) wordt genoemd. Uit deze zinsnede weten wij ook dat deze “2 getuigen” in Palestina / Israël onder de JODEN hun Goddelijk werk zullen doen (dus onder de afstammelingen van het ‘huis van Juda’ [19], die tevens de voornaamste, ofwel meest voorkomende, bewoners van het huidige land Israël zijn – AK).
Deze beide mannen Gods zullen tijdens hun 3½ jarige bediening tot ergernis zijn voor héél de antichristelijke wereld en de blijdschap van die antichristelijke wereld bij hun dood zal geen grenzen kennen; zij zullen elkaar geschenken geven als zij deze beide “profeten” (de 2 getuigen Gods) via hun televisieschermen (of inmiddels via het mobiele internet) dood zullen zien liggen op een straat in Jeruzalem.
Het beest, de antichrist, doet Israël dan de oorlog aan. Wij lezen over de toebereidingen hiervan in Openbaring 16.13-16:

 • “En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn (geestelijke) kleren acht geeft, zodat hij (geestelijk gezien) niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.”

Hier roept de antichrist héél de antichristelijke wereld samen om nu het, in zijn ogen, irritante Israël van de wereldkaart weg te vagen. De antichrist zal zijn antichristelijke legers verzamelen in de plaats ARMAGEDDON.

.

Openbaring 11 vers 11-12, “En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.”
Maar… vóór deze algemene aanval van de antichristelijke wereld plaats zal kunnen hebben heeft God Zijn beide getrouwe profeten weer levend gemaakt en ten hemel opgetrokken voor de ogen van hun vijanden.

Openbaring 11 vers 13, “En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in (SV: is gevallen). En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.”
Een enorme aardbeving begeleidt dit gebeuren. Van de stad Jeruzalem wordt 1/10de deel getroffen, waardoor 7000 inwoners worden gedood. Hierna zoeken de overigen, in hun grote vrees, de God des hemels en verheerlijk en Hem. Dit is alleen mogelijk in DIT deel van de wereld (= Palestina / Israël), omdat nergens anders bekering meer plaats kan/zal hebben.
(Toegevoegd uit de studie van Openbaring 11 van CJH Theys): Mensen, duizenden mensen. In de oude Statenvertaling staat: “7000 namen van mensen”,… Draai dit eens om: “7000 mensen van naam”. Dat is, in volmaakt profetisch licht, de schijnbaar voor het zeggen hebbende mensheid, die ten onder gaat!

Openbaring 11 vers 14, “Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.”
Hier wordt ons duidelijk dat dit gebeuren in Israël – het 6de bazuinoordeel (= de antichristelijke wereldoorlog) – het 2de aangekondigde “wee” uit Openbaring 9:12 besluit (= beëindigd): “Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.”
Het 3de “wee”, het 7de en laatste bazuinoordeel, zal spoedig hierop volgen.

.

Het 7de bazuinoordeel: De komst van Christus, als Koning, aangekondigd

Openbaring 11 vers 15-18, “En de zevende Engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn (SV: als Koning heersen) in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt [20], omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen (SV: te verderven) die de aarde vernietigden (SV: verdierven).”
Hier wordt de grote blijdschap in de hemel weergegeven, de opgewondenheid die daar dan heerst, omdat NU de tijd is aangebroken van “de opstanding van de rechtvaardigen” (zie Lukas 14:14 [21]), de Wederkomst van Christus (als Koning) en van de oprichting van Zijn 1000-jarig Vrederijk. [22] De 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van het gehele volk van God, aanbidden dan de Here God Almachtig.
Wat stelt de toorn van de goddelozen voor bij de Almacht van God? God lacht om deze toornigheid en bespot hun gedoe:

 • “Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.” (Psalm 2:1-5)

NU is de tijd gekomen om Zijn getrouwen te belonen (zie Openbaring 22:12), en om geheel de antichristelijke wereld te verderven bij Zijn wederkomst (Openbaring 19:20-21):

 • “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openb. 22:12)
 • “En het beest (de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (= alle dan nog op aarde zijnde antichristelijke / goddeloze mensen) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.” (Openb. 19:20-21)

.

Openbaring 11 vers 19, “En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel.[23] En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.”
Bij het einde van deze laatste (7de) bazuin komt de Here Jezus Christus op aarde terug:

 • “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij (= de, in de ‘woestijn’, bewaarde Bruidsgemeente) zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.” (1 Korinthe 15:51-52)
 • “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die (op aarde) overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thessalonicenzen 4:16-17)

Wij weten, dat in dit laatste bazuinoordeel de 7 fiool- of schaaloordelen besloten liggen:

 • “En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.” (Openbaring 15:1)

Tegelijkertijd met de Wederkomst van Jezus Christus zullen “bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel” plaatsvinden; oordelen van God èn natuurrampen – die vervat zijn in die laatste 7 fiool- of schaalOORDELEN [24] over de antichristelijke wereld – die zullen eindigen in de TOTALE VERNIETIGING van de antichristelijke wereld, bij de slag van ARMAGEDDON en de Wederkomst van de Here als KONING en RECHTER.

.

EINDE van hoofdstuk 11

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 11 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [25]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Ter verduidelijking het volgende:
Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “huis van Israël” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän / Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän / Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de “verharding” is gekomen (zie Romeinen 11:25).
Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van geheel Kanaän/Palestina en van de stad Jeruzalem (zie Genesis 15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt. (noot AK)
[5] Maleachi 4:4-6, “Denk aan… Mozes, Mijn dienaar… op Horeb voor heel Israël… Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders…”
[6] Johannes 12:9+17, “Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de doden opgewekt had.” … “De menigte dan die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan.”
(Vergelijk ook nog Judas 1:9): “Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!”
[7] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys en/of de studie De werkingen van de Geest in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Haggaï 1:14, “En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel… landvoogd van Juda, en de geest van Jozua… de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de HEERE van de legermachten, hun God, te doen.”
[9] Exodus 7:14-18, “Toen zei de HEERE tegen Mozes: Het hart van de farao is onvermurwbaar. Hij weigert het volk te laten gaan. Ga in de ochtend naar de farao, zie, hij zal naar het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om hem te ontmoeten, en de staf die veranderd is geweest in een slang, moet u in uw hand nemen. U moet dan tegen hem zeggen: De HEERE, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. Zo zegt de HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken.”
[10] Apocrieven = Bestaande buitenbijbelse geschriften die vaak op naam van bijbelse personen zijn gezet en over soortgelijke godsdienstige onderwerpen gaan, maar niet tot de lijst van gezaghebbende heilige geschriften behoren die samen (de Canon van de) Bijbel vormen. (noot AK)
[11] Maleachi 4:6, “Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.”
[12] Het is belangrijk om te weten dat zowel Christus als Messias dezelfde betekenis hebben, namelijk Gezalfde. Christus is de vertaling uit het Grieks en Messias uit het Hebreeuws. (noot AK)
[13] Amos 9:11, “Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;”
[14] Romeinen 11:25-29, “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan (SV: zal zijn ingegaan). En zo zal heel Israël (dus: zowel gelovigen uit het ‘huis van Juda’, als uit het ‘huis van Israël’, dus uit alle 12 stammen Israëls) zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob (de [aards]vader van de 12 zonen van deze 12 stammen). En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.”
[15] Zie noot 4.
[16] Voor meer UITLEG over Daniël 9:27 zie BIJLAGE 1, op blz. 14-16 en/of onze ‘vers voor vers’ studie Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken”, van CJH Theys.
[17] Zie eventueel ons artikel Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’ van CJH Theys. (noot AK)
[18] Dit “eens en voor altijd” offer van Jezus Christus zal dus NIET herhaald of vervangen worden door nieuwe (beesten-)offers tijdens het 1000-jarig Rijk van Christus, zoals sommigen abusievelijk onderwijzen. Er zullen ook geen ongelovigen tot bekering komen tijdens dit 1000-jarig VREDErijk, daar er GEEN ongelovigen binnen kunnen/zullen komen. Alle ongelovigen/goddelozen zijn bij de Wederkomst van de Here Jezus Christus namelijk gedood. Lees o.a. Openbaring 19:11-21. (noot AK)
[19] Zie noot 4.
[20] Zie onze eventueel studie Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL(met vers voor vers uitleg) van CJH Theys. (noot AK)
[21] Lukas 14:14, “En u zult zalig zijn… Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.”
[22] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[23] Zie eventueel onze studie Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”, van E. van den Worm. (noot AK)
[24] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van Openbaring 15: De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God en/of Openbaring 16: De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten ! van CJH Theys. (noot AK)
[25] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bijbelstudies, per schrijver, op alfabetische volgorde, met rechtstreekse link. Bijgewerkt tot nov. 2019

.

GRATIS Bijbelstudies

Zie eventueel ook nog onze website www.eindtijdbode.nl,
die eerdaags vernieuwd online komt, tevens in een mobiele versie.

Bijgewerkt tot november 2019

Studies van E. van den Worm:

 1. De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd.
 2. De 7 donderslagen van Openbaring 10:3.
 3. De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus.
 4. De 7 Geesten van God en van het Lam van God (n.a.v. het Bijbelboek de Openbaring van Johannes, vers 4:5 en 5:6).
 5. De 10 vervulde (volmaakte) geboden (voor het Koninkrijk der hemelen, op aarde, de Gemeente van de Here Jezus Christus).
 6. De 10 zaligsprekingen (volgens Matth. 5:1-12 en Openb. 19:9).
 7. De Bergrede van onze Here Jezus Christus (De grondwet van het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente van de Here Jezus Christus).
 8. De dag van JaHWeH / De dag des Heren (en de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende deze “dag”).
 9. De eindtijd-profetieën van de profeet ZACHARIA (“Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” – Matth. 4:17b).
  NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.
 10. De grote reis van Gods Gemeente/Kerk in de eindtijd (van verval en geestelijke slaap naar de overwinning over de zondemacht en haar uiteindelijke, eeuwige, goddelijke heerlijkheid – in en door de Heilige Geest – op grond van het gestorte Bloed van Gods Lam).
 11. De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd.
 12. De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht.
 13. De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe).
 14. De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente/Kerk van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente/Kerk.
 15. De valse staatskerk van de laatste dagen (een overkoepelende instelling van ‘Christelijke’ kerken in de eindtijd) – De grote hoer van Openbaring 17.
 16. De visioenen van ZACHARIA (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente).
 17. De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd.
 18. De werkingen van de Geest in de eindtijd.
 19. Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft.
 20. Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde (namelijk: de grote ‘Spade Regen’ uitgieting van de Heilige Geest, in grote kracht, in deze laatste dagen).
 21. Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader.
 22. Gij, volk van Israël, ontwaak ! (Een profetische Bijbelstudie met betrekking tot het politieke herstel en de complete terugkeer van het gehele Israël naar Kanaän).
 23. God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden.
 24. Heiligmaking.
 25. Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk, in de eindtijd.
 26. Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus.
 27. Jezus onze Leidsman, Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmaker.
 28. JOHANNES – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God.
  NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.
 29. LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen).
  NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.
 30. Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn” (n.a.v. Matth. 5:13-16).
 31. OPENBARINGHet geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen (de inmiddels 10 gereed zijnde hoofdstukken).
  NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.
 32. Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus
 33. Wat de Schrift zegt over onze almachtige God (over de grootheid en heerlijkheid van God)
 34. Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben.

.

Studies van CJH Theys:

 1. Arendsvleugelen (over Gods kracht, werkende in Zijn heiligen hier op aarde).
 2. Christus in de Tabernakel (uitgebreide uitleg over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten). [1]
 3. DANIËL (alle 12 aparte hoofdstukken).
  NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.
 4. De Gever en Zijn Gaven (over ‘de doop met de Heilige Geest’ en over ‘de Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest’)
 5. De natuurlijke mens en de Heilige Geest.
 6. De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39) – De Russische opmars.
 7. De symboliek van de Bijbelse getallen. [2]
 8. De verborgen ONgerechtigheid – De valse arbeiders in een Gemeentelijke bediening.
 9. Gemeentelijke tucht.
 10. Leer Bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil).
 11. Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen aan het einde van de huidige tijdsbedeling.
 12. OPENBARINGDie IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL.
  NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.
 13. Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan).

.

Studies van H. Siliakus:

 1. Crises van de eindtijd (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël).
 2. Dingen die (met) haast geschieden moeten.
 3. Drie grote toekomstige scheidingen.
 4. Het boek ESTHER – Over de mannelijke zoon.
 5. Het boek HOOGLIEDBeschouwingen over de innige band tussen Bruid en Bruidegom.
  NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.
 6. Het boek JESAJA beknopte verklaring.
  NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.
 7. Het boek JOB – Over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente.
 8. Het boek JOËL (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval).
 9. Het boek RUTH in profetisch licht.
 10. Het boek OPENBARING (een systematische verklaring van dit Bijbelboek).

.

Artikelen van A. Klein:

 1. ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen.
 2. De Wederkomst van Christus nader bekeken.
 3. Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’.
 4. Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?
 5. Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?
 6. Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?

.

Artikelen van diverse schrijvers:

 1. Het ‘Onze Vader.
  NOOT: met ‘vers voor vers’ UITLEG.

.

.

KLIK HIER voor onze lijst met (korte) BLOG-studies.

________________________________________________

[1] Van deze studie hopen wij (in delen) vanaf eind 2020 een versie in meer hedendaags Nederlands te realiseren.
[2] Een gescande Bijbelstudie die – helaas – nog met een ouderwetse typemachine is uitgetypt!

 

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Artikelen van A Klein, Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Studie van E van den Worm, Studie van H Siliakus, Uitleg over het boek Daniël, Uitleg over het boek Openbaring, Uitleg over het boek Zacharia, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Korte artikelen / studies, in alfabetische volgorde, met rechtstreekse link. Bijgewerkt tot nov. 2019

bijbelstudies_eindtijdbode

 1. Als hemelvlammen de aarde raken
 2. Bekeert u van uw boze werken “Jezus zei: Ga heen en zondig niet meer!
 3. Bevrijd van de tegenwoordige, slechte eeuw
 4. Bijbelboeken met ‘vers voor vers’ UITLEG
 5. De 2 beesten: de antichrist en de valse profeet
 6. De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente
 7. De Christus van alle eeuwen (n.a.v. Jesaja 9:5)
 8. De Gever en Zijn Gaven (alle 12 losse delen).
 9. De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij
 10. De helm der zaligheid
 11. De herleving van Jakob (ofwel: van Israël)
 12. De keuze van de Bruidsgemeente
 13. De Koning wil ingaan
 14. De losse seksuele moraal: Een duivelse samenzwering in onze dagen
 15. De middernachtelijke genezingsdienst
 16. De nodige 6 handelingen, die een in zonde verdwaalde christen moet maken tot herstel in Christus
 17. De Opperzaalgemeente (volgens Handelingen 1:13-14)
 18. De schaduw van de antichrist op het wereldtoneel…
 19. De slaap des oordeels
 20. De ‘Spade Regen opwekking’ (= de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)
 21. De Stem des Heren – God spreekt ook NU nog
 22. De tijd is kort (het is 5 voor 12 op de geestelijke klok)
 23. De toekomstige economische ineenstorting
 24. De vliegende boekrol (volgens Zacharia 5:1-4)
 25. De vrouw in de efa (n.a.v. Zacharia 5:5-11)
 26. De ware betekenis van het brandoffer
 27. De werken Gods geopenbaard
 28. Drie dagen bij Jezus
 29. Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten
 30. Een leven van OVERWINNING
 31. Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’
 32. Een nieuwe koning
 33. Een overdenking bij Pasen: De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente
 34. Een overdenking bij Pasen: Drie dagen bij Jezus
 35. Een toegerust volk
 36. Eindtijdscenario (in fasen)
 37. Evenwichtig geloofsleven
 38. GEHOORZAAMHEID is nog steeds de sleutel
 39. Geprofeteerde vernieuwing van het geloof
 40. Gezegende Bijbelstudie-video’s: UITLEG over de Tabernakel (in geestelijke zin)
  (+ extra info)
 41. God spreekt ook NU nog
 42. Gods Evangelie, een kracht tot oplossing van alle problemen
 43. Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?
 44. Groeien tot volmaaktheid (door onze rust in en volle overgave aan Christus)
 45. Grote (geloofs)afval begint met hele ‘kleine’ zonden
 46. Het berispen (of terechtwijzen) van de wijzen
 47. Het feest van de genadetijd
 48. Het gebed van de Man in de diepte (n.a.v. Zacharia 1:8)
 49. Het getuigenis van de opstanding
 50. Het hart van een bruiloftskind
 51. Het kruis, de enige bron van genade en kracht
 52. Het paslood-oordeel
 53. Het teruggevonden Boek (het Wetboek des Heren, uit 2 Kronieken 34:14)
 54. Het vuur van de smeden (n.a.v. Zacharia 1:18-21)
 55. Het ware Evangelie en het valse
 56. Het zijn de laatste dagen – Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten
 57. Hoe verder NA Pinksteren ?
 58. Ik zal wachten – Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente
 59. Integratie of… desintegratie?
 60. Is Gods Geest verkort ? (n.a.v. Micha 2:7)
 61. Kennismaking
 62. Kerstboodschap: De Christus van alle eeuwen
 63. Kerstoverdenking: Een toegerust volk
 64. Kom, laten wij aanbidden die Koning
 65. Laten wij niet afdwalen van Gods normen en waarden!
 66. Leren luisteren zoals leerlingen doen
 67. Licht of duisternis (n.a.v. Amos 5)
 68. Lijden met Jezus – Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?
 69. Lijst met Bijbelstudies (via WEBSITE)
 70. Lijst met Engelstalige Bijbelstudies (via WEBSITE)
 71. Lijst met korte Bijbelstudies (via BLOG)
 72. Lijst met korte Engelstalige Bijbelstudies (via BLOG)
 73. Mede opgewekt – een eis voor deze tijd
 74. Moeten wij op ‘de tekenen der tijden’ letten ?
 75. Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente
 76. Naïn – lieflijke plaats (n.a.v. Lukas 7:11-17)
 77. Namaak of echt?
 78. ONbesneden oren
 79. Onder welke macht ?
 80. Opstandingsleven in Christus
 81. Paulus’ positieve OPENBARING: Waarnaar dient de Gemeente van de Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?
 82. Persoonlijk
 83. Pinksteren en spreken in tongen. Kan dat nog?
 84. Pinksteren: Het feest van de genadetijd
 85. Pinksteren, wat nu !?
 86. Tot welke Gemeente behoren wij? (N.a.v. Openbaring 2 en 3)
 87. Twee verschillende stromen
 88. Van Golgotha naar de Opperkamer
 89. Vier wagens met paarden (een visioen uit Zacharia 6:1-8)
 90. Vijanden, die tegenover ons staan
 91. Volmaaktheid ‘in Christus’
 92. Voorbereidingen voor Zijn komst
 93. Waarnaar dient de Gemeente vd Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?
 94. Ware aanbidding (Kom, laten wij aanbidden die Koning)
 95. Wederkomst Jezus Christus
 96. Wie zal de berg des Heren (kunnen) beklimmen?
 97. Zie Hij, Jezus, komt !
 98. ‘Zien’ en ‘niet zien’

************************

KLIK HIER voor onze lijst met GRATIS (en vaak meer uitgebreide) Website-studies.

Geplaatst in Artikelen van A Klein, Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van CJH Theys, Studie van E van den Worm, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

Openbaring 11 vers 1, 2 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 11

De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van de grote verdrukking

hand-666

De 7de bazuin: De komst van Christus, als Koning, aangekondigd

.

De Gemeente ten tijde van de grote verdrukking

Openbaring 11 vers 1-2, “En mij werd een meetlat (SV: een rietstok) gegeven, die op een staf leek (SV: een roede gelijk). En de Engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof [4] van de tempel erbuiten (SV: laat het voorhof uit, dat van buiten de tempel is) en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).” [5]
Hier wordt de Gemeente, waarvan het uitnemendste deel – de “mannelijke zoon” of de “144.000” (zie Openbaring 7:1-8, 12:5 + 14:1-5 [6]) vóór het aanbreken van de grote verdrukking – reeds is “weggerukt naar God en naar Zijn troon” (zie Openbaring 12:5 [7]), onderscheiden in:

 • het Heiligdom (“de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden”) en
 • het voorhof, dat van buiten de tempel is”.

(Het Allerheiligdom, het uitnemendste deel, wordt uiteraard hier niet meer genoemd). [8]
Dit laatstgenoemde deel van Gods Gemeente (het voorhof-gedeelte) wordt “de heidenen” (= de antichristelijke mensen) gegeven om te vertrappen, 42 maanden lang. Deze 42 maanden, een periode van 3½ jaar, is de tijd van de grote verdrukking (namelijk de 2de helft van de laatste jaarweek uit Daniël 9 vers 27):

 • “Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer (SV: spijsoffer) [9] doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.”

Deze “voorhof-christenen” zullen hun getuigenis gedurende de grote verdrukking moeten bekopen met hun eigen martelaarsbloed. Zij zullen tijdens de grote verdrukking niets kunnen “kopen of verkopen”, omdat zij (als het goed is) het merkteken van de antichrist zullen weigeren (zie Openbaring 13:16-17), want… als zij dat antichristelijke teken zouden aannemen, zullen zij voor eeuwig van het Koninkrijk Gods zijn afgesloten:

 • “En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.” (Openbaring 13:16-17)
 • “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.” (Openbaring 14:9b-11)

Daarom, omdat zij (de “voorhof-christenen”) niet meer kunnen “kopen en verkopen”, zullen zij tijdens hun leven in die 3½ jaar durende grote verdrukking (ook zeker letterlijk) “hongerig en dorstig” zijn (zie Openbaring 7:9+13-16, vlak hieronder vermeld). Ook zullen zij dwars door de oordelen Gods, die in die tijd van de grote verdrukking worden uitgestort, moeten gaan, waardoor zij onder andere grote “hittegolven” mee zullen moeten maken (zie, hieronder vermeld, Openbaring 7:16b + Openbaring 16:8 [10]) om tenslotte onder de moordende hand van de antichrist en zijn horden (= navolgers, helpers) als martelaren, maar tegelijkertijd ook als overwinnaars van/over satan, te vallen ter ere van Jezus’ Naam:

 • “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar [11] (Openbaring 20:4)
 • “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10) En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! 11) En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12) en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 13) En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? 14) En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15) Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 16a) Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, 16b) en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. 17) Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” (Openbaring 7:9-17)
 • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)
 • “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:2-4)

Maar ook het eerstgenoemde deel van Gods Gemeente, het heiligdomsgedeelte, moet worden gemeten of gewogen. Als zij “te licht” worden bevonden (vergelijk Daniël 5:25-28 [12]) zouden óók zij “aan de heidenen” (= aan de antichristelijke mensen) worden overgegeven, samen met het “voorhof-gedeelte” van de Gemeente; hun wacht dus hetzelfde lot als de “dwaze maagden” [13] uit Mattheüs 25:

 • “Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 MAAGDEN [14], welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft [15], en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13, SV) .”

De “maat”, waaraan het “heiligdomsgedeelte” van Gods Gemeente heeft te voldoen, om tot de Bruidsgemeente te kunnen behoren en (ter BEWARING tijdens de grote verdrukking) met haar naar “de woestijn” te kunnen worden gebracht – naar “een plaats… door God voor haar gereedgemaakt” (zie Openbaring 12:6 en 14 [16]) – is “de maat van Christus”:

 • “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,” (Efeze 4:13)

Het NIEUWE LEVEN van Gods GERECHTIGHEID moet als een geestelijk kleed over en in dezulken zijn:

 • “En het is haar (= de Bruid / Bruidsgemeente) gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.” (Openbaring 19:8)
 • “Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis (hier: beeld van de grote verdrukking); daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Mattheüs 22:11-13)
 • (vers 9b: aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,) en de nieuwe mens [17] aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.” (Kolossenzen 3:10-14)
 • “en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4:23-24)

Dezulken hebben dan deel aan “de Goddelijke natuur” en “de “gedachten van Christus”:

 • “Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.” (2 Petrus 1:4)
 • “Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.” (1 Korinthe 2:16)

Het bezit van “de kroon des levens” is hier dus maatgevend:

 • “Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het (eeuwige) leven(Openbaring 2:10)
 • “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.” (Openbaring 3:11)

Dit bezit van “de kroon des levens” leidt hen als vanzelf, mede onder aandrang van de Geest, tot AANBIDDING van de Vader en van het Lam Gods.
Maatgevend is dus NIET het “spreken in tongen” (zie 1 Korinthe 13:1 [18]) of “het hebben van een functie in de Gemeente (zie 1 Korinthe 13:2 + Mattheüs 7:21-23 [19]), maar HET naar God VERNIEUWDE HART, DENKEN en LEVEN, dat Hem heeft leren AANBIDDEN.
Het is goed te constateren dat ALLE 3 de delen van Christus’ Gemeente, te weten:

 1. het allerheiligdom (= de “mannelijke zoon”, of de “144.000”, zie ook nog Openbaring 21:9-10 [20]),
 2. het heiligdomsgedeelte (= de overigen van de Bruidsgemeente), en
 3. het voorhofsgedeelte (= degenen die vóór de grote verdrukking nog niet geheiligd waren),

hier, in Openbaring 11:2, de “heilige stad” genoemd worden.
Oók dat in waarde (= in geestelijke zin) minste deel van Christus’ Gemeente behoort dus tot Gods “Heilige Stad”, “het Nieuwe Jeruzalem” [21], “de Berg Sion”:

 • “…Maar de Steen die het beeld (uit Nebukadnezars droom) getroffen (SV: geslagen) had, werd tot een grote berg (van ware gelovigen) en vulde de hele aarde.” (Daniël 2:35b) [22]
 • “Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.” (Psalm 2:6)
 • “Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:22-24)

Dit (voorhofs)gedeelte van de “heilige stad” (uit Openbaring 11:2) wordt dus, met degenen die verder nog niet voldoen aan de (geestelijke) “maat” (denk aan de “dwaze maagden” uit Mattheüs 25), achtergelaten in de grote verdrukking.
Bijgaand een schema en artistieke benadering van de “Heilige Stad Gods”, het Nieuwe Jeruzalem, de Heilige Berg Gods, die de gehele toekomende aarde zal bedekken en vervullen (zie nogmaals Psalm 2:6, Daniël 2:35b en Hebreeën 12:22, hierboven reeds vermeld).

20191114_113439(1)

20191114_113403(1)

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [23]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Voor meer info/uitleg over “het voorhof” van de tempel of tabernakel, zie eventueel onze studie Christus (ZICHTBAAR) in de Tabernakel van CJH Theys en/of De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God)van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[6] Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
Openbaring 12:5 (SV), “En zij (de VROUW) baarde een mannelijke zoon (de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.”
Openbaring 14:1-5, “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden (denk aan “maagdelijk wit” = rein, heilig). Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
[7] Openbaring 12:5, reeds vermeld in noot 6.
[8] Voor meer info / uitleg over de hier genoemde Tabernakelobjecten, zie noot 4.
[9] Het spijsoffer doen ophouden = Met andere woorden: de genadetijd zal na de eerste helft van Daniëls jaarweek voor de wereld ophouden. Voor meer hierover, zie BIJLAGE 1 (aan het eind van de PDF, die meekomt bij het 2de deel van hoofdstuk 11). (noot AK)
[10] Openbaring 16:8, “En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur.”
[11] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Daniël 5:25-28, “Dit is het schrift dat werd geschreven: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN. Dit is de uitleg van deze woorden. MENE: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. TEKEL: u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. PERES: uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven.”
[13] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[14] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord “MAAGDEN” uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)
[15] Zie noot 2.
[16] Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= de 3½ jaar van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3½ jaar van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).”
[17] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[18] 1 Korinthe 13:1, “Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.”
[19] 1 Korinthe 13:2, “En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.”
Mattheus 7:21-23, “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!”
[20] Openbaring 21:9-10, “En één van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.”
[21] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[22] Voor meer UITLEG over dit vers, zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie Daniël, hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: HET BEELD van CJH Theys. (noot AK)
[23] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Israël/huis van Israël, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (11): LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen.)

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

.

LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus

Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen

.

Inleidende woorden:

In het Evangelie naar de evangelist Lukas zien wij de Here Jezus uitgebeeld als de Zoon van de mens (uit het zaad van David, naar het vlees – zie Rom. 1:3), als de NIEUWE MENS in God, als het Nieuwe Creatuur (of Schepsel). En uiteraard is elke Nieuwe Creatuur een priester van God, omdat hij in gemeenschap treedt èn is met God. Juist deze gemeenschap geeft de Nieuwe Creatie (of Schepping). En door en in die gemeenschap met God is het Nieuwe Schepsel een priester, die tussen God en de in zonde vervallen mens staat. Daarom is het Evangelie naar Lukas in de eerste plaats een openbaring van Jezus Christus als de wonderbare Hogepriester van God, omdat Hij hier wordt geopenbaard als de Zoon van de mens, de eerste onder de Nieuwe Scheppingen Gods. Wat nu, ook geestelijk gesproken, voor het Hoofd (d.i. Jezus) geldt, geldt ook voor het Lichaam (d.i. voor de ware christenen). Het is dus ook een Boek van de christen als een koninklijke priester, die priester kan zijn, omdat Hij, Jezus Christus, de Hogepriester is. Het is het Boek van de NIEUWE MENS, omdat hij in gemeenschap leeft met die wonderbare Hogepriester en Heiland, waardoor die NIEUWE MENS ook een kanaal KAN zijn van Gods genadestromen ten behoeve van het volk van God.
Dit eerste hoofdstuk toont ons in het bijzonder de poortopening van bekering tot het NIEUWE LEVEN.
Wij willen dit Bijbelboek bezien in het licht van de Israëlitische Tabernakel. Zouden wij kunnen naderen tot dat toenmalige heiligdom, dan zouden wij eerst een poort binnengaan, om dan te komen op heilige grond. Dit is eveneens het geval als wij dit Evangelie met gepaste eerbied en biddend beginnen te lezen.
De kleuren van Jezus’ Wezen worden door die poort ten toon gespreid; namelijk: scharlaken, hemelsblauw, purper en wit. Juist dit witte beeldt de reinheid uit, die kenmerkend is voor die NIEUWE MENS. Het purper doelt op het Koningschap van de Here Jezus Christus, dat in het Evangelie naar Matthéüs tot uitdrukking komt. Dat scharlaken toont het Knechtschap van Gods Zoon, Zijn willen sterven voor de in zonde vervallen mensheid, gelijk de Vader het Hem vroeg, al vóór de grondlegging der wereld. Dit wordt ons in het Markus-Evangelie verteld. Het hemelsblauw vertelt ons van Jezus als Zoon van God, hetgeen door het Johannes-Evangelie wordt weergegeven.
De kleur van Jezus, door Lukas in zijn Evangelie weergegeven, is dus WIT. Hij is die REINE NIEUWE MENS en HOGEPRIESTER.

Lukas 1 vers 1-4, “Aangezien velen getracht hebben, om in (goede) orde een verhaal op te stellen van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben; gelijk ons overgeleverd hebben (degenen), die van het begin af aan zelf aanschouwers (d.i. ooggetuigen) en dienaars van het Woord geweest zijn; zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theófilus! Opdat gij mocht kennen de zekerheid van de dingen, waarvan gij onderwezen zijt”.
Hier heeft Lukas, de geneesheer en later evangelist, geschreven aan een zekere Theófilus. Deze laatste is een verzonnen naam, want “Theófilus” wil in het Grieks niets anders zeggen dan “zoon van God”. Hij heeft dit Evangelie dus gericht tot elke zoon van God, aan elk voortreffelijk (lees: oprecht) kind van God. En het doel van de evangelist is om ermee geloofszekerheid te brengen in het hart van elk kind van God.

De geboorte-aankondiging van Johannes de Doper

Nu zullen wij het verhaal onder de loep nemen van de geboorte-aankondiging van Johannes de Doper. Johannes de Doper is een bekeringsprediker. Hij riep het volk van Israël, het Jodendom wel te verstaan (namelijk van de stam Juda, waarin ook de stam Benjamin opgenomen was), tot bekering. Hij was gekomen in de geest van Elia, de profeet die Israël tot bekering riep, nadat het (geestelijk) was afgedwaald en Baäl had gediend door toedoen van koningin Izebel, de vrouw van koning Achab van Israël.
De Baäl-godsdienst is in feite een natuurgodsdienst. Nader beschouwd wil de Baäl-godsdienst zich uitleven in wereldse lusten, de wereldse zin wordt erin botgevierd. De Baäl-cultus (d.i. de verering van Baäl, een afgod) droeg een losbandig karakter, waarbij de vruchtbaarheid werd vergoddelijkt.
Elia riep Israël van Baäl weg – van de wereldse, losbandige levensstijl waar het Israël van zijn tijd in vervallen was – terug naar JaHWeH-God. Hij riep hen tot de LEVENDE God en Here, de God van reinheid, ingetogenheid en gerechtigheid. Aldus was Elia en aldus was deze Johannes de Doper.
Wij lezen nu, dat God de geboorte van deze Johannes de Doper aankondigde. Al wat recht en goed is komt uit God. God is het, Die ons tot bekering roept. Wij komen niet tot God zonder deze roep tot bekering; en Hij gebruikt hiertoe de mond van de bekeringsprediker.
De bekeringsprediker is een geschenk van een liefhebbende God aan mensen die in de zonde verdwaald zijn. God in Zijn ontfermingen vult hem met de Geest, Die tot bekering roept. Hij is een spreekbuis van de roepstem, die uit Gods hart komt. 

 • Tot zover de “Boekbespreking”. Als u deze studie wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

**************************************************************

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1
De poort van bekering tot het NIEUWE LEVEN in Christus.
Inleidende woorden:
De geboorte-aankondiging van Johannes de Doper
Gods Geest kondigde de geboorte van het NIEUWE LEVEN aan.
Het bezoek van Maria aan Elizabet
De lofzang van Maria.
De geboorte van “de roeper tot bekering”
De lofzang van Zacharías.

Hoofdstuk 2
De geboorte van het NIEUWE LEVEN.
De geboorte van Jezus Christus.
De getuigen van Zijn geboorte.
De eerste groep van getuigen: de herders.
De tweede groep van getuigen: Simeon en Anna.
De derde groep van getuigen: de drie wijzen.
Christus wil in ons groeien en door ons heen arbeiden, naar de kracht, die in ons werkt met macht.

Hoofdstuk 3
Voortaan willen leven in blijvende bekeringsgezindheid.
De actieve werking van het Woord der bekering.
Brengt dan vruchten voort die de bekering waardig zijn!
Wat zijn de vruchten, die de bekering waardig zijn?
De wereld haat het Woord der bekering.
Gods antwoord op elke hartgrondige bekering, uitgedrukt in de waterdoop.
Het geslachtsregister van Jezus.

Hoofdstuk 4
Jezus – Gods Hogepriester – beproefd en door velen veracht, maar… door anderen aanvaard.
Gods Hogepriester beproefd.
De Hogepriester door velen veracht en verworpen.
De bediening van het Evangelie.
Nogmaals: de verharding in Názareth.
Jezus, Gods Hogepriester, geloofd en aanvaard.

Hoofdstuk 5
De Gemeente, een Koninklijk Priesterdom, een uit de zonde gewonnen volk.
Zondaren worden door het Kruiswoord gereinigd en geheiligd tot leden van het Lichaam van Christus, opdat ze vruchtdragen (1 Kor. 1:18).
De rechtvaardigmaking van de ziel.
De rechtvaardigmaking van het lichaam.
De rechtvaardigmaking van de geest.
Het oprechte verlangen – van de vrijgemaakte mens – naar God leidt tot vasten.
De (sabbats)rust van de NIEUWE MENS in God.

Hoofdstuk 6
De basisprincipes van Gods Priesterkoninkrijk.
Inleiding:
I. De houding van de priester tegenover God.
II. De houding van de priester tegenover de wereld, tegenover de zondaar die ons bewust naar behandeld.
1. Onze houding tegenover hen, die ons haten.
2. Onze houding tegenover hen, die ons geen goed aandoen.
3.Onze houding tegenover hen, die wat van ons lenen of hebben wil.
III. De houding van de priester tegenover zijn (of haar) Goddelijke dienst.
IV. De houding van de priester tegenover zijn (of haar) eigen kruisleven en heiligmaking.

Hoofdstuk 7
De Here Jezus Christus, onze Opstandingskracht in alle opzichten.
In geval van ziekte.
In geval van ellendige omstandigheden.
Hij redt Zijn dienstknechten uit alle twijfels, die de boze inblaast.
Hij is slechts een Heer van de Opstanding voor alle oprechte gelovigen.
Hij is de grootste Schat en het voorwerp van aanbidding van elke verloste zondaar; Hij doopt hem (of haar) met de Heilige Geest.

Hoofdstuk 8
Als een zevenvoudige kandelaar voor God.
1. Wij moeten onszelf dingen ontzeggen en bereid zijn om offers te brengen ter ere van Jezus.
2. Wij moeten ons leven toewijden aan Jezus, en arbeiden ter ere van Hem alleen.
3. Wij moeten onszelf verloochenen en “opbranden” ter ere van Jezus.
4. Wij moeten God volkomen gehoorzaam zijn in woord en daad; opdat de Zalving van God Zich vrij – in en door ons heen – kan openbaren.
5. Wij moeten onszelf verloochenen, opdat de Here ons kan gebruiken tot redding van de naaste.
6. Wij moeten Goddelijke bewogenheid hebben voor verloren zielen.
7. De reiniging van alle “vlees” en de volmaking van de Gemeente, enkel onder de machtige leiding van de Heilige Geest.
Tot besluit.

Hoofdstuk 9
Als een Goddelijk Toonbrood in deze wereld (deel I).
Het gebedsleven, de ware meter van onze geestelijke honger.
Wij moeten tot wondertekenen in deze wereld worden door gemeenschap met Jezus Christus, het Brood des Levens.
Het Brood des Levens en Heródes.
Gods Gemeente moet een Toonbrood zijn, en dit kan alleen maar door de gemeenschap met het Brood des Levens.
Gemeenschap met het Brood des Levens geeft een heldere en juiste blik op Jezus en Gods Woord.
Gemeenschap met het Brood des Levens geeft kruisproces en heiliging van het leven.
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt ware aanbidding van het Lam van God.
Wij ontvangen Zalving en Geesteskracht door gemeenschap met het Brood des Levens.
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt, na kruisproces, broederschap en gemeenschap in Christus.
Gemeenschap met het Brood des Levens maakt ons bekwaam om Jezus te volgen en voor Hem te arbeiden.
Gemeenschap met het Brood des Levens maakt of brengt voort:

Hoofdstuk 10
Als een Goddelijk Toonbrood in deze wereld (deel II).
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt zending in Goddelijke Heiligheid.
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt openbaring van Gods macht en verborgenheden.
Gemeenschap met het Brood des Levens geeft ons bewogenheid voor verloren zielen.
Gemeenschap met het Brood des Levens brengt oprecht verlangen naar de diepten van Gods Woord en liefdevolle overgave.

Hoofdstuk 11
Ons leven moet een lieflijke reuk – namelijk als wierook – voor Gods aangezicht zijn.
Deel I: Hoe wij tot God hebben te komen in het gebed.
Deel II: De obstakels in ons gebedsleven.
Gebed en aanbidding worden door zonde verstoord.
Gebedloosheid doet ons geloofsleven schipbreuk lijden.
Geen Roomse afgoderij!
Het oordeel van God komt over hen, die het teken van het Kruis niet kennen.
De (dagelijkse) zorgen van het leven vormen obstakels in ons gebeds- en getuigenisleven.
Deel III: De valse aanbidding en dienst.

Hoofdstuk 12
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel I).
Zeven “christelijke” demonen of “heilige” duivels.
De eerste demon: het “Oog-van-de-mensen”.
De tweede demon: “Mensenvrees”.
De derde demon: “Jacht-naar-‘t-goud”. De jacht naar meer geld en materie; de dans om het gouden kalf en dus de aanbidding van de Mammon.
De vierde demon: “Rust-in-’t-goud”.
De vijfde demon: “Bezorgdheid-voor-het-levensonderhoud”.
De zesde demon: “Slaap-zacht”.
De zevende demon: “Werk-in-’t-vlees”.
Het Vuur van de Heilige Geest zal ons van alle machten van de hel verlossen.
Het Vuur van de Heilige Geest maakt scheiding tussen schijnheilig en oprecht geloof.
Laten wij, nu wij dit weten, jagen naar de Goddelijke brand van dit reinigend Vuur; vooral als wij zien, dat Zijn Wederkomst nadert.

Hoofdstuk 13
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel II).
Het onbekeerlijke Jodendom – tot de tijd van het einde – verworpen.
De meerderheid van de Joden en hun leiders in Jezus’ tijd leidden een onbekeerlijk leven.
Een leven zonder oprechte bekering is onvruchtbaar voor Gods Koninkrijk.
Door het onbekeerlijke leven van de Joden destijds ontstond de Farizeeër, de onwaarachtige arbeider.
Onbekeerlijkheid brengt ons tot eigenwillige inzichten aangaande Gods Woord en dus tot (het brengen van) een valse leer; het maakt ons tot werkers der ongerechtigheid.
Onbekeerlijke arbeiders groeien uit tot vervolgers van de ware kinderen van God.

Hoofdstuk 14
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel III).
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van de verderfelijke aardsgerichte en wereldsgezinde levensvisie(s).
De geestelijke dood brengt ziekte in het lichaam.
De geestelijke dood brengt hoogmoed en het verlangen naar eer en/of roem in onze geest.
Door de geestelijke dood zal onze ziel sterk verlangen naar aards bezit.
Gods oproep tot geestelijke HERbewapening.

Hoofdstuk 15
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel IV).
Een 3-delig beeld van Gods reddende liefde.
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van elke geestelijke dwaling en eigenzinnigheid in de dienst van de Here.
Het 1ste beeld: Het verloren schaap.
Het 2de beeld: De verloren penning.
Het 3de beeld: De verloren zoon.

Hoofdstuk 16
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel V).
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van al het onheilig verlangen naar aardse zaken (zoals: geld, onheilige seks, roem).
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van alle Mammonistische afgoderij.
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van alle onheilige en ongeremde seksbeleving.
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van alle verlangen naar eer, roem en het applaus van de mensen.

Hoofdstuk 17
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel VI).
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van alle zondige woorden en handelingen die er van mens tot mens kunnen geschieden. Wij moeten leven in die overvloeiende liefde van God, waardoor ook wij barmhartig en genadig worden voor onze medemens.
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van alle haatdragendheid.
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van alle inbeelding, dat wij reeds ZELF héél wat zijn.
Wij moeten, in en door Christus, verlost willen worden van de zonde van ondankbaarheid.
Laten wij bidden om bescherming tegen en verlossing van al de verleidingen (nl. satanische machten, krachten en zonden) van de laatste dagen.
1: De verleiding die er zal zijn vanwege de (vele) valse profeten; hun valse zalving zal uitlopen op (de aanbidding van) de antichrist.
2: De verleiding van de steeds maar toenemende (zich vermenigvuldigende) ongerechtigheid.
3: De geestelijke druk van de toenemende vervolgingen en verdrukkingen.
De ontkoming van de volmaakten.

Hoofdstuk 18
DE REINIGING VAN HET HEILIGDOM om te komen tot “het einde van alle vlees” (deel VII).
Wij moeten, in en door Christus, gereinigd willen worden van de zonde van gebedloosheid.
Wij hebben volhardend te bidden, net zo lang tot het antwoord komt.
Wij hebben te bidden met een berouwvol hart.
Wij hebben te bidden als een kind.
Wij moeten ervoor waken, dat ons bezit en alle andere zaken, die betrekking hebben op dit aardse leven, geen verhindering vormen in ons gebedsleven.
Slechts door een innig en oprecht gebedsleven, belijdenis van zonden en totale overgave kunnen wij werkelijk deel    hebben aan de Dood en Opstanding van de Here Jezus Christus.
Slechts door een oprecht en volhardend gebedsleven kunnen wij inzicht verkrijgen aangaande het EEUWIG  Verlossingsplan en Woord van God.

Hoofdstuk 19
Gods (Koninklijke) priesters kennen een absolute toewijding aan hun Koning.
Aardsgerichtheid moet voor een arbeider van God een overwonnen zaak zijn.
Een ware arbeider van God ontvangt van Hem het geestelijke vermogen (zoals gaven, krachten enz.) om hier – in en door Hem – mee te werken.
Typebeeld van de volmaakte dienstbaarheid aan Jezus Christus.
Laten wij, in volledige afhankelijkheid aan en eenheid met Jezus, werken aan de reiniging van Zijn (geestelijke) tempel, namelijk ons hart en leven.

Hoofdstuk 20
Het leven van de Bruid van Christus zal in diepe en volmaakte gemeenschap met God zijn.
Christus, de Hogepriester, leeft in diepe en volmaakte EENHEID met de Vader en handelt uitsluitend naar de wil van Zijn Vader.
Gods arbeiders moeten Hem dienen in diepe gemeenschap met en toewijding aan Hem èn in Zijn (volmaakte) liefde.
De tweestrijd (TWEESLACHTIGHEID) in de ziel van het volk van God.
Óók ons lichaam moet zich aan Gods (reinigend) Vuur onderwerpen.
Door de gemeenschap met Christus worden wij volmaakt.
Wij moeten in waarheid gemeenschap met Hem hebben.

Hoofdstuk 21
Gods gerechtigheid is als een tweesnijdend zwaard; het brengt de (oprechte) gelovige volkomen genade, maar alle anderen oordeel.

Hoofdstuk 22
De 7 inleidende bloedschreden, die leidden tot het verzoenend offer van Jezus aan het kruis van Golgotha.
1ste inleidende bloedschrede: Het verraad van Judas.
2de inleidende bloedschrede: Het Pascha – Gods enige weg tot behoud, die, in het hart van de Vader, reeds werd ingesteld bij de grondlegging van deze wereld.
3de inleidende bloedschrede: De redding van de mens – naar lichaam, ziel en geest – dreef Jezus naar Golgotha.
4de inleidende bloedschrede: Jezus’ innerlijke aanvaarding van Zijn taak als Lam van God.
5de inleidende bloedschrede: De gevangenneming van Jezus.
6de inleidende bloedschrede: De verloochening van Petrus.
7de inleidende bloedschrede: Jezus bespot, geslagen en vals beschuldigd door de Hoge Raad.

Hoofdstuk 23
De 7 bloedschreden van Jezus Christus, die leidden naar de volbrenging van Zijn offer aan het kruis van Golgotha.
1ste bloedschrede: Jezus voor Pilatus, als Zijn (aardse) rechter.
2de bloedschrede: Jezus overgeleverd aan de nieuwsgierigheid en de bespottingen van Heródes.
3de bloedschrede: Bar-Abbas verkozen boven Jezus.
4de bloedschrede: Jezus droeg (met grote moeite) Zijn kruis op weg naar Golgotha.
5de bloedschrede: De kruisiging van Jezus Christus.
6de bloedschrede: Jezus ging het dodenrijk (de plaats waar de gestorven zondaren verblijven) in.
7de bloedschrede: Drie dagen en drie nachten in het dodenrijk.

Hoofdstuk 24
De heerlijkheid van de opgestane Christus (werkzaam) in de NIEUWE MENS.
Gods schekina-glorie werkend in ons lichaam.
Gods schekina-glorie werkend in onze ziel.
Gods schekina-glorie werkend in en door onze geest.
Hoe de hoofdstukken van het Lukas-Evangelie werden gezien.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Bekering, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bidden/Gebed, Bijbelstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Studie van E van den Worm, Volmaaktheid in Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 10 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 10

Nogmaals: Gods overwinning [4]
(vervolg)

.

.

Openbaring 10 vers 5-7, “En de Engel Die ik (= Johannes) op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn (rechter)hand op naar de hemel, en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er (dan) geen tijd meer zou (SV: zal) zijn. Maar in de dagen van de stem van de 7de engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis (SV: de verborgenheid) van God volbracht (SV: vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.”
Hier zwoer de Zoon van God, bij de waarachtigheid van Zijn Vader, “dat er geen tijd meer zal zijn”, dat het EINDE dan (= nu) MET RASSE SCHREDEN NADERT. En met het luiden van de laatste, de 7de bazuin zal ALLES – wat God heeft willen scheppen in de NIEUWE TWEEDE MENS (alles, wat onder de noemer “de VERBORGENHEID Gods” kan worden gevat) – dàn geschapen en vervuld zijn, te weten:

 • De BRUIDSVORMING:
  Openbaring 19:7, “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.”
  .
 • De SPADE REGEN TIJD: [5]
  Joël 2:23-27, “En u, kinderen van Sion (beeld van de ware kinderen van God, christenen en Messias-belijdende Joden), verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid (= de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest)). Die zal (geestelijke) regen op u doen neerdalen, vroege regen en late (SV: spade) regen (beeld van de Heilige Geest in Zijn eerste uitgieting van nieuw, Goddelijk leven ten tijde van de apostelen en van dezelfde uitgieting in de eindtijd), in de eerste maand (SV: zoals voorheen = zoals IN HET BEGIN, in de tijd van de eerste Gemeente). De dorsvloeren zullen vol koren (= geestelijke spijze) zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie (beeld van de Heilige Geest). Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten (van de geestelijke spijze), en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!”[6]
  .
 • De (onzichtbare [7]) WEDERKOMST van de HEMEL-BRUIDEGOM:
  Mattheüs 25:10, “Toen zij (= de DWAZE MAAGDEN [8]) weggingen om olie (beeld van [de vervulling met] de Heilige Geest) te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar (SV: gingen met hem in tot) de bruiloft, en de deur werd gesloten.”
  .
 • De BRUILOFT van HET LAM:
  Openbaring 19:6-9, “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden (SV: de rechtvaardigmakingen) van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het AVONDMAAL [9] van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”
  .
 • De GROTE OPWEKKING gedurende deze Spade Regen tijd:
  Joël 2:28-29, “Daarna (na het geestelijk herstel van de Gemeente) zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.” [10]
  .
 • De VORMING van de 144.000:
  Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere Engel opkomen van waar de zon opgaat (SV: van de opgang der zon), met het zegel van de levende God. En Hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, TOTDAT wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd VERZEGELD hebben. “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
  Openbaring 12:2, “En zij (de VROUW [11], zie vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
  Openbaring 12:5a (SV), “En zij (de VROUW) baarde een mannelijke zoon [12] (de 144.000), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede… [13]
  .
 • De WEGRUKKING van de 144.000:
  …en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openbaring 12:5b, SV); [14]
  .
 • De WEGVOERING naar de WOESTIJN van de BRUIDSGEMEENTE:
  Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen” (= 42 maanden of 3,5 jaar) … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 3,5 jaar), buiten het gezicht van de slang (= de antichrist als werelddictator tijdens de grote verdrukking).”
  .
 • De ARBEID van GODS 2 GETUIGEN in Palestina (= de oudere staatsnaam van Israël AK):
  Openbaring 11:3-12, “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, 1260 dagen lang (= 42 maanden of 3,5 jaar) Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de valse profeet – zie Openbaring 13:11), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na.”
  .
 • De OPSTANDING van de RECHTVAARDIGEN:
  Openbaring 20:4-6, “…En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest (= de antichrist) en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 1000 jaar lang.” [15]
  Lukas 14:14, “En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.”
  Johannes 5:29, “en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.”
  .
 • De VERANDERING IN EEN PUNT DES TIJDS van hen die in de woestijn (door God bewaard) zijn:
  1 Korinthe 15:51-54, “Zie, ik vertel u een geheimenis (SV: een verborgenheid): Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.”
  1 Thessalonicenzen 4:15-17, “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij, die levend zullen overblijven (op deze aarde, door Gods bewaring, in de ‘woestijn’) tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”
  .
 • De (zichtbare [16]) WEDERKOMST van JEZUS ALS KONING met Zijn 144.000, waarbij de Bruidsgemeente, evenals de opgestane rechtvaardigen, Hem en de 144.000 tegemoet gaan in de lucht (een tijdelijke ‘opname’), om daarna samen naar de aarde terug te keren tot het vormen van het 1000-jarige Vrederijk: [17]
  Openbaring 19:11-21, “En ik zag de hemel geopend, en zie, een WIT paard, en Hij Die daarop zat, werd GETROUW en WAARACHTIG genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (SV: koninklijke hoeden). Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers (de 144.000 – zie Judas 1:14) in de hemel volgden Hem op WITTE paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”
  Judas 1:14, “Ook over hen (de 144.000) heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.

 

Openbaring 10 vers 8-10, “En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de Engel Die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de Engel toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.”
Het “Boekje” – volgens ons het Boek Openbaring – met de gehele Bijbel samen Gods wil voor de eindtijd vormend, moet door Zijn dienstknechten GEGETEN worden.
Alles wat gegeten wordt, wordt opgenomen in het lichaam van de mens en sterkt en vormt hem zo. Dit is ook waar in geestelijke zin. Als wij Gods WOORD en BELOFTEN in GELOOF eten, worden ze in ons een GODDELIJKE KRACHT (zie Romeinen 1:16 [18]), “om voorspoedig te zijn in datgene waartoe het gezonden is”: “zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” (Jesaja 55:11).
Bij het ontvangen van Gods Woord en wil zijn Zijn woorden “zoet” (aangenaam), maar in de buik, bij de ervaring ervan in hun kruiswerkingen, zijn ze “bitter”.
Hier wordt de Bruidsvorming en de vorming van de 144.000 (Openbaring 12:2 [19] spreekt van “barensnood” en “pijn om te baren”) getypeerd; de toebereiding tot het huwelijk met het Woord van God, het Goddelijk Lam.

 

Openbaring 10 vers 11, “En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.”
NA de Bruiloft van het Lam Gods komt de GROTE OPWEKKING, die de einden der aarde zal bereiken:

 • “Laten uw lendenen (in geestelijke zin) omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven [20] die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.” (Lukas 12:35-37)
 • “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis [21] voor alle volken; en dan zal HET EINDE komen.” (Mattheüs 24:14)
 • “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN [22] op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.” (Joël 2:28-29)

 

EINDE van hoofdstuk 10

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 10 (om de studie eventueel uit te printen).

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [23]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

 

Wordt vervolgd

************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel ook nog Openbaring hoofdstuk 7, met de titel “Gods overwinning”. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[6] Voor meer uitleg over deze verzen, zie onze studie Crises van de eindtijd (Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek – en de profeet – Joël)van H. Siliakus. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie De wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie noot 6.
[11] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[12] Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) is dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) reeds zwanger geworden (zie Openbaring 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die in geestelijke zin natuurlijk “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom.
In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Efeze 4:13). (noot AK)
 • Misschien ten overvloede, maar sommigen leren/denken dat er LETTERLIJK 144.000 vrouwen/maagden zwanger zullen (moeten) worden door de overschaduwing van de Heilige Geest, net als bij de geboorte van Jezus, om vervolgens dan ook echt 144.000 zonen/heilanden te (kunnen) baren, die dan aan Jezus gelijk zullen zijn.
  Ook zijn er voorgangers in bepaalde “christelijke” sekten (vooral in Amerika hoor je daar – helaas – met enige regelmaat van de klok van) die geslachtsgemeenschap met hun, vaak nog heel jonge volgelingen hebben (het “moeten” immers maagden zijn), en die dan denken zo Gods plan te volbrengen.
  Maar… dit zijn grote MISVATTINGEN en dito DWALINGEN !! (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 5)– met de titelDe geboorte van de mannelijke zoon (beeld van de 144.000) van H. Silakus. (noot AK)
[14] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten (deel 7) – met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[15] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[16] Zie noot 7.
[17] Zie noot 15.
[18] Romeinen 1:16, “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.”
[19] Openbaring 12:2, “En zij (de VROUW, zie vers 1) was (in geestelijke zin) zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
[20] Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het toch ook een goede vertaling, omdat Hij waarlijk onze “Heer en Meester” is, want… “Hij heeft ons gekocht en betaald” met Zijn eigen Bloed! (noot AK)
[21] Zie eventueel onze studie ‘Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn van E. van den Worm. (noot AK)
[22] Zie noot 5.
[23] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen