GRATIS Bijbelstudie (6): De natuurlijke mens en de Heilige Geest

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar C.J.H. Theys [1]

Een kort woord vooraf van de schrijver:

Ieder mens heeft zijn eigen zwakheden en gebreken. Daarvandaan dat de Here Jezus gezegd heeft, dat de mens “wedergeboren” moet worden. Alleen deze Schriftuurlijke wedergeboorte vormt de inleiding tot het ontvangen van de doop met de Heilige Geest. Daar is géén andere weg (zie Johannes 7:37-39). De wedergeboren mens wordt dan een kind van God, Die hem Zijn Goddelijke natuur mededeelt (schenkt). Dit schenken van die Goddelijke natuur is een soevereine daad van God. Door de Geest en het Woord wordt deze als het ware “ingeplant”. Zoals de mens door zijn natuurlijke geboorte deel kreeg aan de gevallen en van God vervreemde natuur, zo krijgt hij door de wedergeboorte deel aan de Goddelijke natuur. Hieronder volgen Schriftplaatsen uit de Statenvertaling van de Bijbel. Het Woord van de levende God zal ons tenslotte moeten overtuigen als instrument van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest Die bovennatuurlijke kenmerken kan brengen in het leven van de wedergeboren mens. Uitgaande van zijn natuurlijke schepping is ieder mens een eigenaardig en merkwaardig “mengsel van sterke, maar òòk van zwakke kanten”. In totaliteit vormen deze zijn karakter. Van menselijke kant is daar niets aan te doen. Daarom roept een liefdevolle God de mens tot “bekering”; hij moet zich tot God wenden, zich naar God toekeren, Die Zijn bemoeienissen zal voortzetten en in kracht zullen doen toenemen. De mens wordt alsdan “klaargemaakt” voort een “nieuw leven”, waarin de Heilige Geest de leiding neemt zolang als de mens zich aan Hem wil onderwerpen. Deze brochure wil er toe dienen meer duidelijkheid te brengen in deze hoogst interessante en voor het geloofsleven hoogst belangrijke zaak. Moge de Here van hemel en aarde Zijn onmisbare zegen schenken aan de inhoud – deze is de bede van de schrijver. Hem zij de glorie! Amen.

Inleiding

Nu al moet het duidelijk zijn, dat Christus “DE Bron”, DE Oorsprong” is, en dat het nieuwe leven dezelfde hoedanigheden en karaktertrekken kent als in Christus… dezelfde vreugden en dezelfde verlangens. Dit leven kan daarom alleen vrij tot uiting komen, kan zich enkel vrijelijk demonstreren (openbaren) als het kan werken zoals het destijds in Jezus Christus werkzaam was toen Hij in Zijn rondwandeling hier op aarde was. Daar zijn nog altijd mensen die zeggen, dat wij, in deze moderne wetenschappelijke en technisch-hoogstaande eeuw, in geheel andere omstandigheden verkeren dan in de dagen van Jezus Christus. Toegegeven, in zekere zin is dit ook zo, als wij alleen maar acht geven op al die hypermoderne vindingen en als wij enkel letten op en kijken naar alle gemakken. Maar niettegenstaande dit alles, is de menselijke natuur, het menselijke karakter, in de onderlinge relaties en verhoudingen met medemensen helemaal niet verandert; en in diezelfde omstandigheden openbaarde zich de Goddelijk natuur in Jezus Christus, toen Hij onder de mensen leefde.
Laten wij nu eens eerlijk deze zaken bekijken: Juist in deze “menselijke verhoudingen” vinden wij het gebied, waar de Goddelijke natuur werkzaam is in de levens van Gods kinderen, en dat ten behoeve van God in de allereerste plaats en direct daarna van de medemens(en).
Het is daarom een hóógst belangrijke zaak om deze niet-te-weerleggen waarheid van de Goddelijke natuur duidelijk in te zien!! Want zonder wedergeboorte, zonder deze Goddelijke natuur, is blijvende zaligheid niet mogelijk…
“Als iemand niet (SV: TENZIJ dat iemand) opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God NIET ZIEN… Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God NIET BINNENGAAN” (Joh. 3:3b, 5b – HSV).
Wie “uit God geboren is”, is door die (weder)geboorte in een eeuwige verhouding met God gebracht. Hij kan alsdan deel hebben aan Zijn eeuwige Goddelijke natuur – aan Zijn eeuwig leven. De karaktertrekken, de kenmerken, van dit Goddelijk leven zijn “heiligheid en liefde”. Een wedergeboren leven vindt haar diepste bevrediging in een volkomen dienstbaarheid aan God en de medemensen.
Zùlk een mens kan dan ook alleen maar intens-gelukkig zijn, als hij/zij dit soort leven leeft, omdat alleen in zulk een leven de Goddelijke natuur zich zal ontplooien naar haar aard en het Goddelijk karakter zal groeien (toenemen) tot eer en verheerlijking van de Here Jezus Christus.

 • Tot zover de “studiebespreking”.

Als u deze studie in z’n geheel wilt lezen of downloaden, KLIK HIER

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar (zie vooral ook het “In memoriam”).

.

**********

Inhoudsopgave:

Een kort woord vooraf van de schrijver.
Inleiding.
I.  De Goddelijke natuur en Gods wil.

 • De variaties van toorn als zonde:

II.  Het fundamentele probleem.
III.  De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij.
IV.  Wat leert de Schrift aangaande de doop (de vervulling) met de Heilige Geest?
V.  Zeven leringen.
VI.  Leringen aangaande de Heilige Geest.
VII.  De gaven van de Heilige Geest.
VIII.  Is er onderscheid tussen de drie Personen (beter gezegd: tussen de 3 Openbaringsvormen) in de Godheid?
IX.  De Schriftuurlijke namen van de Heilige Geest.
X.  De Heilige Geest en Zijn werk in beide Testamenten.

 • A.  In het Oude Testament.
 • B.  In het Nieuwe Testament.

 

Advertenties
Geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bidden/Gebed, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van CJH Theys, Werkers in Gods dienst, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 4 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 4

Johannes werd opgetrokken in de EEUWIGE HEERLIJKHEID van God (vervolg)

.

Openbaring 4:5, “En uit de troon kwamen (SV: En van de troon gingen uit) bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.”  [4]
“Donderslagen” en in het bijzonder “bliksemstralen” spreken van het OORDEEL, uitgesproken door God Almachtig. Zijn stem klinkt als een donderslag: [5]
“Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen donderen. De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde…” … “En het gebeurde… dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de HEERE deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden.” (1 Samuel 2:10a + 7:10)
“De HEERE deed het vanuit de hemel donderen, de Allerhoogste liet Zijn stem klinken.” (2 Samuel 22:14)
“Daarna brult Hij met Zijn stem; Hij dondert met de stem van Zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet terug, als Zijn stem gehoord wordt. God dondert wonderbaar met Zijn stem; Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet.” … “Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals Hij, met uw stem donderen?” (Job 37:4-5 + 40:4)
“De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert;” … “Door Uw bestraffing vluchtten ze, ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.” (Psalm 29:3 + 104:7)
“Stemmen”, uitgaande van Gods troon, spreken mijns inziens van GENADE en LIEFDE, als “het suizen van een zachte stilte”:
“Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?” (1 Koningen 19:12-13)
En deze uitspraken van God (de bliksemstralen, donderslagen en stemmen”) worden hier in onmiddellijk verband gebracht met “de 7 GEESTEN van God (zie Openbaring 5:6, Jesaja 4:3-4 [6]), want ze worden als het ware in dit vers (van Openbaring 4:5) als in één adem genoemd. Deze “7 Geesten van God” vormen samen de alom-tegenwoordige HEILIGE GEEST van God (= met de eigenschap om overal tegelijkertijd aanwezig te zijn), deze “7 VURIGE FAKKELS” BRANDENDE VÓÓR DE TROON”, in Zijn menigvuldige WERKINGEN VAN GENADE in de gehele wereld; in hen, die in Jezus geloven. Maar… óók in Zijn OORDELEN in de wereld van de onbekeerlijken en goddelozen. [7]
Hij (het “Lam als geslacht” – zie Openbaring 5:6 [8]) staat hier vermeld TEMIDDEN van de “24 ouderlingen” en de later te noemen “4 dieren” of “4 levende wezens”, omdat Hij in feite IN hen woont en DOOR hen heen werkt. Hij werkt door AL Gods dienstknechten en dienstmaagden heen. Hij is hun TOT IN ALLE EEUWIGHEID gegeven:
“En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.” (Johannes 14:16)

Openbaring, foto schema blz. 42-43
Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Openbaring 4:6a, “En vóór de troon was een glazen zee, als kristal.”
Dit mysterieuze “water” (van de “glazen zee”) – dat in ONZE bedeling van tijd doet denken aan de “WATERDOOP” en het “WATERGRAF in de dood van Christus” – vormt de scheiding tussen Gods grote TROONZAAL, Gods “TEMPEL van de tabernakel der getuigenis IN DE HEMEL” (zie Openbaring 15:5 [9]) en het PARADIJS IN GODS HEMELS KONINKRIJK, in welk laatste oord Gods ONTELBAAR VOLK in alle eeuwigheid woont.
Ook de “overwinnaars uit de Grote Verdrukking” (zie Openbaring 7:9-17, 15:2-4 [10]) stonden in hun overwinning in het PARADIJS aan deze “glazen zee”. Ze vormt dus een GEESTELIJKE AFSCHEIDING tussen Gods HEMELS HEILIGDOM en Gods PARADIJS.
Sadhu Sundar Singh heeft in zijn Engelstalige boek “Visions” (= visioenen), volgens mij, iets verteld over de geestelijke werking van deze “glazen zee”, die zo helder is “als kristal” en “met vuur gemengd” is:
“En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.” (Openbaring15:2)
“Ik heb menig keer gezien, dat wanneer de geesten der goeden – de zonen des lichts – binnenkomen in de wereld der geesten, zij zich eerst baden in de ontastbare, als lucht gelijkende wateren van een oceaan, zo helder als kristal. En hierin vinden zij een intense, verkwikkende verfrissing. In deze wonderlijke wateren bewegen zij zich als in de open lucht. Zij verdrinken daarin niet, noch worden zij nat door de wateren. Maar zij worden wonderlijk gereinigd en verfrist. En ten volle gereinigd zijnde, komen zij in de wereld van glorie en licht, waar zij altijd verblijven in de tegenwoordigheid van hun dierbare Heiland, en in de gemeenschap van ontelbare heiligen en engelen.” (Sadhu Sundar Singh, uit “Visions”).

Openbaring 4:6b-8, “En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens), vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het (aan)gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!
Hier zien wij in de onmiddellijke nabijheid en rondom de troon de “4 DIEREN” (letterlijk: “4 LEVENDE WEZENS”), die “vol ogen” zijn, “van voren en van achteren”. Ze zijn dus VOL ofwel VERVULD van Gods HEILIG wezen en Geest:
“Dat zijn de 7 Geesten van God, [11] die uitgezonden zijn over heel de aarde.” (Openbaring 5:6b)
Waren de “24 ouderlingen” de VERTEGENWOORDIGERS VAN GODS GEHELE VOLK, deze “4 dieren” of levende wezens vormen een groepering van geheiligden die de HEERLIJKHEID VAN DE GODHEID ZELF OPENBAREN.
Hun aanzien is als dat van de GODHEID ofwel als dat van CHRISTUS, omdat CHRISTUS “het UITGEDRUKTE BEELD” VAN GODS “ZELFSTANDIGHEID” is:
Hij (de Zoon – zie vers 1), Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk (SV: het uitgedrukte Beeld) van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.” (Hebreeën 1:3)
Hij (de Zoon – zie vers 13) is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15)
“…de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.” (2 Korinthe 4:4b, SV)
“Die, terwijl Hij (= Christus Jezus – zie vers 5) in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn.” (Filippenzen 2:6)
Mijns inziens stond Johannes voor één van dezulken, toen hij tot tweemaal toe voor hem neerviel om hem te aanbidden, omdat hij dacht voor de GODHEID zelf te staan:
“En ik (Johannes) viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” (Openbaring 19:10)
“En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.” (Openbaring 22:8-9)
Zulke hemelwezens, die Gods HEERLIJKHEID openbaren, worden CHERUBS (cherubim of cherubijnen) genoemd. Ze kunnen dus GODZELF zijn (zie Genesis 3:24 [12] en, in typerend beeld, zie Exodus 25:18-20 [13]), òf een MACHTIGE ENGEL (zie Ezechiël 28:14 [14]), òf dermate GEHEILIGDE MENSEN (zie Ezechiël 1:4-14 [15] + hoofdstuk 10 lezen), gekocht met Jezus’ bloed uit “elke stam, taal, volk en natie”:
“…want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” (Openbaring 5:9b)
“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Johannes 3:2)
Uit ALLE tijden dus, en in Gods eeuwigheid, zag Johannes ze reeds…
In Jesaja 6 – die ons dezelfde troonheerlijkheid van God uitbeeldt – worden ze “serafs” genoemd (zie vers 2+6a [16]). “Serafs” zijn hemelwezens “die in bijzondere betrekking staan tot Gods heiligheid”, tot het “brandende Vuur van Gods heiligheid”.

Het aanzien van deze levende wezens:

Dit aanzien karakteriseert Jezus’:

Een LEEUW

KONINGSCHAP

Een KALF

KNECHTSCHAP

Een MENS

MENSHEID

Een VLIEGENDE AREND

GODHEID

De “4 dieren” of “4 levende wezens” hebben in Openbaring 4:8 ieder “6 vleugels” en in Ezechiël 1:6 elk “4 vleugels”. [17] Deze “vleugels” vertellen ons van de Openbaring van de KRACHT van Gods Heilige Geest. Getuigen de “4 vleugels” van Ezechiël 1, mijns inziens, van de openbaring van 4.000 jaren van GEESTESKRACHT in het OUDE VERBOND, de “6 vleugels” van Openbaring 4 vertellen ons van de openbaring van 6.000 jaren van GEESTESKRACHT in het Oude èn in het NIEUWE VERBOND samen.
“Ze hebben geen rust dag en nacht”, voort-durend waren deze “levende wezens” bezig GODS HEERLIJKHEID en HEILIGHEID te openbaren. VOL zijnde van de HEILIGE GEEST gingen zij “waar de Geest heen wilde gaan”:
“Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest (= Gods Geest, de Heilige Geest) heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen.” (Ezechiel 1:12)
Br. W.H. Offiler zag in deze “dieren” of “levende wezens” de LEVEND in de hemel opgetrokkenen; namelijk: Henoch, Mozes, Elia en Jezus (hoewel bij Mozes en Jezus: via DOOD en OPSTANDING – zie Judas 1:9 [18]). Persoonlijk zie ik in deze “4 levende wezens” een machtige groepering van GEHEILIGDEN uit elke stam, taal, volk en natie (zie Openbaring 5:9 [19]), die Gods Geest heeft kunnen brengen op dit niveau van heiligheid. [20] Ook deze groepering kan in Gods geweldige hemel “duizendmaal duizenden” zijn (zie Daniël 7:10 [21]).
En dan wéér is het ons vreemd te moede dat Johannes ze reeds zag in glorieuze, Goddelijke heerlijkheid, toen hij daar verbleef in die TIJDLOZE EEUWIGHEID voor Gods troon, zoals Ezechiël en Jesaja ze reeds zagen, toen zij in de geest verbleven voor Gods troon.

Openbaring, foto schema blz. 41
Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Openbaring 4:9-11, “En telkens wanneer de dieren (letterlijk: de levende wezens) heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
Als de “dieren” of “levende wezens” GODS HEERLIJKHEID als het ware EXTRA openbaarden en, gedreven door DANKBAARHEID, IN HEMEL-JUBEL UITBARSTTEN voor de ONUITSPREKELIJKE GENADE aan hen betoond, zo toonden de “24 ouderlingen” hieraan gezamenlijk hun OOTMOEDIGE AANBIDDING van GOD en Zijn CHRISTUS en wierpen zich op hun aangezichten neer, voor Hem.
Zij wierpen dan hun kronen voor Zijn voeten, hiermee uitdrukking gevend aan hun eigen ONWAARDIGHEID om heerlijkheid, eer en kracht te dragen; dingen die zij alléén in Zijn Naam wilden dragen in hun volle TOEWIJDING tot méérdere heerlijkheid, eer en kracht van Hèm alleen.
Geen waarachtige dienstknecht van God die Hij met heerlijkheid heeft gekroond, eigene zich OOIT Gods heerlijkheid toe alsof die van hemzelf zou zijn:
“Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven…” (Jesaja 42:8a)
Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.” (Jesaja 48:11b)

 

EINDE van hoofdstuk 4

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [22]
(1915 – 2013)

Uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De 7 donderslagen van Openbaring 10:3 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Voor Openbaring 5:6, zie noot 8.
Jesaja 4:3-4, “Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. …door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.”
[7] Zie eventueel onze studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden en/of De dag van JaHWeH (De dag des Heren) en/of De 7 donderslagen van Openbaring 10:3van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Openbaring 5:6, “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.”
–> Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Openbaring 15:5, “En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent (SV: de tempel van de tabernakel) van de getuigenis in de hemel werd geopend.”
[10] Openbaring 7:9-17, “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
Openbaring 15:2-4, “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest (= de antichrist, die zal regeren tijdens de grote verdrukking), van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”
[11] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Genesis 3:24, “Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.”
[13] Exodus 25:18-20, “Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken (deze 2 cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit), als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel (deze beeldt het Lam, de Zoon van God uit; als HET verzoenend offer) moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan. De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn.”
[14] Ezechiël 28:14, “U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.”
[15] Ezechiël 1:4-14, “Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van 4 levende wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had 4 gezichten en ieder afzonderlijk van hen had 4 vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun 4 zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle 4: Hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen, zij gingen ieder recht voor zich uit. Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle 4 van rechts op de kop van een leeuw, bij alle 4 van links op de kop van een rund, en alle 4 hadden zij de kop van een arend. Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had 2 vleugels die elkaar raakten, en ieder had 2 vleugels die hun lichaam bedekten. Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Wat de gedaante van de levende wezens betreft: hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht.” … Lees ook nog Ezechiël, hoofdstuk 10.
[16] Jesaja 6:2-7, Serafs stonden boven Hem. Ieder had 6 vleugels: met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. De één riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. Maar één van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.”
[17] Zie noot 15.
[18] Judas 1:9, “Michaël (een manifestatie van Christus, Die ons voorgaat in alle strijd tegen de boze – zie ook nog Daniel 12:1), de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!”
[19] Openbaring 5:9, En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.”
[20] Zie eventueel onze studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[21] Daniël 7:10, “…Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht…”
[22]. KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Openbaring 4 vers 1, 2, 3, 4 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 4

Johannes werd opgetrokken in de EEUWIGE HEERLIJKHEID van God

Openbaring 4:1, “Hierna zag ik (= Johannes), en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat HIERNA (SV: na dezen) moet geschieden.”
De geest van Johannes werd opgetrokken in de TIJDLOZE EEUWIGHEID van God en zag daar visioenen van de voleinding van de Gemeente in het Koninkrijk der hemelen. Het waren beelden, die “na dezen”, dat is als de tegenwoordige wereld (= de wereld in de huidige vorm) zal zijn voorbijgegaan, zich zullen manifesteren.

Openbaring 4:2-3, “En meteen raakte ik (= Johannes) in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de (rode edel)stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd (= een groene edelsteen).”
De blik van Johannes werd daar (“in de hemel”) allereerst getrokken naar de MAJESTEIT van God, zittende op Zijn troon.
De “heerlijkheid van God” (zie Openbaring 21:11 [4]) had een “jaspis-sardius-achtig” aanzien. De jaspis en ook de sardius zijn RODE edelstenen. De NBG-vertaling vertaalt “jaspis” in Openbaring 4:3 met “diamant” en met de toevoeging “kristalhelder” erbij in Openbaring 21:11 [5], een vers dat ook spreekt over “de heerlijkheid van God”, namelijk over “de heerlijkheid van God” die in “het Nieuwe Jeruzalem” [6] gezien wordt. Soms wordt “sardius” (in het Hebreeuws: “õděm”) – een steen die als 1ste van “de eerste rij” op de BORSTLAP (of: het borstsieraad) van de hogepriester van Israël voorkomt (zie Exodus 28:17 + 39:10 [7]) – vertaald met ROBIJN, juist vanwege zijn RODE kleur. De RODE kleur is bij uitstek de kleur van de LIEFDE; en GOD IS LIEFDE:
“Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” … “En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.” (1 Johannes 4:7-8 + 16)
Zo zag Johannes, uitgedrukt in hemelkleuren, de STRALENDE LIEFDE van God, zittende op Zijn troon.
Rondom deze troon van Gods ONEINDIGE LIEFDE zag Johannes de REGENBOOG. In de hemel gezien als een VOLMAAKTE CIRKEL. De regenboog wordt gevormd door de SPECTRALE KLEUREN van het licht, waarin men 3 HOOFDKLEUREN onderscheidt:
1. Goudgeel,
2. Bloedrood,
3. Hemelsblauw.
Deze 3 hoofdkleuren vloeien in elkaar over, zo de 7 spectrale kleuren vormend – groen, geel, oranje, rood, violet, indigo, blauw – met ertussen een ONEINDIGE VARIATIE aan kleuren.
De REGENBOOG vormt een typerend beeld van de GODDELIJKE UITWERKINGEN VAN GENADE aan de eerst in zonde verloren mensheid. De regenboog werd de mens het eerst op de aarde getoond NA de zondvloed:
“En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u (= Noach), met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.” (Genesis 9:9-17)
Maken wij een vergelijking met het licht, dan zien wij onze 3-ENIGE GOD (beter gezegd: de 3 Openbaringsvormen van God): [8]
Vader                 goudgeel,
Zoon                   bloedrood,
Heilige Geest   hemelsblauw,
door de genadige werkzaamheid van “de 7 Geesten van God” (zie Openbaring 5:6 [9]) – groen, geel, oranje, rood, violet, indigo, blauw, in ONEINDIGE variaties de eerst in zonde vervallen mensheid Zijn Goddelijke uitwerkingen van GENADE bieden – ook de 7 spectrale kleuren bieden, met, zoals reeds gemeld, oneindige variaties aan mengkleuren.
Deze LIEFDEVOLLE, GENADIGE God, Die NIET wil, dat één mens verloren gaat, maar dat ALLE mensen tot BEKERING komen (zie 2 Petrus 3:9 [10]), opdat Hij ze genadig kan zijn, zit op een troon, die een “SMARAGD”-groene kleur heeft. GROEN is de kleur van LEVEN. Deze smaragdgroene troon vertelt ons, dat Gods heerschappij de WAARACHTIG-LEVENDE is, die duurt tot in ALLE EEUWIGHEID:
Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.” (Psalm 145:13)
“Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid…” (Jesaja 9:6a)
“…en ik (Nebukadnezar) loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie.” (Daniël 4:34b)
“…want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde.” (Daniël 6:27b)

Openbaring 4:4, “En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren (SV: klederen), en met gouden kronen op hun hoofd.”
Rond de troon van God zag Johannes “24 tronen”, waarop de “24 ouderlingen” zaten, gekleed met WITTE [11] (PRIESTER-)KLEDEREN en gekroond met “GOUDEN KRONEN”. Het waren dus 24 PRIESTER-KONINGEN:
“dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.” … “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,” (1 Petrus 2:5+9)
“Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn…” (Exodus 19:5-6a)
“En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen.” (Matth.19:28)
Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” … 5:10En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.” … 20:4c “En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (dus op aarde is het 1000-jarig Vrederijk van Christus).” (Openbaring 1:6 + 5:10, 20:4c).
Deze 24 (2×12) “ouderlingen” vertegenwoordigen bij God de GEHELE GLORIEUZE GEMEENTE / KERK van ALLE TIJDEN in het Hemels Koninkrijk. Die van de “VROEGE REGENTIJD” en die van de “SPADE REGENTIJD”, [12] wanneer de VOLLE Gemeente haar heerlijkheid zal zijn ingegaan. Maar óók de OUDTESTAMENTISCHE Gemeente van God is hier vertegenwoordigd, die uit het volk Israël is getrokken:
“Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,” (Mattheus 8:11)
Ook zij uit het OUDE TESTAMENT kenden “oudsten” als Abraham, Izak, Jakob, Noach, Samuel, David, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia; om maar enkele van hen te noemen. Mogelijk slaat deze 2×12 “ouderlingen” op vertegenwoordigingen van zowel “oudsten” uit het OUDE als “ouderlingen” uit het NIEUWE VERBOND. Ze VERTEGENWOORDIGEN hier de “OUDSTEN” (of “ouderlingen”), de wellicht “duizendmaal duizenden”, die Hem dienen (zie Daniël 7:10 [13]), waaronder een Paulus en Barnabas uit de “vroege Regentijd” (zie noot 12) en de duizenden uit de loop van de heilsgeschiedenis en de vele profeten uit het Oude Verbond. Het getal 12 moeten wij mijns inziens meer zien als een SYMBOLISCH getal van de Gemeente/Kerk (als de 3 Openbaringsvormen van God,[14] heilwerkend in alle 4 de windstreken van de aarde = 3×4), getrokken uit “elke stam, taal, volk en natie”:
“En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” (Openbaring 5:9)
Sommige Schriftgeleerden zien in deze “24 ouderlingen” de 12 FUNDAMENT (= VROEGE-REGEN) apostelen èn de 12 nog te vormen apostelen uit de SPADE-REGENTIJD.
Hoe wonderlijk is het ons te moede, als wij bedenken dat Johannes in de TIJDLOZE EEUWIGHEID ALLE “24 ouderlingen” uit alle eeuwen der Goddelijke heilsgeschiedenis reeds zag, alsof zij allen reeds in de GLORIEUZE EEUWIGHEID waren. Hoe moeilijk valt dat te rijmen voor ons die nog steeds moeten strijden met het begrip “TIJD”, hoewel dit bij God een NORMALE ZAAK is. Zag Hij de Gemeente niet reeds staan, als Hij in het Oude Testament in het Boek Spreuken liet schrijven:
“De hoogste Wijsheid HEEFT Haar (geestelijk) huis gebouwd. Haar 7 pilaren uitgehakt” (Spreuken 9:1)
Was “het Lam” niet al “geslacht” bij de FUNDATIE ofwel bij de “GRONDLEGGING VAN DE WERELD” (zie Openbaring 13:8 [15]) en is deze PAASOVERWINNING niet al van vóór de schepping van ADAM een feit? 2000 jaar en meer zouden eerst, na (de Openbaringen aan) Johannes, voorbij moeten gaan en toch zegt de Almachtige tegen Johannes in Openbaring 21:3-6, “…Zie de tabernakel Gods IS bij de mensen” (vers 3a, SV) … “de eerste dingen ZIJN voorbijgegaan” (vers 4b) … “Zie Ik maak alle dingen nieuw (vers 5a) en dan weer: “Het IS geschied” (vers 6a)!
God ziet mensen die er (nog) niet zijn als mensen die er reeds zijn, een ieder met zijn of haar eigen bestemming in Christus:
“…de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filippenzen 3:14b)
Daarom is “de ROEPING van God onberouwelijk” (zie Romeinen 11:29 [16]); daarom kon Hij vooruit reeds zeggen van Paulus: “Deze IS voor Mij een uit UITVERKOREN VAT (HSV: instrument) (zie Handelingen 9:15 [17]); daarom kon Hij Zijn “voorloper” tot aanzijn roepen:
“Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.” (Jesaja 40:3)
“Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.” (Maleachi 3:1)
Deze “VERBORGENHEDEN GODS” zijn “door de tijden der eeuwen heen verzwegen” geweest, maar nochtans bij God VOORGEKEND (ofwel: voorzien):
“Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis (SV: de verborgenheid) dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was,” (Romeinen 16:25)
“toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis (SV: de verborgenheid) van Zijn wil bekendmaakte,” … “en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis (SV: de verborgenheid) inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,” (Efeze 1:9 + 3:9)
“Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen,” (2 Timotheus 1:9)
Dit is géén PREDESTINATIE (of voorbeschikking); dit is de eeuwige VOORZIENIGHEID van God! God VOORZIET de mensen reeds vóór ze geboren zijn en zag al HOE ZIJ PERSOONLIJK EN VRIJWILLIG ZOUDEN REAGEREN op de liefdesroep van God, vermeld in Zijn Evangelie. Dit is geen LOTSBESTEMMING die te voren door God OPGELEGD is, maar een lotsbestemming die wijzèlf bepalen door onze persoonlijke reacties op het Evangelie, die door God zijn voorgekend (of voorzien). Het zit hem in het ACCENTVERSCHIL.

.

Wordt vervolgd

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [18]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Openbaring 21:11, “Zij (= de Bruid, de Vrouw van het Lam – zie vers 9b) had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis (SV: als de steen Jaspis, blinkende gelijk kristal).” (HSV)
[5] Openbaring 21:11, “…een zeer kostbaar (edel)gesteente, als de kristalheldere diamant.” (NBG)
[6] Het nieuwe Jeruzalem” is hier het beeld van de Bruid (na haar huwelijk: de Vrouw van het Lam van God). Want, in Openbaring 21:2 + 9b-11a staat: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.”“Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij (= de Bruid, de Vrouw van het Lam – zie vers 9b) had de heerlijkheid van God…” (lees voor alle duidelijkheid hoofdstuk 21 helemaal).
–> Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Exodus 28:17, “Dan moet u hem (de borstlap [of: het borstsieraad] – zie vers 15, SV) opvullen met een edelsteenvulling, 4 rijen edelstenen: 1 rij van een robijn (SV: Sardis = Sardius), een topaas en een karbonkel; dit is de eerste rij.”
Exodus 39:10, “Toen vulden zij hem (de borstlap) op met 4 rijen edelstenen: 1 rij van een robijn, een topaas en een karbonkel; dit is de eerste rij.”
[8] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!
Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een éénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
–> Zie eventueel ook nog onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest”. (noot AK)
[9] Openbaring 5:6, “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.”
–> Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[10] 2 Petrus 3:9, “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.”
[11] WIT = In Gods Woord altijd de kleur van Gods GERECHTIGHEID. (noot AK)
[12] De Spade (of Late) Regen = De grote zielenoogst (= opwekking) in de eindtijd door de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Terwijl de zgn. Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de (1ste, Nieuwtestamentische) Pinksterdag. Zie Handelingen, hoofdstuk 2, vooral de verzen 1-4.
–> Zie eventueel onze studie: De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente en/of onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[13] Daniël 7:10, “…Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht…”
[14] Zie noot 8.
[15] Openbaring 13:8, “…het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.”
[16] Romeinen 11:29, “Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.”
[17] Handelingen 9:15, “Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument (SV: vat) om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.”
[18] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

GRATIS Bijbelstudie (5): Het boek JOB, over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente

Een Bijbelstudie van H. Siliakus,

Job, een beeld van de Gemeente

De rechtvaardige Job, de man uit het land Uz, is een voorbeeld van een trouw en waarachtig kind van God. Zonder zulke kinderen Gods zou er geen sprake kunnen zijn van de ware Gemeente of Kerk van Jezus Christus. Job is ook een typebeeld van deze Gemeente/Kerk. Zijn trouw in het dienen van God en het onderhouden van zekere inzettingen, alsook zijn nauwgezetheid in handel en wandel, weerspiegelen het optreden van de ware Gemeente/Kerk in deze wereld. Het maken van een vergelijking tussen Job en de Gemeente van Christus wordt bovendien gerechtvaardigd door nog een aantal andere feiten. God had veel op met deze Job en had hem lief. Dit proeven wij uit hetgeen Hij zegt tot de satan over Zijn knecht Job (zie Job 1:8). Zo heeft ook Christus Zijn Gemeente lief. Zo lief, dat Hij Zijn leven voor haar gaf (zie Efeze 5:25). God zegende Job en Zijn oog rustte op hem en zijn gezin om hen voor het kwade te bewaren (zie Job. 1:10). Desgelijks doet Christus ook met Zijn Gemeente (zie Efeze 4:16, 5:23). Om de één of andere reden liet God nochtans toe, dat satan Job aanviel en hem schade toebracht (zie Job 1:12). In het Nieuwe Testament lezen wij, dat de satan probeert de volgelingen van Jezus te ziften als de tarwe (zie Lukas 22:31) en dat hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekende hen te mogen verslinden (zie 1 Petrus 5:8-9). Dit alles onder de toelating des Heren. Wat het boek Job schrijft over de macht die satan wordt verleend, grijpt in feite terug op de macht waarover God hem laat beschikken vanaf de zondeval van de mens. En deze macht wendt de satan ook in de Nieuwe Bedeling vooral aan tegen de kinderen Gods. Vertroostend en bemoedigend is het echter te weten, dat de duivel ons niet uit Gods handpalmen kan rukken. Ook dit leren wij uit de geschiedenis van Job.

Beproevingen van de laatste dagen

In de laatste dagen van de huidige tijdsbedeling zullen de beproevingen die de getrouwe navolgers van Christus te verduren hebben, als gevolg van het woeden en tekeergaan van de satan, nog groter worden en heviger. Dit vernemen wij op vele plaatsen in het profetisch Woord, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het zal “een boze tijd” zijn, zegt Amos, wanneer “zij benauwen de rechtvaardige” (zie Amos 5:12-13). En Jezus heeft voorzegd: “Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking” (zie Mattheus 24:9-10). Ook in het boek Job vinden wij een verwijzing naar die zware tijd. Deze toename van de beproevingen komt naar voren in de tweede ontmoeting tussen God en de satan, beschreven in hoofdstuk 2, waarbij aan de laatstgenoemde een nog grotere vrijheid gegeven wordt bij het belagen van Job. Over deze nog zwaardere beproevingen, waaraan vanaf het tweede hoofdstuk het gehele boek Job gewijd is, zal het in deze studie voornamelijk gaan. Job is dan niet langer alleen het type van de ware Gemeente/Kerk, maar meer in het bijzonder een type van de Bruidsgemeente die in de laatste dagen zal worden gevormd door de werkingen van het Woord en van de Heilige Geest. Ons wordt hier, in het boek Job, een blik vergund op het lijden en de strijd die deze Bruidsgemeente van Christus zal hebben te verduren.

Het land Uz

Job – de meest waarschijnlijke en tevens de meest aansprekende betekenis van zijn naam is “de vervolgde” – is vooral bekend vanwege zijn getuigenis: “Ik weet, dat mijn Verlosser leeft!” (Job 19:25a). Dit bevestigt nog eens, dat hij een (wonder)schoon type is van de ware Kerk of Gemeente van Jezus Christus, die immers ook staat op deze belijdenis. Met dit getuigenis staat zij in de wereld, tegenover de dreiging van satan en alle goddeloze en antichristelijke machten en van degenen die zeggen “God-lovers” (Joden) te zijn, maar zijn het niet (zie Openbaring 2:9). Het is alsof wij de Bruidsgemeente deze woorden van Job horen spreken in Openbaring 12, waar wij zien, dat de draak (d.i. satan, en hier tevens het beeld van de antichrist) vlak voor haar staat. Het is een harde en vijandig-gezinde wereld, waarin Christus’ Gemeente leeft en arbeidt. “Ik weet waar gij woont, namelijk daar (waar) de troon van de satan is”, zegt Jezus tot Zijn Gemeente in Openbaring 2 vers 13. Van Job wordt verteld, dat hij in het land Uz woonde (zie Job 1:1). … Dit omliggende gebied kunnen wij zien als het typebeeld van de wereld, waarin de ware Gemeente/Kerk en later de Bruidsgemeente van Jezus geplaatst is. Zij smaakt de vijandschap van deze wereld, maar leeft tegelijkertijd als in een oase, waar zij verkwikt wordt door de wateren des Geestes, vertoevende op de grazige weiden van Gods Woord, en schaduw en bedekking vindende onder de palmbomen van door God gegeven bedieningen.

 • Tot zover de “studiebespreking”.

Als u deze studie in z’n geheel wilt lezen of downloaden, KLIK HIER

A. Klein

**********

Inhoudsopgave:

 1. Job, een beeld van de Gemeente.
  Een vergelijking.
  Beproevingen van de laatste dagen.
  Het land Uz.
  Gemeenteleven.
 1. De heerlijkheid van de Gemeente.
  Heiligheid.
  De verkondiging van het Evangelie.
  Het werk der bediening.
  Volharding.
  Grote bereidwilligheid.
 1. Gemeente-afbraak door de eeuwen heen.
  Afbraak, belofte, doel.
  De volle Pinksterkracht ontnomen.
  Geen heiligheid meer.
  Het Openbaringslicht verdwijnt.
  Innerlijke vernieling van het Gemeenteleven.
  Het getrouwe overblijfsel.
 1. Beproevingen van de Bruidsgemeente in de eindtijd.
  Afval en volmaking.
  Een steeds driester (= brutaler) optreden van de duivel.
  Kwaadaardige woekeringen in de Gemeente.
  Het vlees tegen de Geest.
  De tempelreiniging van de eindtijd.
  De aanvallen op Job c.q. de Bruidsgemeente in Tabernakellicht.
 1. Vervolging door de dwaze maagden-gelovigen.
  De grote controverse.
  Zeven dagen van rouw.
  De twist met Elifaz.
  Jobs 1ste klacht (hoofdstuk 3).
  Elifaz’ 1ste reactie (hoofdstuk 4 en 5).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 6 en 7).
  Elifaz’ 2de rede (hoofdstuk 15).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 16 en 17).
  Elifaz’ 3de rede (hoofdstuk 22).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 23 en 24).
  Nabeschouwing.
  De twist met Bildad.
  Bildads 1ste toespraak (hoofdstuk 8).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 9 en 10).
  Bildads 2de rede (hoofdstuk 18).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 19).
  Bildads 3de toespraak (hoofdstuk 25).
  Nabeschouwing.
  De twist met Zofar.
  Zofars 1ste rede (hoofdstuk 11).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 12, 13 en 14).
  Zofars 2de rede (hoofdstuk 20).
  Jobs weerwoord (hoofdstuk 21).
  Nabeschouwing.
  Jobs slotrede.
 1. De Bazuintijd.
 2. De Grote Verzoendag.
  Het zondoffer van de verzoendag.
  De weggaande bok.
 1. De Spade Regen.

Appendix I:  De tabernakel-ordening van het boek Job.
Appendix II:  De 15 waarheden.
De tabernakel-orde in deze waarheden is als volgt:

 

Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest, Studie van H Siliakus | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 3 (laatste gedeelte): SAMENVATTING van de UITLEG over de 7 Gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)

.

Hieronder het vervolg van

.

De overwinnaars van de 7 Gemeenten, die samen Christus’ Bruidsgemeente vormen

Openbaring, foto schema blz. 30-31Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Hieronder een samenvatting van de beloften van God aan de OVERWINNAARS [4] uit de 7 Gemeenten, die samen Christus’ Bruidsgemeente vormen.

 1. EFEZE

De OVERWINNAARS zulleneten van de Boom des levens:
“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.” (Openbaring 2:7)
Deze groep uit Gods Bruidsvolk is verdoold (= afgedwaald of verdwaald) op de berg van de “wettische werken” en als zij zich niet bekeren (= afkeren) van hun weg, en niet terugkeren naar de “rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus alleen” (zie Romeinen 3:21-28 + Galaten 2:16 [5]), zo zullen zij geen deel verkrijgen aan Gods RECHTVAARDIGMAKING door het geloof in Jezus Christus (zie Romeinen 10:3 [6]) en aan het eeuwige leven. Hoe moeilijk laat een “wettisch mens” het al-zijn-best-doen, om een vroom en deugdzaam leven naar Gods Woord te leiden, varen. Zijn/haar arbeid om “heilig te leven naar het Woord (van God)”, hoe tegengesteld dit ook is aan zijn/haar eigen vlees, doet het “christelijk leven” hem/haar zwaar ja, haast ondragelijk vallen. In zo’n leven ontwikkelt zich, in plaats van Gods liefde, een “hardheid” voor zichzelf en voor anderen (zie Openbaring 2:2 [7]“dat gij de kwaden niet kunt [ver]dragen”) en het “christelijk leven” is voor zo iemand een “zware opgave”. Hoe tegengesteld getuigt Johannes (in 1 Joh. 5:3b): “en Zijn geboden zijn geen zware last” en Jezus (in Mattheüs 11:30): “want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.
Het “christelijk leven” valt dezulken zwaar, omdat zij dit willen doen in EIGEN KRACHT, in de kracht van DE ONVERNIEUWDE MENS! Zonder de GENADE van Jezus, verkregen door Zijn kruis! Hun overwinning is er dan vaak één van “het twaalfde uur”; namelijk bij hun sterven, wanneer zij het KRUIS aangrijpen. In Gods eeuwigheid zullen zij moeten constateren dat hun eigen werken, waar zij AL HUN BEST voor hebben gedaan als “hout, hooi of stro” moeten worden verbrand (!):
“Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro (SV: stoppelen), ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament (= Jezus Christus) gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.” (1 Korinthe 3:11-15)
Door hun aangrijpen van de genade Gods in het stervensuur ontvangen zij door GENADE deel aan de VRUCHT van de BOOM DES LEVENS en worden hierdoor behouden. Hoe ontzaglijk veel van Gods volk sterft zo en hebben zo deze laatste plaats in Gods PARADIJS in te nemen…
Het brandofferaltaar [8] (dat stond in de voorhof van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

 1. SMYRNA

De OVERWINNAARS zullende kroon des levens” ontvangen en ondervindengeen schade door de 2de dood:
“Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.” (Openbaring 2:10-11)
Deze groep wordt gevormd door Christus’ Gemeente/Kerk in vervolging en verdrukking en is door hun leven in gevangenissen en verworpenheden – omwille van hun geloof in Christus’ – dichtbij hun Heiland gaan leven, omdat zij “in eigen kracht” dit nooit zouden kunnen verdragen. Christus geeft daarom dezulken de kracht van Zijn Evangelie en leert hen deel te hebben aan de GENADEWERKINGEN voor hen, die er gelegen zijn in (het deelhebben aan) Zijn DOOD en OPSTANDING en omdat zij – gedreven door de “dwang der omstandigheden” – dit doen zullen zij nooit meer door “de tweede dood” (zie Openbaring 20:14 + 21:8 [9]) beschadigd worden, want zij zullen “de KROON VAN HET EEUWIGE LEVEN” dragen, die zij uit Jezus’ handen zullen ontvangen.
Velen uit hen zijn MARTELAREN en zullen in EEUWIGHEID door de Here des Hemels worden getroost:
“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God.” (Openbaring 7:9-11)
Deze “OVERWINNAARS” zingen het NIEUWE LEVENSLIED van Mozes en van het Lam aan de oevers van de “GLAZEN ZEE” (zie Openbaring 15:2-4 [10]), omdat “de wet van de Geest des levens hen heeft VRIJGEMAAKT van de wet van de zonde en van de dood”:
“Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.” (Romeinen 8:2)
Zij kennen deze “Wet van de Geest van het (NIEUWE) Leven”, omdat zij hun “oude zondige leven” hebben leren “dekken” (= begraven) onder het dierbare BLOED [11] VAN CHRISTUS!
Het wasvat [12] (dat stond in de voorhof van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

 1. PERGAMUS

De OVERWINNAARS zulleneten van het verborgen mannaen ontvangeneen witte keursteen met daarop een nieuwe naam:
“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) tegen de Gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte (keur)steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.” (Openbaring 2:17)
De OVERWINNAARS van deze groep, die de overwinning van Christus op het wereldgerichte leven ervaren, krijgen in “tabernakellicht” gezien hun overwinnaars-plaats BINNEN HET HEILIGDOM [13]; dit is – in HEMELS licht gezien – de 2de hemel.
Hun deelhebben aan “het verborgen manna” wijst heen naar een levend contact met Christus, het WOORD GODS, het MANNA des hemels (zie Johannes 6:48-58 [14]); naar een rechtvaardigmaking door het levend geloof in Christus; naar een geschreven hebben van het Woord Gods “op de tafel van hun hart” (zie Hebreeën 10:16, 8:10 + Spreuken 7:2-3 [15]); naar een ontvangen IN ZICH van de heerlijkheid van Christus, het Woord GODS, waardoor zij ook anderen dit WOORD, deze WIL GODS, kunnen meedelen.
Ze zijn ons inziens – in de EEUWIGHEID – GODS LERAREN en WOORDVERKONDIGERS, die Gods volk in alle eeuwigheid zullen leiden in alle volmaaktheden, door hen IN DE NAAM DES HEREN te dienen met de VRUCHT en de BLADEREN van de BOOM DES LEVENS, immers deze brengen “genezing” (“wholemaking” = HEELmaking of VOLmaking) aan de “heidenen” (= volkeren), die in Gods zaligheid leven:
“In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.” (Openbaring 22:2)
Al eerder hebben wij gewezen op de symboliek, die er is in die “witte keurstenen met daarop een geheime naam geschreven”; namelijk op de BESCHERMENDE KRACHT die er is gelegen IN HET BLOED VAN HET LAM, op de bewarende kracht tegen alle aanvallen van de boze (zie Exodus 12:23b [16]) en op de REINIGENDE kracht ervan, wat het weg-  en rein wassen betreft van het oude, zondige, wereldse leven:
“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. … 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:7+9)
De tafel der toonbroden [17] (dat stond in het heilige of heiligdom van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

 1. THYATIRA

De OVERWINNAARS zullenmacht over de heidenvolken en de Morgenster ontvangen:
“En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem [18] zal Ik macht geven over de heiden-volken (of: natiën). En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. (Openbaring 2:26-28)
Dezen ontvangen uit Jezus’ handen GEDELEGEERDE MACHT (autoriteit), KONINKLIJKE WAARDIGHEID om OORDEEL te vellen over de onbekeerlijke heidenen (ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden) en bij allen die zich bekeren zullen zij autoriteit ontvangen om dit “heidendom” uit hun harten en levens te bannen en zij zullen dit doen in de kracht van de “MORGENSTER”, de heerlijkheid van de HEILIGE GEEST!
De 8-armige kandelaar [19] (dat stond in het heilige of heiligdom van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS, die in alle eeuwigheid zullen regeren over Gods Bruidsvolk IN DE LIEFDE GODS en IN DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST!

 1. SARDIS

De OVERWINNAARS zullenwitte (priester)klederen” ontvangen en hunnaam geschreven in het Boek des Levens:
“Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het Boek des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.” (Openbaring 3:5)
Was SARDIS GEBEDLOOS en hierdoor (geestelijk gezien) DOOD, deze OVERWINNAARS zullen de PLAATS VAN HET GEBED [20] hebben ontdekt, waardoor hun christendom is gaan leven en zij door de GENADEWERKINGEN Gods hun witte priesterklederen hebben ontvangen, omdat zij in de plaats van de voorbiddingen zijn getreden en op die plaats de onvolprezen Naam des Heren hebben leren BELIJDEN, èn VERHEERLIJKEN, èn AANBIDDEN.
Het reukaltaar [21] (dat stond in het heilige of heiligdom van Israëls tabernakel) staat typerend voor de plaats van deze OVERWINNAARS.

 1. FILADELFIA

De OVERWINNAARS zullenworden bewaard uit het uur der verzoeking”, ze zijn kroon-dragendeneen pilaar in de tempel van God”, en deNaam van God, Christus en het Nieuwe Jeruzalem is op hen geschreven:
“Omdat u het Woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil (SV: een pilaar) in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.” (Openbaring 3:10-12)
Deze OVERWINNAARS zijn Gods CHERUBS:
“En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens), vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!” (Openbaring 4:6-8)
“En toen Het (Lam) de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” (Openbaring 5:8-9)
“Iedere cherub had 4 gezichten: het eerste gezicht was het gezicht van een cherub, het tweede gezicht het gezicht van een mens, het derde de kop van een leeuw, en het vierde de kop van een arend. Toen verhieven de cherubs zich. Dit was hetzelfde levende wezen dat ik bij de rivier de Kebar [22] gezien had.” (Ezechiël 10:14-15)
Een cherub (ook wel cherubijn genaamd, meervoud: cherubs of cherubim) is een wezen dat óf een openbaring van God Zelf is, of een engelachtig wezen dat in zijn verschijning Gods heerlijkheid openbaart (denk aan satan vóór zijn val – zie Ezechiël 28:14-15 [23]); óf een zodanig geheiligde mens, dat zijn/haar openbaringsvorm als die van God is:
“En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” (Openbaring 19:10)
“En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. (Openbaring 22:8-9)
Ze zijn net als de 24 ouderlingen Gods uitverkorenen uit “elke stam, taal, volk en natie”:
“want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie” (Openbaring 5:9b)
Ze ontvangen door hun overwinning (over satan en de zondemacht) [24] GROTE KRACHT van God en zijn de PILAREN van HET NIEUWE JERUZALEM,[25] Gods EEUWIGE, GEKROONDE LEIDERS van het ALLER-HEILIGDOM [26] GODS (volgens het – door God gegeven – voorbeeld van Israëls tabernakel). En omdat zij Gods gelijkenis uitstralen, dragen zij ook Gods Naam op hun wezen en de NIEUWE NAAM van de Christus Gods; daarom zijn ze ook Gods CHERUBIJNEN.
Aan deze OVERWINNAARS is de belofte gegeven dat zij BEWAARD zullen worden uit de Grote Verdrukking; namelijk in Gods “woestijn”:
“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar; de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:6+14)
De 4 pilaren van Gods Allerheiligdom (of: Heilige der heiligen) in Israëls tabernakel staan typerend voor deze OVERWINNAARS.[27]

 1. LAODICEA

De OVERWINNAARS zullenmet Christus zitten in Gods troon:
“Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: in het midden van de troon – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op (SV: in) Zijn troon gezet heb.” (Openbaring 3:21)
Deze OVERWINNAARS zijn de 144.000 uit de 12 genoemde stammen Israëls (zie Openbaring 7:1-8 [28]), de “uitnemendsten” uit de bruidsgemeente van Christus, de Sulammith van de Hemelse Salomo:
“Keer terug, keer terug, o Sulammith! Keer terug, keer terug, zodat wij u kunnen zien! Wat ziet u toch aan Sulammith?Zij is als een reidans van twee legers.” (Hooglied 6:13)
“Al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes (SV: maagden), niet te tellen, zij is de enige, Mijn duif, Mijn volmaakte, zij is de enige voor haar moeder, de zuivere voor wie haar heeft gebaard. Als de meisjes (SV: de dochters) haar zien, prijzen zij haar gelukkig, de koninginnen en bijvrouwen roemen haar.” (Hooglied 6:8-9)
Dezen zijn degenen, die de Heilige Geest hier op aarde reeds binnen heeft kunnen leiden in de volmaaktheid van Christus [29] (zie Openbaring 14:1-5 [30]), die hier op aarde reeds de mannelijke rijpheid van Christus hebben bereikt (zie Efeziërs 4:13 [31]), waardoor zij in het gezicht (“er werd een groot teken gezien in de hemel”) van Openbaring 12:1-2 + 5 [32] worden uitgebeeld door de “mannelijke zoon” (een zoon, een “mannelijke”).
Deze 144.000 zullen, wanneer hun geestelijke ‘incubatieperiode’ voorbij is en hun VOLMAAKTHEID hier op aarde wordt gezien (zie Obadja 1:21 + Jesaja 60:1-3 [33]), worden “weggerukt [34] tot God en Zijn troon” (zie Openbaring 12:5 [35]), om daar als het “hemelse heirleger” onder Christus –Die ook hen vóórgaat in de hete, felle strijd als de hemelse Michaël– de satan en zijn horden te verjagen uit de hemelse gewesten (zie Openbaring 12:7-9 [36]), waardoor deze laatsten “aarde-gebonden” raken en zo –door bezit te nemen van (vooral goddeloze en/of ‘bewust’ in de zonde blijvende) mensen– de antichrist, de valse profeet en de antichristelijke horden ontstaan.
Ook zullen deze 144.000 uit de hemelen met Christus terugkeren naar de aarde bij Diens Wederkomst als Koning en Rechter:
“En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openbaring 19:14)
“Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen (dit zijn de 144.000 die, volgens Openbaring 12:5, werden “weggerukt naar God en naar Zijn troon”).” (Judas 1:14)
Tenslotte zullen zij in alle eeuwigheid met Christus, als Zijn Koningin, zitten in Gods troon (zie Openbaring 3:21 [37]), en met Hem in de Liefde Gods regeren in alle eeuwigheid:
“Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor: vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid; omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.” (Psalm 45:10-16)

.

EINDE van hoofdstuk 3

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [38]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

Wordt vervolgd

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie noot 1.
[5] Romeinen 3:21-28 “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten.àà Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.”
Galaten 2:16, “(Wij) weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.”
[6] Romeinen 10:3, “Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich NIET aan de gerechtigheid van God onderworpen.”
[7] Openbaring 2:2 (SV), “Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid (HSV: volharding), en dat gij de kwaden niet kunt (ver)dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden.”
[8] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het brandofferaltaar’, zie eventueel onze studie De Tabernakel van Israël (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God)van E. van den Worm en/of de studieChristus (ZICHTBAAR) in de Tabernakelvan CJH Theys. (noot AK)
[9] Openbaring 20:14 “En de dood en het rijk van de dood (SV: de hel) werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.”
Openbaring 21:8, “Maar wat betreft de lafhartigen (SV: vreesachtigen), ongelovigen, verfoeilijken (SV: gruwelijken), moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.”
[10] Openbaring 15:2-4, “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”
[11] Zie eventueel onze studie De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht van E. van den Worm. (noot AK)
[12] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het wasvat’, zie noot 8. (noot AK)
[13] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het Heiligdom’, zie noot 8. (noot AK)
[14] Johannes 6:48-58, “Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie (in geestelijke zin) Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.”
[15] Hebreeën 10:16, “Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven.”
Hebreeën 8:10, “Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”
Spreuken 7:2-3, “Neem mijn geboden in acht en leef,… schrijf ze op de tafel van je hart.”. Lees ook nog 2 Korinthe 3:3b.
[16] Exodus 12:23b, “als Hij het bloed (van het lam) zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.”
[17] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘de tafel der toonbroden’, zie noot 8. (noot AK)
[18] Ook vrouwen ofwel ‘dochters van God’ worden – als zij volmaakt in Hem zijn – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot AK)
[19] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘de kandelaar’, zie noot 8. (noot AK)
[20] Zie eventueel onze studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[21] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het reukaltaar’, zie noot 8. (noot AK)
[22] “In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.” (Ezechiël 1:1)
[23] Ezechiël 28:14-15, “U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.”
[24] Zie noot 1.
[25] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[26] Voor meer uitleg over de geestelijke betekenis van ‘het Allerheiligdom’, zie noot 8. (noot AK)
[27] Zie noot 1.
[28] Openbaring 7:1-8, “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.”
[29] Zie eventueel onze studieDe volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[30] Openbaring 14:1-5, “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000  mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.”
[31] Efeziërs 4:13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een (in geestelijke zin) volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.”
[32] Openbaring 12:1-2+5, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.” … “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon, die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind – de 144.000 uit alle stammen van de Israëlieten) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
[33] Obadja 1:21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.”
Jesaja 60:1-3, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.”
[34] De enige tekst die m.i. over een “opname”, in de eindtijd, van gelovigen gaat is Openbaring 12:5 (hieronder vermeld). Het zal een “opname” in de hemel zijn – van de mannelijke zoon, de 144.000 uit alle geslachten van Israël – VOOR het begin van de Grote Verdrukking (zie Openbaring 12:4b).
Zie eventueel ook nog de studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[35] Openbaring 12:5, “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon, die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind – de 144.000 uit alle stammen van de Israëlieten) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.”
[36] Openbaring 12:7-9, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël (= een openbaringsvorm van Jezus Christus) en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan à genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.”
[37] Openbaring 3:21, “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op (SV: in) Mijn troon (denk aan: in het midden van de troon – volgens Openbaring 4:6), zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op (SV: in) Zijn troon gezet heb.”
[38] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
 
 
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 3 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)

.

.

7.
De Gemeentelijke periode van LAODICEA
(1906 – tot de Wederkomst van Christus)

De 20ste (en ook de 21ste) eeuw kent, mede als gevolg van het Rationalisme van de 19de eeuw en haar Deïstisch denken, een LAUWHEID en een AFVALLIGHEID van de Christelijke belijdenis; ja, zelfs een Atheïstisch denken, mede veroorzaakt door politieke beginselen als die van het Communisme en het Socialisme. Zó ontstaat in deze eeuw het zogenoemde “MODERNE HEIDENDOM”!
Ook het MATERIALISME – gevoed door de massafabricage, waardoor ook de gewone man zijn huis en leven kan vullen met de verlokkende artikelen uit de etalages van de diverse winkels – is mede verantwoordelijk voor de VERFLAUWING en AFVALLIGHEID in de godsdienst, omdat het hart van de mensen dan meer MATERIEGERICHT is (zie Openbaring 3:17). Deze tendens komt vooral in de zogenoemde “rijke landen” voor.
Verder is het algemeen voorkomend VERVAL van de MORAAL (de algemene Decadentie in de maatschappij) – als gevolg van de VERMENIGVULDIGING VAN DE ONGERECHTIGHEID (zie Mattheüs 24:12 [4]), vooral optredend na de 2de Wereldoorlog (1939-1945) – mede oorzaak van deze VERKILLING / VERFLAUWING in de godsdienst en van de AFVALLIGHEID ervan.
Tenslotte zijn de vele misleidende VALSE godsdienstige werkers, die in deze eeuw als paddenstoelen uit de grond opkomen, hier mede oorzaak van:
“En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.” (Mattheüs 24:11)
Als gevolg van het algemeen groeiende verlangen naar EENHEID in de Christelijke Kerken is in de 20ste eeuw (te Stockholm, in 1925) de OECUMENISCHE BEWEGING tot stand gekomen. Zij zoekt allereerst de PROTESTANTSE kerken te verenigen; ja, zij zoekt zelfs een vereniging met de ROOMSE KERK.[5] Het is helaas een MENSELIJKE beweging ZONDER de Geest van God, omdat de UITERLIJKE EENHEID, en NIET het VOLLE WOORD VAN GOD centraal staat in deze beweging. In deze beweging mag men als Kerk zijn EIGEN belijdenis (moderne of orthodoxe) behouden, als men zich maar schaart onder het GEMEENSCHAPPELIJKE vaandel:
“Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!” (Jesaja 4:1)
Men wordt in de “Oecumenische Beweging” door deze gedachte geleid.
In 1948, te Amsterdam (uit samenwerking van ‘Life and Work’ en ‘Faith and Order’ – na een voorlopige start in 1938, te Utrecht) kwam men in deze beweging tot het oprichten van de Wereldraad van Kerken. Een soort “fellowship” (= broederschap, gemeenschap) van de aangesloten Kerken, een gesprek om een “ronde tafel”, waaraan de Kerken in hun “eigen, typische gestalten” deelnemen. Deze “Oecumenische Beweging” en “Wereldraad van Kerken” zullen ons inziens in de laatste dagen OP POLITIEK GEBIED zich alliëren met de ROOMSE KERK en uitgroeien tot de ALGEMENE STAATSKERK van de laatste dagen, tot de “GROTE HOER” [6] van Openbaring 17 (lees vers 1-18), die NIETS gemeen heeft met het geestelijke LICHAAM VAN CHRISTUS.[7]
In deze eeuw ontstonden / ontstaan, als protest tegen de algemeen voorkomende LAUWHEID en DECADENTIE, OPWEKKINGSBEWEGINGEN. De interkerkelijke OPWEKKINGSBEWEGING van Dr. Frank Buchman (Engeland vanaf 1920), de zogenoemde “Oxford-beweging”, is helaas van voorbijgaande aard…
Een meer permanente ontwikkeling als OPWEKKINGSBEWEGING geeft ons de na 1906 ontstane PINKSTER-BEWEGINGEN te zien. Deze bewegingen kennen de roep “terug naar het Woord en naar een leven in de Kracht van de Heilige Geest als in de eerste Pinkstertijd” met daarbij een sterke Maranatha-verwachting:
“Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes (SV: MAAGDEN [8]), die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen (= zowel de wijze als dwaze maagden) slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes (SV: MAAGDEN) op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur (om in te gaan tot de bruiloft) werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes (SV: MAAGDEN), die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13)[9]
Na een tijdelijke verflauwing in deze (Pinkster)beweging zien wij CHARISMATSCHE OPWEKKINGEN in de gevestigde Protestantse en Roomse Kerken ontstaan (zie Lukas 14:16-21 [10]), maar ook een in verschillende landen eerder optredend herstel van de OPWEKKENDE KRACHTEN in de PINKSTERBEWEGING; stromingen, die de lauwe Gemeente/Kerk van Laodicea mede zullen brengen tot de BEREIDHEID voor “de BRUILOFT VAN HET LAM” (zie Openbaring 19:6-9 [11]), een geestelijke gebeurtenis van de hoogste orde, die in deze (21ste) eeuw plaats zal vinden, NA DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS als BRUIDEGOM, een Wederkomst die enkel ervaren wordt door hen die zich hiervoor (geestelijk gezien) hebben toebereid, een Wederkomst “als een dief in de nacht” (zie Openbaring 3:3b [12]); waardoor de BRUIDSGEMEENTE van Christus hier op aarde zal ontstaan, die ook de draagster zal zijn van de, NA de bruiloft optredende, SPADE-REGEN-OPWEKKING [13] van de laatste dagen:
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.” (Jesaja 60:1-3)
“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Openbaring 12:1)
“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.” (Joël 2:28)
“Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven [14] (SV: dienstknechten) die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.” (Lukas 12:35-37)
Het is in feite tot deze Kerkelijke periode dat Christus Zich – in Zijn profetie (het Boek Openbaring) over Zijn Wederkomst, met alle hierbij optredende verwikkelingen – richt; namelijk tot de 7 Kerktypen, die in deze Kerkelijke periode alle voorkomen, omdat in deze periode Zijn Wederkomst geschiedt.

Openbaring 3:14, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het Begin van Gods Schepping:…”
Christus stelt Zich hier voor als de “Amen” (= ‘het is waar’ of ‘het zij zo’), als Degene Die ook in de eindtijd van de genadebedeling (van 2000 jaar) Zijn VOLLE OVERWINNING zal behalen op alle Hem tegenwerkende krachten; DIE in GETROUWHEID Zijn WAARACHTIGE GETUIGENIS tot “tittel en jota” toe (zie Mattheüs 5:18 [15]) zal volbrengen. Hij Die “het Begin is van de schepping (en schepselen) Gods”, zal deze schepping ook brengen tot haar uiteindelijke VERHEERLIJKING IN GOD!

Openbaring 3:15-16, “Ik ken uw werken, en weet dat u (geestelijk gezien) niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.”
LAODICEA is vanwege verschillende redenen, die wij reeds eerder zagen, LAUW. En, LAUWHEID is het ergste wat de Here Jezus kent. Hij heeft liever dat wij KOUD zijn (niets om Hem gevend), dan lauw. De LAUWEN SPUWT HIJ UIT ZIJN MOND (ofwel: die bant Hij uit de gemeenschap met Hem)!

Openbaring 3:17, “Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u (geestelijk gezien) ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.”
Door haar in algemene zin MATERIALISTISCHE WELSTAND kent zij over het algemeen (waar dit MATERIALISME heerst) een GEZAPIGHEID (ZELFVOLDAANHEID), voor wat haar geestelijke toestand betreft; en een BLINDHEID voor haar eigen GEESTELIJK VERVAL, voor haar eigen leven ver van God!

Openbaring 3:18, “Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u (in geestelijk zin) rijk wordt, en witte kleren (SV: klederen), opdat u bekleed bent (= bekleed mag worden) en… de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.”
LAODICEA wordt hier door de BARMHARTIGE GOD aangeraden om het “GOUD” DES HEMELS te kopen (zie Psalm 19:8-11 [16]), voortkomende uit het “vuur der loutering” (= beeld van het KRUISLEVEN, zie Jakobus 1:2-4 [17]); namelijk: het NIEUWE LEVEN [18] uit Hem, een leven dat naar het Woord van God is en IN de KRACHT van de HEILIGE GEEST: [19]
“Daarom, als iemand (geheel en al) IN Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,” (2 Korinthe 5:17-18a).
Dan zal zij (de OVERWINNAARS uit de Laodicea Gemeente) worden bekleed met de HEMELSE “WITTE KLEDEREN” van GODS GERECHTIGHEID:
“En het is haar (= de vrouw van het Lam – zie Openbaring 19:7) gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.” (Openbaring 19:8)

Openbaring 3:19, “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.”
Jezus heeft zelfs deze AFVALLIGE Gemeente LIEF, daarom wordt ze door Hem bestraft en gekastijd (deze Gemeente zal, zoals wij eerder opmerkten, de apocalyptische OORDELEN [20] van God meemaken), en opgeroepen om zich tot Hem TE BEKEREN, opdat zij (opnieuw) VURIG zullen worden in (en door) de Heilige Geest!

Openbaring 3:20, “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen (SV: tot hem inkomen) en de maaltijd met hem gebruiken (SV: met hem AVONDMAAL houden [21]), en hij met Mij.”
CHRISTUS staat BUITEN (het hart en leven van) deze Gemeente. Hij klopt hier om BINNENGELATEN te mogen worden. In HAAR ALGEMEENHEID vinden wij dus IN DE LAATSTE DAGEN een Gemeente/Kerk, die ZUIVER MENSELIJKE activiteiten kent; activiteiten die NIET GODDELIJK GEÏNSPIREERD zijn. Het tegendeel is waar: ze vinden hun inspiratie UIT DE DIEPTEN van de HEL. Haar geestelijk beeld is “ellendig, beklagenswaardig (dwalend), arm, blind en naakt” (zie Openbaring 3:17). Een gemeenschap van Gemeentes/Kerken die, wanneer ze niet komt tot (waarachtige) BEKERING en OVERWINNING [22], uitgroeit naar die van de “GROTE HOER” (uit Openbaring 17:1-18) [23], de verkapte satanskerk, de “anti-bruid”, de staatskerk van de laatste dagen,[24] die dan beweert de enige, waarachtige “bruid” van Christus te zijn!
Allen die zich echter uit de misleiding van deze Laodicea Gemeente zullen bekeren en die hun hart en leven zullen geven aan de Christus Gods, zullen met Hem AVONDMAAL [25] houden en Hij met hen:
“Toen één van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot AVONDMAAL) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd (SV: het AVONDMAAL) om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed.” (Lukas 14:15-17)
Zij zullen deel hebben aan de verlossingen van CHRISTUS’ KRUISOFFER en ZIJN GENADEWERKINGEN in hun hart en leven.
Deze hier genoemde karakteristieken (zie Openbaring 3, de verzen 15-20 + uitleg) gelden de Kerk van Christus in haar ALGEMEENHEID. Deze laatste Gemeentelijke (Laodicea-) periode onderscheidt zich, zoals wij zagen, in 7 KerkTYPEN die respectievelijk door de 7 KerkPERIODEN en dus ook door de 7 Gemeenten in Klein-Azië worden gekarakteriseerd (zie schema hieronder).

Openbaring, foto schema blz. 26-27Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie

Openbaring 3:21-22, “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.
Zij die in deze Kerkperiode tot VOLLE OVERWINNING zullen komen zijn de 144.000 uit de 12 genoemde stammen Israëls. [26]
De verzegelden uit de 12 stammen:
“Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld.” (Openbaring 7:1-8)
Het Lam op de berg Sion met de 144.000 :
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos voor de troon van God.” (Openbaring 14:1-5)
Zij (deze 144.000 uit de 12 genoemde stammen Israëls) zullen – door en na de BRUILOFT VAN HET LAM, te midden van de Bruidsgemeente uit alle volkeren, natiën en tongen – door de VOLLE GENADEWERKINGEN GODS, zich ontwikkelen tot de MANNELIJKE RIJPHEID [27] van Christus (zie Efeziërs 4:13 + Habakuk 2:14 [28]); een ontwikkeling, die ons wordt geopenbaard, voor wat haar INCUBATIEPERIODE betreft in (zie Openbaring 12:2 [29]), en wat haar VERSCHIJNINGSVORM in de mannelijke rijpheid van Christus betreft, in de betiteling van “MANNELIJKE ZOON” (letterlijk vertaald: een zoon, een MANNELIJKE) in Openbaring 12 vers 5:
“En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon,[30] die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind) werd weggerukt [31] naar God en naar Zijn troon. (Openbaring 12:5)
Zij vormen in het BRUIDSLICHAAM van Christus de groepering van de VOORTREFFELIJKSTEN IN CHRISTUS, ofschoon ook zij allen eerst moeten zijn gewassen (= gereinigd van satan en zijn invloed in ons hart en leven; zijn losgekocht door het BLOED VAN HET LAM (zie Openbaring 14:3-4; en, in typerende zin, Leviticus 16:4 [32]).
Het zijn deze 144.000 die met CHRISTUS als Zijn Koningin (zie Psalm 45:10 [33]) mogen zitten in Gods EEUWIGE TROON.
Zodra deze VOLMAAKTHEID IN CHRISTUS [34] (zie Mattheüs 5:48 + Lukas 6:40 [35]) HIER OP AARDE is bereikt (immers, IN DE HEMEL zijn wij ALLEN volmaakt, zonde mag daar NIET zijn!), worden zij (de 144.000) “WEGGERUKT” tot God en Zijn troon (zie Openbaring 12:5b [36]) om daar als GODS HEMELS LEGER, onder CHRISTUS (als ons ALLER Aanvoerder in de hete felle strijd – zie Openbaring 12:7 + 19:14 [37]), hun HEMELSE taak verder te vervullen. [38]

.

KLIK HIER voor het vervolg

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [39]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Mattheüs 24:12, “En doordat de wetteloosheid (SV: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde (tot God en gebod) van velen verkillen.”
[5] Zie eventueel onze studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17, van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Openbaring 17:1 “En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het OORDEEL over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.” Zie ook nog de studie, vermeld bij noot 5. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heeft dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook mannelijke christenen inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus kunnen behoren). (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie De 5 wijze en de 5 dwaze MAAGDEN en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Lukas 14:16-21, “Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd (SV: een groot AVONDMAAL) en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd (SV: het AVONDMAAL) om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen (voor mijn avondmaal) zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen.”
–> Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het AVONDMAAL van de Bruiloft van Gods Lam van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Openbaring 19:6-9, “En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het AVONDMAAL van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Zie ook nog noot 2. (noot AK)
[12] Openbaring 3:3b, “Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen”
[13] Zie eventueel hoofdstuk 6 van onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten(Een systematische verklaring van het boek Openbaring) van H. Siliakus. (noot AK)
[14] Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is het een goede vertaling, omdat Jezus waarlijk onze “Heer en Meester” is want… “Hij heeft ons gekocht en betaaldmet Zijn eigen Bloed! Zie ook nog noot 9. (noot AK)
[15] Mattheüs 5:18, “Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.”
[16] Psalm 19:8-11, De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat.”
[17] Jakobus 1:2-4, “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof VOLHARDING teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u VOLMAAKT bent en GEHEEL OPRECHT, en in niets tekortschiet.”
[18] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[20] Zie eventueel onze studie God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden en/of De dag van JaHWeH (De dag des Heren) en/of De 7 donderslagen van Openbaring 10:3van E. van den Worm. (noot AK)
[21] De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. letterlijk, vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat “The wedding supper of the Lamb”, wat ook het avondmaal van de bruiloft van het Lam” betekent. Zie ook Lukas 14:15-24 (SV): De gelijkenis van het grote avondmaal.
–> Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam, van E. van den Worm. (noot AK)
[22] Zie noot 1.
[23] Zie noot 6.
[24] Zie noot 5.
[25] Zie noot 21.
[26] Zie eventueel onze studie ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammenvan A. Klein. (noot AK)
[27] In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (= het openbaar worden van de zonen Gods – zie Romeinen 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (= VOLMAAKTE) zoon”. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus (zie Efeze 4:13). Zie ook nog noot 28 en 30. (noot AK)
[28] Efeziërs 4:13, “totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man (in de Geest), tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Habakuk 2;14, “Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.”
[29] Openbaring 12:2, “En zij (de Vrouw, NA haar bruiloft, in de Geest, met de Bruidegom) was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
[30] Zie eventueel onze (vervolg)studie Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 5, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoonvan H. Siliakus. (noot AK)
[31] Zie eventueel onze (vervolg)studie Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 7, met de titel:De wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[32] Openbaring 14:3-4, “En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.”
Leviticus 16:4 “Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft.”
[33] Psalm 45:10, “Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.”
[34] Zie eventueel onze studie De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[35] Mattheüs 5:48, Weest u dan VOLMAAKT, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”
Lukas 6:40, “Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere VOLMAAKTE discipel zal net als zijn meester zijn.”
[36] Openbaring 12:5b, “En haar Kind (SV: kind – beeld van de 144.000 mannelijke zonen) werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.
[37] Openbaring 12:7 + 19:14, “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.” … “En de legers in de hemel volgden Hem (Jezus, de Christus) op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.”
[38] En… 144.000 klopt ook veel beter, qua aantal, met de Wederkomst van Christus volgens Judas 1:14b, “Zie, de Heere is (Weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.”
[39] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Openbaring 3 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten (vervolg)

.

.

6.
De Gemeentelijke periode van FILADELFIA
(± 1750 – 1906 na Christus)

In de 18de eeuw werd uit de diepten der hel een beweging op gang gebracht, die wij in de geschiedenis het Rationalisme noemen. Deze levensvisie, waarbij men de MENSELIJKE RATIO op de troon plaatste, werkte in de 19de eeuw flink door. Men noemt deze eeuw ook wel de eeuw van de “VERLICHTING”, van “het verlichte denken’’. In deze eeuw werd de mens gezet tot ZELFAANBIDDING, tot aanbidding van de MENSELIJKE RATIO. Hiernaast had men lieden, die het MENSELIJK GEVOEL boven de REDE stelden. In kunst en literatuur noemt men deze beweging de ROMANTIEK. GEVOEL en VERBEELDING zaten hierbij op de troon. Deze romantici vluchtten naar de ongerepte NATUUR. Men hoorde onder hen de roep: “Terug naar de natuur” (Rousseau). Men had een afkeer van de gevestigde maatschappij. Dit bracht sommigen van hen tot KRITIEK en tot REVOLUTIE tegen de gevestigde cultuur en ze hieven de leus: “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” aan. In Frankrijk heeft dit geleid tot de bloedige “Grote Franse Revolutie” (1789-1815), die zich richtte tegen ADEL en GEESTELIJKHEID, tegen de ten hemel schreiende misstanden in deze standen.
Deze satanische beweging, die de MENS verheerlijkte, riep op tot de beoefening van de DEUGD (= goede werken), waarbij hij, zo zei men, God niet nodig had. Sommigen van hen geloofden wèl in God, maar dan in een “god”, die zich niet verder met die mens bemoeide en hem aan zijn lot overliet (Deïsme). In de Kerk leidde het Rationalisme en de VERLICHTING tot een TOLERANTE houding jegens andersdenkenden en zonde (de “TOLERANTIE”). Ook brachten deze MENS-verheerlijkende bewegingen de Europese mens tot het ATHEÏSME en het “MODERNE HEIDENDOM” (in Frankrijk: Voltaire; in Engeland: Locke; in Duitsland: Semler; Kant), tot de GROTE AFVAL (= afvalligheid) VAN CHRISTUS; iets, dat zich in de 20ste (en 21ste) eeuw verder voltrekt.
Reacties tegen deze duistere stroming vinden wij in de 18de eeuw.
In Duitsland: de reeds eerder genoemd werkzaamheid en wereldzendingsactiviteiten van de BROEDER-GEMEENTE van Zinzendorf (1700-1760; Hernhutters).
Maar ook in Engeland: de OPWEKKINGSBEWEGING van John Wesley (1703-1791). Hij stichtte het Methodisme. Wesley predikte de LEVENDE CHRISTUS, Die de ziel vervullen wil met vreugde, en verlossen wil van alle zonden. John Wesley hield, samen met George Whitefield, openluchtsamenkomsten. Het METHODISME werd een miljoenen-beweging, die zich vooral in Noord-Amerika ontwikkelde (in de 20ste eeuw 40 miljoen in Noord-Amerika en 3½ miljoen in Engeland).
In de 19de eeuw vinden wij, onder andere in Duitsland, het werk van ds. Blumhardt (1805-1880). Hij werkte eerst in het dorp Möttlingen en later in Bad Boll. Hij predikte een LEVENDE JEZUS in gebedsgenezing, duiveluitdrijving, in verlossing en zaligmaking. Hij stichtte een geestelijk centrum, dat tot ver in het buitenland doorwerkte.
In Zwitserland (Genève) ontstond de OPWEKKINGSBEWEGING, die men “HET RÉVEIL” noemde (César Malan; 1787-1864). Ook deze beweging werkte door tot in het buitenland; ook tot in Nederland (Bilderdijk; da Costa; Hogendorp; Groen van Prinsterer).
In Engeland vinden wij in de 18de eeuw de start van het Leger des Heils, (Stichter: William Booth; 1829-1912). Hij organiseerde deze gemeenschap als een LEGER, met zichzelf als generaal. Hij kwam voort uit het Methodisme, vandaar zijn methodistische wijze van werken. Na 1880 ging het “LEGER” zending bedrijven en werd tenslotte WERELDOMVATTEND. Na 1890 bewoog het “LEGER” zich veel op SOCIAAL TERREIN. Het droeg / draagt het Evangelie van Christus vaak in de sloppen van de grote steden uit. Hun vlag draagt de woorden: “BLOED” en “VUUR” (het “BLOED” van Christus en het “VUUR” van de Heilige Geest).
De Baptisten vonden in Londen (Engeland) een groot leider en prediker in Charles Haddon Spurgeon (1834-1892).
In Amerika (Chicago) werkte de evangelist Dwight L. Moody (1834-1899).

Openbaring 3:7, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:…”
Hier dient de Here Zich aan als de HEILIGE en WAARACHTIGE Heer van de Gemeente. Daarom zullen Zijn waarachtige kinderen in hun NIEUWE LEVEN [4] door Hem ook worden vervuld met Zijn HEILIGHEID en WAARACHTIGHEID, omdat Hij in hen wil WONEN. Hij is de HEMELSE DAVID (de HEMELSE KONING), Die alle MACHT heeft, ook over hel en dood:
“En (Ik, Jezus, ben) de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: de sleutels van de hel) en van de dood zelf.” (Openbaring 1:18)
Een sleutel is altijd een openbaring van MACHT, ook van GEDELEGEERDE MACHT:
“En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn (= Mijn dienaar Eljakim, als beeld van Christus [5] – zie vers 20) schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen.” (Jesaja 22:22)
“En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.” (Mattheüs 16:19)
Men moet hierbij echter beseffen, dat deze GEDELEGEERDE MACHT de WERKING VAN GODS GEEST is, WERKEND DOOR Zijn DIENSTKNECHTEN HEEN; dus niet een MACHT die aan een mens gegeven is om ermee NAAR EIGEN OORDEEL (= naar eigen inzicht of goeddunken) in deze wereld te werken!

Openbaring 3:8a, “Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig (SV: kleine) kracht…”
De “GEOPENDE DEUR” duidt op een levende RELATIE met Jezus Christus, de Heiland en Heer van de Gemeente, die duivel, mens en wereld niet vermogen te sluiten of af te breken. De Heer betuigt hier, dat deze Gemeente is teruggekeerd tot de Bron van de “Wateren des Levens”,[6] tot Jezus Christus Zèlf en Zijn Zaligheid-brengende NAAM. Deze Gemeente heeft “KLEINE KRACHT”; ze is in deze tijdsperiode nog niet gekomen tot de DOOP MET DE HEILIGE GEEST…[7]

Openbaring 3:8b, “…en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen (SV: Gij hebt Mijn Woord bewaard) en Mijn Naam niet verloochend.”
Deze Gemeente is WOORDGETROUW, omdat zij JEZUS LIEFHEEFT (zie Johannes 14:15 [8]) en draagt de Naam van Jezus uit als een licht in deze wereld. In deze periode van de Kerkgeschiedenis ziet men de Kerk van West-Europa beginnen met WERELDZENDING te bedrijven!

Openbaring 3:9, “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.”
Mensen uit de “SYNAGOGE VAN DE SATAN” die zeggen dat zij “JODEN” zijn… maar zijn het niet. Dus: mensen, die zeggen dat zij “kinderen Gods” zijn – die naar het UITERLIJK zich zó zullen gedragen – maar INNERLIJK onbekeerd zijn, en dus “kinderen van de duivel” (2 Timotheus 3:5 [9]). Dezulken zullen door het leven en het getuigenis van deze Gemeente worden gebracht tot BEKERING en AANBIDDING van God. In deze Kerkelijke periode had men Deïsten en “TOLERANTEN”, mensen die God in wezen niet kenden; zij werden echter door de liefde en ijver van deze ware kinderen Gods opgewekt tot waarachtig (geestelijk) leven en tot dienstbaarheid aan de waarachtige God!

Openbaring 3:10, “Omdat u het Woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
Deze belofte geldt NIET de gelovigen uit deze KERKPERIODE (van ± 1750 – 1906), maar die uit het FILADELFIA-TYPE van de laatste Kerkperiode (LAODICEA; 1906 – tot komst van Christus), omdat pas in deze laatste periode de “GROTE VERDRUKKING” van 3½ jaar plaats zal vinden:
“In die tijd zal Michaël opstaan (wiens naam betekent: “Wie is gelijk God”. Het is een Oudtestamentische verschijning of openbaringsvorm van onze Here Jezus Christus), de grote Vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek (des Levens).” (Daniël 12:1) [10]
“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël (in 9:27 [11]), zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren [12] zich verzamelen.” (Mattheüs 24:15-28)
“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen. Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal. En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!” (Markus 13:14-23)
Omdat zij (deze Gemeente van Filadelfia) WOORDGETROUW in hun LEVEN en GETUIGENIS zijn gebleven en in een Levende RELATIE zijn blijven staan met Christus (“een geopende DEUR” – zie Openbaring 3:8a) zullen zij deze verdrukking (mogen) ontvlieden en mogen behoren tot hen, die in deze periode door God in “de WOESTIJN” worden bewaard:
“En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar; de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:6+14)
Openbaring 12:6 + 14 betreft de (zogenoemde AAN- of) WEGNAME: [13]
“Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.” (Mattheüs 24:40-42)
“Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren (SV: ARENDEN) [14] zich verzamelen.” (Lukas 17:34-37)

Openbaring 3:11, “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.”
Zij moeten VOLHARDEN in dit NIEUWE LEVEN [15] (zij hebben immers de “KROON” DES LEVENS) en in hun getuigenis, TOT JEZUS WEDERKOMT.

Openbaring 3:12-13, “Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil (SV: pilaar) in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan (dus op aarde), en Mijn nieuwe Naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.”
De OVERWINNAARS [16] uit deze Gemeente worden door God gevormd tot PILAREN (ze hebben “grote kracht”) IN DE TEMPEL GODS, tot geestelijke LEIDERS van GODS EEUWIGE GEMEENTE, tot BESTENDIG, ja EEUWIG LEIDERSCHAP IN CHRISTUS. Zij zullen VERVULD zijn van CHRISTUS, van de ALMACHTIGE GOD, en hun eeuwige woning hebben in het NIEUWE JERUZALEM,[17] waar zij Gods Zoon, de EEUWIGE KONING zullen dienen in alle eeuwigheid! Het zijn dan, uit de mensen gewonnen, CHERUBS van God (een cherub is een wezen dat óf een openbaring van God Zelf is, of een engelachtig wezen, dat in zijn verschijning Gods heerlijkheid openbaart – AK).

.

KLIK HIER voor het vervolg

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [18]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Als men in de hoven der koningen iemand de sleutel geeft, dat betekent dat hem in zijn dienst macht en autoriteit gegeven wordt. In Jesaja 9:5 wordt dergelijke manier van spreken van Christus gebruikt, wiens voorbeeld deze Eljakim geweest is; zie ook Openbaring 3:7, waar deze woorden van de profeet op Christus gepast worden. (noot AK)
[6] Jeremia 2:13, “…Mij, de bron van levend water…”
Johannes 7:38, “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”
[7] Zie eventueel onze studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[8] Johannes 14:15, Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
[9] 2 Timotheus 3:5, “Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.”
[10] Zie eventueel onze studie met o.a. ‘vers voor vers’ uitleg van Daniël 12:1, Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijdvan CJH Theys. (noot AK)
[11] Daniël 9:27 (SV), “En hij zal velen het verbond versterken één week (= 7 jaar); en in de helft van de week (= na 3½ jaar , waarin wij ook nog een opwekking verwachten) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer (dus het feit dat men deel kan hebben aan de dood en opstanding van het Lam, waardoor het afsterven aan het oude, zondige leven plaatsvindt) doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel (= de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste.”
–> Zie eventueel onze studie met o.a. ‘vers voor vers’ uitleg van Daniël 9:27, Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 (jaar)wekenvan CJH Theys. (noot AK)
[12] Er is hier, heel bewust, gekozen voor het woord GIEREN uit de Herziene Statenvertaling. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Dit slaat dus op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A.Klein. (noot AK)
[14] Er is hier heel bewust gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam –en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus– zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
[15] Zie noot 4.
[16] Zie noot 1.
[17] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[18] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)
Geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Uncategorized, Wederkomst van Christus, Woord en Geest | Tags: , , , , , , , | 1 reactie