Eindtijdscenario (in fasen)

Fase
1

Problemen in de wereld nemen toe.
Denk aan problemen op het gebied van het milieu en allerlei natuurrampen, maar ook allerlei (toenemende) problemen van economische, politieke en geestelijke aard.

Zie eventueel de studies:
God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden,
De Dag van JaHWeH” (of: “De Dag des Heren”),
De 7 donderslagen van Openbaring 10:3”.

Fase
2

Geestelijke toebereiding van de Bruid. (zie 1.)
De Bruid wordt – in de geest – gelijkvormig gemaakt aan haar Bruidegom. Eerst nog verborgen. Later wordt het voor anderen ‘merkbaar en zichtbaar’. (Dit is pas echt: Deelname aan het AVONDMAAL van de Bruiloft van het Lam (zie 2.) – volgens Openbaring 19:9 uit de Statenvertaling! Waarmee bedoeld wordt: Bereid zijn om VOLKOMEN af te sterven aan al het oude en zondige in ons hart en leven!).
Net zoals wij niet met een ‘ongelijk juk’ moeten trouwen, geldt dit nog meer voor Christus. Lees Openbaring 19:7b-9 en Efeze 5:26-27.

1. Zie eventueel de studies:
De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”,
De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd”,
De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd”,
Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”,
Heiligmaking”,
Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk in de eindtijd”,
Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben” en
LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus”.
2. Zie eventueel de studie:
Geroepen tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”.

Fase
3

Oorlog van Gog en Magog.
Lees Ezechiël 38 en 39. (Met Gog, Magog, Mesech en Tubal worden o.i. Rusland en China en/of Noord-Korea en/of Iran bedoelt. En met Scheba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen worden alle ‘christelijke’ landen bedoeld.)

Zie eventueel de studie:
De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars”.

Fase
4

Er komt een “grote man” (of vrouw) op het wereldtoneel, die als wereldleider veel problemen LIJKT te kunnen oplossen.
Zie verdere uitleg bij Fase 6 en 7.

Fase
5

De spade-Regen-opwekking begint.
Door de UITSTORTING en INWERKING van de Heilige Geest in (het hart en leven van) de Bruid, zal er een grote opwekking komen, die zal resulteren in een grote oogst van zielen (zie Joël 2:23b en 28-29).

Zie eventueel de studies:
De werkingen van de Geest in de eindtijd”,
De Spade Regen-opwekking”.

Fase
5a

De Bruiloft van het Lam.
Vlak voor de grote verdrukking komt Jezus ONzichtbaar terug voor Zijn Bruid, om haar – in de geest – te huwen. Het huwelijk van Christus en de Bruid/Bruidsgemeente wordt namelijk genoemd “de grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). (zie noot)

Zie eventueel de studie:
Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”.
NOOT:
Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) wordt dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) zwanger (zie Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom. In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus (zie Ef. 4:13).

Fase
6

Aanvang van de 1ste 3½ jaar onder het bewind van eerder-genoemde wereldleider die vrede in de wereld LIJKT te brengen.
Dit zal de 1ste periode van 3½ jaar zijn, waarin de antichrist al wel regeert, maar de meeste mensen hem nog zullen zien als de (weliswaar valse) vredevorst of messias, als de wereldleider die veel problemen in de wereld LIJKT op te kunnen lossen. Hierop zal de 2de periode van 3½ jaar volgen (zie Fase 7) waarin de antichrist zijn ware gezicht laat zien. Denk aan de Bijbelse waarschuwing: “Wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen…” (zie 1 Thess. 5:3).

Fase
7

Aanvang van de grote verdrukking van 3½ jaar.
De eerder genoemde wereldleider wordt nu GEHEEL door satan in bezit genomen en zo gemaakt tot de ZEER WREDE wereldleider, de antichrist (de tegenstander van Christus en christenen). En dit zal duidelijk merkbaar worden voor alle oprechte christenen. Zij zullen vervolgt (en velen zelfs gedood) worden. Maar… God komt velen van hen te hulp. Zie de volgende fase.
(Met de Joden/Israëlieten heeft God een ander plan – zie Fase 7c)

Fase
7a

OPNAME van de 144.000 en WEGNAME van de Bruid. (zie 1.)
Vlak na aanvang van de grote verdrukking wordt de mannelijke zoon, de 144.000 uit de 12 stammen van Israël (zie 2.), opgenomen in de hemel (zie Openb. 12:4b-5).
Weer vlak daarna zal de Bruid worden weggevoerd – de zgn. WEGNAME – naar de woestijn, waar zij door God bewaard en gevoed wordt voor 1260 dagen (zie Openb. 12:6 en 14).

1. Zie eventueel de studie:
“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?”. 
2. Zie eventueel de studie:
Gij, volk van Israël, ontwaak”.

Fase
7b

Martelaarsdood van de overgebleven christenen tijdens 3½ jarige grote verdrukking.
Christenen (de zgn. voorhofschristenen – zie Openb. 11:1-2) die NIET bij de WEGNAME van de Bruid waren, zij die – vanwege ‘tekortkomingen / onvolmaaktheden in het geestelijke’ (zie noot) – NIET tot de Bruid van Christus behoren, zullen – als zij het teken van het beest (blijven) weigeren – de martelaarsdood moeten sterven, tijdens het schrikbewind van de antichrist gedurende de 3½ jarige Grote Verdrukking. De 42 maanden (of 3½ jaar of 1278 dagen) van Openbaring 11:2.

NOOT:
Zij die in geestelijke zin niet voldoen aan o.a. Efeze 5:27, “…Een Gemeente, die (geestelijk gezien) geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk” en Openb. 19:7 “… Zijn vrouw (de Bruid) heeft zichzelf (toe)bereid”.
Zie eventueel de studie:
De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”.

Fase
7c

De 2 getuigen Gods in Israël (zie Openb. 11:3-12).
In Israël komen – voor 1260 dagen, d.i. de periode van de resterende 3½ jarige grote verdrukking – 2 speciale getuigen, door God persoonlijk gezonden (vermoedelijk Mozes en Elia), waardoor vele Joden/ Israëlieten tot het ware geloof in Jezus Christus, DE Messias, zullen komen.

Fase
7d

Het teken van het beest.
Alle andere mensen in deze grote verdrukking zullen het teken van het beest aannemen, waardoor zij bezeten (d.i. volledig in bezit genomen) worden door de antichrist. Dit is ONomkeerbaar: Voor hen die het teken van het beest hebben aangenomen is dus GEEN bekering meer mogelijk.

Fase
8

Christus komt – zichtbaar voor alle mensen – terug (zie 1.) naar de aarde met zijn 144.000 strijders.
>> Deze wederkomst luid het einde in van de grote verdrukking.
>> Gestorven christenen van alle eeuwen (en de Oudtestamentische gelovigen) worden opgewekt uit de dood.
>> De Bruid – die tot op dit moment nog levend bewaard werd op deze aarde (zie noot) – wordt nu, samen met de opgestane doden, veranderd in een punt des tijds (zie 1 Thess. 4:14-17).

1. Zie eventueel de studie:
De Wederkomst van Christus nader bekeken”.
NOOT:
“…Wij (de Bruid), die levend overblijven zullen (op deze aarde) tot de (zichtbare) wederkomst van de Here..” (zie 1 Thess. 4:15).

Fase
9

Het 1000-jarig Rijk van God breekt aan. (zie 1.)
Tijdens dit 1000-jarig Vrederijk van God worden ALLE christenen tot dezelfde geestelijke status gebracht: zowel zij die ‘met de hakken over de sloot’ het Koninkrijk van God zullen binnengaan, alsook de zgn. heiligen van alle eeuwen, tot en met de volmaakte Bruid en alles wat er – in geestelijke zin – tussen zit.
In de Bijbel staat duidelijk dat geen vlees en bloeddit Koninkrijk van God zal (kunnen) beërven. Dus geen bekeringen tijdens het 1000-jarig Rijk. Trouwens, ALLE nog levende goddeloze mensen – zij die het teken van het beest hebben aangenomen – worden door Jezus en de zijnen (de 144.000) gedood bij Zijn wederkomst (zie Openb. 19:11-21). 

NOOT:
Tijdens het 1000-jarige Rijk zal de aarde alleen maar worden bewoond door KINDEREN GODS, en deze zullen ALLEN OPSTANDINGSLICHAMEN ontvangen hebben. ALLE ANDERE (ongelovige, goddeloze) MENSEN zijn gedood bij de zichtbare Wederkomst van de Here Jezus Christus (zie Openb 14:9-11, 19:21). Geen vlees en bloed zal het Koninkrijk des Heren en dus ook niet het 1000-jarig Rijk beërven (zie 1 Kor. 15:50).
Tijdens het 1000-jarige Rijk zal er een LIEFDES-HEERSCHAPPIJ zijn, net zoals een (goede) moeder, in liefde, zal “HEERSEN” over haar kinderen maar hen tegelijkertijd ook “DIENT”. Zie Jesaja 32:1, Psalm 45:17, Matthéüs 23:11, Markus 9:35; Lukas 19:16-19, 1 Petrus 2:9, Openbaring 1:6, 5:10, 20:4.
Er zullen dan PRIESTER-KONINGEN zijn, die met Christus zullen heersen in LIEFDE (Christus als de “Koning der koningen” en als de “Heer der heren”) en kinderen Gods over wie die heerschappij zal worden gevoerd. (Er zijn namelijk GEKROONDEN en ONGEKROONDEN in dit Koninkrijk van God.)
Christus zal de KONING DER AARDE zijn (zie Ps. 2:6-8, 45:2-9, Jes. 9:5-6, 32:1, Jer. 23:5b-6, Zach. 14:9).
Hij zal Zijn troon delen met Zijn KONINGIN: met hen die, door genade, OP AARDE, in het laatst der dagen, de status van VOLMAAKTHEID IN CHRISTUS hebben bereikt (zie Ps. 45:10-16, Openb. 3:21, 14:1-5).
Ook zijn er klimatologische veranderingen. Daarom wordt de aarde nu reeds – o.a. door, steeds in omvang toenemende, cataclysmen – voorbereid voor haar nieuwe taak tijdens het 1000-jarige Rijk van Christus. Immers, de natuur zal ten tijde van dit 1000-jarig Rijk ingrijpend veranderd zijn (zie Zach. 14:6-7, Jes. 30:26).
JERUZALEM zal de HOOFDSTAD VAN DE WERELD worden (zie Jer. 31:38-40, Jes. 62:1-7, Zach. 8:3).
Er zal VREDE en GERECHTIGHEID zijn op aarde, het AARDSE PARADIJS zal HERSTELD zijn (zie Mal. 4:2, Jes. 61:11).

Fase
10

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. (zie noot 1)
Na dit 1000-jarig Rijk vangt de Godsregering aan op de nieuwe aarde(n), de (nieuwe) planeten die door God bewoonbaar zijn gemaakt. In deze nieuwe wereld(en) zullen wij met Christus regeren over de dan ontstane mensheid. Hij als DE Koning, wij als koningen, Hij als DE Heer, wij als heren. Zie o.a. Lukas 19:17b en 19: “Heb macht over 10 of 5 steden”. (zie noot 2)

NOOT 1:
Na het 1000-jarige Rijk zal God voor Zijn zaligen de NIEUWE HEMEL en de NIEUWE AARDE scheppen, waarover zij met Gods eeuwige Zoon mogen heersen. Zie Jesaja 65:17-25, 11:6-9 en Openbaring 21:1-8. Op deze NIEUWE AARDE zal het NIEUWE JERUZALEM (d.i. de Bruid) nederdalen uit de hemel (zie Openb. 21:9-27). En de EEUWIGE STROOM VAN LEVEND WATER, namelijk GODS HEILIGE GEEST, zal door heel deze NIEUWE Schepping van God stromen en haar VERVULLEN tot in alle eeuwigheid der eeuwigheden (zie Openb. 22:1-5).
NOOT 2:
Zie eventueel de studie:
Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”.

Een reactie op Eindtijdscenario (in fasen)

  1. Linda Culinaria zegt:

    Everything happening so fast, how to get rid of this mark of the beast, that is the vaccine for this virus, and all the technology connected to it…?

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s