Boek Openbaring met ‘vers voor vers’ UITLEG

KLIK HIER als u onderstaande inleiding wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING van Jezus Christus

gegeven aan Johannes

 

Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL

Een studie van CJH Theys (1903 – 1983)

NOOT A. Klein:
De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is – vooral vanwege tijdgebrek – weinig gewijzigd.

Inleidende beschouwingen

Allen die van mening zijn, dat het Boek Openbaring in een handomdraai behandeld kan worden, moet ik teleurstellen. Het Woord van God in het algemeen en dit laatste Bijbelboek in het bijzonder, is heus niet “iets”, waarnaar men even kan komen kijken om er dan genoeg van te weten… Verre daarvan! Wie waarlijk dieper ingeleid wil worden in de Goddelijke waarheden van de laatste dagen, in het bijzonder vastgelegd in het Boek Openbaring, die moet niet ophouden God te bidden: ”Schenkt U mij, o Here, een weinig van Uw lijdzaamheid, naast de geestelijke honger, die door Uw Geest is opgewekt.”
Wij kunnen niet buiten de leiding van Gods Geest en Zijn Woord. Hij is de Openbaarder van Gods verborgenheden… Wij ontvangen licht als Hij ons het Woord opent. Glorie voor God! Slechts zij, die weten te bidden, zullen ontvangen! Alleen degenen, die oprecht zoeken, zullen vinden! Enkel degenen, die een hart hebben, die vol verwachting klopt, zullen worden opengedaan!

In welk licht moeten wij het Boek Openbaring beschouwen?

De beschouwing van dit Bijbelboek zal naar mijn eigen ervaring het beste kunnen worden gedaan aan de hand van de hieronder volgende tekening. Zij vormt een schets van de onderscheiden tijdsbedelingen, die wij in de Bijbel kunnen terugvinden. Deze tekening (ik maak geen aanspraak op onberispelijkheid!) is dan ook slechts een poging om u schematisch het Schriftuurlijk “Plan der Eeuwen” uit te beelden. Waar Openbaring een profetisch Boek is, maken alle daarin genoemde gebeurtenissen onderdeel uit van dit grote profetische plan…
Daar is één ding, dat ons bij de behandeling van het Boek Openbaring steeds voor ogen moet staan; dat éne is het “tijdselement in het raadsplan van God.” Veronachtzaming ervan leidt tot het maken van blunders in de interpretatie. Daarom geef ik u hiernavolgend nog het een en ander hierover.
Wie spreekt over “tijd” moet rekening houden met de “chronologie” of “tijdrekenkunde”. Nu komt de tijdrekenkunde van de Bijbel vrij nauwkeurig overeen met de wetenschap, die zich bezig houdt met het vaststellen van tijd en wat daaraan verbonden is op grond van bestaande wetten, die God gezet heeft in Zijn schepping. Astronomie, NIET astrologie, is zulk een wetenschap.

De restauratie week (zie Psalm 90:4 en 2 Petrus 3:8)

Schematische afbeelding van “Gods Raadsplan der Eeuwen”

Het is gebruikelijk en wettelijk juist, als wij spreken over “anno Domini”, dit is “jaar van onze Heer”. Zoiets moet toch ergens op gebaseerd zijn en dat is ook zo… Nogmaals, wie wij ook willen noemen als de samensteller van onze hedendaagse kalender, één onweerlegbaar feit is daar: de tijdrekenkunde, die volgens de almanak verloopt, is in overeenstemming met de chronologie, die wij in de Bijbel vinden… Daar is een klein verschil op te merken vanwege een kleine rekenfout (wij zijn nu eenmaal mensen!), deze bedraagt ongeveer 4 jaren. Nemen wij bijvoorbeeld het jaar 1973, dan moet er in feite 4 jaren bij worden geteld, zodat wij dienen te schrijven 1973 + 4 = 1977. In dit licht behoeven wij u feitelijk niet meer te vertellen, hoe zéér de tijd dringt.
Waarheden en geestelijke waarden hebben hun plaats in dit Goddelijk Raadsplan der Eeuwen. God Zelf heeft dit vastgelegd in Zijn Woord en uitgemeten in de onderscheiden tijdsbedelingen. De Here helpe mij om u het een en ander zo duidelijk mogelijk voor te stellen.

Het Boek Openbaring en de laatste tijdsbedeling

De inhoud van het Boek Openbaring staat in direct verband met de laatste (d.i. 3de) bedeling van de tijd en alle gebeurtenissen spelen zich dan ook af in dìt tijdsgewricht (zie de schets hierboven). Deze tijdsbedeling is, evenals de twee voorafgaande, er één van 2000 profetische jaren, gerekend vanaf Christus’ Kruisdood tot Zijn wederkomst.
Aangezien wij, in dit bestek, hierop niet dieper kunnen ingaan, mogen wij u hierbij verwijzen naar de “Scheppingsweek”, die de grondslag van onze beschouwing vormt, en naar twee uitspraken uit Gods woord – in de mond van twee getuigen zal immers alle getuigenis vaststaan – te weten: Psalm 90:4 en 2 Petrus 3:8.

 • Psalm 90:4 (HSV): “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.”
 • 2 Petrus 3:8 (HSV): “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.”

De wederkomst van Jezus Christus brengt met zich het einde van het antichristelijke tijdperk, dat een tijdsbestek zal vormen van 3½ jaar aan het einde van deze tijdsbedeling.
De tijdsbedeling, waarin wij nu leven, is die van de Gemeente van onze Here Jezus Christus, ook wel genoemd de “Bedeling van de Genade”. In deze laatste tijdsbedeling is het ons vergund het Evangelie van het Koninkrijk te prediken in de kracht van de Heilige Geest aan alle creaturen, totdat God zegt, dat het genoeg is.
Voor allen geldt het “to be or not to be”.
NU moeten wij de Here Jezus aannemen of nooit. Daar is géén tweede kans meer! Een zogenaamde “tweede kans” is een satanische leugen en een duivelse leerstelling! God zegt tot allen: “Zie, NU (SV: heden) is het de tijd van het welbehagen (Gods), zie, NU is het de dag van het heil!” (2 Kor. 6:2b, HSV). Amen!
Wij leven thans in de “6de profetische dag”, zie de laatste dag van de “Week van Verlossing”.
Deze profetische dag biedt allen de laatste kans! In geestelijk opzicht moet dan ook NU “de dubbele portie manna” verzameld worden: de dubbele portie van Gods kracht, de Heilige Geest; deze is nodig om de “7de profetische dag” door te komen. Deze is de “Dag des Heren”, de “Sabbat Gods”, Het “Millennium”, Gods Vrederijk op aarde geopenbaard. De wonderbaarlijke en bovennatuurlijke uitstorting van de kracht van God in de “laatste dagen”,… de doop met de Heilige Geest als “de Spade Regen” (zie Joël 2:23, SV), hebben wij nodig om – als Gemeente – te komen tot de volmaking op aarde, die tot uitdrukking komt in de volgende teksten:

 • Efeze 5:25 en 27 (HSV): “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de Gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,”“opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet (SV: vlek) of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (SV: onberispelijk) zou zijn.”
 • Openbaring 12:1 (HSV): “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”

Het Oude Testament – vol van schaduwbeelden, typen en symbolen – vindt zijn vervulling in de openbaring van de beelden der zaken zelf in het Nieuwe Testament. Daar is een Goddelijke harmonie!

Het begrip “tijd” in de Bijbel

Wat het begrip “tijd” aangaat, dienen wij direct op te merken, dat het in de wereld kwam met de intrede van de zonde. Voordien was er geen sprake van tijd, slechts van eeuwigheid. Sinds dat “tijd” gevonden wordt in “het Raadsplan van Verlossing” is alles onderworpen aan de vergankelijkheid, maar op datzelfde ogenblik begon ook de restauratie. In Gods Plan van Verlossing lopen daarom “tijd” en “zonde” parallel. Dit betekent, dat zolang er nog sprake is van “tijd’ er ook nog “zonde” zal zijn en omgekeerd. In Openbaring 10:6 lezen wij: “… dat er geen tijd meer zal zijn” (SV). Daar komt straks in dat zelfde verlossingsplan dus een moment, waarop dit profetisch Woord in vervulling zal gaan. Dan is het afgelopen met alle “tijd” op deze aarde, maar dan ook met alle “zonde”. Met de wederkomst van Jezus Christus zal er een poortopening voor de eeuwigheid worden gevormd.
Het Millennium vangt dan aan, de 1000-jarige regering van Christus als Koning der koningen en Here der heren. In dit onsterfelijke tijdperk zal géén zonde meer worden gekend. De aarde zal vol zijn van de Heerlijkheid des Heren. Als dan zullen er in totaal 6 maal 1000 jaren verlopen zijn (zie eerdergenoemde schets).

Dit Profetisch Boek vormt een Openbaring

Het is niet zoals velen spreken en ook schrijven: “De Openbaring van Johannes”, maar het is de Openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes. Johannes, de geliefde apostel, bevond zich destijds op het dorre en rotsige eiland Patmos, waarheen hij verbannen was vanwege het Woord Gods. Patmos ligt westelijk van de kust van Klein-Azië. Het laatste Bijbelboek werd geschreven omstreeks 95 na Christus.
Alles wat in dit Boek wordt gevonden is één machtige openbaring, door God gegeven aan ZIJN ZOON Jezus Christus. Wij zien dit Boek dan ook als één machtig geheel; en de onderdelen ervan, de achtereenvolgende gebeurtenissen, volgen elkaar snel op en overlappen elkaar zelfs in de afwikkeling. Eén en ander is er de oorzaak van, dat bij de interpretatie (de Schriftuitleg) verschillende profetische gebeurtenissen[1] niet juist worden onderscheiden.
In verband hiermee dienen wij dan ook bij de studie van het Boek Openbaring rekening te houden met het feit, dat er in de loop der tijden verschillende theorieën zijn ontworpen, zonder ons echter te houden aan de geponeerde stellingen. Wij, van onze kant, zullen ons alleen bepalen bij datgene, wat tot ons is gekomen langs de weg van de openbaring van de Heilige Geest. HIERIN LIGT ONZE OVERTUIGING VERANKERD. Voor hen, die naast wat wij hierbij weergeven, nog behoefte hebben aan de zienswijzen van de zogenaamde “Preteristen”,[2] “Futuristen”,[3] “Spiritualisten”[4] en “Historici”[5] is de gelegenheid altijd daar voor zelfstudie.
Wij willen op al deze zienswijzen, gezien ons bestek, niet verder ingaan. Enkel past hier de volgende waarschuwing: hoedt u alstublieft voor het heus niet alleen maar denkbeeldige gevaar om verstrikt te raken in, wat de Bijbel noemt “allerlei wind van leer” (zie Ef. 4:14).
Apocalyps is een andere benaming van de Openbaring. Zij betekent “ontsluiering”, “zichtbaar maken”. En zó is het ook in feite. De persoon van onze Here Jezus Christus wordt in dit laatste Boek van de Bijbel ten voeten uit getekend, ontsluierd. Het is dan ook een Openbaring van Hem. In geestelijk opzicht vervaagt in het Boek Openbaring de wolk, die ten tijde van Jezus’ Hemelvaart Hem voor de apostelen wegnam voor hun ogen (zie Hand. 1:9).
De beloften Gods zijn onberouwelijk en Zijn Woord kan niet gebroken worden (zie Hand. 1:11). Jezus Christus moet daarom wederkomen in heerlijkheid en daarom wordt Hij in de laatste dagen door de Heilige Geest (aan) ons geopenbaard.
De wederkomst van onze Here Jezus Christus of wel Zijn openbaring, is het grootste evenement van alle eeuwen. Zij is een onaangename verrassing voor de “geestelijke slaper”, een kwelling voor de “vleselijke mens”; de hoop, de wens, de verwachting van alle gelovigen en de dagvaarding aan “alle in Christus gestorvenen”! De wederkomst van de Here staat in onverbrekelijk verband met de gehele schepping.

De bovennatuurlijke inhoud van het Boek Openbaring

Acht men de inhoud van Openbaring bovennatuurlijk, zij is het ook in letterlijke zin. Gods bemoeienissen met ons zijn altijd bovennatuurlijk; ze komen “van boven”. De beschrijving ervan is echter ook “letterlijk” te noemen en wel in deze zin: Aangezien God zegt, wat Hij bedoelt en bedoelt wat Hij zegt, dienen wij Zijn Woord “op de korrel”, “zuiver” te nemen. In dit licht zijn al Gods bemoeienissen met Zijn schepping letterlijk en toch bovennatuurlijk te noemen. Zó moeten wij ook alle gebeurtenissen in het Boek Openbaring bekijken…
Zij die geloven “zoals de Schrift zegt”, ontvangen de sleutel op elk probleem van de tijd; degenen die het “profetisch Woord” verwerpen, hebben geen “lamp die schijnt in een duistere plaats”! (2 Petr.1:19, HSV). Is dit niet ontzagwekkend, geliefde lezer? Omdat de Openbaring van Jezus Christus opent met een “Zalig” (1:3) en ook sluit met datzelfde “Zalig” (22:7), is er geen plaats voor welk excuus ook in verband met een veronachtzaming, of iets dergelijks!
Het is Gods uitdrukkelijke wil, dat wij de Openbaring zullen lezen, opdat wij haar ook zullen verstaan! De Heilige Geest is hier in Zijn wondervolle bediening van Openbaarder.
De twee redenen waarom de inhoud niet recht (d.i. niet juist) wordt verstaan, zijn de volgende:

 1. de terzijdestelling van het o zo belangrijke tijdselement, als zijnde onbelangrijk,
 2. de foutieve onderscheiding van het Jodendom en de Gemeente.

In verband met het eerstgenoemde punt merken wij op, dat Openbaring “Profetie” is en GEEN “geschiedenis”. “Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat HIERNA moet geschieden(Openb. 4:1b, HSV) is het gesproken woord tot Johannes.
In verband met het tweede genoemde punt dient te worden gezegd, dat sommigen de mening zijn toegedaan dat, met uitzondering van de eerste drie hoofdstukken, de Openbaring uitsluitend voor het Jodendom bestemd is. Met andere woorden: de Gemeente heeft niets te maken met de inhoud van Openbaring nà het derde hoofdstuk! Natuurlijk is dit verkeerd gezien en geïnterpreteerd, want alles staat in nauw verband met de Gemeente van Jezus Christus en met satan, die alles aanwendt en dit alsnog zal doen, om haar te vernietigen! Daar is in dit Boek immers onder meer sprake van de volmaking van de Gemeente, van haar wegname[6] òf aanname, alsook van de komst van de Here Jezus Christus als haar Hoofd en Hemelbruidegom!
Daar is geen andere naam gegeven, waardoor de mens – of hij nu een Jood is of niet – zalig kan worden, dan die van onze Here Jezus Christus! Wie in Hem gelooft en Hem ook aanneemt als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, ontvangt “macht om een kind van God te worden” (zie Joh. 1:12). En als een “nieuwgeboren creatuur” is hij een lid van de Gemeente van Jezus Christus.
DAAR IS GEEN ANDERE BASIS! Alle aardse nationaliteit valt weg om plaats te maken voor de grotere en hechtere gemeenschap in Christus; DIT IS VOOR ALLEN! Op grond hiervan staan alle gebeurtenissen in Openbaring in onverbrekelijk verband met de Gemeente in deze laatste dagen. Nemen wij dit bovenstaande in ogenschouw en houden wij rekening met het “tijdselement”, dan wordt het verstaan van de inhoud van Openbaring erg eenvoudig. Een openbaring dus… waarvan? Niet van een natie, noch van enig land en/of volk, maar van datgene wat God “vanaf het begin” (zie Gen. 1:1) van plan was te doen, namelijk: de vorming (of: het tot stand brengen) van een Gemeente zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks, heilig en onberispelijk(Ef. 5:27, SV). Een van de aarde gekochte Bruid, die een sieraad zal zijn in het Koninkrijk der Hemelen! Glorie voor God en Christus!

Openbaring: het einde of besluit van de Bijbel

Het Boek Openbaring moet worden beschouwd als “het einde of het besluit” van de Bijbel. Zij vormt het hoogtepunt, het doel, de vervulling van alle Bijbelboeken. Ze kan onmogelijk recht worden verstaan en uitgelegd, indien wij haar niet beschouwen in verband met de desbetreffende profetieën van het Oude Testament. In dit Bijbelboek vinden wij weliswaar nieuwe tonelen, bekende gebeurtenissen in een nieuw en verrassend licht, doch de wijze en taal is zo geheel en al in overeenstemming met die van de profeten van het Oude Verbond, dat wij zonder vergelijking met hun geschriften de Openbaring niet zullen kunnen begrijpen.
Dezelfde Geest, door wie de heilige mensen Gods in het verleden gesproken hebben, moet ons NU de uitlegging, de betekenis van de profetieën geven. Immers:“Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken” (2 Petr. 1:20-21, HSV). Amen.
Daarom zijn wij geheel afhankelijk van de Geest van profetie, de Heilige Geest. Wij hebben de speciale belichting van de Geest van God nodig tot een recht (d.i. juist) verstaan van de dingen. Dit wordt ons ook duidelijk, als wij beschouwen wat Johannes wondervol op Patmos ervoer: “Ik was IN DE GEEST op de dag des Heren” (Openb. 1:10a).
Nogmaals, deze profetieën werden gegeven door de gezegende Heilige Geest; Dezelfde (3de) Persoon[7] in de Godheid zal ze ons doen verstaan! Onder Zijn leiding moeten wij onderzoeken; niet eenzijdig, niet uit hun verband gerukt, noch op zichzelf beschouwd, moeten die profetieën worden verklaard; maar als één machtig geheel, dat naar het Plan van God is opgezet, moet de ene voorzegging door de andere worden verklaard, en – waar nodig – aangevuld.
Hoe nauwkeuriger wij hierin te werk gaan, des te beter zullen wij Gods plan en bedoelingen leren verstaan. Wij dienen niet te vergeten, dat het God heeft behaagd om ons Zijn heilige wil, Zijn gedachten en Zijn plannen mee te delen onder diverse vormen en gedaanten, en dit door middel van heilige mensen van zeer uiteenlopende karakters en aanleg. Hoe onderscheiden ook, hoe schijnbaar tegenstrijdig soms, al dit geopenbaarde vormt een alleszins schoon en harmonisch geheel.

Jezus Christus is de Hoofdfiguur van Openbaring

De Openbaring van Jezus Christus behelst het machtigste drama van alle eeuwen, de laatste grote actie in de tragische geschiedenis van de mensheid. Als wij een en ander in dit licht mogen beschouwen, kunnen wij zeggen, dat Jezus Christus Zelf de positieve hoofdrol vervult op dit schouwtoneel der laatste dagen. Wij zien Hem in dit Boek gemanifesteerd als:

 1. Hogepriester,
 2. Bruidegom,
 3. Lam van God,
 4. Komende Koning,
 5. Rechter van de antichristelijke horden van deze aarde.

Wij zien Hem tenslotte verenigd met de heiligen, de apostelen en de levende Wezens, allen gekocht met, en verlost door Zijn kostbaar Bloed!
Het komt er daarom slechts op aan om voorgelicht door de Goddelijke Auteur al die verschillende stralen op te vangen en de onderscheiden kleuren te rangschikken, zodat het totale beeld in alle schoonheid en harmonie ons helder voor ogen komt te staan. Is dit voor Gods Woord in algemene zin waar, het geldt in het bijzonder voor dit laatste Boek van de Bijbel. De Here Jezus Christus is in dit Bijbelboek, zoals gezegd, de “Hoofdfiguur”; wij moeten hier bovenal rekening mee houden. Doen wij het niet, dan zullen wij merendeels in beslag genomen worden door hoofdzakelijk andere schepselen… engelachtige, menselijke of duivelse, die echter alle mindere rollen zijn toebedeeld in dit kolossale en overweldigende schouwspel. De Here Jezus Christus is beide: de Auteur èn de “Hoofdrolvertolker”.
In belangrijkheid, volgende op Hem, komt Zijn Gemeente. Deze neemt er de tweede plaats in. Vandaag de dag geloven velen, dat de “Boodschap van het Nationalisme” in belangrijkheid volgt op die van Jezus Christus. Maar hoe hoogst belangrijk deze boodschap is in het licht van de eindtijd, tòch gaat de Bruidsgemeente van Jezus Christus elke natie of groepering van volkeren vèr te boven, welke deze ook moge zijn, of welke de uitkomst van hun activiteiten ook moge zijn! De Openbaring rondt het altijd actuele verhaal van “Christus en Zijn Bruidsgemeente” af. Daarom zien wij Christus in de Openbaring niet voornamelijk als het Lam van God, maar als de Bruidegom, van Wie geprofeteerd is: Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit, Hem tegemoet!(Matth. 25:6, SV).
Met Hem zien wij de Overwinnaars of Volmaakten, zij die de Bruidsgemeente uitmaken. Het Boek Openbaring eindigt met de grote finale, de Bruiloft van de Koning, de grootste bruiloft van alle eeuwen! Glorie voor God!

Plan en doel van de Openbaring

Het hier voorgaande heeft vanzelf het plan en het doel van de Openbaring aangegeven. Onder Hem, Jezus Christus, moeten alle dingen naar Gods voornemen tezamen gebracht worden; voor Hem moet alle knie zich buigen en alle tong belijden, dat Hij Koning der koningen is en Here der heren, en aan Hem moet de gehele schepping zich onderwerpen en gehoorzaam zijn. Geprezen zij Zijn Naam!
Daar zijn vele belangrijke profetieën vervuld, zoals die betreffende oorlogen, oordelen, antichristelijke stromingen en nog meerdere…; weer andere wachten op hun voleinding, zoals die aangaande de valse kerk of “grote hoer” (zie Openb. 17), de grote verdrukking (zie Matth. 24:21), de wegname[8] van de Gemeente; zij hebben allen hun eigen aparte plaats in het grote eind-plan van onze trouwe God. Maar laten wij nooit vergeten, dat er een alles-overtreffende boodschap is: Jezus Christus komt terug om Zijn Bruid weg te nemen!
Een nadere beschouwing van het plan en het doel van de Openbaring leidt tot de verdeling van de inhoud van het Boek. Over het algemeen kan één en ander als volgt worden opgesteld:

 1. Het Heiligdom,
 2. De Gemeente,
 3. De Troon,
 4. Het Lam,
 5. De oordelen,
 6. Het  Koninkrijk,
 7. De Eeuwige Staat.

Daar zijn ook Bijbelverklaarders die het totale beeld op grond van Openbaring 1:19 verdelen in 3 hoofdafdelingen, als:

 1. Wat u gezien hebt,
 2. Wat IS,
 3. Wat geschieden zal NA deze.

Hoe aannemelijk en logisch ook, toch zullen wij ons liever bepalen bij de behandeling van de onderscheiden Bijbelhoofdstukken en ook de uiteenzetting houden in dat verband. Dit te meer, omdat wij ons levendig bewust zijn van het feit, dat er bij het doorvoeren van zogenaamde verdelingen altijd weer aanleiding bestaat te geraken tot onderverdelingen, vooral met betrekking tot een boek als Openbaring. Hoewel voor het verdelen van de inhoud van dit Boek inderdaad veel te zeggen valt, tòch is het met het oog op een “studie” zoals door ons beoogd, deze door ons aangegeven richtlijn verkieslijker.

De correlatie van Genesis en Openbaring

Als Genesis “Het Begin” is; dan is de Openbaring “Het Einde”.
Het verdient aanbeveling om verschillende opmerkelijke feiten van het ene Boek te stellen tegenover die van het andere:

 1. In Genesis wordt de aarde geschapen; in Openbaring gaat ze voorbij,
 2. In Genesis verschijnen achtereenvolgens de zon, de maan en de sterren; in Openbaring lezen we dat ze niet meer nodig zijn…
 3. In Genesis is er een Eden, een Hof, als plaats van gemeenschap voor mensen; in Openbaring is daar een Stad als woonstede der volkeren…
 4. In Genesis hebben wij de bruiloft van de eerste Adam; in Openbaring de Bruiloft van de Tweede Adam…
 5. In Genesis vinden wij de eerste en grimmige verschijning van satan; in Openbaring vinden wij zijn uiteindelijke ondergang…
 6. In Genesis vinden wij het begin van zonde, smart, lijden en tranen; in Openbaring wordt een einde gemaakt aan de zonde; geen smart en lijden is er meer en alle tranen zijn weggewassen…
 7. In Genesis wordt de vloek over de mens uitgesproken; in Openbaring zal er geen vloek meer zijn…
 8. In Genesis wordt de mens na de zondeval verdreven uit het paradijs en wordt hem de weg naar de Boom des Levens versperd; in Openbaring wordt de verloste mens verwelkomd en staat diezelfde Boom des Levens opnieuw tot zijn beschikking…

Hoe wondervol verheven is Gods Raadsplan van verlossing! Hoe aanbiddelijk schoon haar inhoud! Waar de Bijbel begint met ons de schepping van hemel en aarde te verhalen, daar eindigt hij met ons de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te schilderen op het profetisch canvas van de eeuwigheid… plaatsen, waarin gerechtigheid wonen zal.

“O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.” (Rom. 11:33-36, HSV)

Zalig, die Hem verwachten! Hem, de Koning der Eeuwen! Wee degenen, die NIET bereid zijn!

CJH Theys [9]
(1903 – 1983)

Einde en PDF vanDe Inleidingvan het Boek Openbaring.
KLIK HIER voor hoofdstuk 1.


.
[1] Zie eventueel de (vervolg)studie, ook van CJH Theys, met de titel: Opeenvolgende profetische gebeurtenissen (voorafgaand aan het einde van de huidige tijdsbedeling) op ons weblog. (noot AK)
[2] Uit Wikipedia: Het preterisme is een opvatting binnen het christendom waarbij de profetieën van de eindtijd, onder andere uit het bijbelboek Openbaring, niet over de toekomst gaan maar reeds vervuld zijn in het verleden. Preteristen plaatsen de vervulling van de bijbelse voorspelling in de eerste eeuw na Christus, de tijd van de Romeinse keizer Nero en de Joodse Opstand met Rome. Het woord preterist is afkomstig van het Latijnse woord praeteritus, dat ‘voorbijgegaan’ of ‘verleden tijd’ betekent. Men bedoelt dus dat de apocalyps tot het verleden behoort. Een veel gebruikte bron binnen deze beweging zijn debrieven van Flavius Josephus. (noot AK)
[3] Zie eventueel de uitleg bij: https://en.wikipedia.org/wiki/Futurism_(Christian_eschatology) (de Engelstalige) Wikipedia. (noot AK)
[4] Zie eventueel de uitleg bij: https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritualism (de Engelstalige) Wikipedia. (noot AK)
[5] Zie eventueel de uitleg bij: https://en.wikipedia.org/wiki/Historicism_(Christian_eschatology) (de Engelstalige) Wikipedia. (noot AK)
[6] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?”, van A. Klein. (noot AK)
[7] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” (HSV). Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
>>> de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
>>> de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
>>> de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[8] Zie noot 6.
[9] De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is – vooral vanwege tijdgebrek – weinig gewijzigd.

.

7 reacties op Boek Openbaring met ‘vers voor vers’ UITLEG

 1. HH zegt:

  De profetieën van het boek Openbaring worden hier op een zeer waardevolle en betrouwbare manier uitgelegd. De betekenis van de eens verzegelde profetieën is nu duidelijker dan ooit door deze prachtige studie. De studie schildert op geweldige wijze welke catastrofale gebeurtenissen weldra het einde van dit tijdperk zullen inluiden en welk een machtige toekomst de Gemeente van Jezus Christus tegemoet gaat.

  Nu is, volgens Gods wil, kennelijk de tijd rijp. Het geheimzinnigste, fascinerendste boek van de Bijbel, het door velen niet begrepen boek Openbaring, wordt hier geopend. De Bijbelleraar, wijlen evangelist CJH Theys, heeft het beslist op een bijzondere wijze van de Heer ontvangen. Bij het lezen en bestuderen van de studie, groeit mijn dankbaarheid aan God, die ons dit gegeven heeft om Zijn plan van de eindtijd te leren verstaan.

  Mede door de deskundige wijze waarop A. Klein de studie heeft aangepast, d.w.z. van belangrijke voetnoten en tekstverwijzingen heeft voorzien, kan iedereen er nu kennis van nemen. Ook dit is (en was) een enorme taak, die je alleen kan uitvoeren als de Heer zelf je daartoe de bekwaamheid heeft gegeven. In ieder geval getuigd het van zeer grote ijver en toewijding.

  In deze studie openbaart de eeuwige God dat Hij een groots plan volvoert en dat Hij over alles heerst en almachtig is, een God die zeer spoedig zal ingrijpen in deze wereld.
  Gelukkig ziet God de hopeloze toestand waarin de mensheid zichzelf gebracht heeft, hoe hopeloos zij nu in de val van haar eigen rebellie gevangen zit en absoluut niet meer in staat is haar snel naderende noodlot af te wenden. Maar wat een wonderlijke toekomst toont daarintegen dit Bijbelboek voor al degenen die Jezus van harte liefhebben.

  Het is zeker de moeite waard om de studie van de Godsman CJH Theys te lezen en te herlezen. Feitelijk is het in deze tijd meer dan noodzakelijk, om niet voorbij te gaan aan wat ons hier wordt aangeboden. Bijzonder aanbevolen.

  Like

 2. F. Ruit zegt:

  Schriftlezing: Openbaring hoofdstuk 10.

  De Naam van de Schepper is ELOHIM.

  Genesis hoofdstuk 1.
  De schepping in 6 dagen: De mens is gemaakt op de zesde dag van de schepping.
  Genesis 1 vers 29.
  En ELOHIM zei: “Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen
  op de hele aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten;
  zij zullen u tot voedsel dienen.

  De zevende dag: Genesis 2 vers 1-3.
  Genesis 2 vers 1.
  Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn.

  De zeven dagen op de aarde zijn: zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
  en zaterdag.

  Like

 3. T. Kerssens zegt:

  CJH Theys gaat op 2 punten verkeerd; bij Openbaring schrijft over de H. Geest als 3de Persoon.
  Dit staat nergens in de Bijbel want er staat: “Hoor Israël de Here uw G’d is EEN.” De Drie-ëenheidleer stamt van v/d valse roomse leer, en de Auteur van het boek Openbaring is JHWH en niet Yeshua. Hij is ELOHIM en Schepper en Auteur en Hoofdfiguur van het gehele boek Openbaring.

  Like

  • Geachte T. Kerssens,

   Ben het helemaal met uw 1ste opmerking eens. U heeft waarschijnlijk ook mijn voetnoot 7, vermeld in de betreffende (deel)studie, niet gelezen?
   Deze heb ik hieronder speciaal voor u nog eens vermeld; en deze opmerking is in zo goed als al onze studies als voetnoot te vinden.
   Ter info: Ook wij spreken regelmatig over JaHWeH als zijnde God.

   Voetnoot 7 luidt als volgt:
   [7] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” (HSV). Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
   >>> de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
   >>> de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
   >>> de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
   Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

   Met vriendelijke groet en Gods zegen,
   A. Klein

   Like

 4. R.Lowe zegt:

  Er wordt niet gesproken dat het genade altaar zal worden weggenomen hier op aarde

  Like

 5. Anja zegt:

  Bedankt voor deze studie!

  Een grote zegen om te mogen lezen!
  Ik denk er net zo over als de persoon HH van de reactie op 23 mei 2012, niets aan toe te voegen!

  Geweldig!

  Like

 6. CJ Sala zegt:

  Alleen al je inleiding is het lezen waard. Nu nog de “rest” gaan lezen. Goed vertrouwen in een duidelijke uitleg.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s