Openbaring 06 vers 1-4

KLIK HIER als u hoofdstuk 6 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan JohannesDe zegels worden geopend…

De hoofdstukken 4 en 5, die aan dit nieuwe hoofdstuk voorafgaan, vormen slechts de “inleiding”, die aan de opening van de zegels voorafgaat. Zagen wij in Openbaring 4 DE TROONSHEERLIJKHEID VAN GOD DE VADER en alle activiteiten uitgaande van die troon, in Openbaring 5 zagen wij DE 2de PERSOON[1] VAN DE GODHEID op de voorgrond treden, God de Zoon, onze Here Jezus Christus, “het Lam van God”, aan Wie, op grond van het volbrachte werk – namelijk: de verzoening op Golgotha – alle macht en kracht, lof en dank, heerlijkheid en aanbidding, gegeven werd.
In dit hoofdstuk nu aanschouwen wij de opening van de zegels, en zien wij taferelen en activiteiten, die beginnen met HET OPTREDEN VAN DE 3de PERSOON[2] VAN DE GODHEID, God de Heilige Geest. Hij is hier uitgebeeld als “de Ruiter op het WITTE paard[3].”
Deze zegelverbreking is van invloed op ALLE VOLKEREN. Elke zegelverbreking luidt een reeks overeenkomstige gebeurtenissen in, die een climax vormen en waarvan het hoogtepunt wordt bereikt ten tijde van de wederkomst van de Here Jezus Christus. De zegels worden in volgorde geopend. De onderscheiden (d.i. verschillende) gebeurtenissen, die alle nà opening van het desbetreffende zegel beginnen, LOPEN DUS PARALLEL AAN ELKAAR!
Alle zegels worden verbroken vóór de grote verdrukking, die een tijdsperiode beslaat van 3½ jaar, aan het einde waarvan de (zichtbare) wederkomst van de Here Jezus plaatsvindt. Alle gebeurtenissen, die na een zegelverbreking plaatsvinden, zijn WERELDOMVATTEND!
De verzegeling van dit boek moest voortduren “tot de tijd van het einde”.
“Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim (SV: sluit deze woorden toe) en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken (SV: naspeuren) en de kennis zal toenemen (SV: de wetenschap zal vermenigvuldigd worden).” (Dan. 12:4)[4]
Het “tijdselement” is bij de bestudering van dit Woord een belangrijkheid van de eerste orde. Wat bedoelen wij hiermee? Alleen als wij weten WANNEER DE ZEGELS VERBROKEN WERDEN OF WORDEN, zullen wij profijt hebben van deze kennis van dit Woord van God. Opwekking(en), oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentiën, wij hebben ze allemaal in de geschiedenis gehad; ja, wij kennen ze nog steeds… Dit “tijdselement” dienen wij dus te kennen.
Wanneer dus zou die “tijd van het einde” zijn? Ons wordt door dit Schriftwoord in Daniël 12:4 een aanwijzing gegeven: in die tijd zullen velen “het (Woord van God) onderzoeken” en “de kennis zal toenemen.”
Wij weten, dat dit in de dagen waarin wij thans leven gebeurt. De wetenschap wordt niet alleen vermenigvuldigd, maar zelfs tot een afgod gemaakt. De mensheid is vergeten, dat JEZUS de Bron is van alle wijsheid en kennis (zie Kol. 2:3). Daarom zal de mens immer blijven “onderzoeken”, zonder ooit te komen tot de kennis van de waarheid (d.i. van Gods Waarheid) (zie 2 Tim. 3:7). Waarom? OMDAT ZIJ JEZUS ER BUITEN LATEN! Deze bewering blijft van kracht, al staan wij dan ook verstomd van de tevoren nog ongekende hoogten van de techniek, het product van het menselijk vernuft, waarmee men reeds ontzaglijk veel heeft weten te overwinnen en waardoor men zich op velerlei gebied weet te specialiseren, onder andere op het gebied van atoomsplitsing, de kernenergie en wat daarmee samenhangt; de ruimtevaart met hun raketten en capsules; de chirurgische ingrepen met behulp van bepaalde stralen, radar- en infrarode schermen, om maar de allerlaatste vondsten (geschreven rond 1970-1975, noot AK) te noemen.
Is er dus in onze tijd sprake van “een vermenigvuldiging” van de MENSELIJKE wetenschap; toch wordt naar mijn bescheiden mening in dit onderhavige Schriftwoord (van Dan. 12:4) meer bedoeld: een vermenigvuldiging van de GODDELIJKE wetenschap en wel in het bijzonder de wetenschap met betrekking tot het boek “Daniël”[5] en daarnaast het boek “Openbaring”, de twee Bijbelboeken die het “brandpunt” van alle profetie vormen. En inderdaad, nooit tevoren is zulk een kennis verkregen aangaande deze beide Bijbelboeken als juist in deze laatste dagen! En wij geloven dan ook dat de Geest van God de Gemeente stellig nog méér zal openbaren!
God immers kent maar één wetenschap: de wetenschap van de wijsheid van God, die besloten ligt in het GEOPENBAARDE WOORD, waarin wij lezen: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,… en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Joh. 16:13). En wij geloven, dat deze bediening van de Geest in het bijzonder tot uitdrukking zal komen in de laatste dagen. Maar de ijver van de Geest van God wordt door de duivel geïmiteerd, want ook de laatste (de duivel = satan) verkondigt de mens dingen. Maar deze dingen van de duivel doen de mens JAGEN, en maken hem/haar daarbij ONRUSTIG. Deze onrust is heden ten dage waarlijk WERELDWIJD IN OMVANG. Over de gehele wereld is men aan het bouwen geslagen, overal verrijzen de meest uiteenlopende bouwwerken, gebouwd met behulp van de allernieuwste snufjes, en zo meer. Het is voor de biddende en mediterende gelovige niet moeilijk om in te zien, dat de huidige (menselijke) wetenschap door de duivel ook vaak wordt benut als… imitatie, surrogaat, van de ALwijsheid van God.
Hoe prijzenswaardig deze wetenschap ook mag zijn, en hoeveel wij er ook aan te danken hebben op menig gebied, toch is ze nimmer in staat gebleken de plaats in te nemen van het eeuwig-blijvende Woord van God. Wel kunnen en mogen al deze dingen worden aangemerkt als evenzovele bewijzen van de waarheid van Gods feilloos Woord (“het Woord dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond” – zie Joh. 1:14): “in Wie al de schatten van de (ware) wijsheid en van de (ware) kennis verborgen zijn” (Kol. 2:3).
Met betrekking tot de aanwijzing: “velen zullen het onderzoeken” nog het volgende. De Engelse vertaling van dit tekstgedeelte luidt als volgt: “Velen zullen heen en weer trekken” (“Many shall run to and fro”). Wij zien in onze tijd het steeds sneller wordende transport in dienst van de mensheid, zelfs transport, dat sneller gaat dan het geluid. Dit is dus ontegenzeggelijk een niet-te-verwerpen teken van de eindtijd.
Aangezien de zegelverbreking in nauw verband staat met de hier opgenoemde feiten van de hedendaagse historie, komen wij tot de ontstellende conclusie, dat de ZEGELVERBREKING IN ONZE HUIDIGE TIJD plaats vindt! Welk een openbaring!
Alvorens ons bezig te houden met de behandeling van de opening van de zegels zelf, willen wij eerst nagaan, wat de betekenis is van een zegel en welke plaats de zegels innemen in ‘Gods Plan van Verzoening’. Een zegel is feitelijk niets anders dan EEN STEMPEL, DAT AFSLUIT, dat bewaart voor ontsluiting en waardoor een geschrift of document als WAARDEVOL moet worden aangemerkt. De Bijbel kent zegels in verband met brieven van koningen, in verband met wetten en dergelijke. Ook wel in verband met grafkelders, zoals het geval was met het graf van Jezus, dat “verzekerd werd” (zie Matth. 27:64-66).
Zo werden dan Gods raadsbesluiten met 7 zegels verzegeld en deze houden tezamen 7 oordelen in, die gedurende het gehele Evangelietijdperk zo goed als verborgen zijn gebleven, maar die in deze laatste dagen worden geopend!
Gods rechtvaardig oordeel begint allereerst bij “het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17), de Gemeente van Jezus Christus, maar houdt tevens de afrekening in met de hele wereld. Bijna 2000 jaar lang (zie, hieronder, de “Schets van de tijdsbedelingen”) is aan de mensheid op deze aarde alle tijd en gelegenheid gegeven om in Jezus Christus te geloven op een wijze zoals de Schrift dat zegt (zie Joh. 7:38).

Ja, meer nog: God heeft Zijn nagenoeg oneindige genade geschonken! En wat zien wij rondom ons? Gods grootste, heiligste en meest volmaakte offer wordt met de voeten getreden…, veracht…, verworpen!
Wat blijft er nu over? Wie LIEFDE EN GENADE verwerpt, maakt onherroepelijk kennis met WRAAK EN OORDEEL!
Is het eerstgenoemde paar VOLMAAKT, het op de tweede plaats genoemde EVENEENS! Er zullen driemaal 7 oordelen over deze aarde worden uitgestort: een 7-voudig oordeel… door elk Persoon[6] van de Godheid! De 7 zegeloordelen dragen het stempel van de Heilige Geest, de 7 bazuinoordelen dat van de Zoon en de 7 fiooloordelen dat van de Vader. Achtereenvolgens worden de 7 zegels “geopend”, de 7 bazuinen “geblazen”, en de 7 fiolen “uitgegoten” (fiolen zijn flessen met een ronde buik en lange hals).
Wij staan hier een ogenblik stil en denken met grote dankbaarheid en vreugde aan Gods wonderlijke genade, die zo rijk en vrij is en die, óók in deze dagen van een tijdsbedeling, die ten einde spoedt, het deel is van ALLE WARE GELOVIGEN!

Het 1ste zegel geopend: Het WITTE paard en zijn ruiter

Wanneer wij nu de opening van het 1ste zegel in beschouwing nemen, zo zullen wij tot de ontdekking komen van nog wonderlijker dingen.

Openbaring 6:1-2, “En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard,[7] en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.”
Vanuit de omgeving van de troon klinkt deze machtige stem als een “donderslag”. Het is de stem met de AANDRANG VAN DE HEILIGE GEEST om “te doen komen en te laten zien”. Vanzelfsprekend is dit een “zien met gezalfde ogen” want alleen zó valt het Boek Openbaring te beschouwen; het is een onderzoeken “met gezalfde aandacht”. Pas dan zullen wij de beelden in hun juiste zin in ons kunnen opnemen, om ze dan in ons hart te bewaren en die nimmermeer te vergeten. Dit KOMEN en ZIEN is, voorwaar (!) een INNERLIJKE WERKING van de Heilige Geest. God openbaart ons dan de dingen, die nog komen zullen en die ons doen JAGEN naar “de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.” (Hebr. 12:14b).
Nà het openen van de eerste 4 zegels ziet de apostel telkens een PAARD verschijnen. In de Bijbel worden vaak twee symbolen (zinnebeelden) gebruikt om MACHT voor te stellen: het ene is een TROON en het andere is een PAARD. Reeds eerder hebben wij kennis gemaakt met deze troon van God (zie het 4de hoofdstuk) en thans vinden wij een paard met zijn ruiter. Is er sprake van STRIJD, dan wordt een MACHT in de Bijbel, en in het bijzonder in dit Boek Openbaring, weergegeven onder het zinnebeeld van “een tot de strijd toegerust PAARD”. Geldt hier de GODDELIJKE macht en is er reeds sprake van onderwerping van de betoonde rebellie, is de overwinning reeds behaald en is er dus geen STRIJD meer, maar wèl sprake van HEERSCHAPPIJ en OORDEEL, dan is de TROON het gebruikte zinnebeeld.
Wij zien één en ander duidelijk in de hoofdstukken 19 en 20 van Openbaring. Christus wordt in Openbaring 19, ter bestrijding van Zijn vijanden, gezien “gezeten op een paard”. Is de overwinning behaald en zijn de vijanden van Zijn Gemeente vernietigd… dan worden er tronen gezet, en Zijn heerschappij neemt een aanvang (zie Openb. 20).
Het “witte paard”, hier in vers 2, is dus de symbolische voorstelling van de GODDELIJKE MACHT, van die GEESTESSTROMING die – tot vervulling van Gods onnaspeurlijke wegen en ondoorgrondelijke bedoelingen – op aarde gezonden wordt.
Bij de opening van dit 1ste zegel werd dus gezien:

 1. Een wit paard;
 2. Een ruiter op dat witte paard;
 3. Een boog in de handen van deze ruiter;
 4. Een kroon, die door de ruiter wordt gedragen;
 5. Een rijden TOT OVERWINNING en OM TE OVERWINNEN.

Ontegenzeggelijk is dit witte paard met zijn ruiter het symbool van een voorspoedige en zegepralende (d.i. een triomferende, overwinnende) macht! Een voortgaande overwinning wordt behaald, zonder slag of stoot. Er is geen bloedvergieten nodig, want de ruiter heeft geen zwaard te zijner beschikking, maar een boog, die voldoende is om de overwinning te behalen; altijddurende zegepraal (triomf, overwinning) is verzekerd!
Sommigen hebben gemeend, dat deze ruiter Christus voorstelt en zij beroepen zich dan op hoofdstuk 19, waar Hij eveneens gezien wordt als “De Ruiter op het WITTE paard”. Anderen beweren, dat deze ruiter onmogelijk de Christus kan zijn en wel om de volgende redenen: Jezus Christus komt niet eerder terug dan in de dagen van de 7de bazuin. De figuur van Openbaring 6:1-2 heeft “een boog”, GEEN NAAM en BEVINDT ZICH OP DE AARDE, de Christus van Openbaring 19 heeft “een zwaard” (zie vers 15), DRAAGT WEL EEN NAAM en KOMT UIT DE HEMEL (zie vers 11-12).
Laat ons één en ander nader bekijken, want de ons hier geboden stof is hoogst belangrijk. Laat ons hiertoe eerst Jesaja 31:3 opslaan; wij lezen daar: “want de Egyptenaren zijn mensen en géén God, en hun paarden zijn vlees en geen geest. De HEERE zal Zijn hand uitstrekken, zodat de helper zal struikelen, en wie geholpen wordt, zal neervallen, tezamen zullen zij allen omkomen.” (Jes. 31:3)
Paarden kunnen dus zowel het beeld van VLEES alsook van GEEST zijn. In het geval van VLEES doen wij er goed aan ook nog de volgende Schriftplaatsen te raadplegen:

 • “Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden, vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op ruiters, omdat die zeer machtig zijn, maar die geen acht slaan op de Heilige van Israël en de HEERE niet zoeken.” (Jes. 31:1)
 • “Weldoorvoede, hitsige hengsten zijn het, ieder hinnikt (SV: zij hunkeren) naar de vrouw van zijn naaste.” (Jer. 5:8)
 • “om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.” (Openb. 19:18)

Als GEEST worden “paarden” genoemd in (onder meer) de volgende Bijbelverzen:

 • “Het gebeurde, terwijl zij (Elia en Elisa) al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.” (2 Kon. 2:11)
 • “Mijn vriendin, Ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao.” (Hoogl. 1:9)
 • “Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE…” (Zach. 14:20a)
 • “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.” (Openb. 19:11)
 • “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openb. 19:14)
 • “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.” (Openb. 19:19)

Meermalen in de Bijbel stellen paarden als zinnebeelden OORDELEN voor, zoals bijvoorbeeld in het visioen van Zacharia 6:1-8[8]. KOPER is naar de Bijbel het metaal, dat eveneens staat voor OORDEEL. In vers 5 (van Zach. 6) verklaarde “de Engel” deze paarden te zijn: “4 winden van de hemel”. Wij kunnen met andere woorden hier dus spreken van 4 oordelen òf 4 stromingen. En het is dan ook in dìt licht, dat de 4 paarden van Openbaring 6 moet worden gezien, namelijk als 4 oordeelsstromingen, hetzij als geestelijke, hetzij als vleselijke stromingen.
De verschillende kleuren van die paarden staan met het voorgaande in direct verband. Wij moeten eraan denken, dat de genoemde kleuren zo werden gezien vanuit de hemel! Deze geven, profetisch gezien, dus nauwkeurig de kleur van het karakter van die tijdstroming aan.
Het WITTE PAARD geeft derhalve aan: EEN GOEDE, GEESTELIJKE TIJDSTROOM.
Wij willen hier direct opmerken, dat de kleuren van de andere paarden – respectievelijk: rood, zwart en vaal (zie Openb. 6:3-8) – wijzen op VLESELIJKE, dat zijn CORRUPTE TIJDSTROMINGEN. Zo stelt dan dit WITTE paard èn Zijn Berijder voor: Christus en de Gemeente in de uiteindelijke wereldwijde Geestesopwekking van de laatste dagen en in het laatste grote conflict met de zonde!
Hier dus is absoluut geen sprake van de antichrist, gelijk zo velen nog geloven en ook – in het algemeen – kerkelijk wordt geleerd. Wij hebben daarentegen te maken met een OPWEKKENDE, GOEDE TIJDSTROOM, DIE TEGELIJKERTIJD EEN OORDEELSSTROOM IS. Hij gaat over de gehele wereld, de zonde oordelend en allereerst ten aanzien van “het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17). Hij gaat “overwinnend en om te overwinnen” (zie Openb. 6:2).
De wereldwijde ‘Heilige Geest opwekking’, de zgn. ‘Spade Regen opwekking’[9], is een niet meer te stuiten macht en kracht! Halleluja! ALLE 3 volgende tijdstromingen zijn, zoals wij reeds terloops hebben vermeld, KWAADAARDIGE tijdstromingen die, onder de toelating van de Heer, plaats hebben en die de duivel en satan toebehoren; dat wil zeggen: de (uit)werking ervan geschiedt van satanswege.
Ter bekrachtiging van hetgeen wij leren, dienen de volgende punten als bewijsvoering:

 1. “PINKSTEREN”[10] is de meest wonderbaarlijke opwekking in 19 eeuwen. De huidige uitstorting van de Heilige Geest begon in circa 1900 na Christus (vanwege de opening van dit 1ste zegel !) en nam wereldwijde proporties aan, in een betrekkelijk korte tijd (deze uitstorting van Gods Geest begon omstreeks 1907). In 1957 vierden wij, als “Pinkstergemeente(n)”, een “Jubileum”! Eén en ander staat in direct verband met Joëls profetie aangaande “de laatste dagen” (zie o.a. Joël 2:23 en 28-29) En het proces van deze Geesteswerking, dat nù gaande is, zal voortduren: in steeds grotere macht en verdiepende kracht, TOTDAT de vervolmaking[11] en de wegname[12] van de Bruidsgemeente zal plaats hebben (zie Openb. 12:1-6). Zij (d.i. de Bruid/Bruidsgemeente) zal straks het meest glorieuze en het meest volmaakte wonder zijn in deze wereld
 2. HET KONINKRIJK VAN CHRISTUS zal worden gevestigd, alle oppositie ten spijt en niettegenstaande alle omwentelingen en revoluties in staten en koninkrijken van deze wereld, welke wij heden ten dage meemaken.
 3. HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK zal eerst gepredikt moeten worden in de gehele wereld, tot een getuigenis voor alle volken, vóórdat de plagen over diezelfde wereld (kunnen) komen. De profetische lijn: “de dageraad van kansen èn gelegenheden gaan vooraf aan de donkere nacht van dreigende rampen en oordelen”.
 4. HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST heeft plaats gedurende de 3de en laatste tijdsbedeling (zie de schets op blz. 3 van dit hoofdstuk) en is een in omvang en kracht steeds toenemende “beweging”, een “proces”. Het zal groeien en bloeien en vrucht dragen IN, DOOR en ONDANKS alle strijd. Gods molens malen langzaam, maar zeker! Op Gods eigen tijd en wijze zal alle arbeid door Christus worden voleindigd! Gods tijd is de beste!

Schriftplaatsen ter ondersteuning van onze interpretatie zijn de volgende: Prediker 9:8, Job 39:19-25[13], Daniël 11:35 en 12:10[14], Zacharia 10:3[15], Mattheüs 17:2, 28:3 en Handelingen 1:9-10.
Elke andere interpretatie van dit WITTE paard en zijn Ruiter komt Godslastering nabij, want daar worden satan attributen toegekend, die enkel en alleen God Almachtig toebehoren. WIT, als een embleem van overwinning, staat voor “reinheid”, “gerechtigheid” en “heiligheid”! Deze kleur kan dus NOOIT die van de duivel zijn, nòch van de antichrist, die “zondig”, “onheilig” en “duister” (zwart) is.

De Boog

Deze “boog” (in Openb. 6:2) stelt “het Woord van God” voor (zie Hab. 3:8-9). Vergelijk deze verzen met Psalm 45:5-6. Jezus is het Woord en de Gemeente wordt aangezegd het “kleine boek (of: boekje) te eten” (zie Openb. 10:9-10), met andere woorden: zij moet het Woord, na het ontvangen te hebben, bestuderen en het proclameren in de kracht van de Heilige Geest. Laten wij in dit verband ook de volgende Bijbelverzen BIDDEND onderzoeken: Jeremia 15:16; Ezechiël 3:1-3 en Openbaring 10:2 en 8-11.

De Kroon

Deze “kroon” (in Openb. 6:2) duidt op “koningschap” en “heerschappij” (soevereiniteit) en hier staat die in directe betrekking met het “geprofeteerde” resultaat van de ‘Heilige Geest Opwekking’, want er staat (in Openb. 6:2): “Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen”! Een progressieve overwinning dus… die leidt tot de openbaring van “de vervulde verborgenheid Gods” en de nederwerping van satan! Daar is en zal nimmer sprake zijn van nederlaag! Jezus IS Koning der koningen en Here der heren!
In de Bijbel lezen wij ook nog van andere “kronen”, die echter allemaal betrekking hebben op de “uiteindelijke overwinning”, welke het deel zal zijn van ieder kind van God, doch alleen door de Heilige Geest. Deze kronen zijn:

 • “De onverderfelijke kroon”  –  in 1 Korinthe 9:25-27 (SV)
 • “De kroon der rechtvaardigheid”  –  in 2 Timotheus 4:8 (SV)
 • “De erekroon”  –  in 1 Thessalonicenzen 2:19-20 (HSV)
 • “De kroon der heerlijkheid”  –  in 1 Petrus 5:2-4 (SV)
 • “De kroon des levens”   –  in Jakobus 1:12 en Openbaring 2:10 (SV)

En mogen wij in profetisch licht dan nog dit vaststellen: de kroon op dit niet meer te stuiten werk en bediening van Gods Geest in “deze laatste dagen” van de slotbedeling in ‘Gods Plan van Verlossing’, zal zijn de meest innige GEMEENSCHAP tussen de Hemelbruidegom en Zijn Bruid, de Gemeente… en deze Schriftuurlijke Bruidsgemeenschap is dan ook de uiteindelijke OVERWINNING over zonde, satan[16] en dood (zie Ef. 5:22-23 en Openb. 22:1-6)… Geprezen zij de Naam des Heren!

Gods oordelen, te beginnen met “het huis van God”

Het openbreken van de zegels geldt al de volkeren der aarde en met de opening van elke zegel breken zekere en bepaalde oordelen los over de wereld. God spreekt – door de Heilige Geest – ALLEREERST tot “het huis van God”, dit is de Gemeente (zie 1 Petr. 4:17). ALLE zonde moet worden geoordeeld, totdat de Gemeente volmaakt is! Het is een opmerkelijk feit, dat de zegels het onmiskenbare kenmerk dragen van “bloed”! En waar het bloed van Gods eniggeboren Zoon werd versmaad door een zonden-zieke wereld, daar zal het noodlottig gevolg zijn, dat het bloed (als beeld van: oordeel en lijden) van diezelfde goddeloze wereld wordt geëist!

Het 2de zegel geopend: Het rode paard

Openbaring 6:3-4, “En toen het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (SV: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven.”
Degenen, die zich niet hebben willen onderwerpen aan de “Boog van het EEUWIG Evangelie” vinden nu het Zwaard van Goddelijke rechtvaardigheid! Dit, zwaard is voor de gehele, wijde wereld!
“…U zult niet voor onschuldig worden gehouden, want Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde, spreekt de HEERE van de legermachten.” (Jer. 25:29b).
ROOD is de kleur van het bloed en de berijder van het rode paard “werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen…” “De oorlogsgeest” is hier werkzaam; en waar alle gebeurtenissen wereldomvattend zijn, daar hebben wij hier te maken met de heenwijzing naar “wereldwijde slachtingen”, vreselijke bloedbaden, wereldoorlogen, met als gevolg: verwoestingen, ellende en dood! Deze zullen de wrange vruchten zijn die deze wereld zal oogsten van al haar Christen-haat!
De profetische rede van Jezus in Mattheüs 24 spreekt van het volgende: “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen;… Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk” (Matth. 24:6a-7a).
De Here heeft eraan toegevoegd: “maar het is nog niet het einde” (zie Matth. 24:6b). Dit impliceert, dat aan die ten-hemel-schreiende toestanden geen einde meer zullen komen; ze zullen dus VOORTDUREN tot Jezus’ Wederkomst, omdat de vrede voorgoed is weggenomen. Hoe angstwekkend!
Niemand zal kunnen loochenen, dat wij deze tijd reeds lang geleden zijn ingegaan, namelijk: met het uitbreken van de 1ste WERELD-oorlog, die duurde van 1914-1918. Sinds die tijd, die dagen en dat historisch moment, heeft de wereld géén vrede meer gekend; al de goede bedoelingen, plannen en organisaties (uitkomend in de toenmalige Volkenbond) ten spijt. Het is steeds blijven “gisten” op aarde en wel zo, dat wij de 2de WERELD-oorlog hebben gekend (1940-1945). Miljoenen hebben hun leven in de 2de wereldoorlog moeten laten op de slagvelden van deze aarde en dit aantal overtreft verre de 12.000.000 van de 1ste wereldoorlog, welke (naar raming) ongeveer $ 186.000.000.000 gekost heeft (volgens gegevens van de Amerikaanse Statistiek)… Nog steeds is dezelfde oorlogsgeest werkzaam (denk maar aan de zogenaamde “koude oorlog”, aan “het ijzeren gordijn”, aan “de bloedige oorlog in Vietnam”, enz. – geschreven rond 1970-1975, noot AK).
De wereld is als het ware één groot (concentratie)kamp! En wij geloven uit de grond van ons hart, dat de 2de wereldoorlog slechts de “prelude” (d.i. het begin, de inleiding) vormt tot de volgende òf 3de wereldoorlog, die alle vorige verre zal overtreffen! Ook zijn wij ervan overtuigd – door het Woord van God – dat het vergieten van bloed zal voortduren tot Armageddon (lees Openb. 16:11-21 en 19:11-21). MOGE GOD ONS GENADIG ZIJN!

CJH Theys [17]
(1903 – 1983)

KLIK HIER voor het vervolg van hoofdstuk 6.


.
[1] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
>>> de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
>>> de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
>>> de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[2] Zie noot 1.
[3] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?van A. Klein. (noot AK)
[4] Voor meer uitleg over dit Bijbelvers, zie de (NIET gedigitaliseerde) ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Daniël (deel 3), blz. 263 t/m 267, van CJH Theys. (noot AK)
[5] Zie eventueel de (gedigitaliseerde) studie van Het Boek Daniël – alle 12 hoofdstukken, met ‘vers voor vers’ uitleg van CJH Theys. (noot AK)
[6] Zie noot 1.
[7] Zie noot 3.
[8] Zie eventueel het artikel over het genoemde visioen in Zacharia 6:1-8, met de titel: Vier wagens met paarden van H. Siliakus. Of zie de ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie, met de titel: De ‘Spade Regen opwekking’ van H. Siliakus. (noot AK)
[10] Pinksteren = Hiermee wordt de Pinkster-ervaring bedoeld volgens Hand. 2:1-4, dus: de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest. (noot AK)
[11] Zie eventueel de studie De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[12] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?van A. Klein. (noot AK)
[13] Voor meer uitleg over dit Bijbelvers, zie eventueel de studie Het Boek Job (Over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente)van H. Siliakus. (noot AK)
[14] Voor meer uitleg over deze 2 Bijbelverzen, zie noot 4, de studieverwijzing naar het Bijbelboek Daniël. (noot AK)
[15] Voor meer uitleg over dit Bijbelvers, zie noot 8, de studieverwijzing naar het Bijbelboek Zacharia. (noot AK)
[16] Zie eventueel de studie De overwinnaars: over (de macht van) zonde en satan in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[17] De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is – vooral vanwege tijdgebrek – weinig gewijzigd. (noot AK)

.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s