Openbaring 06 vers 5-17

KLIK HIER als u hoofdstuk 6 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan Johannes

De zegels worden geopend… (vervolg)

Het 3de zegel geopend: Het zwarte paard

Openbaring 6:5-6, “En toen het Lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe.”
ZWART is de onmiskenbare kleur van “dood”, “honger” en “rouw”. Noch boog, noch zwaard zijn hier de werktuigen van de gerechtigheid Gods. Wij zien deze berijder met een WEEGSCHAAL in de hand, waarop TARWE en GERST (respectievelijk in “MATEN”) wordt afgewogen… SCHAARSTE AAN VOEDSEL (!) gepaard met DUURTE (hoe kan het anders?) zullen HONGERSNODEN ten gevolge hebben, die hun plagen zullen verbreiden over de mensenkinderen.
Genoemde “graansoorten” gelden voor de eerste levensbehoeften en de prijzen daarvan zullen stijgen tot ongekende hoogten. Wie herkent hierin niet het teken van onze tijd “de plagen van onze dagen?” Kijk naar landen en volken rondom ons: grote delen van China, Indonesië, Thailand, Vietnam, Pakistan, Kasjmir, Nepal, India, grote delen van het Midden Oosten…, overal hongersnood en/of zeer zeker grote voedseltekorten!
Het zal niet lang meer duren of de wereld wordt op “rantsoen” gesteld – een herhaling van wat wij reeds mochten meemaken als bitter gevolg van wereldoorlog 2.
Hoe verschrikkelijk hieraan te moeten denken, want… “wij hebben het profetische Woord, dat vast en zeker is,…” (2 Petr. 1:19). Elke tittel en iedere jota zal vervuld worden, heeft Jezus gezegd. Sterven er heden ten dage reeds miljoenen, straks zullen biljoenen en wellicht nog méér omkomen van de honger… Wat ZWART beduidt en waarmee het in verband staat, wordt ons des te duidelijker als wij Jeremia 14:1-2 en Klaagliederen 5:10 lezen.

 • “Het woord van de HEERE dat tot Jeremia gekomen is met betrekking tot de grote droogte. Juda treurt, zijn poorten verkommeren, ze liggen in het zwart gehuld ter aarde, en het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog.” (Jer. 14:1-2)
 • “Onze huid gloeit (SV: is zwart geworden) als een oven vanwege het woeden van de honger!” (Klaagl. 5:10)

Kinderen Gods (zie Joh. 1:12) hoeven echter niet te vrezen, omdat zij een vaste hoop hebben. Halleluja! Daar is de alle-hoop-gevende en geloof-versterkende uitspraak: “En breng de olie en de wijn geen schade toe!” (Openb. 6:6). Glorie voor God! De “olie” is de symboliek voor “kinderen Gods”, die VERVULD ZIJN MET DE HEILIGE GEEST DER BELOFTE (zie Matth. 25:4), terwijl de “wijn” ons spreekt van de “vreugde-wijn van het Evangelie van Jezus Christus”.
Beide, “olie” en “wijn” staan als emblemen van het “bloed” en “de Heilige Geest”. Wijn staat, in het bijzonder, voor de ZUIVERE LEER.
De geldswaarde van een PENNING, waarvan hier (in vers 6) wordt gerept, duidt aan, dat dit “wereld-rantsoen” juist nog net voldoende zal zijn om er het leven bij te houden… Een penning, een denarius, is naar Bijbelse maatstaf een dagloon. Men zou, naar de (toen) geldende waarde gerekend, eerder geneigd zijn te denken aan overvloed dan aan tekort. Maar hongersnood is altijd het kind van de oorlog, omdat de consumptie groter is dan de productie; het verbruik meer is dan het aanbod!
Een ander profetische heenwijzing naar de “slot-taferelen” van deze tijdsbedeling vinden wij in de droom van Farao, die door Jozef werd verklaard: (over “de 7 vette en 7 magere koeien” – zie Gen. 41:1-36). Het symbolische getal 7 in de Bijbel is altijd een positieve heenwijzing naar de “eindtijd”. Hetzelfde geldt in die droom aangaande “de 7 vette korenaren en de 7 magere” (zie Gen. 41:5-7). “Eten en drinken” zijn de door Jezus genoemde karakteristieken van de toekomst van de Zoon des mensen: “Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken,… en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de (weder)komst van de Zoon des mensen zijn.” (Matth. 24:38-39)

Het 4de zegel geopend: Het vale paard

Openbaring 6:7-8, “En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw (SV: vaal) paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (SV: beesten) van de aarde.”
Hier hebben wij misschien te maken met het zwaarste van de oordelen Gods tot nog toe; want 4 verschrikkelijke plagen: “zwaard, honger, dood (pestilentie) en wilde dieren” worden gezamenlijk gezonden en alsdan zal ¼ van de wereldbevolking worden weggemaaid… Vreselijk en onbeschrijfelijk zal de ellende dan zijn: overal gewelddadige dood en verderf. Daarom is de genoemde kleur ook “vaal” en de naam van de berijder van dit vale paard wordt “de dood” genoemd “en het rijk van de dood volgende hem” (Openb. 6:8).
In de (oude) Statenvertaling staat hier “hel” vermeld (wat niet correct is vertaald uit de grondtekst, het Grieks), dit dient als HADES (= graf) te worden aangemerkt, het RIJK DER DODEN. Hier wordt geen toestand bedoeld, maar een plaats! Dood en brandstapel zullen overal loeren; de dood zal heersen in elk huis, dat niet gedekt zal zijn door het Bloed van Christus.
Behalve dat God de “volkeren van de laatste dagen” karakteriseert als “beesten” (zie Openb. 6:8, SV), zo geloven wij toch, dat ongetwijfeld ook “de wilde dieren” zullen “uitbreken” om zich (gedreven door intense honger) te begeven naar de door mensen bewoonde plaatsen, om deze laatsten te verslinden…
Ook in de profetie van Ezechiël worden dezelfde oordelen, 4 in getal, genoemd: “Want zo zegt de Heere HEERE: Ook al zend Ik Mijn 4 ergste oordelen – zwaard, honger, wilde dieren (SV: het boze gedierte) en pest (SV: pestilentie) – naar Jeruzalem om daar mens en dier uit te roeien.” (Ezech. 14:21)
In de laatste dagen zullen de mensen om “vrede” roepen maar een “zwaard” zal komen. De mensen zullen roepen: “voorspoed en overvloed”, maar een nimmer tevoren gekende hongersnood staat te komen.
Zij zullen roemen in de hoge vlucht van techniek en wetenschap (wie denkt niet aan geboekte overwinningen op medisch gebied en dat van de ruimtevaart, enz.), maar daar zal straks een wereldwijde pestilentie worden gekend.
De mensen – die zo graag grote “safari’s” op touw zetten, en hun hartstochten de vrije teugel geven in het jagen op groot wild op de uitgestrekte grasvlakten van Centraal Afrika en in de nagenoeg ondoordringbare wouden van de Amazone – zullen straks zelf worden “vervolgd” en “gejaagd” door naar bloed dorstende wilde beesten. En dan zal er geen ontkomen zijn. 

Overzicht van de 4 ruiters

Zoals wij al eerder opmerkten, zijn deze 4 oordelen slechts “een begin van de weeën” (zie Matth. 24:8). Het is als het ware de voorbereiding voor komende verschrikkelijker dingen. God is immers lankmoedig, ook in Zijn rechtvaardige oordelen en zal alles doen om te redden, omdat Hij niet wil dat de mens verloren zal gaan. Nog wordt hem tijd gegeven om zich te bekeren…
Al deze “beelden van paarden” spreken ons van “snelheid” en het is dan ook Gods bedoeling om ons te laten verstaan dat Zijn oordelen “vliegensvlug” over deze wereld zullen gaan. “Want Zijn gedachten zijn niet onze gedachten, en onze wegen zijn niet Zijn wegen” (zie Jes. 55:8).
Overzichtelijkheidshalve recapituleren wij het voorgaande:

 1. Het WITTE paard:  Wereldomvattende opwekking, die voortduurt tot de “wegname”[1] van de Gemeente  (zie Openb. 12:1-6).
 2. Het RODE paard:  Wereldomvattende oorlog, die voortduurt tot Armageddon (zie Openb. 16:6).
 3. Het ZWARTE paard:  Wereldomvattende hongersnood, die voortduurt tot het einde van de huidige tijdsbedeling, in steeds toenemende graad.
 4. Het VALE paard:  Wereldwijde, gewelddadige dood, die overal zal heersen; dood in elk huis waar geen dekking is door het bloed (van Christus)! Wij geloven dat de meest wrede “beesten” degenen zijn die wereldomvattende autoriteit verkregen hebben, en door moord en doodslag zich hebben verrijkt ten koste van hen, die zich niet konden verenigen met dat beestachtig regiem.

Sinds de wereldoorlogen startten, hadden wij een “wereld-overvloed”; wij hadden zo veel, dat een “wereld-depressie” het gevolg ervan was en nog steeds is!Eén en ander is het onomstotelijke bewijs, dat de mens niet in staat is om zichzelf te regeren, laat staan om voor anderen “orde op zaken te stellen”! In de laatste dagen zullen ALLE gebeurtenissen wereldwijd van omvang zijn.
Organisaties als SER, EEG, VN[2] en nog andere, dragen – het is haast niet te geloven – de kiem van ontbinding reeds in zich! Zij zijn allemaal producten van het niet-gereinigd menselijk brein, dat de Here Jezus Christus buitensluit en die daarom wel moeten falen…
“Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.” (Matth. 24:8, lees ook nog de verzen 1-7)

Het 5de zegel geopend: Vervolgingen en martelaarschap

Het nu volgende toneel is hoogst merkwaardig. Met de openbreking van het 5de zegel worden de stemmen van de “dieren (letterlijk: levende wezens) niet meer gehoord.
Er volgt nu iets nieuws, nochtans iets veel verschrikkelijker; demonische krachten maken zich nu van de mensheid meester en richten hun aanval nu openlijk en gewelddadig op het WARE Christendom.

Openbaring 6:9, “En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht (SV: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.”
Zielen onder het altaar – gedood om het Woord van God! Hiertoe behoren al de zielen die als “martelaren” gestorven zijn en die wachtende zijn op “de wrake Gods”…
Dit wijst heen naar een “oordeel” (gericht), dat nog komen moet! Toch zullen er velen straks nog als martelaren vallen voor de “Naam van Jezus Christus” en voor “het Woord van God”. Er staat verder (in Openb. 6:11) immers nog geschreven: “totdat óók het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.”
Er zijn heden ten dage nog velen, die denken, dat het martelaarschap tot het verleden behoort… en dat voor ons alleen smaad, spot en hoon en dergelijke zijn overgebleven… Hoe heeft men zich daarin vergist, want tot op deze dag vallen er martelaren voor het getuigenis van Jezus Christus, en heus niet alleen achter het (inmiddels voormalig – noot AK) ijzeren gordijn. Ook ten aanzien van deze dingen kunnen wij zeggen: wij hebben het vaste Woord van God en dit getuigt ons, dat er vervolgingen zullen komen!
“Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen (SV: geërgerd worden) en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.” (Matth. 24:9-10)
Onder de opening van dit zegel hebben er grote en vreselijke vervolgingen plaats! Men wordt gedood “omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis” (zie Openb. 6:9).
Antichristelijke machten verenigen zich reeds in onze dagen en spannen samen tegen Christus en Zijn volk (zie Psalm 2), en spoedig zal onze wereld in een openlijke strijd gewikkeld worden om de Gemeente van Jezus Christus te vernietigen. De profetie in Daniël 3:19 – waar staat: “Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken” – is typerend voor de gruwelijke vervolgingen in de laatste dagen (let op, dat “de oven 7x heter werd gestookt” en denk aan de symbolische/Bijbelse waarde van het getal 7).
Deze christenvervolging geldt degenen, die zich vastklemmen aan de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God… “Het getuigenis” (zie Openb. 6:9) zal geen alledaagse zijn, maar een “bijzondere”, dat de alsdan heersende, verdraaide tijdgeest tot aanstoot zal zijn.
Er is hier (in vers 9) sprake van “zielen”… Het is “het bloed, dat spreekt” (zie Gen. 4:8-11, Matth. 23:35, Hebr. 11:4 en 12:24).
“Want het leven van het vlees is IN het bloed….” (Lev. 17:11a); niet in de geest van de mensen! Hier wordt dus gesproken van het “zieleleven” dat op een vreselijke wijze aan haar eind gekomen is om wille van het Evangelie. Deze zielen “hebben hun leven niet liefgehad” (zie Openb. 12:11), maar in volkomen toewijding hebben zij zichzelf overgegeven en zodoende zullen zij deel hebben in de opstanding van de rechtvaardigen, dit is “de opstanding ten leven”, (zie 1 Thess. 4:16, Joh. 5:29 en Luk. 14:14) welke zal plaatsvinden vlak vóór de (zichtbare) wederkomst[3] van de Here.
Het ZONDIGE ZIELELEVEN zal worden tenietgedaan bij deze 2de Komst van onze Here Jezus Christus (zie Matth. 10:28, 2 Thess. 1:7-10, 2:8 en Openb. 19:11-21). In dit verband moeten wij opmerken, dat “de staat van de bloedgewassen heiligen NA de dood” er één is van “bewuste en constante tegenwoordigheid en heilige gemeenschap van en met God” (zie Luk. 23:43, Openb. 14:13, 2 Kor. 5:8 en Filip. 1:23).

Openbaring 6:10, “En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?”
In UITERSTE TOEWIJDING slaken de zielen DEZE KREET!… Waarlijk, daar is een leven, dat door de dood niet kan worden geraakt! Hij is “niet een God van doden, maar van levenden!” (zie Matth. 22:32).
Hier (in vers 10) roept “het bloed om wrake”, want het is de tijd van het oordeel. In het Oude Testament was het de gewoonte om het restant van het bloed (na de besprenging) uit te gieten onder het altaar, zodanig, dat dit geleid werd naar de beek Kidron.
Hier lezen wij van het bloed, dat het gevonden wordt… wachtende “ONDER HET ALTAAR” (zie vers 9).
In die wachtenstijd werd hun aangezegd, dat zij nog “een korte tijd moesten rusten, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders gedood zouden worden” (zie Openb. 6:11) om daarna eveneens te verschijnen in hun tegenwoordigheid. Hun roepen is een kreet, een hartverscheurende schreeuw naar de komst van de Rechtvaardige…

Openbaring 6:11, “En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad (SV: witte klederen) gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.”
Tot het juist verstaan van de profetieën in het Oude Testament, alsmede van “Openbaring”, is het van het grootste belang te verstaan dat de Bruidsgemeente van Jezus Christus niet direct wordt opgenomen (waarmee een “opname in de lucht” bedoeld wordt, volgens 1 Thess. 4:17 – noot AK)[4]. Zij zal eerst worden WEGGENOMEN[5], òf AANGENOMEN (zie Luk. 17:34-36). Velen kunnen niet begrijpen dat OPname plaats heeft even vóór de (zichtbare) Openbaring of Wederkomst van Jezus Christus, terwijl AANname en WEGname daaraan vooraf gaan. De Bruidsgemeente wordt dan WEGgenomen, en door God “afgezonderd” op een speciale, voor haar toebereide plaats, genaamd “woestijn” (zie Openb. 12:6 en 14).
Anders te verstaan dan de Schrift leert, leidt tot verwarring en bijgevolg ook tot MISinterpretatie! Daar zal een Goddelijk verband moeten zijn tussen (Matth. 25:10b, Openb. 12:6, 11, 14, 17 en Openb. 6:11).
Niet zodra men heeft mogen leren “inzien”, dat de Bruidsgemeente zich nog op aarde bevindt, gedurende de oordelen Gods (onder de opening van de zegels), maar dan op die speciale voor haar bereide plaats, of alle bezwaren vallen weg en alle oneffenheden wijken voor de waarheid van de openbaring.

Het 6de zegel geopend: De meest wonderbaarlijke (catastrofale) gebeurtenissen

Wanneer het 6de zegel geopend wordt, hebben grote omwentelingen plaats, en als gevolg daarvan ontstaat er een verschrikkelijke verwarring op de gehele aarde. De oordelen, die dan losbreken over Gods vijanden, zijn van dusdanige omvang en verschrikking, dat de beschrijving ervan in de schaduw gesteld wordt door de realiteit van de gebeurtenissen.
Wij zullen thans overgaan tot een nadere beschouwing hiervan en hierbij meteen aantekenen, dat de opening van het 6de zegel ons de tijd doet zien vlak vóór de Grote Verdrukking en de komst van de antichrist.
Vanaf de opening van het 6de zegel tot de opening van het 7de zegel, zullen de meest wonderbaarlijke gebeurtenissen plaats hebben – zoals één of meer GROTE aardbevingen, verandering van de hemellichamen – met alle schrikwekkende gevolgen in het gehele universum! Oordelen, OORDELEN en ALSMAAR OORDELEN!

Openbaring 6:12-14, “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.”
Bij en na de opening van het 6de zegel tot die van het 7de zegel hebben vele wonderbaarlijke gebeurtenissen plaats. Laat ons beginnen met die op te sommen:

 1. De volmaking van de Gemeente.[6]
 2. De gehele aarde wordt bewogen.
 3. De zon wordt verduisterd, geeft geen licht meer (zwart).
 4. De maan wordt als bloed.
 5. De sterren vallen van de hemel.
 6. De hemel wordt als een boek dichtgeslagen.
 7. De grootste “bidstond” van alle eeuwen, die wereldwijd van omvang is, zal gehouden worden.

De aarde bewogen

“Een grote aardbeving”… hiermee opent dit 6de zegel. De aarde zal op zulk een wijze worden “bewogen”, dat wij hier beter kunnen spreken van een “schudden van het universum”; een “bewegen” van hemel en aarde!
“De krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden” staat er geschreven in de profetische rede van Jezus (zie Matth. 24:29). En ieder weldenkend mens weet, dat hierin het ganse wereldbestel opgesloten ligt, met andere woorden, dat dergelijke “revoluties” in de hemelen NIET zonder gevolgen kunnen blijven in het heelal. Het is onbegrijpelijk, zo niet onzinnig, om hier te veronderstellen (zoals zovelen nog altijd doen), dat de geschetste gebeurtenissen niet letterlijk moeten worden opgevat, maar… zinnebeeldig. Alsof de Schepper van hemel en aarde niet boven Zijn eigen schepping staat.
Neen, straks is er actie te zien, overal in het universum; de vreselijkste omwentelingen vinden straks plaats. Tronen zullen vallen, wereldmachten en overheden zullen worden omvergestoten… Heeft God niet in het verleden gesproken door de mond van Zijn profeet, zeggende: “Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen BEVEN.” (Haggai 2:7), en is deze profetie niet bevestigd in Hebreeën 12:26-27 (?), waar staat:
“Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.”
Wat zeggen zij, die alles in Openbaring zo graag “vergeestelijken”, van de volgende profetieën, die alle betrekking hebben op de gebeurtenissen onder de verbreking van het 6de zegel?

 • Hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan.
 • Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. (NBV: Op die dag zal de HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en op aarde met de vorsten van de aarde.)
 • Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.
 • De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.” (Jes. 24:20-23).

De zon verduisterd, de maan als bloed, en sterren die vallen

Nog een heenwijzing vormt de profetische rede van de Here Jezus Christus in Mattheus 24 vers 29-30a: “En meteen na de (grote) verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen;….”.
Straks zal de dag komen, dat zowel de elementen in de hemel als die op de aarde, tezamen zullen werken, om als het ware de “vertolkers” te zijn van de grote toorn van God, die ten volle zal worden uitgestort, en zó schrikwekkend zal de ellende zijn, dat de door de vrees gefolterde mensen denken, dat de grote oordeelsdag en het einde van alle dingen gekomen is.
Welk een angstige tijd van de meest ontstellende gebeurtenissen ligt er vóór ons: “Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in.” (Joël 2:10).
Voorwaar, dit moet een beangstigend gezicht zijn!… Als straks de hemelen met een dikke duisternis zullen worden bedekt, en de aarde eveneens – als nergens meer licht gekend zal worden – en dan daarbij het onheilspellende teken van een BLOEDRODE maan! Ja, het is waar; de maan zal worden veranderd in bloed als “het teken van verzoening”.
Verzoening: verworpen door een in ketenen van zonde gevangen wereld. Wanhopige pogingen werden in het grijze verleden aangewend om de kracht van het Bloed van Jezus Christus te breken, en soortgelijke pogingen zullen ontwikkeld worden door de antichristelijke stromingen en machten van de laatste dagen; maar alles tevergeefs!
Het is alleen door de kracht van het Bloed van de Here Jezus Christus, dat satan uiteindelijk terneer geworpen wordt! Halleluja! Nog zal “de dag des Heren” niet daar zijn, maar al deze “tekenen” hebben plaats in die tijdsperiode, waarin de vervolmaking van de Gemeente[7] zal worden bewerkstelligd, vóórdat zij zal worden “weggenomen”…[8] om dan te “vluchten in de woestijn” (zie Openb. 12:1-6) en direct vóór het inzetten van de Grote Verdrukking. Alle 6 zegels worden dus geopend vóór de “aanname” van de Gemeente en vóór de openbaring van de antichrist.
De geweldige “sterrenregen” van 13 november 1833, waarvan in de geschiedenis verhaald is, ofschoon ook een angstwekkend gezicht, is niet te vergelijken bij dàt wat straks zal worden gezien!
De aarde zal niet alleen maar BEVEN, maar zij zal uit haar loopbaan gedreven worden, zodat “bergen en eilanden van hun plaats worden gerukt” (zie Openb. 6:14). Alle mensenwerk zal vergaan!
Deze menselijk niet-te-verklaren “zonsverduistering” en “maansverandering” en “sterrenregen” zijn te vergelijken met de 3-uren-durende verduistering tijdens de kruisdood van de Here Jezus Christus, en de 3-dagen-durende Egyptische duisternis.

De wereldwijde “bidstond”

Openbaring 6:15-16, “En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven (SV: dienstknechten)en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.”
Al deze “onnatuurlijke wonderen Gods” hebben altijd grote beroeringen teweeggebracht en zullen ook straks een geweldige consternatie veroorzaken.
Het zal de mensen, die constant en halsstarrig geweigerd hebben te geloven in Jezus Christus als de Zoon van God en het Evangelie van genade hebben verworpen, en de hun aangeboden VERZOENING niet hebben willen aannemen, straks onverwachts vergund worden een blik te slaan op de troon van God, en van het Lam. Alsdan zullen zij bevangen worden door zulk een vrees, dat zij onmiddellijk zullen zoeken zich te verbergen in allerlei mogelijke schuilplaatsen, als spelonken, grotten en wat dies meer zij.
Hoe ontzettend zullen de dagen van de toekomende tijd zijn! Maar bovenal, hoe ontzettend zal dan die “grote dag van de toorn van het Lam” zijn (zie Openb. 6:17), als die Bazuinoordelen in werkelijkheid over de goddeloze wereld worden uitgestort! O, welk een genade voor kinderen Gods, dat zij in volkomen rust en ongestoorde vrede mogen vertoeven in die Goddelijke Ark van Eeuwig Behoud: de HERE JEZUS CHRISTUS, terwijl deze aarde het toneel gaat worden van onheil, ellende, gejammer en dood! Lof en dank zij de Here Jezus Christus!
Mensen zullen schreeuwen tot rotsen en bergen om op hen te vallen, hen aldus verbergende voor dat heilige Aangezicht van God; voor die alles-doordringende blik van die Ene, Die gezeten is op Zijn troon. Hoe verschrikkelijk, om zonder de bedekking van het Zoenbloed van het Lam van God te komen tot die grootste “bidstond” aller tijden.

Openbaring 6:17, “Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”
Door het geloof en de ontvangen openbaring weten wij, dat met “de grote dag van Zijn toorn” DE GROTE VERDRUKKING bedoeld wordt, die 3½ jaar zal duren. Het is deze antichristelijke periode, die door God is aangewezen voor het ondergaan van “de straf van de wettelijke oordelen.”

Tot besluit van dit hoofdstuk

Wat krijgen wij dus te zien bij de opening van de eerste 6 zegels? Het volgende:

 1. Wereldwijde Opwekking.
 2. Wereldwijde oorlog.
 3. Wereldwijde hongersnoden.
 4. Een wereldwijde gewelddadige dood.
 5. Wereldwijde vervolgingen en martelaarschap.
 6. Wereldwijde aardbevingen en andere rampen.

Zoals God in oude tijden door de wolk heenkeek naar Farao en zijn horden, alzo zal Hij op het einde van deze tijdsbedeling door de verduisterde hemelen neerkijken op de mensen op de aarde en Zijn rechtvaardige, doch vernietigende blik zal ondraaglijk zijn.
“Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade VASTHOUDEN en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.” (Hebr. 12:28-29).

Bekijk / bestudeer ook nog onderstaande 2 schema’s: (zie hiervoor de PDF)

CJH Theys [9]
(1903 – 1983)

Einde van Hoofdstuk 6van het Boek Openbaring.
KLIK HIER voor hoofdstuk 7.


.
[1] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?van A. Klein. (noot AK)
[2] Een korte uitleg van de betekenis van deze 3 afkortingen:
SER = De Sociaal-Economische Raad adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.
EEG = Europese Economische Gemeenschap samenwerkingsorgaan van een aantal West-Europese staten die een verdrag tot economische samenwerking gesloten hebben (1958), inmiddels opgegaan in de Europese Unie (EU).
VN (Verenigde Naties) of UNO (United Nations Organization) = Internationaal samenwerkingsverband tot behoud van de vrede. Oorspronkelijk ontstaan als een statenbond gericht tegen de Asmogendheden (zie noot a. hieronder) in WO II. De VN kreeg zijn definitieve vorm in 1945. Het hoogste orgaan is de Algemene Vergadering, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd. Komt jaarlijks bijeen in maandenlange zittingen. Voorts is van belang de Veiligheidsraad (zie noot b. hieronder). De VN heeft zijn zetel in New York. Voor bepaalde doeleinden zijn een aantal gespecialiseerde organisaties opgericht, onder meer het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Unesco en de ‘Food and Agriculture Organization’ (FAO). (noot AK)
a. De Asmogendheden = De As Berlijn-Rome = Het verbond tussen het fascistische Italië en het nazistische Duitsland van 1936-1943. Na 1939 veelal het ‘stalen pact’ genoemd. Italië werd in politiek opzicht naar Duitsland toegedreven na de veroordeling door de Volkenbond van Mussolini’s optreden in Ethiopië. De capitulatie van Italië in WO II (sept. 1943) maakt een einde aan de As.
b. De Veiligheidsraad = Het hoofdorgaan van de VN bestaat uit 5 permanente leden: China, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië en de VS en 10, voor 2 jaar, door de Algemene Vergadering van de VN verkozen leden; heeft de ‘primaire verantwoordelijkheid’ voor de handhaving van internationale vrede en veiligheid en zijn besluiten daartoe moeten door de leden van de VN worden opgevolgd.
[3] Zie eventueel het artikel De Wederkomst van Christus nader bekekenvan A. Klein. (noot AK)
[4] Zie noot 3.
[5] Zie noot 1.
[6] Zie eventueel de studie De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie noot 6.
[8] Zie noot 1.
[9] De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is – vooral vanwege tijdgebrek – weinig gewijzigd. (noot AK)

.

3 reacties op Openbaring 06 vers 5-17

 1. Robin zegt:

  Mooi en duidelijk uiteengezet is dit hoofdstuk.

  Robin

  Like

 2. Wismeijer zegt:

  Op dit moment, maart 2020 gaat een DODELIJKE ZIEKTE, het Coronavirus de wereld over.
  Zou dit misschien het vale of grauwe paard zijn uit Openbaring 6 vers 8 ??
  Laten wij allen die in JEZUS CHRISTUS geloven aanhoudend in gebed zijn voor deze wereld, dat nog velen zullen behouden worden!!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s