Openbaring 08 vers 1-13

KLIK HIER als u hoofdstuk 8 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan JohannesDe bazuinen gaan klinken

In dit hoofdstuk horen wij dan het geklank van de eerste 4 bazuinen; het gevolg hiervan is het “waaien” van de losgelaten “4 winden”, (die eerst nog tegengehouden werden “TOTDAT de dienaren / dienstknechten van God aan hun voorhoofd VERZEGELD zijn”, zie Openb. 7:1-3 – noot AK). 

Het stilzwijgen in de hemel van een half uur

Openbaring 8:1-2, “En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte (SV: stilzwijgen) in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de 7 engelen die vóór God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven.”
Deze 7 engelen met hun 7 bazuinen werden door de apostel voor Gods troon gezien. Zij hadden bazuinen; dit is: zij zouden “met luider stem” de oordelen van Gods over deze aarde moeten aankondigen. Let hierbij op, dat deze 7 engelen met hun 7 bazuinen na het openen van het 7de zegel tevoorschijn kwamen, waaruit duidelijk blijkt (zie ook nog de schets, vermeld aan het eind van hoofdstuk 6), dat zij niet gelijktijdig hun geklank zouden doen horen. Bovendien zijn de oordelen, die zij moeten brengen, véél verschrikkelijker dan de oordelen die tot hiertoe over de aarde zijn uitgestort! Het zijn geen “rampen”, maar veeleer “plagen” die door de opperste Rechter van de ganse aarde zijn beschikt als gericht(en) over de alsdan totaal goddeloze wereld.
Wanneer wij ons realiseren, dat wij hier te maken hebben met de opening van het 7de en laatste zegel, en dat er grote gebeurtenissen op komst zijn; zó gróót, dat allen in de hemel de grootste stilte in acht nemen, dan moet dit ons toch wel overtuigen, dat er hier iets zéér bijzonders plaats heeft!
Het bazuinen op zichzelf en het later uitgieten van de fiolen (dat zijn: flessen met een ronde buik en lange hals) ter voltooiing van de oordelen van God, zijn niet in staat om een dergelijk stilzwijgen in de hemel te bewerkstelligen.
Dit zegt toch wel wat! EEN HALF UUR STILZWIJGEN DAAR, IN DIE HEMEL VAN GOD! Welk een grote en adembenemende gebeurtenis zal zich straks afspelen? Vele en velerlei veronderstellingen zijn er al in de loop der jaren geopperd. Voorwaar, ook hier geldt het: “Zoveel hoofden, zoveel zinnen, zoveel meningen”. Met meningen van MENSEN zijn wij echter niet gediend. Wij dienen ons in deze geheel en al te onderwerpen aan de supreme (d.i. oppermachtige) leiding van de Geest van God, als de Schrift-Uitlegger, Die ons door de Here Jezus Christus is gegeven (zie Joh. 16:13). En waar Hij altijd weer het (profetisch) Woord gebruikt om ons te leiden in al de Waarheid, daar dienen wij ons te houden aan hetgeen er in de Bijbel geschreven staat: GOD SPREEKT IN EN DOOR ZIJN WOORD!
Laat ons de gebeurtenissen op de voet volgen. De opening van de zegels doet ons respectievelijk zien:

1ste zegel Een wit paard en zijn Ruiter WERELD-OPWEKKING
2de zegel Een rood paard en zijn ruiter WERELD-OORLOGEN
3de zegel Een zwart paard en zijn ruiter WERELD-HONGERSNOOD
4de zegel Een vaal paard en zijn ruiter WERELDOMVATTENDE GEWELDDADIGE DOOD
5de zegel De zielen onder het altaar WERELDOMVATTENDE MARTELAARSCHAP
6de zegel Hemellichamen zijn betrokken bij de uitstorting van Gods toorn over de gehele aarde CATASTROFALE OORDELEN en de VERZEGELING van de 144.000

De opening van het 7de zegel brengt achtereenvolgens de 7 bazuinoordelen over deze wereld en met het 7de bazuinoordeel zal “DE VERBORGENHEID GODS” vervuld worden:
“Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht (SV: de verborgenheid Gods vervuld) worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft” (Openb. 10:7).
Met de vervulling van “de verborgenheid Gods” hebben de hierna te noemen gebeurtenissen op aarde plaats:

 • De vervolmaking van de Gemeente (het Lichaam van Christus)[1].
 • De Bruiloft van het Lam[2].
 • De slotbediening van de Gemeente in de volheid van de Godheid lichamelijk, resulterend in een wereldwijde Heilige-Geest-opwekking[3].
 • De geboorte van de mannelijke zoon[4] (zie Openb. 12:5a).
 • De hemelvaart van deze mannelijke zoon (opgetrokken tot God, weggerukt tot Zijn troon – zie Openb. 12:5b).
 • De wegvoering van de Bruid naar de woestijn (zie Openb. 12:6 en 14).
 • De oorlog (strijd) in de hemelen (zie Openb. 12:7).
 • Het neerwerpen ter aarde van satan (zie Openb. 12:9).
 • De openbaring (d.i. manifestatie) van de antichrist.
 • De heerschappij van de mens der zonde.
 • De opstanding van de rechtvaardigen bij de Wederkomst van Christus (zie 1 Thess. 4:16).

DE BRUILOFT VAN HET LAM is ons inziens voor de hemel HET meest adembenemende en heiligste gebeuren met betrekking tot deze “VERBORGENHEID GODS” (wij verwijzen in dit verband meteen naar Efeze 5:25-32, waar in vers 32 staat: “Dit geheimenis (SV: deze verborgenheid) is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente”). Het is dan ook onze overtuiging dat dit “half uur van absolute stilte” verband houdt met deze Bruiloft van het Lam; een gebeurtenis van de hoogste orde, ook voor de Gemeente.

De waarde en de betekenis van bazuingeschal

De 7 bazuinen, waarmee deze 7 engelen straks bazuinen zullen, vragen meteen onze aandacht voor de waarde en de betekenis van bazuingeschal, waarop in Israël nauw werd gelet en waarnaar alle Israëlieten met alle aandacht luisterden.
Bazuingeschal werd in Israël gehoord in geval

 • van waarschuwingen (zie Ezech. 33).
 • verzameling nodig was (zie Num. 10:1-10). In dit geval is er sprake van 2 trompetten.
 • van oorlog (zie Num. 10:9).
 • van allerhande bekendmakingen (zie Num. 10:6-7 en Jes. 58).
 • van proclamaties van feesten (zie Num. 10:10 en 2 Kron. 29:27).
 • van kroning van koningen (zie 2 Kon. 9:13).
 • van manifestaties van Gods heerlijkheid (zie Exod. 19:16 en Amos 3:6).
 • van overwinning op de goddelozen (zie Joz. 6:13-16).
 • van het jubeljaar.
 • van opdracht en inwijding van de tempel (120 priesters bliezen de bazuin).

Mogen wij hierdoor worden overtuigd van de belangrijkheid van “bazuinen” in Gods Woord.

Genade voor Gods heiligen vóórdat de bazuinen schallen

Voordat deze “7 engelen” (van Openb. 8:2) zich gingen “gereedmaken om op de bazuin te blazen” (zie Openb. 8:6) wordt er gesproken van “een andere engel”:

Openbaring 8:3-5, “En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.”
Deze “andere Engel” is Dezelfde als Die van Openbaring 7:2, waar Hij “het zegel van de levende God” heeft. Hier is Hij in Zijn bediening als Hogepriester. Hij doet dan “de rook van het reukwerk, met de gebeden van de heiligen” opstijgen tot Gods troon. Wie zou dit anders kunnen doen? Hij alléén kan kracht geven aan de gebeden van Gods heiligen en niemand anders.
In hoofdstuk 5 brengen de 24 oudsten de gebeden wel voor de troon van God, maar zij konden aan die gebeden niets toevoegen. Dit kan alléén de Here Jezus Christus, die alles voor ons heeft overwonnen.
Hier treedt Hij in een geheel andere gestalte en bediening op dan de 7 engelen. De bediening van deze 7 engelen wordt weliswaar geopend door Hem, het Lam van God, Dat geslacht werd, doch gedurende het geklank van de bazuinen vernemen wij niets van enige, Hogepriesterlijke handeling. Nogmaals: Zijn Gedaante hier is anders. Dit is hoogst merkwaardig en opvallend tegelijkertijd! Waar houdt dit verband mee?
De gestalte en bediening van deze “andere Engel” heeft betrekking op de “overige heiligen” op aarde, de “5 dwaze maagden”[5], die door Gods oordelen (namelijk: door de grote verdrukking) moeten gaan, terwijl de 7 engelen (van Openb. 8:2) zich bezighouden met de zondige wereld, zonder in het bijzonder een vermelding te maken van Gods heiligen.
Overal waar wij de lijdende heiligen Gods aantreffen, vinden wij het Lam (van God); en Hij, Die oprechte gebeden weet te verhoren, is hier dan ook DE Hogepriester Die Mozes, in zijn bediening als middelaar, IN ALLES OVERTREFT.
“Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.” (Hebr. 3:1).
Hoe vertroostend voor ons, dat de Here in Zijn peilloze liefde en barmhartigheid Gods heiligen in hun lijden gedenkt en hun gebeden verhoort, altijd en overal. Voor ons is Jezus immers de Zoon van God, Die de hemelen is doorgegaan en nu als Hogepriester is gezeten aan Gods rechterhand. Hij is in alle dingen verzocht geweest als wij, maar is daarbij toch zonder zonde[6] gebleven. Hij stierf voor onze zonden en kan medelijden hebben met onze zwakheden, daar Hij zowel in verzoeking als bij beproeving voor ons heeft geleden: “Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.” (Hebr. 2:18)
Daarom is het ook, dat wij in de huidige tijdsbedeling onze gebeden, smekingen en dankzegging brengen tot Hem, Die de ENIGE Middelaar is van het Nieuwe Testament.
Hij wordt hier (in vers 3b) gezien bij “het gouden altaar vóór de troon (van God – zie Openb. 9:13).
De Bijbel spreekt ons van 2 altaren, die respectievelijk verband houden met “redding en verzoening” en met “zaligheid”. Wij vinden ze in Israëls tabernakel[7]:
1. het GOUDEN REUKOFFERALTAAR in het heiligdom, vlak vóór de voorhang, en
2. het KOPEREN BRANDOFFERALTAAR, waarop de zond- en schuldoffers werden verbrand in de voorhof.
Deze “andere Engel”, de Here Jezus Christus, maakt door Zijn Hogepriesterlijke bemoeienissen de gebeden van ALLE heiligen Gods acceptabel, dat is: welbehaaglijk, voor God (zie Ef. 2:18, Hebr. 13:15 en 1 Petr. 2:5). Op dat exacte, profetische ogenblik zal de Gemeente van Christus een Schriftuurlijke “gebeds-opwekking” beleven door de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest! Hij is en blijft onze Voorspraak bij de Vader; en Hij heeft ons door Zijn verzoenend sterven in zulk een innige gemeenschap met de Vader gebracht, dat Hij zeggen kan: “Ik zeg niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief (Joh. 16:26b-27a).
De openbaring van het Koninkrijk (van God) staat nu te gebeuren en de Kracht van God Almachtig zal worden gemanifesteerd; daarin, dat aan alle goddeloosheid op aarde een einde wordt gemaakt, alsook aan de werker van het kwaad (satan). De rechtmatige Heerser, de Koning der koningen en Here der heirscharen moet worden geopenbaard. De gebeden van alle heiligen zullen worden verhoord; daarin, dat het Koninkrijk (van God) wordt gevestigd en de Koning-Messias zal regeren!
Nadat die “andere Engel” het vuur, dat Hij van het altaar genomen had, op de aarde geworpen had, bereidden zich “de 7 engelen” (van Openb. 8:2) om te bazuinen. Dit bazuinen brengt de hierna te noemen oordelen, die opeenvolgend en overlappend zullen zijn, op de aarde. 

De eerste 4 bazuinoordelen

Openbaring 8:6-12, “En de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.”
1.  De symbolische voorstellingen, die in het eerste bazuinoordeel gebruikt worden, zijn niet moeilijk te verstaan. GRAS is in de Schrift het beeld van de mens in zijn zwakheid. “Groen gras” spreekt ons van diezelfde mens in zijn “voorspoed en rijkdom”. BOMEN staan in de Bijbel symbolisch voor “mensen”, die vanwege hun hoogheid grote invloed en macht uitoefenen (Bestudeer Ezech. 31:3 en Dan. 4 en wordt overtuigd). Op het geklank van de eerste bazuin komt er een einde aan dit alles, want de alles-vernielende krachten, waarvan hier wordt gesproken (hagel, vuur en een bloedige plaag), doen hun werk. Zowel lage als hoge rangen en standen zullen hierdoor dus getroffen worden. Alles “wat hoog is onder de mensen” en zich verheft, “is een gruwel voor God” (zie Luk. 16:15) en wordt neergeworpen, waarbij alle (zogenaamd) aards geluk en welvaart verdwijnen.
2.  Na het bazuinen van de tweede engel werd een “GROTE BERG”, “die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed”. Uit de tekst van Openbaring 17:15 en de openbaring van Gods Geest weten wij dat met “zee” en “wateren”, VOLKEN, MENIGTEN, NATIES en TALEN bedoeld worden. Jeremia 51:25 spreekt van een zinnebeeldige “berg”; hij profeteerde van “Babylon”, dat “een berg die in brand staat” worden zal. Het zal van zijn hoogte afgestoten worden. “Een grote berg, die van vuur brandde”, spreekt dus symbolisch van een grote wereldmacht, die zich onder Gods oordeel bevindt. Deze “van vuur brandende berg” zou in de volkerenzee geworpen worden; hetgeen zeggen wil, dat deze macht door God wordt gebruikt tot tuchtiging van de volkeren, ten gevolge waarvan een schrikbarende verwoesting en grote slachting plaats zal grijpen. Wanneer iets massaals in de zee zal vallen, geeft de zee met haar hoog opspattende golven en woeste baren een treffend beeld van de toestand van algehele verwarring, chaos en regeringloosheid, waarin straks de volkeren van de aarde door deze ingreep zich zullen bevinden.
3.  Dan komt de derde engel ten tonele om zijn werk te doen…Hier valt “een GROTE STER”, BRANDENDE ALS EEN FAKKEL, uit de hemel. Wij hebben geleerd dat een ster één of andere “regerende macht op aarde” voorstelt, die zijn gezag en invloed ontleend aan een nog veel grotere macht. Hier zien wij die “grote ster” vallen op het derde deel van al de wateren (de rivieren en waterbronnen). Die ster wordt “Alsem” (d.i. bitter) genoemd en het derde deel van al de wateren wordt tot alsem. Vele mensen zullen sterven van die bitter geworden wateren. Met de 1ste bazuin onderscheiden wij een herhaling van de wonderen, die er destijds plaatsvonden in Egypte (zie Micha 7:15-17, Exod. 9:25-28). Daar is altijd een bepaalde ordening in Gods plan en activiteiten. “Vuur” is een verterend element (zie Hebr. 12:29); “vuur” spreekt ons van Goddelijke wraak, van straf, van gericht, van oordeel (denk aan Sodom en Gomorra – zie Gen. 19:24, Ezech. 10:1-7, Mal. 4:1), maar ook van loutering (zie Mal. 3:2-3, Dan. 3:24-25). Bij de vernietiging van alle leven in/op zee of water, bij de 2de bazuin, moeten wij dit voor een goed begrip vergelijken met Exodus 7:20, Psalm 105:29 en 78:44 (betreffende de 1ste plaag in Egypte); Hosea 4:1-4, Zefanja 1:3 en Jesaja 2:16). Vergelijk het effect van de werking van de “Alsem-ster” met wat geprofeteerd werd door Jeremia (zie Jer. 9:13-15). Spreken “wateren” ons in symbolische zin van volken; “waterbronnen” symboliseren de “bronnen van de zedelijke beginselen” van die volken; “rivieren” tenslotte symboliseren de “loop die deze zedelijke beginselen” nemen. De alsdan bestaande zedelijke gevoelens, die in een totaal verkeerde zin gestuurd zijn/worden, namelijk in een Gode-vijandige zin, worden door de werking van die “Alsem-ster” algeheel “bitter”. Wij hebben hier te maken met een complete “vergiftiging van gemoed en denken”.
4.  De vierde bazuin brengt straks het oordeel over de hoogste machten op aarde. Alle 3 soorten hemellichamen (namelijk: zon, maan en sterren[8]), die ook symbolen zijn van “de Godheid lichamelijk” (zie Kol. 2:9)[9], zijn hierbij betrokken. Zon, maan en sterren houden op om de loop der dingen op aarde nog verder te regelen. Intense, onnatuurlijke duisternis is straks hiervan het resultaat. Wanneer wij dit vergelijken met wat geschreven staat in Lukas 21:25, Mattheus 24:29, Jesaja 13:9-10, Joël 2:10 en 3:15, zo beseffen wij pas goed, wat dit moet betekenen voor de alsdan goddeloze wereld. Wij kunnen één en ander ook vergelijken met de plagen, die in Mozes’ dagen Egypte hebben getroffen. Letten wij op het getal 3 (het DERDE deel) in deze 4 bazuinoordelen, dan komen wij, na waarneming, tot de conclusie dat “de Godheid lichamelijk” hier tegenwoordig is, zoals in alle grote profetische gebeurtenissen. God heeft niet vergeten wat de wereld Zijn Zoon op Golgotha heeft aangedaan. Al deze verschrikkelijke oordelen moeten haar herinneren aan het bloed, het vuur van de verdrukking, de bitterheden, het oordeel, de donkerheid en de dood aan het kruis op Golgotha!
Gods kinderen hebben echter niets te vrezen, want Jezus heeft gezegd: “Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.” (Matth. 24:31)
Wij zien, dat door de oordelen van deze 4 bazuinen (4 is het symbolische getal van de aarde, de wereld) alle delen van de schepping geslagen zijn; het zijn zware en vernietigende slagen. Tòch komen er nog schrikwekkender oordelen. De apostel Johannes werd namelijk voorbereid op het horen en aanschouwen van nog aangrijpender gebeurtenissen.

Openbaring 8:13, “En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 3 engelen die nog op de bazuin zullen blazen.”
Hier hebben wij dan de 3de maal, dat wij in het Boek Openbaring lezen van “hun die op de aarde wonen”; en voor zover wij het mogen verstaan in het licht van de openbaring van de Geest, bestaat er een onderling verband tussen deze 3 keer, dat er hiervan melding wordt gemaakt.
Wij moeten dan denken aan hetgeen staat geschreven in de Brief aan de Gemeente van Filadelfia, waar haar beloofd wordt, dat zij bewaard zal worden “voor (SV: uit) het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken” (zie Openb. 3:10). Wij denken ook aan Openbaring 6:9-10, waar geschreven staat over de zielen “onder het altaar” die “om wraak roepen over hen, die op de aarde wonen”.
Welnu, van die “wrake Gods” lezen wij hier: Een 3-voudig “WEE” wordt hier uitgeroepen OVER HEN, “DIE OP DE AARDE WONEN”.

Radeloosheid onder de volken

Bij de beschouwing van dit hoofdstuk kunnen wij niet nalaten alle aandacht te vragen voor de profetie in Lukas 21 vers 25: “En er ZULLEN tekenen zijn in ZON, MAAN en STERREN, EN OP DE AARDE BENAUWDHEID ONDER DE VOLKEN, IN RADELOOSHEID vanwege het bulderen van ZEE en GOLVEN”. Let in het bijzonder op “in radeloosheid”… De letterlijke vertaling uit de Griekse grondtekst spreekt van: “met geen weg ter ontkoming”. En wanneer wij acht geven op de gesteldheden, de gedragingen, enzovoort, in de dagen waarin wij leven, dan kunnen wij opmerken, dat deze radeloosheid zich reeds in aanzienlijke mate doet gelden. Wij willen bij enkele aspecten stilstaan:

1. Op politiek gebied is er géén uitzicht om te komen tot de zo zeer begeerde “harmonie”, “eensgezindheid”. Waarom? Hoe komt dat? Men wil de juiste Persoon niet (zie Jes. 9:6-7).
2. Op intellectueel terrein is er grote radeloosheid te bespeuren, omdat er géén “zekerheid” kan worden verkregen. Hoe komt dat? Men weigert DE WAARACHTIGE filosofie te aanvaarden (vergelijk met 1 Kor. 2:14, 1 Kor. 1:22-24, Kol. 2:8 en Filip. 4:8).
3. In de economische sfeer heerst net zo goed deze zelfde radeloosheid, omdat de verlangde “voorspoed” alsmaar op zich laat wachten. Zij zal nooit komen, omdat men perse weigert HET RECHTE PAD te bewandelen (zie Matth. 6:33, Ps. 55:23).
4. Op het morele vlak is het hopeloos gesteld, omdat “reinheid” niet meer wordt betracht, de ware “kracht” daartoe en daarvoor wordt verworpen (zie Filip. 4:13 en Ef. 6:10).
5. In de sociale sector is radeloosheid het “teken van alle dag”, omdat “gelijkheid” verre te zoeken is. “Vriendjespolitiek” en hand-over-hand toenemende “corruptie”, wordt overal gekend. Waarom dit alles? Men prefereert de “schijn” bóven “waarheids-maatstaven” (zie 2 Kor. 4:5 en Gal. 6:10).
6. Op nationaal terrein heerst wel de grootste radeloosheid, omdat (ondanks alle overeengekomen pacten, verdragen en overeenkomsten) “wantrouwen” overal te vinden is. En dit komt, omdat men het ware “Fundament” hooghartig afwijst (zie 1 Kor. 3:11).
7. Op godsdienstig gebied is er géén weg ter ontkoming, omdat men afkerig is van “realiteit” en de “schijn” verkiest bóven de “waarheid”. Waar hapert het dan aan? Men weigert de waarachtige “Voorziening” (zie 1 Kor. 15:3-4, Joh. 1:12, 5:24).

De weg ter ontkoming wordt NIET gevonden in een DOOR MENSEN “gemaakte” godsdienst; ook niet in de “oecumene”; ook niet volgens de richtlijnen van de “Verenigde Naties” (nota bene: deze zijn nog nooit verenigd geweest – wel “verdeeld”!) en nog veel minder volgens de voorschriften, inzettingen, en al het andere van de “Wereldraad van Kerken!” Maar wel en alléén wordt ONTKOMING, REDDING, VERLOSSING gevonden in de Persoon van de Here Jezus Christus! Amen.
Het woord “engel”, hier in Openbaring 8:13, is in de Engelse vertaling (van Weymouth, Moffat, e.a. uit de Griekse grondtekst): “eagle” (d.i. “arend”). In het raam van de profetische gebeurtenissen is deze laatste vertaling toepasselijker en meer geëigend. Het komt meer overéén met de Bijbelse lering: de Here Jezus Christus is de Grote Arend en Zijn kinderen zijn als arenden[10].
Daar zijn inderdaad “arend-heiligen”. Zij die behoren tot de Gemeente van de levende God, worden als zodanig aangemerkt in de Bijbel (zie Luk. 17:37). En deze Grote Arend, waarvan dus in de Griekse grondtekst wordt gesproken, heeft een wonderlijke krachtvolle bediening in de laatste dagen. Hij staat in deze bediening en voert deze uit tussen het bazuinen van de 4de en 5de bazuin… juist even voor het begin van de Grote Verdrukking! De 5de bazuin luidt deze Grote Verdrukking in; en wij geloven dan ook,dat deze “arend-heiligen”, dit is dus “de Gemeente” (beter gezegd: de Bruidgemeente – AK) zoals deze straks zal zijn, een groot aandeel zal hebben in de uitvoering van zaken, welke alle behoren tot de slottonelen van de eindtijd (zie 1 Kor. 6:2-3).
Voordat wij deze beschouwing beëindigen, willen wij het nog hebben over een profetische parallel. Gelijk destijds 7 priesters op de bazuinen bliezen en zo het volk van Israël geleid hebben tot en in de overwinning van de onneembare vesting Jericho (zie Jozua 6), zo zullen straks deze 7 engelachtige leiders/boodschappers de hemelse legermachten leiden tot de overwinning op de antichrist en zijn goddeloze horden. En op grond van de openbaring van Gods Geest in Openbaring 2 en 3, alwaar de 7 “engelen” worden verklaard “mensen” te zijn, daar geloven wij dat de hier in Openbaring 8 bedoelde engelen evenzo goed MENSEN zijn – gered, geheiligd, verlost en bekwaam gemaakt door de Here Jezus Christus om te dienen in hogere dienst tot eer en verheerlijking van Zijn onvolprezen Naam (wanneer wij nu ook de volgende Schriftplaatsen vergelijken, zo worden wij overtuigd: Jozua 6:4-7 met Openbaring 8 en Openbaring 2 en 3)!

In Openbaring 1 t/m 3
zien wij Jezus
als de HOGEPRIESTER, Die alle zorg draagt met betrekking tot de 7 “gouden kandelaren”, zijnde de 7 Gemeenten, welke tezamen DE GEMEENTE, Zijn Lichaam, vormen.
In Openbaring 4 t/m 7
zien wij Jezus
als het LAM GODS, de Alleenwaardige, Die het Boek met de 7 zegels opent.
In Openbaring 8
zien wij Jezus
als de HOGEPRIESTER in Zijn bediening aan het gouden reukofferaltaar voor Gods genadetroon.

 CJH Theys [11]
(1903 – 1983)

Einde van Hoofdstuk 8van het Boek Openbaring.
KLIK HIER voor hoofdstuk 9.


.
[1] Zie eventueel de studie De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie De ‘Spade Regen opwekking’ van H. Siliakus. (noot AK)
[4] Zie eventueel hoofdstuk 9 van de studie Dingen die (met) haast geschieden moeten”, met de sub-titel: De geboorte van de mannelijke zoon. (noot AK)
[5] Zie eventueel op onze website de studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)van A. Klein/E. van den Worm. (noot AK)
[6] Jezus heeft namelijk nooit aan enige (satanische) macht en/of verleiding, om te zondigen, gehoor gegeven. (noot AK)
[7] Zie eventueel de studie De Tabernakel van Israël” (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) van E. van den Worm en/of de meer uitgebreide studie Christus in de Tabernakelvan CJH Theys. (noot AK)
[8] Wij willen hier eerst zon, maan en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen:
De “ZON” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste Persoon” (beter gezegd: de 1ste Openbaringsvorm – zie noot 9) van de Godheid.
De “MAAN” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de Persoon” (beter gezegd: de 2de Openbaringsvorm) van de Godheid– de Centrale Figuur.
De “STERREN” in hun menigvuldigheid zijn het symbool van (de veelvuldige gaven van) de Heilige Geest, de 3de Persoon” (beter gezegd: de 3de Openbaringsvorm) van de Godheid. De 12 sterren wijzen hier ook op 12 met Gods Geest vervulde personen – kinderen Gods – die hier dienen te worden onderscheiden als degenen, aan wie het “leiderschap” in de tijd van het einde gegeven is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht. (noot AK)
[9] De Godheid lichamelijk = De Here Jezus Christus: “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk(Kol. 2:9).
In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HERE, onze God; de HERE is één! (dus één Persoon!).” (HSV)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.
Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader = de HERE
de 2de Openbaringsvorm van God: de Zoon = Jezus
de 3de Openbaringsvorm van God: de Geest = Christus
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[10] Zie eventueel de studie Arendsvleugelenvan CJH Theys.
Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met gieren, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Kor. 3:6). Arenden eten – en zoeken/vangen zelf – levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Joh. 6:51 en 63, 2 Kor. 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Matth. 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want:
In Jes. 40:31 lezen we: Maar wie (de wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” vergaderd zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Luk. 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God.
Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm. (noot AK)
[11] De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is – vooral vanwege tijdgebrek – weinig gewijzigd. (noot AK)

.

3 reacties op Openbaring 08 vers 1-13

 1. Robin zegt:

  Hartelijk dank voor het sturen van deze studies.

  Robin

  Like

 2. Henk Herbold zegt:

  Wat een geweldige studie wordt ons hier aangeboden, het is beslist de moeite waard om er eens tijd voor te nemen. Er is een strijd gaande om de geest en het verstand van kinderen en volwassen: TV, de reclame, sport, muziek, internet en vult u het zelf maar in. God wil dat onze geest en ons verstand gevuld worden met Zijn waarheid, dat is hetgeen we vinden in de Bijbel.

  In Jesaja 48:17-18 staat: “Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op de weg, die gij gaan moet. Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had, zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven der zee.”

  De Bijbel is een kompas in een donkere wereld. Het bestuderen van het Woord van God helpt om valse ideologieën te onderscheiden. De Bijbel vertelt de waarheid zodat we de leugen kunnen herkennen. Ook u kunt dit gaan begrijpen, want het is voor iedereen ‘die er naar luisteren wil’.

  Daarom een hartelijke uitnodiging de hier aangeboden Bijbelstudies eens te lezen.

  Henk Herbold
  (meer info: http://herboldblog2.wordpress.com/)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s