Openbaring 12 vers 1-5

KLIK HIER als u hoofdstuk 12 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan JohannesDe openbaring van Gods grote verborgenheid 

De Bruid van Christus in het lichtkleed van zon, maan en sterren

Het 12de hoofdstuk van Openbaring wordt door Bijbelverklaarders ook wel genoemd het “centrale of sleutelhoofdstuk” van de Bijbel. Het “waarom” is duidelijk. Dit hoofdstuk openbaart de Bijbelonderzoeker de voltrekking van het Goddelijk Plan van alle eeuwen. Een ieder die de strekking niet verstaat, de geestelijke diepte verkeerd interpreteert, zal nimmer komen tot de juiste onderscheiding van Gods wondervolle bemoeienissen in het met Gods Geest vervuld en tot volheid gekomen leven! Hier faalt alle “geschiedkundige oriëntatie”, hier helpt geen “boekenkennis”, hier kan de Heilige Geest alleen spreken tot het onbevooroordeeld hart en kan de openbaring van de Geest slechts geschonken worden aan het eerlijk, open, ontvankelijk en verwachtend gemoed!
Dit hoofdstuk opent met:

Openbaring 12:1, “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”
Wij willen hier eerst zon, maan, en sterren nader beschouwen. In het licht van Bijbelse profetie kunnen wij alsdan het volgende vaststellen: De “zon” is nog altijd het symbool van de Heerlijkheid Gods, van de Vader, als de 1ste Persoon van de Godheid. De “maan” is nog altijd het symbool van het gebroken Lichaam en uitgestorte Bloed van de Here Jezus, de Zoon van de levende God en de 2de Persoon van de Godheid – de Centrale Figuur. De “sterren” in hun menigvuldigheid zijn de symbolen van 12 met Gods Geest vervulde personen – kinderen Gods, die hier dienen te worden onderscheiden als diegenen, aan wie het “leiderschap” in de tijd van het einde gegeven is. Openbaring 1:20b schenkt ons in deze het nodige licht: “de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten…”.
Maar wie is dan deze “vrouw”?[1] Wie wordt door dit “grote teken” voorgesteld? Welke is dan wel haar verheven “positie” in het Raadsplan Gods, dat de apostel Johannes haar ziet “bekleed met zon, maan en sterren”, met deze wonderlijke symbolen, die in direct verband staan met de 3-Enige God Zelf?
Déze vrouw is persé NIET de “moeder-Maria”, de uitverkoren “maagd van Israël”, zoals velen leren. Zij is ook NIET de symbolische voorstelling van het oude Israël, zoals anderen ons willen doen geloven. Déze Vrouw is en kan in het licht van de Bijbelse Profetie en de Openbaring van de Geest niemand anders zijn dan de “Bruid van het Lam van God”, de “Gemeente van de Here Jezus Christus”! Zij is die glorieuze Gemeente, waarvan de Heilige Geest spreekt in Efeze 5:27: “een Gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk”! Met andere woorden, zij is hier “volmaakt geworden”, zondeloos, doordat zij gekomen is “tot de maat van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13b); doordat “…de volheid van de Godheid lichamelijk” in haar woont (zie Kol. 2:9), gesymboliseerd door die zon, die maan, en die sterren!
Deze “vrouw” wordt hier aan Johannes getoond als “DE Gemeente” in haar slotbediening, VOL van de Heerlijkheid Gods (uitgebeeld door de zon); trouw aan de Verzoening, gekocht en betaald door Jezus Christus op Golgotha’s Kruis, voor haar (uitgebeeld door de maan); terwijl zij in “de laatste dagen” geleid wordt door de 12 “Spade-Regen-apostelen” van Christus Jezus, haar Here en Bruidegom (uitgebeeld door de 12 sterren).
Zodra “de reiniging van het heiligdom” een historisch feit is – zie Daniël 8:14b (SV), waar staat: “dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden” – en de Gemeente dus VOLMAAKT is geworden, zal het apostolisch leiderschap wederom haar van God toegewezen plaats innemen. Dit Bijbelse getal 12 is het symbolische getal van “Goddelijke eeuwigheids-ordening” (zie in dit verband mijn brochure: “Symboliek van de Bijbelse getallen”[2]).
Déze Vrouw is een “gehuwde vrouw”, (voorheen) de Bruid van Jezus Christus; en zij is op het betrokken tijdstip nòg op aarde! Haar “gehuwde staat” is het Schriftuurlijk bewijs dat de “Bruiloft van het Lam”[3] vóóraf gaat aan de tijdsperiode van de Grote Verdrukking; en dat de “gelijkenis van de 10 maagden”[4] (zie Matth. 25) vóór deze zelfde periode tot vervulling komt! Deze tijdsperiode van de Grote Verdrukking duurt 3½ jaar, wat als bekend mag worden verondersteld[5]. Wij verwijzen alsnog naar de volgende Schriftplaatsen voor biddend onderzoek en meditatie: Psalm 45 (het zgn. “Bruiloftslied”), Openbaring 19:7-8, Efeze 5:22-27 en Mattheus 25:1.
In de tijd waarin wij nu leven, is deze vrouw nog in haar “ondertrouw-tijd” (zie 2 Kor. 11:2) en moet de eerder genoemde “bruiloft” nog plaats vinden.
Het moet de Bijbelonderzoeker altijd voor ogen staan, dat deze Vrouw “de wereldwijde Gemeente is”. Dat wil zeggen, dat haar “conditie” wereldwijd is. Allen onder de kinderen Gods, die door Gods wondere genade, volkomen overgave en algehele toewijding en heiliging door de Heilige Geest, gekomen zijn tot “de Schriftuurlijke standaard (d.i. maatstaf) van de Here Jezus Christus”, zoals vastgelegd in de Schriften, zullen tot déze vlekkeloze Gemeente, de “Bruid van Christus”, behoren. En deze bevinden zich over het gehele rond der aarde!
Hoe noodzakelijk is het om “de taal van de Bijbel”, “de code van de almachtige God” te verstaan. Wanneer wij hierin falen, zo zullen wij het ook doen in de uitleg van dit “grote teken”. Aan deze “Vrouw”, dus alléén aan de Bruid van de Here Jezus Christus, zal in “de laatste dagen” Zijn bediening worden gegeven, om deze te manifesteren in Zijn majesteitelijke kracht en heerlijkheid. Niemand anders is het gegeven om dat te doen (zie Ef. 3:8-11). Zij is alsdan gekomen tot de “onsterfelijke staat”, en allen “die levend overblijven bij de wederkomst van de Here” (zie 1 Thess. 4:15) zullen ertoe behoren!
In dit verband staat er geschreven: “Want dit zeggen wij u met een Woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. …de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thess. 4:15-17, HSV).
Nogmaals benadrukken wij het feit dat een juist verstaan van alle lering van Gods Woord met betrekking tot “de zon, de maan, en de sterren”, een noodzakelijke eis is, willen wij het juiste (ook geestelijke) inzicht verkrijgen, nodig om ook hier alles “recht te snijden” (zie 2 Tim. 2:15). Is daar een wondervoller, bekoorlijker, en imponerender beeld van de volkomen rein gewassen Bruid van het Lam van God (ofwel: Bruid van de Here Jezus Christus)? In de gehele Schrift, met uitzondering van dit beeld, dat wij nù onder de loep hebben genomen, is zoiets niet te vinden! Vandaar dat de apostel heeft moeten schrijven: “een GROOT teken”!
Dat zij “een getrouwde vrouw is”, heeft de Opdrachtgever van de apostel, de Here Jezus Christus Zelf, gezegd, want wij lezen in het volgende vers:

Openbaring 12:2, “En zij (de vrouw uit vers 1) was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.”
Dit kan niet worden misverstaan en is voor andere uitlegging niet vatbaar, tenzij “men” persé (en dat is dan “moedwillig” – willens en wetens) iets anders ervan wil maken, tegen beter weten in. Maar wie zal het wagen, om wijs te zijn in eigen ogen?

De antichristelijke satanische geest, die het 10-statendom zal vervullen

Nadat nu aan Johannes deze “vrouw” is getoond, in barensnood, verschijnt “een 2de teken” voor zijn zienersogen…

Openbaring 12:3, “En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met 7 koppen (SV: hoofden) en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen[6] (SV: koninklijke hoeden).”
Elke vraag is hier misplaatst – het antwoord wordt ons reeds van tevóren gegeven. De grote tegenstander van God staat hier voor ons – niet enkel in de gecombineerde machten van de hel, maar in de door de duivel/satan zelf gecreëerde en bezeten federatie van 10 rijken, waarover straks de antichrist zal heersen als alleenheerser, gedurende de 3½ jaar van de tijdsperiode van de Grote Verdrukking! Het is dus niet direct “het beest persoonlijk”, de antichrist, want hij verschijnt pas in hoofdstuk 13 op het wereldtoneel; maar het zijn de gecombineerde aardse machten, door de hel ontstoken, die een antichristelijke geest openbaren, die nu opereren als “die grote vuurrode draak”. En, zoals de Vrouw bekleed is met al de symbolen van de macht der Godheid, zo is nu “deze grote vuurrode draak” in het bezit van al de volheid van de aardse autoriteit!
Vanzelfsprekend is satan de grote “inspirator”, de “hellemacht achter alles”; en hij is het, die straks al deze “aardse machten” zal opzetten tegen de Gemeente van de levende God. De eerste “hoofden/koppen” zijn (zie Openb. 17:7-18) de voorstellingen van achtereenvolgens: Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië, Griekenland en Rome. Het 7de “hoofd” is het geprofeteerde 10-statendom[7], dat nu nog niet is, maar binnen afzienbare tijd zal komen! Dit geslacht zal getuige hiervan zijn. Ook de 10 horens verwijzen hiernaar.
De 10 horens komen verder overeen met de 10 tenen van het grote beeld in Daniël 2:42 en met de 10 horens van Daniël 7:7.
Op het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling zal déze historische federatie er zijn. Laten wij vooral bedenken dat “horens” spreken van “machten”. Alle genoemde koningen en machten hebben in de loop van de wereldgeschiedenis een ontzettende haat ten toon gespreid, aan de dag gelegd, ten opzichte van God en Zijn volk op aarde; en deze “beestachtige aard” zal straks haar duivelse climax bereiken in de satanische creatie van het komende 7de “hoofd”. Beslister dan ooit zal alsdan de satan optreden als de vorst van deze wereld, die zich dan met alle macht, die in verband staat met onze aarde, zal omgeven. Helse machten zullen worden losgelaten en allen die dan nòg op aarde leven, zullen (indien zij niet het eigendom zijn van de Here) worden overweldigd. Alle drijfveren en beweegredenen zullen uit de duivel/satan zelf zijn; waarom wij dan ook lezen in vers 4:

Openbaring 12:4a, “En zijn staart veegde (SV: trok mee) het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde…”
In Jesaja 9:14 wordt  ons verteld dat “de profeet die leugens spreekt, de staart is”, zodat wij hier het beeld hebben van hem, die door “valse leringen”, “bedrieglijke taal”, “wonderen der leugen”, en “satanische dwalingen”, hen, die gezagsvolle plaatsen innemen, vast en zeker zal weten te mis-/verleiden, om zódoende tot zijn doeleinden te komen. Daar is echter niets dat ons zó het ware karakter van de duivel/satan in zùlk een helder licht plaatst, als de wijze waarop hij poogt Gods plannen te verijdelen. Vandaar dan ook dat wij eerst moeten leren verstaan, dat er straks een ontstellend grote “afval van de waarheid in Christus Jezus” zal plaats vinden; en dan zal het volgende geschieden:

Openbaring 12:4b, “En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind (SV: kind) te verslinden, zodra zij Het (SV: het) gebaard zou hebben.”

De op handen zijnde vervolging van de Bruidsgemeente.
Satans doel: De vernietiging van “de mannelijke zoon” 

Hoe wondervol en machtig is toch wel de samenstelling van het profetisch Woord van God! Wie kan haar hebben ingegeven, anders dan God Zelf! Want wanneer wij de eerste bladzijden van de Bijbel opslaan, zo vinden wij dáár de satan staan tegenover de vrouw om haar te verleiden en om haar van God te vervreemden door haar te brengen tot ongehoorzaamheid; en ongehoorzaamheid is ongeloof! Toen hem dat gelukte, had hij de overwinning behaald. Maar destijds werd ook de belofte door God gegeven, de moeder-belofte voor het gevallen geslacht, “het zaad van de vrouw zàl de slang de kop vermorzelen” (zie Gen. 3:15). Halleluja! En nu hier, aan het einde bijkans (d.i. bijna aan het einde van de huidige tijdsbedeling), worden wij geconfronteerd met beide partijen,… opnieuw, dòch met een ontzaglijk groot verschil. Behaalde de duivel/satan in het toenmalige paradijs de overwinning, hier aanschouwen wij, met de apostel (Johannes), Gods triomf. Openbaarde zich dáár de list, de sluwheid, en de macht van de satan, hier zien wij Gods almacht, ná lang geduld, triomferend over alles. Glorie voor God en Zijn Christus (letterlijk: Zijn Gezalfde)!
Déze draak, staande voor déze vrouw (uit Openbaring 12), beeldt de grootste vervolging aller tijden uit, aan welke in de nabije toekomst de Bruidsgemeente – de Bruid wel te verstaan –bloot zal staan! Deze satanische verleiding, misleiding, en kwaadaardige vervolgingen zijn erop gericht om de “mannelijke zoon” (die zij zal ‘baren’ – zie vers 5) te vernietigen. Deze draak weet maar al te goed “wie” deze mannelijke zoon zal zijn,… het vele eeuwen tevoren beloofde “zaad van de vrouw”, dat hem de kop zal vermorzelen (zie Gen. 3:15); en daarom tracht hij, in satanische woede ontstoken, dit kind te verslinden! Satanische hoogmoed en goddeloosheid bereiken hierin straks het hoogtepunt. Zó moeten wij vandaag de dag goed verstaan, dat allen – die willens en wetens zich schuldig maken aan het weerstaan van Gods wil en plan – hetzelfde doen als “de vader van de leugen” (d.i. de duivel/satan – zie Joh. 8:44).
Wat baat hem zijn woeden? Laten wij nog even teruggaan in de geschiedenis… Dezelfde duivel/satan die destijds, via Farao, Mozes – de van Godswege verordineerde “bevrijder van Israël” en “de mannelijke zoon van de Israëlitische tabernakel” – wilde vernietigen (ofwel: vermoorden), is dezelfde duivel/satan die, via Herodes, getracht heeft om Jezus, de Zoon van God – de Bevrijder uit het Egypte van deze wereld, en de “mannelijke Zoon van de tempel” – te vernietigen. En het is opnieuw dezelfde satan, die straks “de mannelijke zoon van de Gemeente” zal pogen te verslinden (d.i. vernietigen). Maar, voor de derde maal zal hij in zijn pogingen worden verijdeld, hetgeen wij leren verstaan, wanneer wij het volgende vers lezen:

Openbaring 12:5, “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat (SV: En zij baarde een mannelijke zoon[8], die) alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf (SV: roede). En haar Kind (SV: kind) werd weggerukt[9] naar God en naar Zijn troon.”
Door velen wordt abusievelijk geleerd, dat wij hier de geschiedenis vinden van de Here Jezus (ook te zien aan de hernieuwde Statenvertaling/HSV – noot AK). Zij menen de uitspraak “hij zal al de volken hoeden met een ijzeren staf” voldoende bewijs te achten voor hun interpretatie. Daarvandaan dat zij ook leren, dat deze vrouw Israël moet zijn – logisch, omdat anders hun lering niet houdbaar is. Want, zó beweren zij, geboren uit Israël, als het zaad van de vrouw, onder de regering van de Romeinse keizer, werd Hij door de duivel/satan vervolgd en gedood, dòch door God opgenomen in de hemel.
Herodes was, zo gaan zij verder, zeer zeker een werktuig in de handen van de draak, die het kind, zodra het geboren was, zonder de tussenkomst van God, vast en zeker zou hebben gedood. Maar déze Bijbeluitleggers zien over het hoofd, dat er (toen) géén opneming in de hemel plaats vond, maar een vlucht naar Egypte, zodat de door hun gewraakte gebeurtenis hier zeker niet bedoeld kan zijn. Een dergelijke interpretatie, hoe welluidend overigens, is niet “waterdicht”!
Déze “mannelijke zoon” is Gods hóógste creatie en de slot-manifestatie van de onweerlegbare waarheid ten aanzien van de geprofeteerde “grote verborgenheid”[10], namelijk “de vrucht van de huwelijksgemeenschap van de Hemelbruidegom Jezus Christus met Zijn van de aarde gekochte Bruid, de zondeloos gemaakte Gemeente”. Deze, met zulke sobere bewoordingen, geprofeteerde vereniging van Christus èn de Gemeente (zie Efeze 5:22-33), brengt straks een “vrucht” voort die géén verlossing (dus ook géén reiniging en heiliging en volmaking) nodig heeft; want beide – èn Christus èn Zijn Bruid – zijn straks volkomen één in Goddelijke reinheid, heiligheid, en onverderfelijkheid. Déze mannelijke zoon is dus net zó volmaakt in de diepste en rijkste zin van het woord, want hij is het directe resultaat van de Bruiloft van het Lam, de vervulling van het volmaakte Gods-plan, de uiteindelijke GODDELIJKE VRUCHT van de Verzoening, de goddelijke openbaring van “het Nieuwe Schepsel”, “het Nieuwe Creatuur” – Gods Meester Schepping!
Dit MOET zó zijn, anders zou er geen sprake kunnen zijn van Openbaring 12:5b.
De laatste grote vervolging die de Gemeente straks moet doorstaan, wordt haar deel vanwege deze (alsdan te baren) “mannelijke zoon”. Hoedanig deze vervolging dan wel zal zijn, en van welk een omvang, zal de geschiedenis ons openbaren en… zullen wij gewaar worden bij verdere bestudering van dit Bijbelboek Openbaring.

CJH Theys
(1903 – 1983)

KLIK HIER voor het vervolg van hoofdstuk 12.


.
[1] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?, van A. Klein. (noot AK)
[2] Zie eventueel het (gescande) artikel De symboliek der Bijbelse getallen (deel 1)van CJH Theys. (noot AK)
[3] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde, van E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd) van A. Klein / E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel de (vervolg)studie Opeenvolgende profetische gebeurtenissen”, deel 4, met de titel: De grote verdrukking, van CJH Theys. (noot AK)
[6] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus precies verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openb. 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[7] Korte uitleg: Al die (inmiddels zo’n 27) landen van het Verenigd Europa (de EU of Europese Unie genaamd) zullen straks in 10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist voort. (noot AK)
[8] Zie eventueel de (vervolg)studie Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 5, met de titel: De geboorte van de mannelijke zoonvan H. Siliakus. (noot AK)
[9] Zie eventueel de (vervolg)studie Dingen die spoedig geschieden moeten”, deel 7, met de titelDe wegrukking van de mannelijke zoon van H. Siliakus. (noot AK)
[10] Zie eventueel de (vervolg)studie Opeenvolgende profetische gebeurtenissen”, deel 5, met de titel: De grote verborgenheid van CJH Theys. (noot AK) 

.

4 reacties op Openbaring 12 vers 1-5

 1. BE Hendriks zegt:

  De vrouw is zeker niet de Gemeente, Het kind, de Here Jezus, is niet voortgekomen uit de Gemeente, maar de Gemeente uit Christus. Het gaat hier duidelijk om Israel, na de opname van de Gemeente gaat God met Israel verder in de laatste drie en half jaar. De Gemeente is bij de Heer. Dat leert de Bijbel.
  Ik bedoel de laatste zeven jaar van de grote verdrukking, de Gemeente wordt voor de grote verdrukking weggenomen. En dan gaat God verder met Zijn volk. De twaalf sterren op het hoofd van de vrouw zijn de twaalf stammen van Israel.

  Like

 2. A.S. zegt:

  De vrouw in barensnood is Israël. Uit Israël is vervolgens de Kerk voortgekomen.

  Like

  • Wie de VROUW uit Openbaring 12 NIET is:

   Velen zien in deze “VROUW” het volk ISRAËL en in de “mannelijke zoon” de CHRISTUS.
   Ten eerste: Het volk Israël was – als volk in het verleden – nooit, en bij de geboorte van Christus in het geheel niet, in zulk een staat van heiligheid en heerlijkheid gebracht, als hier (in Openb. 12:1) beschreven.
   Ten tweede: Johannes moest bij het aanschouwen van de visioenen (of: gezichten) op Patmos schrijven over “hetgeen IS en hetgeen geschieden zal NA DEZEN” (dit is: NA dit ogenblik – zie Openb. 1:19). De beelden van deze openbaringen van Christus betreffen dus IN HET GEHEEL NIET gebeurtenissen uit het VERLEDEN, zoals de geboorte van de Heiland er één is. Bovendien werd Christus na Zijn geboorte helemaal niet “weggerukt tot God en Zijn troon” (zie Openb. 12:5b). Jezus werd wel ongeveer 2 jaar na Zijn geboorte (zie Matth. 2:16) weggebracht naar EGYPTE om de moordende hand van Heródes te ontlopen (zie Matth. 2:13-18).

   Zie eventueel ons artikel: “Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?”
   https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2011/04/05/boekbespreking-9-een-ander-geluid-wie-is-de-vrouw-uit-openbaring-12/

   Met vriendelijke groet,
   A. Klein

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s