Openbaring 13 vers 11-18

KLIK HIER als u hoofdstuk 13 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan JohannesDe antichrist en zijn heerschappij
(vervolg)

Het beest, dat uit de aarde opkomt

In het volgend gedeelte van dit hoofdstuk uit Openbaring 13 verschijnt er een ander beest op het wereldtoneel. Het is dan het 2de beest. Het opkomen van dit 2de beest is geheel verschillend van dat van het 1ste, Terwijl het 1ste beest opkwam “uit de (volkeren)zee”, stijgt het 2de beest op “uit de aarde”. Er staat nu geschreven:

Openbaring 13:11, “En ik zag EEN ANDER BEEST opkomen, UIT DE AARDE, en het had 2 horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.”
Wanneer straks dat 7-koppig monster verschijnt, dan bevindt zich op de aarde alles in een toestand van de grootste verwarring en bandeloosheid. Bij het opstijgen (“opkomen”) van dit 2de beest echter, zijn de woedende golven van wereldwijde rebellie tot zwijgen gebracht; orde en regel zijn (zo lijkt het) teruggekeerd. Dit 2de beest is de VALSE PROFEET! In alles is hij het tegenovergestelde van Christus, het Lam van God. Deze “2 horens” zijn voor hem dan ook het gepaste, geëigende symbool. Ook spreekt hij als de draak.
Wordt van het 1ste beest gezegd, dat hij macht heeft van de draak, van het 2de beest wordt gezegd, dat hij “spreekt” als de draak. Zoals de Heilige Geest ook DE GEEST DER PROFETIE IS (denk aan Paulus, in zijn brief aan de Gemeente te Korinthe) en “spreekt wat Hij hoort” (zie Joh. 16:13-15), zo doet straks deze duivelse creatie: de valse profeet! Uit de brieven van Johannes weten wij, dat “de geest van de antichrist” er al was in zijn dagen (zie 1 Joh. 4:3), maar straks zal de antichrist zelf komen, om zich dan openlijk te verzetten tegen de Here God. En de valse profeet zal hem hierin steunen. Hoe dichter wij bij het einde komen, des te meer ontwikkelt satan zijn macht.
Vanaf Johannes’ dagen tot nu toe, zien wij, hoe deze “antichristelijke geest” in steeds verschrikkelijker mate en op steeds machtiger toon zich openbaart. Wat destijds tot de onmogelijkheden behoorde, is vandaag de dag gemeengoed geworden. Wij zien heden ten dage, hoe alles, wat heilig is, door zijn helse adem wordt bezoedeld; en in onze tijd wordt niet alleen het werk van God door hem aangetast, maar zelfs de Persoon van de Here. Het is het beste bewijs, dat het einde snel naderbij komt… met rasse schreden! De antichrist loochent niet alleen dat Jezus de Gezalfde van de Here is, maar hij loochent ook dat Jezus de Zoon van God is – dat “al de volheid van de Godheid lichamelijk in Hem woont” (zie Kol. 2:9) – dat Hij, van eeuwigheid bestaande, in het vlees gekomen is…
“Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist” (2 Joh. 1:7). Op vele en velerlei wijzen, zowel door de moderne-liberalen als door de moderne-evangelisten, tracht de duivel de belijders van Christus van de waarheid af te trekken en tot allerlei dwalingen omtrent de Persoon van de Here Jezus Christus te voeren, opdat zij zich bij de komst van de antichrist, zonder tegenspraak, in zijn wijd geopende armen zullen werpen, en zich zodoende geheel en al aan zijn leiding zullen overgeven!
Al de beginselen die de antichrist kenmerken, zijn nu al in het Christendom aanwezig; zelfs in de Gemeente van de Here. Het is treurig, maar waar!
Paulus spreekt eveneens zeer uitvoerig over deze “mis-/verleider”, alhoewel hij het woord, de naam, “antichrist” niet gebruikt. In 2 Thess. 2:3-4 zegt hij: “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid (SV: de mens der zonde), de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.”
Eerst komt dus “de grote afval”, de afval van het allerheiligst geloof, de verwerping van de Bijbelse, kenmerkende waarheden van het Christendom, en bovenal de verloochening van de Persoon van Jezus Christus. Daarna komt, als straf voor deze verwerping en onder Gods toelating, de antichrist, die hier door de apostel als “de mens der zonde” (SV), als “de zoon van het verderf” wordt voorgesteld. Hij zal dus iedere vorm van godsdienst afschaffen en alle plaatsen van godsverering vernietigen en zichzelf dan opwerpen als God, en zich door de gehele wereld laten aanbidden!
Laten wij er op letten dat hier, in dit 13de hoofdstuk van Openbaring, 3 persoonlijkheden nauw met elkaar verbonden zijn: de draak, het 1ste beest en het 2de beest. Wij zien hierin dan ook duidelijk een nabootsing van de Heilige 3-eenheid.[1] De satan is de bron van alle boosheid en hij geeft het 1ste beest alle macht, terwijl hij het 2de beest als spreekbuis gebruikt voor de wereld. Als bijzonderheid lezen wij dan, dat dit 2de beest ten nauwste verbonden is met het 1ste beest… Wij lezen vervolgens:

Openbaring 13:12, “En het (andere beest – de valse profeet) oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.”
Doet het ons niet denken aan de profetische voorzegging in Mattheüs 24 vers 24: want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden”. Zeer zeker! En, net als de antichrist, is ook de valse profeet een werkelijke persoonlijkheid! Dit kan niet genoeg worden benadrukt. Beiden zullen worden aangedaan met bovennatuurlijke krachten, met duivelse macht. Geen van beide personen zal sterven, maar ze worden “LEVEND geworpen in de poel van vuur” (zie Openb. 19:20). De valse profeet is de geestelijke leraar van alle satanische leringen. Duivelse macht en kracht zijn realiteiten in het leven. Dit wordt door velen over het hoofd gezien, ja vergeten. Anderen halen, wanneer hierover wordt gesproken, hun schouders op, als weten zij het beter. Arme stumpers!
Wanneer wij Handelingen 19:15 onderzoeken, wanneer wij kennis nemen van hetgeen opgetekend staat in Handelingen 12:21-23 en wanneer wij acht slaan op het profetisch woord in 2 Petrus 3:3-4 en 1 Timotheüs 4:1-3, dan worden wij overtuigd van alles wat wij van dit 2de beest, alsook van het 1ste beest, lezen. De duivelse methoden zijn nog steeds dezelfde! Alle corrupties van de dagen van Noach en van Lot zullen zich herhalen in de laatste dagen (lees Matth. 24:37-39).
Satan bood Christus al de koninkrijken van deze wereld aan, en al de heerlijkheid, indien Hij hem wilde aanbidden (zie Matth. 4:8-10). Jezus Christus weigerde en overwon! De antichrist (d.i. de mens van wie satan straks volledig bezit kan en zal nemen) zal dit aanbod echter accepteren en zodoende universeel heerser worden! Herinneren wij ons dat grote beeld van Nebukadnezar, waarover wij kunnen lezen in Daniël 3:1-30? Diezelfde aanbidding wordt straks geëist van allen, die op de aarde wonen; en wij zien NU al het begin van dit alles in de “monopolies” en de “trustvormingen” allerwegen (d.i. altijd, ‘hoe men het ook wendt of keert’). Straks zal alles, wat te maken heeft met “de geldbalans”, gecontroleerd worden vanuit één bron. In de naam van de “democratie” zal “dictatorschap” en “imperialisme” zich doen gelden. En op welk een wijze!

Openbaring 13:13, “En het (andere beest – de valse profeet) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.”
Waren “de tekenen en wonderen” in de apostolische tijd, bewijzen van de tegenwoordigheid en van de macht van God, de Heilige Geest, straks zullen de hier bedoelde tekenen getuigen van de macht, die de duivel heeft. En de indruk, door die wonderen en tekenen gemaakt, zal des te groter zijn, omdat zij een pure nabootsing zijn van de openbaring van Gods macht! Toen, op de berg Karmel, moest worden uitgemaakt wie er God was, JaHWeH of Baäl, besliste het vuur – dat Elia, op zijn gebed, uit de hemel zag komen om het offer te verteren op het tevoren gerestaureerde altaar – dat JaHWeH GOD was (zie 1 Kon. 18:21-39). Zo zal het beest vuur doen neerdalen uit de hemel op de aarde, omdat hij zich hetzelfde voor ogen gesteld heeft. Geen wonder, dat de bewoners der aarde hierdoor worden verleid!

Openbaring 13:14, “En het (andere beest – de valse profeet) misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen (SV: in de tegenwoordigheid) van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.”
Deze tekenen en wonderen bereiden de weg voor de meest afschuwelijke afgoderij, die deze wereld ooit heeft aanschouwd. Als wij alles tezamen nemen, wat ons in verschillende plaatsen, die hierover handelen, wordt verteld, dan blijkt duidelijk en klaar, dat de gehele aarde zal staan in het teken van “ten-hemel-schreiende-afgoderij!” Dit alles te bewerkstelligen, wordt makkelijk gemaakt, daar hem daartoe macht gegeven wordt:

Openbaring 13:15a, “En hem (d.i. het andere beest – de valse profeet) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken,…”
Aan het “beeld” wordt dus “adem” gegeven! Er zal, ja er moet straks in dat beeld een demon varen, waardoor dat beeld ademen en spreken zal. Geen wonder dat alsdan de hele wereld in aanbidding neervalt. Reeds NU zijn duizenden en miljoenen verrukt over de wonderen van het spiritisme, van “Christian Science”, van al die vertoningen door de zogenaamde “moderne reïncarnaties van de christus”, welke heus niet anders zijn dan de openbaring van de macht van de satan. Wat zal het dan wel zijn, wanneer de mensheid straks een beeld zal zien “leven en spreken”? Is het niet ontstellend! Wat tot dan toe voor onmogelijk is gehouden, zal blijken mogelijk te zijn: zelfs leven te geven aan beelden! Geen wonder dan ook dat de mensen zich niet alleen zullen neerbuigen, maar dat zij dat beeld als (een) God zullen aanbidden – bovenal hem (d.i. de valse profeet), wie macht gegeven werd om doden levend te maken. DE MENS AANBIDT DAN IN HEM ZICHZELF! En de beginselen zijn NU REEDS MERKBAAR. Want wat maken wij in onze dagen mee?
Onze Here Jezus Christus wordt hoog verheven en geprezen, als de beste, de braafste, de kundigste, de verlichtste van alle MENSEN. Zo mogen zij Hem roemen, mits zij Hem maar niet als God verheerlijken. Zij mogen Hem prijzen als “de man van Nazareth”, maar Hem niet de lof en de eer geven als de Zoon van God. Ze mogen zich voor Hem neerbuigen, als de beste van alle mensenkinderen en blijven dan stekeblind voor het feit, dat zij dan DE MENS aanbidden. “Kinderkens, bewaar uzelf van (HSV: wees op uw hoede voor) de afgoden” heeft Johannes aan het slot van zijn eerste brief (zie 1 Joh. 5:21, SV) geschreven.
En zo er straks nog mensen zijn die voor de gruwel van “een mens te aanbidden” terugschrikken, dan zal de vrees voor de dood hen er wel toe brengen, want er staat geschreven:

Openbaring 13:15b, “…en (het) zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.”
Net zoals ten dage van de profeet Daniël allen, die weigerden het gouden beeld te aanbidden dat Nebukadnezar in het dal Dura (te Babel) had opgericht, bedreigd werden met de brandende vuuroven (zie Dan. 3:1-6), zó zullen ook straks allen, die weigeren dit beeld te aanbidden, zonder pardon worden gedood. Alle aardbewoners zullen worden gedwongen om dit satansbeeld te aanbidden. En wij lezen dan verder:

Openbaring 13:16, “En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven (SV: dienstknechten) een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,…”
Satanische dwingelandij! Wie zich niet openlijk verklaart vóór de antichrist en zijn godsdienst te zijn, wordt van alles, zelfs van zijn of haar leven, beroofd! Voorwaar, ziedaar waar de in onze tijd zo hoog geroemde en zo gedurfd-geëiste godsdienstvrijheid van de zogenaamde “vrijzinnigen en modernen” op neer komt! Als zij eenmaal de macht in handen hebben, doordat de grote meerderheid alle geloof aan God opgegeven en elke godsverering verworpen heeft, dan zullen zij, ter bevordering van alle rust en eenheid, allen vervolgen, die nog vast blijven houden aan hun geloof in de enige en waarachtige God en in Jezus Christus, en die daarom weigeren aan alle goddeloosheid mee te doen!
Wat reeds honderden malen is voorgevallen in het klein, dat zal alsdan in het groot plaats vinden. De wereldgeschiedenis, en ook onze tijd, kent voorbeelden te over. “Vrijheid, vrijheid van godsdienst!”… maar dan slechts voor hen die DENKEN zoals zij; die LEVEN zoals zij, die HANDELEN zoals zij! Alle anderen zijn (in hun ogen) immers domme, dweepzieke en geesteszieke mensen, die gevaarlijk zijn voor de rust van de Staat en voor “het algemene heil”! Zo ver heeft satan de mens al gebracht. Wie zal dit durven loochenen?
Het is nog altijd de eeuwenoude consequentie van die oude geschiedenis van het paradijs… Begeerte, het verkeerde en sterke verlangen naar onafhankelijkheid van God, heeft de mens ertoe gebracht om satan te geloven en om zodoende te komen onder de macht van de zonde. LOS VAN GOD WERD DIEZELFDE MENS DE SLAAF VAN DE DUIVEL! Zich vrij wanende, is hij de verschrikkelijkste slavernij onderworpen geworden, en is zelf al gekomen tot de uitoefening van de grootste tirannie. Waarlijk, wie daar buiten staat, wie door Gods genade aan de macht van de duivel is ontrukt, en nu, door het geloof in Jezus Christus is teruggebracht op “het smalle pad ten leven” (zie Matth. 7:14), en – in afhankelijkheid van God – de ware vrijheid heeft leren kennen en ervaren, die ziet de dwaasheid van deze zogenaamde “vrijheidshelden” en de verschrikkelijke ellende, die zij brengen, helder voor zich; en verheugt zich dat eenmaal, voor de tirannie van deze duivelse vrijzinnigheid, de ware vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods in de plaats zal treden.

Openbaring 13:17, “…en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij (of: zij) die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.”
En hier wordt dan aan toegevoegd:

Openbaring 13:18, “Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.”
Alle berekeningen en verklaringen, die van dit getal beproefd en gegeven zijn, worden uitsluitend beheerst door het standpunt en de vooroordelen van de uitlegger. Irenaéus, destijds bisschop van Lyon, met nog vele anderen uit vroegere en latere tijden, veronderstelden dat dit getal “LATEINOS”[2] betekende. Rooms-katholieken meenden er de monnik “Luther” in te ontdekken. Protestanten lazen er de naam van meer dan één paus uit; en weer anderen beweren bij hoog en bij laag, dat het Mohammed betekent. En wie weet, hoeveel verklaringen er nog meer gegeven zijn! Laten wij alstublieft opmerken, dat op een dergelijke manier geen enkele profetie wordt vervuld!
Wanneer wij kennis nemen van het Bijbelse feit dat in de Schrift duidelijk wordt geopenbaard dat het Goddelijk getal ZEVEN is (dit wordt vooral benadrukt in het Boek Openbaring), dan valt het niet moeilijk te verstaan, dat ZES het menselijk getal is. Dat wil zeggen, dat van de “natuurlijke mens”, van “de mens buiten God”. Altijd minder dan dat van de Godheid, welks getal volkomen, volmaakt is! Waar de geschapen mens een “3-eenheid op zichzelf is” (de mens is immers geschapen “naar het beeld van God” – zie Gen. 1:27), zo doelt dit getal des mensen op deze “3-eenheid van de mens als zodanig”, en heeft in geestelijke zin betrekking op de ZIEL, de GEEST en het LICHAAM van de mens. Dit getal spreekt ons daarom van de NIET-WEDERGEBOREN MENS, en daarmee is de geestelijke betekenis van dit profetisch getal verklaard.
Daarom is het goed te luisteren naar wat Gods Woord zegt: “Zie, NU is het de welaangename tijd, zie, NU is het de dag der zaligheid! (2 Kor. 6:2b, SV).
BEKEER U DAAROM HEDEN TOT ONZE GOD EN ZALIGMAKER: DE HERE JEZUS CHRISTUS!
Amen.

6            Het getal van ’s mensen zondige GEEST;
6            Het getal van ’s mensen zondige ZIEL;
6            Het getal van ’s mensen zondig LICHAAM.
___
666      Het getal van DE MENS DER ZONDE; de zoon van het verderf,
…………DE  ANTICHRIST.

CJH Theys [3]
(1903 – 1983)

Einde van Hoofdstuk 13van het Boek Openbaring.
KLIK HIER voor hoofdstuk 14.


.
[1] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één!(dus één Persoon!).” (HSV)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: de Zoon (= Jezus)
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[2] Lateinos = Een Grieks woord wat vermoedelijk “de Latijns sprekende man” betekent, waarbij de getalswaarde van de verschillende letters van het woord “Lateinos” op 666 uitkomt. (noot AK)
[3] De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke tekst is weinig gewijzigd, al zijn er soms wel voetnoten toegevoegd. (noot AK)

.

2 reacties op Openbaring 13 vers 11-18

 1. Meng zegt:

  Dat het beest de valse profeet Mohammed is, is momenteel niet zo moeilijk meer te concluderen.
  Van het teken dat men had, dacht men dat het in het Grieks was. Dan levert het 666 op. Het was echter Arabisch! In dat geval levert het de standaard verwijzing naar allah op. Precies hetzelfde teken dat islam terroristen en de volgers van de Islamitische Staat nu op het voorhoofd dragen.
  Het had dus niets met getallen te maken. Dat is de reden dat het zolang geduurd heeft voordat men hier achter kwam.
  Dat het beest het primair op Joden en Christenen heeft voorzien, maar ook Hindus en anderen verslindt, mag duidelijk zijn. Dat kunt u in het nieuws volgen.
  Dat we nu leven in het eind der tijden en er steeds meer mensen zijn die direct of indirect het beest volgen of steunen is voor iedereen zichtbaar. Ook in de nieuwsmedia zijn er veel mensen die het beest steunen, wat de basis is van de vele valse reportages die het beest als poeslief proberen te verkopen. En helaas zijn er ook kerkelijke leiders die zich hebben laten verleiden door het beest en het kwaad niet meer willen of kunnen zien.
  Dat de grootschalige verkrachtingen en moorden die momenteel plaatsvinden in Europa wijzen op het beest dat tot ons is gekomen mag u niet zijn ontgaan.
  Open uw ogen, kijk goed om u heen en zie!

  Geliked door 1 persoon

 2. Annet zegt:

  De naam Draghi van de Europese Centrale bank betekent ‘draak’,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s