Openbaring 14 vers 1-20

KLIK HIER als u hoofdstuk 14 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan JohannesGods wegen in genade en gericht

De 144.000 – de eerstelingen voor God en het Lam

Dit hoofdstuk staat op zichzelf, alhoewel het ten nauwste verbonden is en blijft met de 2 vorige hoofdstukken (Openbaring 12 en 13) . Aan het slot van hoofdstuk 11 was het de aankondiging van de gebeurtenissen onder de laatste bazuin; dòch de bijzonderheden, met daarbij de middelen van hun vervulling, werden ons daar nog niet getoond. De stemmen in de hemel bezongen het vol-heerlijke resultaat van alle handelingen en overwinningen van de Here aan het einde van alle dingen, doch in zeer algemene zin. Welke “oordelen” er over de aarde komen, welke “gerichten” de vijanden van de Here treffen zullen, en welke “gebeurtenissen” de wederkomst van Christus onmiddellijk zullen voorafgaan, wordt ons pas later getoond, met alles, wat daarmee in verband staat.
Aan de openbaring hiervan gaat echter, zoals vermeld en behandeld in de hoofdstukken 12 en 13, de beschrijving van de intense goddeloosheid van de volkeren vooraf, welke de uitstorting van de toorn van God noodzakelijk maakt. De satan, als de bewerker van alle goddeloosheid, en als de antichrist, werd ons in al zijn sluwheid, listen, lagen en nog veel meer voor ogen gesteld. En nù volgt dan in dit (14de) hoofdstuk de beschrijving van die meest wondere wegen van God in genade en in gericht.
Het 1ste tafereel (vermeld in de verzen 1 t/m 5) stelt ons de heiligen voor die, in de dagen van de Grote Verdrukking op aarde, voor de Here God zijn “afgezonderd”, en door Hem als de Zijnen worden erkend. Zij zijn in profetisch licht geheel “onderscheiden”, zowel door hun “karakter” als door de “plaats” die zij innemen.
Bovendien wordt ons verteld, dat zij zijn vóór “de troon van God” en vóór “de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens)” en vóór “de oudsten”. Hier worden ons dan de bijzondere “kenmerken”, met daarbij de “plaats” beschreven, die zij innemen. Wij lezen dan:

Openbaring 14:1, “En ik zag, en zie, HET LAM stond op de berg Sion, en BIJ HEM 144.000 MENSEN met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.”
Deze 144.000 is “hetzelfde aantal” (dat wil zeggen: hetzelfde symbolische getal) als in Openbaring 7:3-8. Wij hebben hier dezelfde “groepering”. Daar zijn in Gods Raadsplan van verlossing met het oog hierop dus géén 2 verschillende groeperingen!
In hoofdstuk 7 (van Openbaring) worden zij door de Here Jezus Christus zelf “verzegeld” voor hun speciale, bijzondere en meest wonderbaarlijke bediening. In dit (14de) hoofdstuk zien wij het Lam Gods op de berg Sion, te samen met deze 144.000. En het is hier, dat zij de “beloning” ontvangen voor hun glorieuze bediening. Ten aanzien van “de Naam” moeten wij hier opmerken, dat er in de Nieuwe Tijdsbedeling, in DE GEMEENTE van de Here Jezus Christus, alleen maar één “ordonnantie” (d.i. voorschrift) bekend en gegeven is, waarbij de Naam van de Godheid “gelegd” wordt op de individuele gelovige/christen. Deze ordonnantie is die van “de Waterdoop” (door onderdompeling wel te verstaan). Krachtens de Godsopenbaring dopen wij in de “3-enige Naam” van de 3-enige God; namelijk “in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” (zie Matth. 28:19): De Here – Jezus – Christus.[1]
Qua “groepering” zijn deze 144.000 dus evenzo goed “LID” van het Lichaam van Christus; dat wil zeggen dat zij als “groepering”, als “lid”, deel uitmaakt van de tot volmaaktheid gekomen Gemeente des Heren! De profetische “tijd” waarin zij optreden, is “ten tijde” (bij het begin van…) de Grote Verdrukking. Hun bediening is alleszins VOLMAAKT! Wij lezen hiervan in de verzen 2 en 3 en de climax wordt ons geopenbaard in de verzen 4 en 5.

Openbaring 14:2-3, “En ik hoorde een geluid (SV: een stem) uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens)en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren.”
Openbaring 14:4-5, “Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: onberispelijk) voor de troon van God.”
Wat is de betekenis van al hetgeen ons hier wordt verteld? Deze:

 1. absolute afscheiding van de wereld”, en
 2. het vlees (d.i. de vleselijke natuur) volkomen gekruisigd” (d.i. ‘in de dood’ gegeven, ofwel: eraan afgestorven); en wel: vanaf hun geboorte.[2]

Deze 144.000 staan in de meest heerlijke betrekking tot God en Christus! Deze hebben, voor zo ver wij dat uit genade mogen verstaan, geenszins “de Geest van aanneming tot kinderen” (volgens Rom. 8:15), gelijk wij die bezitten; maar deze wandelen geheel en al in de voetstappen van het Lam Gods, Dat op aarde al de Vader openbaarde. Zij zijn in hun uitzonderlijke bediening de “eerstelingen” voor God en het Lam. De “VOLLE oogst” komt later, bij de wederkomst des Heren. Het “lied”, dat zij zingen, kan niemand anders zingen. En ook hierin zijn deze onderscheiden van de andere heiligen.
Ziedaar, hoedanig deze gekenschetst worden. Hun wandelen “in maagdelijke reinheid” toont aan, dat zij in alles “de maat van de grootte van de volheid van Christus” manifesteren (zie Ef. 4:13)! Zij worden de Here “toegebracht” vóór Zijn terugkomst op aarde. Halleluja! Amen. Hun “positie” mèt het Lam doet ons die wonderlijke karakteristieken kennen, zoals “zachtmoedigheid”, “nederigheid”, “onschuld” en “opofferende liefde”. Zij bevinden zich “op de berg Sion” (zie Openb. 14:1, Hebr. 12:22 en Gal. 4:26) en “vóór Gods troon en de 4 dieren (ofwel: de 4 levende wezens)en de ouderlingen” (zie Openb. 14:3) en alleen zij kunnen dat gezang zingen, omdat alleen zij de inhoud ervan hebben “ervaren” en niemand anders! Van “citers” (een soort harp), de 4 dieren (ofwel: de 4 levende wezens) en de 24 ouderlingen kunnen wij ook lezen in Openbaring 5:8, terwijl de “citers van God” ook bespeeld worden door hen, die de overwinning over het beest hebben behaald (zie Openb. 15:2). Wat heeft David, Israëls grootste harpspeler, uitgeroepen? “Zodat ik kan gaan naar Gods altaar (SV: Dat ik inga tot Gods altaar), naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!” (Psalm 43:4).
Dit getuigenis van Godswege, wordt gehoord als “een geluid (SV: een stem)uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag” (zie Openb. 14:2). Het is de majesteitelijke uitnodiging om te zingen, wat zij dan ook doen tot Gods eer en die van het Lam! Daar is maar één plaats in Gods hemelen, waar dit nieuwe gezang kan worden gezongen, en die plaats is: vóór Gods troon! Willen wij een dieper inzicht verkrijgen aangaande deze Goddelijke manifestatie, zo doen wij er goed aan om één en ander te vergelijken met Openbaring 1:15, 6:1, 10:3-4 en 19:6. In deze 144.000 zijn alle werkingen van de Heilige Geest tot volmaaktheid gekomen. Zo zal dan straks de volkomenheid van de Verzoening in hen TEN VOLLE worden gemanifesteerd.
Zij kunnen niet meer gescheiden worden van het Lam, waardoor zij wandelen in volmaakte gemeenschap en aldus ook volmaakte blijdschap en verzadiging kennen in het Lam van God. Wij doen er goed aan om in dit verband de volgende Bijbelpassages te onderzoeken en met elkaar te vergelijken: Exodus 13:2, 13-15, 34:20, Deuteronomium 12:5-6, Romeinen 8:23, 1 Korinthe 15:20, 23, Jakobus 1:18 en Psalm 15.
De Oudtestamentische vóórafschaduwing van de 144.000 vinden wij in Genesis 15:13. De Here God vertelde Abraham, dat zijn zaad “vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is” (zie Gen. 15:13, HSV). Daar zouden zij als “onderdrukten” (verdrukten) dienen – 400 jaar lang. In profetisch licht en volgens de “Lunar” (d.i. de Hebreeuwse of Joodse kalender)  telt het Joodse heilige, geestelijke jaar 360 dagen. Het is alsdan niet moeilijk te verstaan, dat wij te maken hebben met 400×360 dagen = 144.000 dagen. Abrahams zaad zou dus, ingevolge Gods eigen voorzegging, vervolgd en verdrukt worden gedurende de profetische tijd van 144.000 dagen. En hier hebben wij de vóórafschaduwing van “de bediening van lijden” van deze in hoofdstuk 7 en 14 genoemde 144.000. Zij stonden zelfs al vóór hun geboorte[3] in volle bedreiging van de draak (zie Openb. 12:4)!
In het licht (en inzicht) van de Godsopenbaring willen wij in dit verband opmerken, dat er géén sprake zou (kunnen) zijn van het Nieuwe Jeruzalem (zie Openb. 21:12-16) zonder deze 144.000 en ook zou er nooit gesproken kunnen worden van de Bruid van het Lam![4] Deze 144.000 zijn dan ook “essentieel” in de vervulling van Gods Plan van Verlossing! Hieronder laten wij de “contrasten” volgen tussen de volgelingen van de antichrist enerzijds en de 144.000 anderzijds, die het Lam volgen…

Volgelingen van het beest Zij die Het Lam volgen…
Zij hebben zijn naam en merkteken (zijn getal: 666) op hun voorhoofd en rechterhand. Satans zegel.
De 144.000 (12x12x1000) hebben Zijn Naam en de Naam van Zijn Vader aan hun voorhoofd. Gods zegel.
Zij zijn besmet, besmeurd, godslasterlijk.
Zij zijn heilig en rein.
Zij zijn geheel overgegeven aan de duivel.
Zij zijn de “eerstelingen” van God en van het Lam.
Zij volgen het beest tot in de eeuwige verdoemenis.
Zij volgen het Lam in Zijn eeuwige heerlijkheid.
Zij geloven de leugen en worden verleid.
Er is géén bedrog in hen – géén imitatie.
Zij zijn vol van ongerechtigheden en godslasterlijkheden in de tegenwoordigheid van het beest en de valse profeet.
Zij zijn vol van hemelse glorie en aanbidding vóór de troon van de Almachtige God.

De versterking van de verlatenen in de grote verdrukking door middel van “het eeuwig Evangelie”

Het 2de tafereel wordt ons getoond in de verzen 6-13. Wij lezen in de verzen 6 en 7:

Openbaring 14:6-7, “En ik zag EEN ANDERE ENGEL, die hoog aan (SV: in het midden van) de hemel vloog. En hij had HET EEUWIGE EVANGELIE, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want HET UUR VAN ZIJN OORDEEL IS GEKOMEN. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.”
Er zijn, als wij het zó noemen mogen, “verschillende soorten” van evangeliën. Wat wij bedoelen willen wij hieronder, met enkele Bijbelse voorbeelden, duidelijk maken.

 • Noach predikte “door de Geest van Christus” aan zijn tijdgenoten de “blijde boodschap”, namelijk: dat God Zijn oordelen niet zou zenden, indien de mensen zich zouden bekeren.
 • Abraham ontving het evangelie òf de blijde boodschap, dat hij een vader van vele volkeren worden zou.
 • Aan Israël werd, in de woestijn, “het evangelie van de erfenis” in het land der belofte gepredikt.
 • Het evangelie van Johannes de Doper en van de Here Jezus en Zijn apostelen, in de eerste tijd van Jezus’ omwandeling op aarde, was, dat het “Koninkrijk der hemelen” nabij gekomen was…
 • Thans wordt overal vergeving van zonden en eeuwig leven gepredikt door het bloed, in de dood en de opstanding van de Here Jezus Christus.

Zo zijn er dus verschillende “Blijde (Evangelie)Boodschappen”, door God tot de mensen gebracht; in overeenstemming met de verschillende “verwachtingen”, waarop de Here in de loop der tijden het uitzicht gaf! Hier (in Openbaring 14:6-7) wordt ons verteld dat in de tijd van de heerschappij van de antichrist, wanneer de gehele wereld zich zal neerbuigen voor het beest en voor “de mens der zonde” (zie 2 Thess. 2:3), juist HET EEUWIG EVANGELIE gepredikt zal worden. Gepredikt aan de gehéle wereld! Dit is het onloochenbare en eeuwige Getuigenis van God en van Zijn waarschuwing, welke “vanuit het midden des hemels” gegeven zal worden in het begin al van de tijd van de Grote Verdrukking! In deze tijd bevindt de Gemeente zich in “de woestijn” (zie Openb. 12:6 en 14), dat wil zeggen: de Bruidsgemeente, waarin de Bruid zich bevindt.[5]
De “2 getuigen” uit Openbaring 11, Mozes en Elia, zullen, in deze tijd hun getuigenis geven (uitdragen) in het bijzonder voor het Jodendom. In déze tijd wordt dan straks GODS  LAATSTE WAARSCHUWING  AAN  DE MENSHEID GEGEVEN EN WORDT VOOR HET LAATST ZIJN ROEPSTEM GEHOORD! De Schepper moet worden aangebeden en niet het schepsel! “Gods uur van oordeel is gekomen” lezen wij in vers 7… (waarover uitgebreider wordt gesproken in Openbaring 16). Deze boodschap met “HET EEUWIGE EVANGELIE”, van bóven de aarde, zal “het overige van het zaad van de vrouw” (zie Openb. 12:17) versterken en bemoedigen. De groepering van de “5 dwaze maagden”[6] (zie Matth. 25:1-13), want deze zijn het die de Bruiloft[7] gemist hebben – en dus niet behoren tot de “weggenomen[8] Bruidsgemeente/Bruid” die eerst “aangenomen” is (zie Matth. 24:40-41 en Luk. 17:34-36) en daarná “weggenomen op de vleugels van de Grote Arend” (zie Openb. 12:14) – zullen bij het horen van deze “andere Engel”, die niemand anders is dan de Here Zèlf, volharden in hun getuigenis. Zij zullen, in de Grote Verdrukking, vallen als “martelaren” onder de moordende hand van de antichrist.

De val van het grote Babylon, de “grote hoer”

Het 3de tafereel geeft ons de val van het Babylon te zien. Wij lezen nu:

Openbaring 14:8, “En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad (SV: HET GROTE BABYLON), omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.”
In de rij van Gods wegen moest deze val van Babylon noodzakelijkerwijze voorkomen. Dòch, aangezien de Geest er later op terugkomt en ons een uitvoerige beschrijving geeft van deze zo hóógst belangrijke gebeurtenis in de ontwikkeling (ontvouwing) van het Goddelijk Verlossingsplan, wordt er hier slechts summier over gesproken. Hier horen wij, als het ware, “de doodsklok” luiden over dit afschuwelijke Babylon, de oorzaak van de aller-verschrikkelijkste verdorvenheid en van de grote afval der volkeren.
Hier moeten wij het één en ander vergelijken met wat geschreven staat in respectievelijk Openbaring 17:16-18, 18:1-24 en 19:1-4. Dit “Babylon van de laatste dagen” valt door de handen van 10 koningen. Zij haten de hoer, maken haar woest en brengen haar tot razernij, maken haar naakt, eten haar vlees, en verbranden haar tenslotte met vuur. Deze 10 koningen zijn straks eensgezind (d.i. hebben één mening) en geven alsdan hun koninkrijken over aan de antichrist (zie Openb. 17:16-17, 12-13). De antichrist is dan universeel heerser op aarde, en de enige die (volgens zijn antichristelijke wil) moet worden aangebeden. Alle andere soorten van aanbidding moeten wijken; elke andere godsdienst is onmogelijk. Gedurende de regering van de antichrist is er alleen maar één antichristelijke godsdienst, want hij zal “als een god” zitten en aanbeden worden (zie 2 Thess. 2:4)! Dus, kort nádat de “Vrouw” van Openbaring 12 zal “vliegen tot in de woestijn” (zie Openb. 12:6, 14), zal Babylon, de grote “hoer” uit Openbaring 17, door haar (voormalige) “liefhebbers” worden afgemaakt! Wij moeten dit goed (leren) zien en verstaan.

Het “wee u” over de aanbidders van het beest

Nu volgen er ernstige waarschuwingen en bedreigingen voor allen, die het beest en zijn beeld aanbidden; en die op hun voorhoofd of op hun hand een merkteken ontvangen hebben. Gods toorn wordt over hen uitgestort:

Openbaring 14:9-10a, “En een 3de engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn,…”
Openbaring 14:10b, “…en gepijnigd worden in (SV: met) vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.”
Aan deze pijniging zal géén einde komen, want er staat geschreven:

Openbaring 14:11, “En de rook van hun pijniging stijgt op TOT IN ALLE EEUWIGHEID, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben DAG EN NACHT GEEN RUST, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.”
Allen die weigeren het beest en zijn beeld te aanbidden worden vervolgd en gedood. Maar dit duurt maar een korte tijd. Hoe weten wij dit? Er staat in dit verband het volgende geschreven:

Openbaring 14:12, “Hier zien we de VOLHARDING van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen (SV: bewaren).”
Hij, Die gezegd heeft: “Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden” (Hebr. 10:30), zal aan die satanische woede en aan de aanmatigingen van de mensen en aan het lijden van Zijn getrouwen een einde maken door het verschrikkelijke oordeel, hetwelk Hij over de goddelozen zal brengen! Waarlijk, wij leren de duurzame les, dat het altijd beter is gedood te worden door het beest (omdat wij Jezus blijven volgen en gehoorzamen), dan voor eeuwig gepijnigd te worden met het beest (omdat wij hem volgen en gehoorzamen)!

De rust van de zaligheid die beloofd is aan de martelaren

Het 4de tafereel leert ons het treffende woord, bestemd voor de heiligen die in de Here sterven:

Openbaring 14:13, “En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, VAN NU AAN. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen (SV: hun arbeid – gedaan door en voor de Here Jezus), en hun werken volgen met hen.”
Déze woorden kunnen in algemene zin worden opgevat en toegepast op al de ontslapen heiligen van alle eeuwen; dòch zoals zij hier geplaatst zijn, dus in dit verband, zijn zij alleen toepasselijk op de gestorven heiligen in de dagen van die Grote Verdrukking! Voorwaar, er zullen menigten vallen in die (antichristelijke) tijd en het bloed van Gods heiligen zal rijkelijk vloeien. VERLIES VOOR DE AARDE – WINST VOOR DE HEMEL!
Die stem uit de hemel zegt: “Zalig…, VAN NU AAN”! Zij, die (als martelaren) gevallen zijn, zullen straks weer worden opgewekt. Zij verliezen op aarde hun hoofd en hun plaats, maar straks ontvangen zij het hun toekomende deel in de hemel. Vandaar dat de Geest ook dat luid klinkende “JA” doet horen. Hij is het, Die ook zucht met al die heiligen in hun leed en verdrukking; dòch Hij verheugt zich óók in het uitzicht op de hun beloofde verlossing en de hun aangekondigde heerlijkheid. Hij was en is de Getuige van de lijdzaamheid èn volharding èn trouw van de heiligen. Hij weet dus, dat hun verlossing de meest rechtvaardige vergelding is voor hun werken, die zij hebben gedaan. En dit alles, “opdat zij RUSTEN MOGEN VAN HUN ARBEID; EN HUN WERKEN VOLGEN HEN”. Glorie voor God en voor Zijn Christus!

De visioenen van 2 oogsten

In de verzen 14 t/m 20 vinden wij de beschrijving van de “oogst-gezichten”. Allereerst de “oogst van de rechtvaardigen”.

Openbaring 14:14 en 16, “En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon (SV: op de wolk was Eén gezeten, des mensen Zoon gelijk), met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.” “En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.”
De Zoon des mensen is “de Here van de oogst” (zie Matth. 9:38 en Luk. 10:2). Laten wij in dit verband één en ander vergelijken met Mattheüs 13:39, waar staat: “de oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen”, en met Markus 4:26-29. Op Zijn hoofd draagt Hij “een GOUDEN KROON” – HET BEWIJS VAN DE OVERWINNING. In Zijn hand heeft Hij een “SIKKEL”. Hier is de Koning, Die heeft overwonnen: CHRISTUS de TRIOMFATOR! Hij is gezeten op een “WOLK” – SYMBOOL VAN GODS HEERLIJKHEID; DE SHEKINA[9], DE HEILIGE GEEST. Die “scherpe sikkel” is het Woord van God. Dan komt er, uit de Tempel, een andere Engel:

Openbaring 14:15, “En een andere Engel kwam uit de Tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want HET UUR OM TE MAAIEN IS NU GEKOMEN, omdat de oogst van de aarde GEHEEL RIJP IS geworden.”
Wij vinden hier het tweeledig karakter van het oordeel Gods beschreven. In het raadsplan van God is de Heilige Geest altijd in “associatie” met de Zoon van God, als het gaat om de bediening van “redding en oordeel”. Daar wordt enerzijds “verschoond”, maar anderzijds wordt “geveld!” Hier hebben wij dan “de tijd van het einde”. Hier wordt de verborgenheid van de godvruchtigheid geopenbaard! Het is “oogsttijd”… er moet worden “gemaaid”… velen moeten nog worden ingebracht (gewonnen) voor de “hemelse schuur” (d.i. het Koninkrijk van God – zie Matth. 13:24 en 30). Hier wordt ons de “laatste-dagen-bediening” van de Gemeente geopenbaard in haar absolute gehoorzaamheid aan haar Hoofd en Here (zie Matth. 28:18-20, Mark. 16:15-18, Hand. 1:8 en Matth. 24:14). Halleluja!
Vanaf vers 17 volgt echter het slottoneel van dit hoofdstuk: “de oogst van de goddelozen”. Wij hebben dan te maken met een geheel ander karakter. Het is het “snijden van de trossen van de wijnstok der aarde”, en niet de (goede) oogst, zoals wij die gebruikelijk moeten verstaan. Het “afsnijden” is een profetische handeling, die alleen te doen heeft met hetgeen slecht en totaal verdorven is. Hier heeft geen afzondering plaats! Dit afsnijden houdt verband met de verantwoordelijkheid van (goede) vruchtdracht. Daarom is er in dit geval (waar zeer waarschijnlijk sprake is van slechte, stinkende druiven – zie Deut. 32:32-35 en Jes. 5:1-4, noot AK) alleen maar oordeel, zonder verschoning. Wij lezen:

Openbaring 14:17-20, “En een andere Engel kwam uit de Tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere Engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst (SV: snijd af) de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de Engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte (SV: sneed af) de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, 1.600 stadiën ver.”
Wat een verschrikkelijk beeld, wat een bloedbad! Oordeel in haar vreselijkste gedaante. Het overschrijdt elke denkbare maat van wat mensen in staat zouden zijn uit te voeren. Al mogen dan de stormen van dit oordeel zich naar alle kanten verspreiden, zo zal er straks tòch een “bepaalde plaats”, Gods Armageddon, zijn, waar deze allesverwoestende stormen zullen losbarsten. Er is immers sprake van “buiten de stad”. Dáár wordt de wijnpersbak van de gramschap Gods getreden, om wraak uit te oefenen, nádat zij de Here God, Schepper van hemel en aarde, zullen hebben verworpen.
Die “ANDERE ENGEL MET ZIJN SCHERPE SIKKEL” IS WEER NIEMAND ANDERS DAN DE ZOON VAN GOD, MAAR DAN IN DE KWALITEIT VAN HEMELSE RECHTER. Die “andere Engel met macht over het vuur”, die hier eveneens wordt genoemd is DE HEILIGE GEEST. Nogmaals: Beide Personen[10] in de Godheid zijn altijd verenigd in de uitoefening van genade, barmhartigheid en/of gericht, oordeel. Laten wij hierbij denken aan die “TWEE Engelen”, Die tezamen uittrokken om Sodom en Gomorra te verdelgen (zie Gen. 19:1, en13) vanwege de ten-hemel-schreiende-zonden! Zij zijn Goddelijk in hun bemoeienissen (zie Gen. 18:1-2, 20-22 en 19:24)! Aan hen werd de naam “HERE” gegeven!
Thans wordt een totaal goddeloze wereld geoordeeld. Kwam de eerste Engel uit de Tempel Gods, de andere kwam van HET ALTAAR. Vergelijken wij het één en ander nu met Openbaring 8:3-5 en 9:13-15, dan zullen wij opmerken, dat de gebeden van Gods volk altijd een “integrerend deel” vormen van het Goddelijk oordeel. In dit licht moeten wij het één en ander vergelijken met wat geschreven staat in Openbaring 9:13, 16:7, Lukas 18:1-8 en ook met 1 Korinthe 6:2, waar staat: “Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?..”. En, de beker van ongerechtigheden van een goddeloze wereld is thans vol. Dit herinnert ons aan het feit, dat de Here God eenmaal tot Abraham zei: “DE ONGERECHTIGHEID VAN DE AMORIETEN IS TOT NOG TOE NIET VOL (SV: VOLKOMEN) (Gen. 15:16). Deze profetie wordt vervuld op het einde van deze huidige tijdsbedeling… Dus niet alleen nadat er “400 jaar” zou zijn voorbij gegaan (zie Gen. 15:13), maar wanneer “HET UUR VAN OORDEEL OVER DE HELE WERELD” zal zijn aangebroken (zie Joël 3:12-14, 16).
Mensenbloed zal komen “tot aan de tomen van de paarden”! En hier wordt dan de afstand genoemd van “1.600 stadiën”.[11] Het Bijbels symbolische getal 1.600 bestaat uit de samenstelling van 40×40. Dit zijn de Bijbelse symbolische getallen voor: “beproeving” en “het einde van alle vlees” (zie Gen. 6:13). Het symbolische getal “4” is dat van de aarde (of: de wereld), terwijl het symbolische getal “10” dat is van Goddelijke volkomenheid in wet, in oordeel en gericht. Nu is 4×4=16 en 10×10=100. Wij krijgen dan het volgende: 16×100=1.600. En dit is het symbolische getal van “TOTALE VERNIETIGING – VERDOEMENIS”.
Gods Zoon werd “geperst”, “verbroken” in Gethsémané (de Hof van de Olijfpers) en op Golgotha. Zijn Bloed werd uitgestort tot redding van de mensheid – om haar te verlossen van het toekomende oordeel. Hier wordt de wijnpersbak van Gods toorn getreden en zal er BLOED GESTORT WORDEN VAN EEN GODSLASTERLIJKE WERELD MET DE WEDERKOMST VAN DE HERE JEZUS (zie Openbaring 19:11-15 en 21 – vergelijk dit met Deuteronomium 32:31-35). Zowel het beest als de valse profeet zullen straks levend geworpen worden in “de poel van vuur” (zie Openb. 19:20). De rest van die goddeloze menigten zal in de laatste dagen vernietigd worden door het zwaard van Hem, Die gezeten zal zijn op het Witte Paard – DE HERE JEZUS CHRISTUS. Daar zal géén zondaar meer gevonden worden op de aarde, zodat géén zondaars het 1000-jarig Vrede- of Koninkrijk van de Here Jezus Christus zullen binnengaan. Glorie voor God en Zijn Christus!
En hiermee wordt dit hoofdstuk besloten. In verschillende stadia werden ons de “crises van de laatste dagen” voorgesteld. Zoals er 7 zegels zijn, 7 bazuinen en 7 fiolen[12], zo vinden wij hier ook 7 verschillende wijzen van Gods rechtvaardige handelingen met het mensdom. Alle tezamen gevat in dit wonderbare hoofdstuk. Amen.

De 7 handelingen van God van genade en gericht uit Openbaring 14

1. De Goddelijke “beloning” van de uitverkoren groep van 144.000
Vers 1-5
2. De Goddelijke versterking van de “dwaze maagden” in de Grote Verdrukking door middel van “Het Eeuwig Evangelie”
Vers 6-7
3. Het Godsoordeel over het grote Babylon, de “grote hoer”, omdat zij de volken heeft verleid met haar afgodische leer
Vers 8
4. Het Godsoordeel over de aanbidding van het beest, gedaan door zijn volgelingen
Vers 9-11
5. De Goddelijke vertroosting van de martelaren uit de Grote Verdrukking met de zaligheid en de rust in Christus
Vers 12-13
6. Het binnenhalen door de Here van de graanoogst der aarde
Vers 14-16
7. Het afsnijden door de Here van de druiven van de wijngaard der aarde
Vers 17-20

CJH Theys [13]
(1903 – 1983)

Einde van Hoofdstuk 14van het Boek Openbaring.
KLIK HIER voor hoofdstuk 15


.
[1] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!).(HSV)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
1.  de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
2.  de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3.  de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[2] Onduidelijk is hier of de schrijver de geboorte in natuurlijke of geestelijke zin bedoeld. Dit is echter in het kort de uitleg zoals wij het zien: In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (zie Ef. 4:13).
>>> Zie eventueel hoofdstuk 9 van de studie “Dingen die (met) haast geschieden moeten”, met de sub-titel: De geboorte van de mannelijke zoonvan H. Siliakus. (noot AK)
[3] Zie noot 2.
[4] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde, van E. van den Worm en/of het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?, van A. Klein. (noot AK)
[5] Zie noot 4.
[6] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd) van A. Klein / E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie noot 4 (de studie over de Goddelijke Bruiloft) .
[8] Zie eventueel op onze website het artikel Een ANDER geluid –Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist? van A. Klein. (noot AK)
[9] De Shekina = De openbaring (het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid. (noot AK)
[10] Gods wezen is een EENheid.Het is o.i. dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God. Zie verdere uitleg hierover bij noot 1. (noot AK)
[11] In de Studiebijbel staat:
De afstand 1600 stadiën is ruim 300 km (één stadion is 192 m), wat min of meer overeenkomt met de lengte van het joodse land, gerekend van Dan tot Beerseba. Het is een symbolisch getal dat samenhangt met het getal 4 (4×400; 40×40) en compleetheid aangeeft: het bloed was overal, er was geen plaats te bekennen waar het niet was. Naast de bovengenoemde zwaarte van het oordeel wordt met de 1600 stadiën de enorme reikwijdte van het oordeel aangegeven. (noot AK)
[12] Fiolen (SV) = Flessen met een ronde buik en lange hals. De HSV spreekt echter van “schalen”. Ook de Studiebijbel vermeld hiervoor, overal in Openbaring, het woord “schalen”. (noot AK)
[13] De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke tekst is weinig gewijzigd, al zijn er soms wel voetnoten toegevoegd. (noot AK)

.

2 reacties op Openbaring 14 vers 1-20

 1. A.P. Nuijten zegt:

  Hoe komt het toch dat zo vele mensen niet zien wat er IN onze wereld allemaal om ons heen gebeurt en waarom reageren er zo weinig gewone gelovige burgers, het lijkt wel of iedereen in deze wereld slaapt. Toch spreek ik vele ongelovigen aan op hun foutieve kijk op deze wereld en op het bestaan van God, en dan wijs ik ze op de gebeurtenissen in onze wereld, o.a in het Midden Oosten, en dan zie ik de twijfel in hun ogen, en misschien gaan ze dan toch nadenken en komt de Geest in de ziel van deze mensen.

  Groeten van Jos Nuijten

  Like

 2. A.P. Nuijten zegt:

  Mijn eerdere reactie had natuurlijk onder hoofdstuk 13 moeten staan, maar al het geschrevene is supergoed uitgelegd, en dat geldt voor alle hoofdstukken.

  Groet,
  Jos Nuijten

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s