Openbaring 15 vers 1-8

KLIK HIER als u hoofdstuk 15 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan Johannes

De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God

“Zoals het was in de dagen van Noach en van Lot”

Wij hebben de uitleg van de 7 zegels (in hoofdstuk 6) en de 7 bazuinen (in hoofdstuk 8) gehad, en nu behandelen wij de 7 laatste plagen of oordelen van God in de “7 fiolen[1] of schalen” van de toorn Gods. Gods gramschap (d.i. Zijn toorn) zal dan ten zeerste toegenomen zijn!
Waarlijk, de wereld, waarin wij leven en werken, is rijp voor de komende oordelen. Wanneer wij ons de recente wereldberichten herinneren (geschreven omstreeks 1970, daarna is het alleen nog maar erger geworden – noot AK), zo spreekt één en ander al voor zichzelf:

 • 15.000.000 seksblaadjes circuleren dagelijks;
 • daar zijn tegenwoordig méér prostituees dan ooit tevoren en hun aantal overtreft alle college-lopende jongeren;
 • de criminaliteit is schrikbarend toegenomen;
 • méér dan 1.000.000 meisjes lopen met allerlei ziekten rond, opgelopen door ongeoorloofde seksuele gemeenschap (als wij het zó ‘zachtjes’ mogen zeggen… een goed verstaander heeft maar een half woord nodig);
 • méér dan 100.000 mensen vallen dagelijks ten offer aan de zogenaamde “blanke slavernij”;
 • jaarlijks worden ongeveer 1.000.000 baby’s door ongehuwde moeders ter wereld gebracht;
 • één van de 3 gesloten huwelijken eindigt in echtscheiding;
 • elke dag is getuige van minstens 600 zelfmoord gevallen;
 • daargelaten nog onnoemelijk vele aanslagen, aanrandingen, moorden met voorbedachte rade, berovingen op internationale basis, dagelijks verkrachtingen (die in de meeste gevallen gepaard gaan met sadisme en wat dies meer zij);
 • bestialiteiten (d.i. zich beestachtig, ofwel als een beest, gedragen) en perversiteiten (d.i. verdorvenheden, in het bijzonder met betrekking tot seksualiteit), welke niet meer te tellen zijn met alle (wettelijk gezien) legale gevallen van “homoseks”, en overige zonden van Sodom en Gomorra[2];
 • een geslacht van 17 jaar en ouder, dat het grootst aantal vertegenwoordig(st)ers telt op het gebied van “genot- en high-middelen” (marihuana, heroïne en nog  véél méér andere soorten van drugs)!

Moeten (beter gezegd: kunnen) wij zó doorgaan? In wat voor een wereld leven wij feitelijk? Daar is maar één antwoord en dit geeft de Bijbel: Zoals het was in de dagen van Noach en van Lot”. Hoe sober en hoe beschaafd zijn déze woorden, maar… hoe intens verschrikkelijk is echter de realiteit:
“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen (SV: en verdierf ze allen). Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om (SV: en verdierf ze allen). Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (Luk. 17:26:30)
Wanneer wij nu denken aan het profetisch Woord van de Here Jezus: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een GETUIGENIS VOOR ALLE VOLKEN; en dan zal het einde komen (Matth. 24:14), hoe groot zal dan straks wel de aanklacht zijn en… hoe hard is de mens bezig zijn eigen ondergang te bewerkstelligen. En, hoe waarachtig is in dit verband dat andere profetische Woord: “wanneer Uw oordelen (SV: gerichten) over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is” (Jes. 26:9b). Het menselijk geslacht is op geen andere wijze te leren. Betreurenswaardig, inderdaad! Net zo duidelijk is dit ten aanzien van alle gebeurtenissen die hier (in Openbaring 15, vanaf vers 1) beschreven worden:

Openbaring 15:1, “En ik zag een ander TEKEN IN DE HEMEL, GROOT EN WONDERBAARLIJK: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.”
De “LAATSTE PLAGEN”, waarmee de aarde zal worden bezocht en waardoor de gramschap (d.i. toorn) van God voleindigd is (beter gezegd: “tot een einde zal komen”), worden dan aan Johannes, als Gods profeet en ziener, getoond. Na deze “plagen” komt, in volgorde van de gebeurtenissen, het oordeel (lees o.a. Openbaring 17, 18 en 19:2), wat door de Here  persoonlijk wordt uitgevoerd.

De overwinnaars uit de grote verdrukking

Vóórdat wij echter kennis krijgen van het feit waarin de oordelen van deze “fiolen of schalen”, die zullen worden uitgestort (of: uitgegoten), bestaan, wordt ons eerst de schare van heiligen voorgesteld die gedurende deze oordelen op aarde leeft en die door de Here zal worden ondersteund, geholpen, en verlost. Voorwaar, als wij denken aan wat ons vroeger van de andere heiligen werd gezegd, die onder de oordelen op aarde leefden, dan kunnen wij maar tot één conclusie komen, namelijk deze: De Here God wil géén “eenvormigheid”, omdat Hij méér dan één zegen heeft. Amen.
Wij moeten niet uit het oog verliezen dat wij hier geconfronteerd worden met gebeurtenissen, die zich afspelen vlak vóór en óók tijdens de “Grote Verdrukking” op aarde; dus met gebeurtenissen uit de antichristelijke tijd (de geprofeteerde periode van 3½ jaar – zie o.a. Openbaring 11:2, 11:3, 12:6, 13:5). Wij hebben al eerder gezegd en zeggen het hier (misschien ten overvloede) nogmaals, dat alle tonelen aflopend zijn en in elkaar overgaan tot de tijd van het einde en terzelfder tijd. Van een chronologische volgorde kan dus niet worden gesproken. In verband hiermee mag dan ook worden opgemerkt, dat déze tijdsperiode te vergelijken is met de 4 synoptische evangeliën[3], die 4 verschillende aspecten of uitbeeldingen weergeven van dezelfde Here en Christus (Mattheüs presenteert Hem als KONING – Markus presenteert Hem als DIENSTKNECHT – Lukas[4] presenteert Hem als ZOON DES MENSEN – en Johannes[5] presenteert Hem als DE ZOON VAN GOD).
Wij leren uit hetgeen ons hier wordt beschreven de volgende les: God wacht altijd met het zenden van Zijn rechtvaardige oordelen, totdat de beker van ongerechtigheid VOL is en overloopt. In de Bijbel vinden wij hiervan duidelijke voorbeelden in respectievelijk:

 • “De zondvloed” (na 120 jaar – zie Gen. 6:3 en 7);
 • “De verdelging van de Kanaänieten” (de Amorieten en overige volken te Kanaän) (na 400 jaar – zie Gen. 15:13-21);
 • “De verwoesting van Jeruzalem” in 70 na Christus (40 jaar ná de dood van Jezus Christus).

Deze “7 engelen” (zie vers 1) HEBBEN “de 7 laatste plagen”, waarmee en waarin Gods toorn tot het hoogtepunt is gekomen. En dat wil wat zeggen! Het “teken” wordt beschreven als “groot en wonderbaarlijk”. Waarom? Omdat, zoals al eerder is opgemerkt en in de Bijbel ook geschreven staat, DE TOORN VAN GOD IN DEZE PLAGEN TEN VOLLE WORDT GEMANIFESTEERD.
Het einde van de 6×1000 jaren in profetie is dan aangebroken:
“Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat ALLEN tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.” (2 Petr. 3:7-10)
Moet het nog duidelijker? De héle wereld, onze tegenwoordige wereld, is rijp voor het oordeel van God. Dat God lankmoedig is en Zijn tijd beidt (d.i. afwacht), wil niet zeggen dat dit uitstel ook afstel betekent. Verre van dat! Laten wij onszelf niet bedriegen. God oordeelde Egypte met 10 plagen, ten tijde dat Hij de Israëlieten verloste (zie Exodus, hoofdstuk 7 t/m 12). Alzó zal de Here God déze wereld oordelen met Zijn “7 laatste plagen” (zie Openbaring, hoofdstuk 15 en 16) en zódoende de voorbereidingen treffen voor de verlossing van deze aarde ten behoeve van Zijn volk. Laten wij in verband met deze 7 fiolen of schalen van oordeel – ofwel: van goddelijk gericht – ook acht geven op de “bloedbesprenkeling” in het Allerheiligdom van de Tabernakel[6], welke 7 maal plaats had (zie Lev. 4:6 en 17) en 7 maal aan de voorkant van dezelfde Tabernakel (zie Num. 19:4). In combinatie moet deze duurzame les worden geleerd: Wanneer wij de “Verzoening door het Bloed” accepteren en daarin ten volle geloven, zullen wij gevrijwaard worden van de toekomende wrake Gods. Maar wij moeten niet vergeten, dat DIT geloof moet worden gedemonstreerd door “WERKEN”, namelijk: door ons GEDRAG en LEVEN. Laten wij dit toch ter harte nemen en wel NU!

Openbaring 15:2, “En ik zag iets als EEN GLAZEN ZEE, MET VUUR GEMENGD. En de OVERWINNAARS VAN HET BEEST, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.”
Deze heiligen – “de overwinnaars van het beest” – zitten niet op tronen zoals de oudsten wel doen. Ook staan zij niet voor de troon, maar “bij de glazen zee”. Deze heiligen leven gedurende de heerschappij van het beest[7] en hebben over zijn aanmatigende wreedheid en goddeloosheid de volkomen overwinning behaald (door stand te houden en het beest niet te gehoorzamen, zoals wij kunnen lezen in Openbaring 20:4) Zij worden echter wel gedood (onthoofd volgens Openbaring 20:4) gedurende de eerste stadia van de periode van de Grote Verdrukking, en alsdan breekt Gods toorn los in Zijn wraak over de volkeren der aarde.
Deze “glazen zee” is dezelfde als in Openbaring 4:6, alleen met dit verschil: In hoofdstuk 4 lezen wij van “een glazen zee, als kristal en hier, in hoofdstuk 15, staat er geschreven “een glazen zee, met vuur gemengd”. In het eerste geval is er sprake van een heldere WITTE, doorschijnende kleur en in het laatste geval van een RODE, gevlamde kleur… In feite hebben wij in dit hoofdstuk te maken met de aspecten van “oorlog” en van “wraak” en van al het andere, behalve van “vrede”! De “glazen zee” spreekt ons van de BEPROEVING DOOR VUUR, welke ALLE GELOVIGEN moeten doormaken, voordat zij kunnen ingaan in die VEILIGE SCHUILPLAATS, die HET HUIS VAN DE VADER is. Wij vragen de aandacht voor de, door Gods genade, behaalde overwinning. Deze is 4-voudig; namelijk OVERWINNING over:

 1. “het beest”,
 2. “zijn beeld”,
 3. “zijn merkteken”, en
 4. “het getal van zijn naam”.

Deze “martelaars” doen ons denken aan het woord van de apostel Petrus:
“Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.” (1 Petr. 4:12-13)
Halleluja! Deze martelaars ontvangen straks “verheerlijkte lichamen” in de opstanding uit de doden, vlak vóór de wederkomst (ofwel: de openbaring) van de Here Jezus Christus (zie Openb. 20:4-5, 1 Thess. 4:15-7 en 1 Kor. 51-53). De “glazen zee” is daar “tot algehele reiniging” door vuur-beproeving. Zuiver goud wordt op dezelfde wijze gewonnen – in overdrachtelijke zin is dit evenzo waar (zie Mal. 3:2-3). Deze  heiligen hebben de citers Gods in hun handen en verheugen zich uitermate over de goedertierenheid des Heren en brengen Hem, al spelende op de citers, al de lof en eer en dank in de uitbundigheid van hun AANBIDDING, die het kenmerk is van waarachtige verlossing. Zij hebben straks deel aan de eerste en de grote opstanding der rechtvaardigen (zie Openb. 20:4-5). God zij alle eer! Amen.

Openbaring 15:3, “En zij ZONGEN het lied (SV: gezang) van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!”
Zij waren zingende, lovende en prijzende de Here God, als Koning der eeuwen en als Koning der volkeren! Glorie voor God! Van het “lied van Mozes” kunnen wij lezen in Exodus 15:1-19 en in Deuteronomium 31:30 en 32:44. Gedood door het zwaard van de antichrist (zie Openb. 13:7 en 15) vanwege de geboden Gods en het getuigenis van Jezus Christus, weten zij nu te juichen en worden door de Here als de Zijnen erkend.
“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.” (Openb. 20:4-5)
Beide gezangen zijn die van VOLKOMEN VERLOSSING, de laatste nòg gróter dan de eerste; en beide worden de Here Jezus Christus gebracht! Deze lofzang heeft een tweeledig karakter, want ALLE heiligen – van het begin van de wereld af, door alle eeuwen heen – zijn door dezelfde Here en Heiland verlost; door hetzelfde bloed gereinigd, door hetzelfde zoenoffer verzoend en door hetzelfde Woord geheiligd. Geprezen zij de Naam des Heren! Nochtans is daar het volgende:
In “het lied van Mozes” zingt men: “Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!”
In het Boek van de Psalmen lezen wij: “Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.” (Ps. 103:7)
De werken van de God van het Oude Verbond (of: Oude Testament) werden zo verheerlijkt… die werken, waarin Hij Zich openbaarde in het oordeel over Zijn vijanden. Het zijn de werken van de Rechter van de gehele aarde, óók Gods wegen, zoals die door Mozes als RECHTVAARDIG en WAARACHTIG erkend waren geworden. En omdat het oordeel van de 7 fiolen of schalen hoofdzakelijk de (heiden)volkeren zal treffen, zó wordt door de uit Israël gewonnen kinderen Gods de eerder verworpen Messias als de “Koning van de heiligen” erkend, door Wiens komst ten oordeel alle vijanden zullen worden geveld. De Here Jezus Christus is dan ook waarlijk de Here der Heren en de Koning der koningen. Hij alléén is de Koning van Israël en de Koning der volken. In Jeremia 10:6-7a lezen wij: “…groot is Uw Naam in sterkte. Wie zou U niet vrezen, Koning van de heidenvolken?”
Wij, christenen, gewonnen uit het heidendom en leden van de Gemeente van de Here Jezus Christus, Zijn Lichaam op aarde, erkennen Hem als zodanig, en wij buigen ons aanbiddend voor Hem neer. Ja, wij zijn door Gods rijke genade in deze huidige tijd – die overvloedig is voor de Zijnen – in déze tijdsbedeling van het Nieuwe Verbond (of: Nieuwe Testament), degenen, die Jezus als zodanig erkennen en belijden voor het forum[8] van een zonden-zieke en stervende wereld. Hij alléén is het Hoofd van Zijn Gemeente (Lichaam) en de Hemelbruidegom van Zijn aardse Bruidsgemeente[9]. Zij staat dan ook tot Hem in dezelfde nauwe en innige betrekking als ons lichaam staat tot ons hoofd. Onze betrekking tot Christus is dan ook een heel andere dan die van onderdanen tot hun (aardse) vorst. In de Bijbel staat daarom ook geschreven, dat, wanneer er van ons gesproken wordt als deel uitmakende van Zijn Koninkrijk, wij in dat Koninkrijk met Hem “als koningen zullen regeren (SV: heersen – d.i. in en door Zijn liefde en gerechtigheid, dus zeker niet overheersen – AK)” (zie o.a. Openb. 5:10, 20:4c en 6, 22:5).
Laten wij nu weer terugkeren tot (het vervolg van) hun gezangen (dat begon in Openbaring 15:3b):

Openbaring 15:4, “Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alléén bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.”
Wat een heerlijk resultaat van al Gods daden en wegen! Alle volken zullen komen en zich neerbuigen voor Hem die, als Koning der volken en als de JaHWeH-God van het Oude Verbond (of: Oude Testament), “al Zijn vijanden zal hebben gesteld tot een voetbank Zijner voeten” (zie Hebr. 10:13 )! Hoe geweldig, hoe groot en wonderbaarlijk zal dat straks wezen. Wanneer wij even stil staan bij dit: “U alléén bent HEILIG”, moeten wij bedenken, dat hier voor “heilig” niet het gewone woord wordt gebruikt. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt, wanneer er in de Bijbel gesproken wordt van “de gewisse weldadigheden (HSV: de betrouwbare gunstbewijzen of weldaden) van David (zie Jes. 55:3, Hand. 13:34). Ook het Hebreeuwse woord, dat met het Griekse overeenkomt, wordt dikwijls in het Oude Testament gevonden. In beide talen zijn er twee woorden die “heiligheid” betekenen. Het gewone woord (gebruikt in Openbaring 4:8 – “Heilig, heilig, heilig is de Here God”) betekent algehele, volkomen afzondering van alle kwaad. Het woord dat hier (in Openbaring 15:4) gebruikt wordt, sluit het denkbeeld van “genade” in zich; en wanneer wij hierover dieper nadenken, zullen wij de kracht en de schoonheid daarvan inzien. Wij staan op het punt de uitstorting van de 7 fiolen of schalen te zien gebeuren. Vanzelfsprekend is onze eerste reactie natuurlijk: “Wat vreselijk”!
Doch wie is de God, Wiens toorn de goddelozen zal verteren? Hij is het, Wiens absolute heiligheid óók VOL van zijn rijke en uitnemende genade is, “want alle volken zullen komen en zich voor Hem neerbuigen, omdat Zijn gerechtigheden openbaar zijn geworden” (zie o.a. Openb. 15:4 en Jes. 56:1b). Allen die dit zingen, zien over al de oordelen heen, en aanschouwen slechts HET EINDE DES HEREN; en dat einde is steeds, dat “de Here God Almachtig, vòl van erbarmen (d.i. vòl ontferming) is”. Daarom, en daarom alleen, verheerlijken zij de HEILIGHEID des Heren, Die in Zijn rechtvaardig oordeel tevens aan Zijn goedertierenheid gedenkt, alhoewel de hevigste stormen op het punt staan los te barsten.

De voorbereidingen tot de komende oordelen

Openbaring 15:5, “En daarna zag ik, en zie, DE TEMPEL VAN DE TENT (SV: TABERNAKEL[10]) VAN DE GETUIGENIS in de hemel werd geopend.”
Hier wordt enkel gesproken van “de Tabernakel der getuigenis” IN DE HEMEL, waaruit God Zijn oordelen over de mensen doet uitgaan. Deze wordt geopend om de gramschap (d.i. de toorn) van de Almachtige over de dan schuldige mensheid uit te storten. En dit is straks dan ook het enige, wat God met het mensdom doen kan! Want onder alle oordelen en gebeurtenissen heeft de mens in zijn vijandschap en goddeloosheid volhard, en daarom blijft er straks niets anders over, dan het volle pond van Gods rechtvaardig oordeel over hen te brengen. Wij doen er goed aan, voor een juist begrip van het één en ander, om dit gebeuren te vergelijken met Openbaring 11 vers 19:
“En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.”
Het zijn dus OORDELEN die straks voortkomen uit Gods Tempel in de hemel…, uit het Heilige der Heiligen van de Hemelse Tabernakel…, vanuit Gods Troon en Tegenwoordigheid (vergelijk één en ander met Hebr. 8:2-5, 9:11-12 en 9:23-24).
Wij geloven op grond van het geopenbaarde Woord van God, dat straks, gedurende de “woestijn-ervaring van Gods heiligen” (d.i. de Bruid of Bruidsgemeente volgens Openbaring 12:6 en 14, zie de uitleg van deze verzen in het betreffende hoofdstuk 12 – noot AK), deze heiligen toegang zullen hebben tot alle heerlijkheden van Gods hemelen: en dat de BRUID (ofwel: de Bruidsgemeente) kennis zal dragen van beide: zowel van datgene wat op de aarde gebeurt als ook van datgene wat zich afspeelt in de hemelen! Dan zullen Gods heiligen óók “de 7 engelen, die de 7 plagen hebben, uit de tempel zien komen…”:

Openbaring 15:6, “En de 7 engelen, die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos (SV: bekleed met rein) en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.”
Het zijn dienaren van de Almacht en Voorzienigheid van God, die Zijn rechtvaardige OORDELEN over de aarde brengen… Dit toneel doet ons denken aan wat de apostel geschreven heeft aan de Korinthiërs, zeggende:
“Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij (de heiligen) engelen zullen oordelen? Hoeveel te méér dan alledaagse dingen?” (1 Kor. 6:2-3)
Wij geloven dan ook uit het diepst van ons hart, dat hier verheerlijkte mensenkinderen participeren in het komende rechtvaardige oordeel Gods. Glorie voor God en Zijn Christus!
Zij (“de 7 engelen”) zijn op dezelfde wijze gekleed als de grote Hogepriester van het Nieuwe Verbond (of: Nieuwe Testament); net als Christus in Openbaring 1:13. Zij zijn “gekleed in smetteloos (SV: bekleed met rein) en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels, welke kledij Goddelijke reinheid openbaart gepaard aan Goddelijke gerechtigheid. Jezus Christus en Zijn Gemeente zijn hier geassocieerd in het uitbrengen van het oordeel Gods. Zij zijn “priesters mèt de Hogepriester”! Allen in actie, allen deelhebbend aan hetzelfde; en alles overeenkomstig Gods onberouwelijke beloften in Christus Jezus. En dan wordt ons vertelt:

Openbaring 15:7, “En één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) gaf de 7 engelen 7 gouden schalen (SV: fiolen), gevuld met (SV: VOL van) de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.”
In plaats van met reukwerk zijn deze schalen één voor één gevuld met de gramschap (d.i. de toorn) van God Almachtig. Wat een schrikwekkend ogenblik voor de God-vergeten bewoners van de aarde! In Openbaring 4:6b-7 hebben wij al mogen zien, dat één van de 4 “levende wezens” gelijk een LEEUW was, gelijk aan DE LEEUW UIT DE STAM VAN JUDA (zie Openb. 5:5). Hij gaf het bevel tot de opening van het 1ste zegel (zie Openb. 6:1). Gezien de “profetische parallel” in Gods Raadsplan van verlossing, mogen wij hier met een gerust hart geloven, dat wij hier in dit hoofdstuk te maken hebben met DEZELFDE LEEUW, Die nù de 7 engelen die 7 gouden schalen, gevuld met Gods toorn, aanreikt. Is niet ALLE oordeel Hem gegeven? Amen.
Deze 4 “dieren” – de letterlijke vertaling is “levende wezens” – zijn verloste mensenkinderen (zie Openbaring 5:8-9, waar staat: “want U… hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie”). De bediening van verzoening houdt op in het Hemelse Heiligdom. Dit herinnert ons aan het geprofeteerde feit, dat de verzoening VAN, IN en DOOR Christus bewerkstelligd, ophoudt in de eerste dagen van de Grote Verdrukking op aarde! De wederhouder (d.i. Gods Geest, de Heilige Geest) zal er dan niet meer zijn (zie 2 Thess. 2:3-12). Aangaande deze Almacht van Christus staat er geschreven: “En Hij (d.i. God) heeft Hem (d.i. Jezus Christus) ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is” (Joh. 5:27); “En wel omdat Hij (d.i. God) een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man (d.i. Jezus Christus) Die Hij (d.i. God) daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij (d.i. God) aan allen het bewijs geleverd door Hem (d.i. Jezus Christus) uit de doden te doen opstaan” (Hand. 17:31). Geprezen zij de Naam des Heren!
In dit tijdsbestek van de Grote Verdrukking is geen dienen van God en geen voorspraak meer mogelijk. Want wij lezen verder:

Openbaring 15:8, “En de tempel (van God) werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de 7 plagen van de 7 engelen tot een einde gekomen waren.”
Gramschap (d.i. de toorn) van God Almachtig… Zó was het ook eenmaal op de berg Sinai. De hemelse tempel gevuld met de heerlijkheid van de Tegenwoordigheid van God in oordeel. Wij leren hier deze les: daar is hoegenaamd géén bediening van verzoening in de periode van de Grote Verdrukking op aarde! Laten wij in dit verband tevens onderzoeken wat in Exodus 40:34-35 geschreven staat van de “Inwijding van de Tabernakel” en in 1 Koningen 8:10-11 van de “Inwijding van de Tempel”.
“Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.” (Exod. 40:34-35)
“En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld.” (1 Kon. 8:10-11)
Wij zullen nu, in dit profetisch licht, de gebeurtenissen uit Openbaring 15 beter verstaan. Ten overvloede vermelden wij daarom ook nog Jesaja 6 vers 1-4:
“In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had 6 vleugels: met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. De één riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook.”
Wanneer God Zijn oordelen zal uitstorten over een goddeloze wereld, zullen alle heiligen in verwonderende aanbidding staan. In Psalm 18:9 staat dit geschreven: “Rook steeg op uit Zijn neus en vuur uit Zijn mond verteerde. Kolen werden daardoor aangestoken”.
De 7 engelen staan nu gereed om hun werk te beginnen. Het wachten is alleen op het bevel des Heren. Weldra zal óók hun dienst geëindigd zijn, en dan verschijnt Christus persoonlijk, om de sterke te binden; om het beest en de valse profeet te werpen in de poel van vuur, die brandt van zwavel, en om Zijn troon op de aarde te vestigen.

CJH Theys [11]
(1903 – 1983)

Einde van Hoofdstuk 15van het Boek Openbaring.
KLIK HIER voor hoofdstuk 16


.
[1] Fiolen zijn flessen met een ronde buik en lange hals. (noot AK)
[2] Uit de Bijbelse encyclopedie:
De zonde van de bevolking van Sodom wordt in Gen. 19:4-5 getekend als die van de perverse homoseksualiteit, maar de tekening van de profeten is veel breder: rechtsverkrachting, echtbreuk, dronkenschap, leugen en onwaarachtigheid (zie Jes. 1:10, 3:9, Jer. 23:14, Ezech. 16:49). Het oordeel over Sodom en Gomorra wordt in heel de Schrift als voorbeeld gesteld van het oordeel over de goddelozen (zie Deut. 32:32, Jes. 1:9-10, 3:9, 13:19, Jer. 23:14, 49:18, 50:40, Klaagl. 4:6, Amos 4:11, Rom. 9:29, 2 Petr. 2:6, Judas 1:7). (noot AK)
[3] Het woord synopsis is afkomstig uit het Grieks, en betekent letterlijk “samen (ge)zien”. Dikwijls wordt de term “synopsis” gebruikt als het gaat om de evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas. Legt men deze drie naast elkaar, dan valt (“in een oogopslag”) op dat ze overeenkomstige gedeeltes hebben. Daarom worden deze drie evangeliën wel synoptische evangeliën genoemd en de schrijvers ervan de synoptici. Als u meer wilt weten over het begrip “synoptische evangeliën”, zie dan de link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Synoptische_vraagstuk (noot AK)
[4] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus, van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie JOHANNES – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God, van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Tabernakel en de verschillende Tabernakel-objecten, zie dan op onze website de studie De Tabernakel van Israël” (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe), van E. van den Worm en/of de zeer uitgebreide studie Christus in de Tabernakel van CJH Theys. (noot AK)
[7] De hier genoemde “heiligen” zijn o.a. de zgn. “dwaze maagden gelovigen”, die (o.a. volgens Matth. 22:11-14, 25:8-13 en Openb. 12:17) niet tot de gelovigen behoren die, volgens Openb. 3:10, voor de grote verdrukking bewaard worden. Zie eventueel op onze website de studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd, van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Forum = Letterlijke betekenis: Een oud Grieks woord voor een publieke plek, waar iedereen met elkaar van gedachten kan wisselen. Hier zou m.i. ook het woord “platform” gebruikt kunnen worden, namelijk een platform om Jezus Christus – in woord en daad – uit te dragen in de hoop en met de bede dat anderen ook hun leven aan Hem zullen geven. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde, van E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie noot 6. Zie eventueel ook nog ons Tabernakelschema (een korte samenvatting, met plaatjes, van het Goddelijke patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen, n.a.v. de verschillende Tabernakel-objecten). (noot AK)
[11] De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke tekst is weinig gewijzigd, al zijn er soms wel voetnoten toegevoegd. (noot AK)

.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s