Openbaring 16 vers 1-21

KLIK HIER als u hoofdstuk 16 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan Johannes

De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten !

Openbaring 16:1, “En ik hoorde EEN LUIDE STEM UIT DE TEMPEL (in de hemel – zie Openb. 15:5) zeggen tegen de 7 engelen: Ga en giet de schalen (SV: de 7 fiolen) van de toorn van God uit over de aarde.”
Aan het slot van het vorige hoofdstuk stonden de 7 engelen gereed (voor Gods opdracht tot de 7-voudige VERNIETIGING van de antichristelijke mensheid – AK)…, en nu wordt hun het bevel, waarop zij wachtende waren, gegeven. Dit is HET LAATSTE BEVEL dat de Here God ten opzichte van de aarde en haar inwoners, aan de boden, bestellers en uitvoerders van Zijn oordelen, geven zal. Alles wat de hoogmoed van de mens streelt; alles wat de mens als de bron en de oorzaak van zijn/haar geluk op aarde beschouwt; alles wat men met zo ontzettend veel inspanning, ja met bloed, zweet en tranen, heeft verkregen en waarop men al zijn vertrouwen gesteld heeft; alles ja ALLES zal straks opeens, als in een flits, als in een oogwenk, voor hun ogen vergaan en in het niet verdwijnen!
De dag van de gramschap (d.i. de toorn) des Heren kent geen beperking. Niets ja NIETS wordt verschoond, want de toorn van God stort zich in volle mate uit over de goddeloze bewoners der aarde. De laatste rake slagen van Goddelijk Gericht brengen overal ter wereld dood en verderf! Dat wij toch gewaarschuwd zijn en de dingen niet te licht nemen, want het is hóóg tijd dat wij (gaan) verstaan, dat dit de hoogste ernst is.
De eerste 4 fiool- of schaaloordelen hebben veel overeenkomst met de eerste 4 bazuinoordelen (zie Openbaring 8 en eventueel ook nog de uitleg van dit hoofdstuk op ons weblog), ofschoon daar sprake was van een “gedeeltelijk” oordeel. Beide oordelen betreffen respectievelijk:

 1. de aarde (zie voor het 1ste bazuinoordeel Openb. 8:7)
 2. de zee (zie voor het 2de bazuinoordeel Openb. 8:8-9)
 3. de waterbronnen en rivieren (zie voor het 3de bazuinoordeel Openb. 8:10-11)
 4. de zon (zie voor het 4de bazuinoordeel Openb. 8:12-13)
 5. de demonen (zie voor het 5de bazuinoordeel Openb. 9:1-12)
 6. de horden van de Eufraat[1] (zie voor het 6de bazuinoordeel Openb. 9:13-21)
 7. de verheerlijking van Christus, als Rechter en Koning (zie voor het 7de bazuinoordeel Openb. 11:15-19;

NOOT: alle 7 fiool- of schaaloordelen worden hieronder behandeld – AK)
Bij de bazuinoordelen gaat het ‘slechts’ om een 3de deel van de aarde, van de zee, van de wateren en van de zon. Hier daarentegen (bij de fiool- of schaaloordelen) wordt het geheel getroffen, zodat déze oordelen véél en véél verschrikkelijker zullen zijn dan de bazuinoordelen.

De 1ste fiool of schaal

Hier wordt ons verteld:

Openbaring 16:2a, “En de eerste (engel) ging en goot zijn schaal uit over de aarde,…”
Wij moeten  dit vergelijken met Openbaring 8:7, waar staat: “En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.” Het gevolg was:

Openbaring 16:2b, “…en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.”
Vergelijken wij dit 1ste fiooloordeel met het 1ste bazuinoordeel, dan zien wij dat zij beide de WERELD, het leven TE LAND betreffen, maar dan in een verschrikkelijker mate. Laten wij in dit verband tevens Exodus 9:8-12 en Deuteronomium 28:15, 27 en 35 onderzoeken en bestuderen:
“Toen zei de HEERE tegen Mozes en tegen Aäron: Neem voor uzelf uw handen vol as uit de oven, en laat Mozes die voor de ogen van de farao hemelwaarts uitstrooien. Dan zal het over heel het land Egypte worden tot stof en bij de mensen en de dieren in heel Egypte zweren veroorzaken, die als puisten openbreken. En zij namen as uit de oven, gingen voor de farao staan, en Mozes strooide die hemelwaarts uit. Toen ontstonden er bij de mensen en de dieren zweren, die als puisten openbraken, zodat de magiërs vanwege de zweren niet voor Mozes konden staan, want er waren zweren bij de magiërs en bij al de Egyptenaren. Maar de HEERE verhardde het hart van de farao, zodat hij naar hen niet luisterde, zoals de HEERE tot Mozes gesproken had.” (Exod. 9:8-12)
“Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen: 27 De HEERE zal u treffen (SV: slaan) met zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurft waarvan u niet genezen kunt worden. 35 De HEERE zal u treffen (SV: slaan) met vreselijke zweren, aan de knieën en aan de benen, waarvan u niet genezen kunt worden, vanaf uw voetzool tot aan uw schedel.” (Deut. 28:15, 27, 35)
Hoe groot zal de ontgoocheling straks zijn voor die mensen, wanneer zij gewaar worden dat de door de antichrist beloofde en voorgestelde eeuwigdurende gezondheid en welvaart vals is en een “duivelse fata-morgana” (d.i. een door de duivel ingegeven – onjuiste en dus valse – illusie)!

De 2de fiool of schaal

Openbaring 16:3, “En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf.”
Laten wij het één en ander vergelijken met Openbaring 8:8-9, waar staat: “En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.”
Hier wordt, net als bij het 2de bazuinoordeel, de ZEE getroffen. Werd daar 1/3 deel ervan gedood, hier wordt ALLES wat in de zee leeft gedood! Wat een bederf zal dàt zijn en wat een pestlucht (een ondraaglijke stank) zal dat met zich mee brengen. De mensheid zou gewaarschuwd moeten zijn, want in de Psalmen staat geschreven: “Hij veranderde hun water in bloed en doodde hun vissen” (Ps. 105:29). Maar “het land van Cham (d.i. Egypte) (zie Ps. 105:23-43) kende geen bekering, en zó zullen óók de mensen dit niet doen die leven in de dagen van deze fiooloordelen.

De 3de fiool of schaal

Openbaring 16:4, “En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed.”
Alle zedelijke beginselen en alle drijfveren (d.i. beweegredenen of motieven) van de mensen verderven, en dat wat nog tot lafenis (d.i. tot het stillen van de dorst en/of tot geestelijke bemoediging) en verkwikking zou kunnen dienen en een bron van geluk en welvaart zou moeten zijn, vergaat en strekt tot algehele “losscheuring” van God.[2] Laten wij Openbaring 8:10-11 en Exodus 7:19-21 samen met Psalm 78:43-44 onderzoeken. Wij worden dan nog méér overtuigd van deze verschrikkingen.
“En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.” (Openb. 8:10-11)
“Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten. Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte.” (Exod. 7:19-21)
“Zij dachten niet meer aan Zijn machtige hand,…toen Hij Zijn tekenen verrichtte in Egypte en Zijn wonderen in het gebied van Zoan. Hun rivieren veranderde Hij in bloed,en ook hun stromen, zodat zij niet konden drinken.” (Ps. 78:42-44)
God zal aan de bloed-dorstigen bloed te drinken geven! Bij dit oordeel wordt – met aanduiding van redenen, die tot deze oordelen leiden – de rechtvaardigheid van God geprezen. Zoals eerder door de mond van de “bij de glazen zee” staande heiligen (zie Openb. 15:2-4), zo wordt ook nù de Here God in Zijn gerechtigheid en heiligheid verheerlijkt. Waarlijk, de Here is getrouw en rechtvaardig in Zijn oordelen, want Hij schenkt degenen, die het bloed van Zijn heiligen vergoten hebben, enkel bloed om te drinken![3]
Dan lezen wij vervolgens:

Openbaring 16:5-6a, “En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, DIE IS en DIE WAS en DIE ZAL ZIJN, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven,….”
Dit werd gezegd door “de engel van de wateren”. DE ONVERANDERLIJKHEID VAN GODS RAADSBESLUITEN WORDT HIER GROTELIJKS VERHEERLIJKT. Want het zijn toch de mensen, die het bloed van heiligen en van profeten vergoten hebben, waardoor nu Gods rechtvaardig oordeel met bloed komt, als hun drank. Want zij hebben willens en wetens de “reine (geestelijke) bronnen van zegen bedorven” daarom moeten zij nu bloed (dat de DOOD in zich draagt, als tegenstelling van “het LEVENDE water” – AK) drinken. Zij hebben de (Goddelijke) waarheid niet geloofd en de liefde tot de (Goddelijke) waarheid verworpen,… nu worden zij overgegeven om de (satanische) leugen te geloven en in allerlei verschrikkelijke en verderfbrengende dwalingen te vervallen.

Openbaring 16:6b, “…want zij (die het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben) verdienen het”.
Zo vervolgt deze zelfde engel (uit vers 5). Geen wonder, dat ook die andere engel bij het altaar met deze woorden instemt:
Openbaring 16:7, “En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

De 4de fiool of schaal

Openbaring 16:8-9, “En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.
Laten wij eerst Openbaring 8:12 onderzoeken (zie eventueel ook nog de uitleg van dit vers):
“De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.”
De ZON die “middel” tot licht en verkwikking moest zijn, zal straks niets anders dan een verzengende, verdorrende en verterende hitte over alle vlees doen komen! Doch hoe verschrikkelijk “deze plagen” ook zijn mogen, en welk een ellende er ook door “deze plagen” over de mensen komt, tòch zullen zij niet tot bekering komen. Integendeel, de (antichristelijke) mensen zullen, in toenemende hardheid des harten en vijandschap tegen God, zich blijven verzetten tegen Zijn roepstem, en zij zullen dientengevolge de Allerhoogste “lasteren”, om zodoende VOOR EEUWIG VERLOREN te zijn!
De zon, dat grote hemellichaam in Gods wondere schepping, die anders licht, koesterende warmte en zegen brengt aan deze wereld, wordt straks een “instrument van oordeel”. Begrijp toch, o mens (!) wat dit zeggen wil en bekeer u NU tot de levende God, van Wie (ook) geschreven staat: GOD IS EEN VERTEREND VUUR” (zie Deut. 4:24, Hebr. 12:29 en ook nog Deutr. 9:3). Het Woord van God is als een hamer dat de hardste rotsblokken in stukken slaat en als een vuur wat het duurzaamste verteert. Wie dit Woord niet gelooft en zelfs lastert, zal de gevolgen gewaar worden en de consequenties moeten dragen. “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten” (Gal. 6:7) staat er geschreven met letters van bloed, om dit geslacht te waarschuwen. Wanneer mensenharten de kracht van het Eeuwige Evangelie van Jezus Christus weerstaan en daarin volharden, zo zullen diezelfde harten zich willen verzetten in de dag des oordeels. Hoe waarachtig is het woord van de profeet Jeremia: “Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?” (Jer. 17:9, SV)!
Eerst komt de liefde van Jezus, en Zijn liefde is de sterkst-trekkende en overtuigende macht ter wereld. Wanneer déze liefde van Jezus de mens niet kan trekken, zó is er GEEN HOOP!

De 5de fiool of schaal

De 3 nu volgende fiooloordelen verschillen, net als de 3 laatste bazuinoordelen en de 3 laatste zegeloordelen, door hun bijzondere karakter van de vorige. Er staat nu dan ook geschreven:

Openbaring 16:10-11, “En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.
En dit alles zal net zo lang duren, totdat de Here God, Schepper van hemel en van aarde, door de vernietiging van al Zijn vijanden, een definitief einde maken zal aan al deze lasteringen en goddeloosheden.
Laten wij in dit verband nu ook Openbaring 9:1-11 onderzoeken:
“En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag (alle taferelen werden door de apostel scherp onderscheiden, zo waren door de Geest de functies van het gezicht van Johannes in kracht toegenomen) een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, 5 maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen (SV: kronen) als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.” (NOOT AK: zie eventueel ook nog de uitleg van deze verzen)
Het “beest” (zie Openb. 16:10) zal regeren vanaf en vanuit Jeruzalem, dat “in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte” (zie Openb. 11:8). Net zoals Egypte werd geslagen met een duisternis van 3 dagen (zie Exod. 10:21-28), zó zullen beide – èn de antichrist èn zijn koninkrijk – volkomen duisternis zijn, en ontzaglijke pijnen zullen hiermee gepaard gaan. Farao verhardde zijn duivels hart onder alle plagen (lees Exodus, hoofdstuk 7 t/m 12), alzó zullen óók de goddelozen doen in de laatste dagen van deze tijdsbedeling.

De 6de fiool of schaal

Openbaring 16:12, “En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op[4], zodat DE WEG gereedgemaakt werd VOOR DE KONINGEN uit de richting waar de zon opgaat (SV: die van de opgang der zon komen zullen).”
Deze zinnebeeldige uitdrukking spreekt ons van de realiteit van het komen en optreden van machten, die straks geheel en al door de satan zullen worden gebruikt. Doet dit ons niet denken aan de waardevolle en ernstige waarschuwing in 1 Timotheüs 4:1-2:
“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden (SV: de laatste tijden) sommigen afvallig zullen worden van het (ware Bijbelse/christelijke) geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars (SV: door geveinsdheid van leugensprekers), die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.”
Gewis en zeker! Direct daarop lezen wij vervolgens:

Openbaring 16:13, “En ik zag uit de bek (SV: mond)[5] van de draak, uit de bek (SV: mond) van het beest en uit de mond van de valse profeet 3 onreine geesten komen, als kikvorsen.”
Deze onreine, duivelse geesten komen dus voort uit de mond van degenen, welke wij reeds eerder hebben mogen leren kennen in hoofdstuk 13 (van Openbaring – zie eventueel de uitleg hierover). Uit de mond van de “draak”, de verklaarde vijand van Christus, uit de mond van het “beest” en uit de mond van de “valse profeet”… dat is: de SATANISCHE DRIE-EENHEID geopenbaard (een duivelse imitatie van God; als ‘vader, zoon en geest’ – AK)! Zij zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden en verenigen zich aan het eind, om de gehele wereld te verzamelen voor de oorlog tegen God Almachtig:

Openbaring 16:14, “Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.”
In hoofdstuk 19 wordt dan het einde van al deze vergaderde goddeloze machten beschreven. Zo ook in Zacharia 14 (zie noot[6]) en in andere profetieën van het Oude Testament.
Net als bij het 6de zegel en bij de 6de bazuin, volgt er ook nu bij de 6de fiool een hoogst belangrijke tussenzin:

Openbaring 16:15, “Zie, Ik kom als een dief.[7] Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft (SV: die waakt en zijn klederen bewaart), zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.”
De wederkomst des Heren wordt aangekondigd, maar het is Zijn komst TEN OORDEEL OM DEZE AARDE TE OVERVALLEN en TE VERSCHRIKKEN! Vandaar het gebruikte beeld van een “dief”. Deze komt immers altijd onverwacht en ongewenst en in het holst van de nacht!
Zo geheel anders spreekt de Here tot de Zijnen over Zijn wederkomst. Alsdan zegt Hij: “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen” (Openb. 3:11). Hij spreekt dan altijd onder de bekorende en liefelijkste beelden: “Ik ben… de blinkende Morgenster” (zie Openb. 22:16b), roept Hij Zijn Gemeente toe. En haar antwoord is, omdat in haar de volheid van de Godheid lichamelijk wonen zal, tezamen met Zijn Geest, in blijde verrukking: “…Ja, kom, Heere Jezus!(Openb. 22:20b)
Voor een goddeloze wereld, in volslagen (geestelijke) duisternis, is Zijn verschijning echter gelijk aan het komen van een dief in de nacht, waardoor overal ter wereld schrik en ontsteltenis zal worden teweeggebracht. En een ieder “die waakt en zijn klederen bewaart” (vergelijk Ps. 45:9-16 en Openb. 19:8), zodat hij/zij zich niet met de afgoderij en afval van God inlaat, is welgelukzalig; want hij/zij zal in het oordeel niet omkomen, maar – integendeel – Gods heerlijkheid deelachtig zijn (erven). Alle anderen zullen verleid en misleid zijn geworden door de werkingen, wonderen, van die eerdergenoemde onreine geesten en zullen verzameld worden om onder satans opperbevel te strijden in de slag van Armageddon. In dit verband moeten wij biddend Psalm 2:1-4 en Joël 3:9-11 bestuderen.
“Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is (SV: ijdelheid)? De (goddeloze) koningen van de aarde stellen zich op en de (goddeloze) vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.” (Ps. 2:1-4)
“Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg (HSV: Verklaar de oorlog!); wekt de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik ben een held. Rot te hoop, en komt aan, alle gij (heiden)volken van rondom, en vergadert u! (O HEERE, doe Uw helden[8] derwaarts nederdalen!) De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom.” (Joël 3:9-12, SV)
Op die plaats, Armageddon geheten, zal dat treffen plaats vinden tussen Christus, en Zijn legerscharen van heiligen, en de antichrist met zijn horden van goddelozen (zie Openb. 19:11-21 en, hieronder, vers 16).

Openbaring 16:16, “En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws (H)Armageddon wordt genoemd.”
Wij geloven, dat wij alsdan te maken hebben met een “invasie uit de buitenwereld!” Dat wil zeggen, dat Henochs profetie zal worden vervuld (zie Judas 1:14-15, vermeld in noot 8), opdat deze aarde zal worden gereinigd van alle vuiligheid, besmetting en zonde; ja, van satan en al zijn werken! Wanneer wij een meer levendige beschrijving willen van dit “Armageddon”, dit “dal van Megiddo” (zie 2 Kron. 35:22), zo moeten wij de volgende Schriftplaatsen raadplegen: Richteren 5:19, 2 Koningen 9:27 en 2 Kronieken 35:22-27.
De benaming (H)Armageddon” komt van “HAR” en van “MEGIDDO”. “Har” betekent: “hoogte”, “berg/gebergte” en/of “heuvel”. In verband met “Meggido” lezen wij in Richteren 5 vers 19: “…Toen streden de koningen van Kanaän bij Taänach, aan het water van Megiddo,…”; en in 2 Koningen 23:29 staat geschreven: “In zijn dagen trok farao Necho, de koning van Egypte, op naar de koning van Assyrië, naar de rivier de Eufraat. Koning Josia ging hem tegemoet; en de farao doodde hem in Megiddo…”; en in 2 Kronieken 35:22-27 lezen wij (samengevat) dat: “de vrome koning Josia door de koning van Egypte te Megiddo werd gedood, als gevolg waarvan het Joodse volk een grote weeklage aanhief en Jeremia zijn klaagliederen, ook over Josia, schreef”.
De grote overwinning (zegepraal) over Israëls vijanden in de dagen van Jozua (zie Richt. 2:7 en lees o.a. hoofdstuk 10 t/m 12 van het boek Jozua) is een machtig schaduwbeeld van de algehele vernietiging van de vijanden des Heren in de eindstrijd van de Grote Dag van God Almachtig.

De 7de fiool of schaal

Openbaring 16:17, “En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: HET IS GESCHIED.”
Wanneer wij het één en ander met Openbaring 11:15-19[9] vergelijken en dan tegelijkertijd aan de woorden “HET IS VOLBRACHT” (zie Joh. 19:30) van Jezus denken, die Hij sprak vanaf het kruis, zo zullen wij zeer zeker de dingen – in profetisch licht – helderder zien en beter verstaan; Dit oordeel treft de “atmosfeer” – de “lucht”. Deze, voor het bestaan van de mens onontbeerlijk, wordt nu geslagen, waardoor zinnebeeldig wordt aangeduid, dat God datgene wegneemt, wat voor de mens noodzakelijk is om te leven. De gevolgen zijn afschuwelijk…

Openbaring 16:18, “En er kwamen STEMMEN, DONDERSLAGEN en BLIKSEMSTRALEN. En er kwam EEN GROTE AARDBEVING, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo groot!”
Zoals God Zelf zegt, is déze aardbeving de grootste sinds mensenheugenis. “En wij hebben het profetische Woord”, zegt de apostel des Heren (zie 2 Petr. 1:19) en nu moeten wij dan ook biddend de volgende Bijbelverzen onderzoeken en vergelijken:
“Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen. Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen, uit angst voor de HEERE, en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.” (Jes. 2:19-21)
“Volgens het woord van het verbond dat Ik met u sloot, toen u uit Egypte vertrok, en Mijn Geest, Die in uw midden stond: Wees niet bevreesd! Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven.” (Haggaï 2:6-7)
“Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.” (Hebr. 12:26-28)
Deze geweldig grote aardbeving, van wereldomvattende strekking (!), resulteert in:

Openbaring 16:19a, (1) En de grote stad viel in drie stukken uiteen…”
Laten wij dit vers vergelijken met Openbaring 11:8, waar staat: “En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.”

Openbaring 16:19b, (2) “…en de steden van de heidenvolken stortten in.
Wij herinneren ons de val van Jericho, van Rome, van Parijs, van Londen, van wereldsteden en metropools als New York, Tokio en andere met hetzelfde lot. God vernietigt met één slag alle centra van zonde en zó zal de “hoogmoed van de mensen” te niet worden gedaan. Zoals wij ook kunnen lezen in Jesaja 2:10-21 (ingekort):
“…De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden, en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden;… De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. En de afgoden – ze vergaan volkomen. Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen. Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen, uit angst voor de HEERE, en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.”

Openbaring 16:20, (3) En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen (SV: zijn gevloden), en bergen waren er niet meer te vinden.
Laten wij ons terdege realiseren, dat het hele aangezicht van onze aarde straks verandert (zie Jeremia 4:23-27 samen met Psalm 104:7-9), en dat dit noodzakelijk is ter voorbereiding van de dàn komende regering: het Koningschap van Christus gedurende 1000 lange jaren. Hoe groot is de Here God en hoe waarachtig Zijn onfeilbaar Woord. Halleluja!

Openbaring 16:19c, “En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.”
En wanneer wij dan ook nog bovenstaande tekst lezen, dan komt Gods grote rechtvaardigheid sterk naar voren, want de VALSE BRUID en DE MOEDER DER HOERERIJEN heeft niets anders te verwachten uit de handen van een smadelijk getergde en verworpen God. Hiermee is uitgebeeld, dat Gods oordeel ALLE AFHANKELIJKE EN ONAFHANKELIJKE MACHTEN DER AARDE zal treffen en slaan, en dat deze alle in het niet verdwijnen. Hoe kan het anders, of een algemene en verschrikkelijke omwenteling komt met het allerlaatste oordeel, dat door de Goddelijke Voorzienigheid over alles wordt gebracht.
Bijzonderheden worden ons in de volgende hoofdstukken van het Boek Openbaring verteld, zodat wij hierbij nu niet behoeven stil te staan. De uitwerking van alle gebeurtenissen is dezelfde als bij de geschetste oordelen Gods. Bliksemstralen in alle hevigheid en donderslagen met al hun geweld, komende uit de hemelen, en ook de omwenteling van de aarde, treffen zonder verschoning en onophoudelijk het mensdom,… doch niets is in staat om het menselijk hart te bewegen of te veranderen, zoals wij in het volgende vers kunnen lezen:

Openbaring 16:21, “En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.”
Door dit enorme “bombardement” vanuit de hemel – “grote hagel, als een talent[10] zo zwaar” – wordt alle menselijk werk teniet gedaan. Het zal voor de mensen die het merkteken van het beest hebben ONMOGELIJK ZIJN om zich (alsnog) te bekeren tot de levende God. Gelegenheid, kans en mogelijkheid zijn er dan niet meer! Welk een hoogst ernstige “waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is” (1 Kor. 10:11b).
Of wij nu willen of niet, maar dit alles herinnert ons aan wat de Here God gesproken heeft bij Zijn verschijning aan Job: Hebt u de schatkamers van de hagel gezien, die Ik achterhoud VOOR EEN TIJD VAN BENAUWDHEID, VOOR EEN DAG VAN STRIJD EN OORLOG! (Job 38:22b-23). Wij geloven, met alle heiligen, dat deze laatste plagen even letterlijk zullen geschieden als destijds Gods oordelen over Egypte. Daarom “dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen! (Psalm 2:11-12)
Amen, ja amen.

CJH Theys [11]
(1903 – 1983)

Einde van Hoofdstuk 16van het Boek Openbaring.
KLIK HIER voor hoofdstuk 17


.
[1] a) Horden = Ongeordende, rumoerige massa’s mensen.
b) De Eufraat = De rivier die symbolisch staat voor de WERELDBEVOLKING, omdat haar wieg daar lag (zie Gen. 2:8-14). Bij het 6de fiooloordeel moet de GEHELE (antichristelijke) mensheid van het wereldtoneel worden weggevaagd om het reine 1000-jarige Rijk van Christus op te kunnen richten. Figuurlijk gezegd: Al het water van de Eufraat moet opdrogen! (Gedeeltelijk overgenomen uit: Aantekeningen bij het Boek Openbaring van E. van den Worm). (noot AK)
[2] Toevoeging uit Aantekeningen bij het Boek Openbaring van E. van den Worm:
…Omdat er een grote overeenkomst bestaat tussen de bazuinoordelen en de fiooloordelen, wat de OBJECTEN betreft, waarover geoordeeld wordt; zo zullen wij dit oordeel hier ook FIGUURLIJK moeten bezien. Wij constateren, dat het menselijk denken en zijn beginselen in de antichristelijke wereld dan te allen tijde ALLEEN MAAR BOOS en SATANISCH is (vergelijk Genesis 6:5). AL het denken is dan alleen maar satanisch (demonisch) geleid en begeesterd. Dit denken mist dan alles wat Goddelijk is, omdat de deur van de Goddelijke genade voor de antichristelijke wereld dan voorgoed DICHT is. Mogelijk vindt deze GEESTELIJKE toestand ook zijn uitdrukking in de NATUURLIJKE wereld, in de rivieren en hun bronnen, die dan BLOED zijn geworden, dat is: de DOOD in zich dragen (vergelijk Exod. 7:17-21). (noot AK)
[3] Zie noot 2.
[4] Zie uitleg bij noot 1b.
[5] In letterlijke zin heeft een beest of draak natuurlijk een bek. Maar hier is de draak beeldspraak voor de satan (zie Openb. 12:1-18) en het beest (uit de [volkeren]zee, zie Openb. 13:1-10) beeldspraak voor de antichrist. En, de satan manifesteert zich ook door goddeloze en/of zondige mensen(monden) heen. Terwijl de antichrist straks een mens geheel en al in bezit zal nemen (d.i. satans vleeswording of incarnatie) en zich door die mens heen zal manifesteren met een mond, weliswaar een zeer goddeloze en antichristelijke mond, waardoor wij ook gerust kunnen spreken van “bek” (denk bijv. aan: “houd je bek”). (noot AK)
[6] Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Een dief zal zijn nachtelijk bezoek nooit van tevóren aankondigen, reden waarom WAAKZAAMHEID geboden is. Zo weten wij ook niet in welke nachtwake, dat wil zeggen op welk uur, de Zoon des mensen (weder)komen zal. Wij dienen hier goed op te letten, want velen denken dat “de Zoon des mensen” hier vergeleken moet worden met een dief. Dat is niet alleen fout, maar het is ook “profaan” (d.i. Hem die heilig is als het ware ontheiligen). De nadruk moet namelijk gelegd worden op “het ONverwacht komen”; en daarvoor worden wij ernstig gewaarschuwd. Het is dan ook zó: Wee de mens, in wiens leven het “niet-waakzaam-zijn” gevonden wordt! (noot AK)
[8] Dit zijn de heiligen uit Judas 1:14b-15: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen (de 144.000 uit Openb. 7:4-8, 14:1 en 19:14+19), om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen (SV: te straffen) voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben. (noot AK)
[9] Openbaring 11:15-19: “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn (SV: als Koning heersen) in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen (SV: te verderven) die de aarde vernietigden (SV: verdierven). En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.”
NOOT: Zie eventueel ook nog de uitleg van deze verzen (noot AK)
[10] Een talent was een gewichtsmaat variërend tussen de 20 en 40 kilo (afhankelijk van de periode waarin de maat gebruikt werd, alsmede van de landstreek waar deze gangbaar was). (noot AK)
[11] De Bijbelverzen zijn omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de oude Statenvertaling erbij vermeld). (noot AK)

.

2 reacties op Openbaring 16 vers 1-21

 1. Henk Herbold zegt:

  In deze tijd is er meer reden dan ooit om de eindtijd-profetieën serieus te nemen, meer nog dan 30, 40 jaar geleden. In enkele tientallen jaren zijn de technologische ontwikkelingen enorm geweest. Te denken valt aan de ontwikkeling van de computer, netwerken en de TV. En deze technologische ontwikkelingen passen uitstekend bij de voorspellingen in met name het boek Openbaring.
  Terrorisme en daarmee de noodzakelijke behoefte om alles en iedereen te kunnen en te moeten controleren met de computernetwerken en het betalingsverkeer. Dit alles brengt datgene wat staat geschreven in Openbaring 13 meer dan ooit te voren binnen het bereik van reële mogelijkheden. 30, 40 jaar geleden was de uitvoeringsmogelijkheid van Openbaring 13 technisch nog onmogelijk. Nu is het zonder enige twijfel mogelijk.
  Wat ook dichterbij komt zijn de oordelen die voorzegt zijn, zoals in Openbaring hoofdstuk 16. We zullen als christenen er rekening mee moeten houden dat de vervulling van alles van geschreven staat in het boek Openbaring dichterbij is dan ooit. Reden genoeg om deze geweldige studie te lezen en biddend te overdenken.
  Ik heb respect voor degene die het er voor over heeft om deze studies digitaal te maken, zodat ze via internet beschikbaar komen voor iedereen.

  Like

 2. Jonckheere zegt:

  De eerste schaal: KANKER (volbracht)
  60 Jaar geleden hadden we 1 kankergeval per week in het AZ. Laatste voorspelling van de geleerden: in 2030 50% van de mensen krijgen kanker, men kan er niet naast kijken. Plus de lange wachtrijen voor allerlei ziekten.
  De tweede schaal: PLASTIEK in de zee (volbracht)
  De overheden eten ook vis en zijn plots in paniek en nemen allerhande maatregelen, helaas te laat.
  Die micro plastiekdeeltjes zijn wijd verspreid van N tot Z en van W tot O.
  Bloed staat hier telkens voor gif!
  De derde schaal: Rivieren zijn open RIOLEN
  De rivieren zijn inderdaad op grote schaal vervuild, maar zolang de forel (kanarie in de mijn) nog niet getroffen werd is de vervuiling nog geen 100%. Forel en zalm zijn veeleisend en schieten hun kuit dicht bij de heel zuivere waterbronnen.
  De vierde schaal: Opwarming van het KLIMAAT (bijna volbracht)
  Stijging van de oceanen, hittegolven en niet te blussen brandhaarden!
  Vijfde schaal: GELD
  Geld wordt afgeschaft, Het beest wordt zijn speelgoed en macht ontnomen.
  Verwacht een crash en revolutie!
  De zesde schaal: OORLOG
  China en Rusland kunnen gemakkelijk 200.000.000 man in beweging brengen.
  Over de Rijn in de Benelux geraken ze niet… trek een lijn vanaf de Rijn in het uiterste punt in Luxemburg naar Lisieux.(Rouen)
  De zevende schaal: De spoedige vervroegde WEDERKOMST van Jezus
  Met alle schrikkelijke gebeurtenissen er op en er aan!

  Maranata,
  Heer Jezus kom spoedig!
  Amen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s