Openbaring 18 vers 1-24

KLIK HIER als u hoofdstuk 18 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan Johannes

Gods oordeel over het grote Babylon als politieke en economische macht

In het vorige hoofdstuk hebben wij Babylon reeds gezien als een geestelijke macht en ook vermeld als een staatkundige macht, en ook dat beide van de aardbodem zullen worden weggevaagd. Werd Babylon eerder voorgesteld als “de grote hoer” (zie Openb. 17:1), in dit hoofdstuk komt zij op het toneel als “de grote stad” (zie Openb. 18:10, 16, 19 en 21), met welke alle kooplieden van de aarde handel hebben gedreven, en in welke alles verenigd is, wat deze wereld aan “schoons en aangenaams en strelends” oplevert. Dan is daar nog een ander belangrijk verschil tussen deze twee hoofdstukken. In hoofdstuk 17 zagen wij, hoe aan het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling alle aanwezige machten op de aarde worden gebruikt om het oordeel Gods over de “grote hoer” uit te voeren. In hoofdstuk 18 van dit alles geen woord.
Alle “menselijke werktuigen” zijn van het toneel verdwenen; en de Engel, die hier uit de hemel neerdaalt om het oordeel over Babylon aan te kondigen, zegt niets van de middelen die de Here God hiervoor bezigt. Tòch moet het ons allen duidelijk zijn dat God tegen Babylon is, en dat Hij haar OORDEELT. De werktuigen, die Hij gebruikt, denken er dan in de verste verte niet aan, dat zij door Hem, Die hemel en aarde regeert, gebruikt worden om ZIJN BESLISSEND OORDEEL over Babylon uit te voeren.
Toch is dit zo, en dit moet duidelijk aan het licht worden gesteld, en daarom verdwijnen uit het 18de hoofdstuk ook alle menselijke middelen, en wordt als de uitvoerder van het oordeel DE HERE ZELF, en HIJ ALLEEN, ons voorgesteld. Glorie voor Hem, Die leeft tot in alle eeuwigheid! Maar laten wij nu ook, voordat wij overgaan tot de nadere beschouwing van alle bijzonderheden die in dit hoofdstuk zijn vervat, een ogenblik stilstaan bij “de beweegredenen”, die de Heilige Geest ertoe leiden om dit Babylon op zùlk een wijze aan ons voor te stellen. Want zij is eerst een vrouw (zie Openb. 17:3-9 en 21) en dan een stad(zie Openb. 17:18, 18:10, 16, 18-19, 21 en 24). De Bijbel verklaart ook in deze altijd zichzelf. En zo zien wij dan in het Woord van God, dat ook de Gemeente van de levende God voorgesteld wordt als een “VROUW”[1] (zie Openb. 12), maar óók als een “STAD”, “het Nieuwe Jeruzalem”[2] (zie Openb. 21:2 en verder). WIJ ZIEN DAT DEZE “HOER” HET ZONDIGE TEGENBEELD IS VAN DE “VROUW” van Openbaring 12.

’s Heren diepe les vervat in de 2-voudige uitbeelding van Babel / Babylon

Babylons geschiedenis in het Oude Testament verschaft ons hierover voldoende licht, zoals trouwens bijna alle symbolen in Openbaring ontleend zijn aan het Oude Testament. Wij zagen reeds dat de eerste maal, dat er van Babylon in de Schriften melding wordt gemaakt, in Genesis 10 is. Daar lezen wij van een zekere Nimrod, een “geweldenaar”, die “Babel” tot het begin van zijn rijk stelde (zie Gen. 10:8-10). De fundamenten van zijn Babel waren, om zo te schrijven, door geweld en op gewelddadige wijze gelegd; en allen die destijds deel hadden aan de torenbouw van Babel (zie Gen. 11:1-9), in de vlakte van Sinéar, wilden zich zo graag onafhankelijk maken van God. Door alle eeuwen heen hebben dergelijke beginselen van geweld en zelfverheffing geleid tot het verlaten van Gods wil en weg en tot de aanbidding van de mens en van afgoden!
Gaandeweg werd dit Babylon het middelpunt van alle afgoderij, en van de macht der wereld. In Babylon stond dat gouden beeld van Nebukadnezar (de koning van Babel – zie Dan. 1:1), dat aangebeden moest worden door al de volkeren, die tot zijn rijk behoorden (zie Daniël 3). Het Babylonische rijk was het eerste van de 4 wereldrijken, die heerschappij voerden over de aarde, nadat de Here God Zich had teruggetrokken van Israël, en de stad Jeruzalem verlaten had.
Doch ditzelfde Babylon wordt ons ook nog van een andere kant voorgesteld… als de grote verleider, en de vijand van het volk des Heren. In overdrachtelijke zin, dus in geestelijk opzicht, is Babel die wereldsgezinde geest waardoor Gods volk telkens weer wordt verleid.

 • Was het geen fraaie, kostbare Babylonische mantel, die Achans hart aantrok, en in verrukking bracht, waardoor zijn val werd veroorzaakt? (Zie Jozua 7:19-26).
 • Aan de boden van de koning van Babel toonde Hizkia al zijn schatten en heerlijkheden en het was de profeet Jesaja die tot hem werd gezonden met de boodschap dat al wat zijn (voor)vaderen vergaderd hadden, naar Babel zou worden weggevoerd (zie 2 Kon. 20:12-19 en Jes. 39:1-8).
 • Toen Juda zich geheel verdorven had door “deze beginselen van Babel” (mede door diverse koningen van Juda die “slecht waren in de ogen van de Here”, o.a. te lezen in diverse hoofdstukken van 2 Koningen – noot AK), werden zij als gevangenen, in ballingschap, naar Babel gebracht (zie o.a. 2 Kon. 24:10-16 en Dan. 1:1-4) en kwam het geheel onder de macht van de heidense vorsten (historisch gezien: “het begin van de tijden der heidenen”).

Ziedaar, wat ons in het Oude Testament omtrent Babel (Babylon) en haar verderfelijke beginselen wordt meegedeeld.
Het is niet moeilijk om in te zien hoe juist en profetisch gepast dit beeld is, hetwelk de Heilige Geest gebruikt om ons alles aangaande de “afval van God en Christus” voor te stellen. Christelijke levens vallen af doordat zij beginnen om de beginselen van de wereld te huldigen en met deze te sympathiseren, waardoor zij – zodoende – geheel onder de invloed en de macht van de wereld geraken. God en Christus verlatende, vervallen zij vanzelf tot openlijke afgoderij. En déze zijn ook degenen die naderhand vervolgers worden van de Gemeente des Heren, waarvan zij voorheen leden waren!
De “beweging of organisatie”, waarbij zij zich hebben geschaard en het stelsel van godsdienstige verdorvenheid, hetwelk zij dan aanhangen, schaamt zich niet om zich de naam aan te matigen van “de bruid van Christus”, terwijl hun harten verre van Hem zijn. In zulk een geloofssfeer (?) haken zij naar eer en aanzien, roem en macht, zelfverheerlijking en heerschappij, totdat allen aan hun voeten liggen… Net als de mensen van toen, is ook de huidige mensheid nog altijd (van nature) corrupt. In plaats van andere mensen te leiden tot waarachtig en eeuwig geluk, brengen zij deze door hun fatale leringen en hun heiligschennende daden tot diepere ellende en voeren zij hen steeds verder weg van de Schriftuurlijke waarheden; terwijl een ieder, die aan Gods genade en waarheid wil blijven vasthouden en zich dus niet aan hun zijde wil scharen, als het ware “te vuur en te zwaard” wordt vervolgd en (geestelijk) omgebracht. En hiermee is het duidelijk genoeg dat de beschrijvingen, die ons hier gegeven worden, even zovele waarschuwingen zijn tot inlichting en inachtneming.

Christus kondigt de val van Babylon aan

Openbaring 18:1, “Hierna zag ik EEN ANDERE ENGEL neerdalen uit de hemel. HIJ HAD GROTE MACHT, en de aarde werd VERLICHT DOOR ZIJN HEERLIJKHEID.”
Laten wij, voor een juist begrip, het één en ander vergelijken met de volgende Bijbelteksten:

 • “En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken.” (Openb. 14:8)
 • “Zie nu, daar komt het: strijdwagens, manschappen, ruiters twee aan twee! Hij neemt het woord en zegt: Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken.” (Jes. 21:9)

De verschijning van deze Engel spreekt van “Goddelijkheid”, en in zijn schitterende verschijning is hij de verpersoonlijking van al de macht en de heerlijkheid Gods! Wij verwijzen in dit verband naar de volgende Bijbelteksten: Ezechiël 43:2, Johannes 5:27, 1 Korinthe 15:24, Psalm 72:17-19 en Jesaja 6:3. De Zoon van God Zelf, de Here Jezus Christus, is de Boodschapper van het nimmer falend OORDEEL Gods. Hij kondigt (hieronder, in vers 2) de val van Babylon aan, met de herhaalde uitroep: “Gevallen, gevallen is het grote Babylon!”

Openbaring 18:2, “En Hij (de “Engel” uit vers 1) riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen (SV: duivelen) geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.”
Dit Babylon wordt die woonplaats van duivelen (ofwel: demonen) en van alle andere onreinheden, doordat zij de liefde tot de waarheid niet heeft gewild, en waardoor een geest van dwaling over haar zal komen! Laten wij in dit verband 2 Thessalonicenzen 2:9-12 bestuderen:
Hem (d.i. de antichrist), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling (SV: een kracht der dwaling) zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.”
Alle satanische machten, de boze/slechte mensen incluis, worden door satan geleid; en velen leven in onze tijd al onder zijn invloed. De “anti-God-stromingen”, de zo openlijke “anti-Christus-handelingen” in de dagen waarin wij thans leven, zijn op zichzelf sprekende bewijzen. Niemand zal deze waarheden kunnen loochenen. Hoe groot en groots de opzet is van al dit duivelse, wordt verklaard in het volgende vers:

Openbaring 18:3, “Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven (SV: uit de kracht van haar weelde).”
Alle naties zijn ermee besmet en alle volkeren ermee besmeurd, ook de commerciële wereld. Alle valse religie en afgoderij zullen vanwege en met dit corrupte systeem van koophandel vermengd zijn, met alle fatale gevolgen! Vandaar, dat weer een andere stem gehoord wordt uit de hemel, die met een “aansporing” komt…

CJH Theys
(1903 – 1983)

KLIK HIER voor hoofdstuk 19


,
[1] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?van A. Klein. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)

.

2 reacties op Openbaring 18 vers 1-24

 1. Henk Herbold zegt:

  Prachtige studie, diep en wijs geschreven, zeker de moeite waard om te lezen en te herlezen.
  De boodschap van dit hoofdstuk heeft zeker ook betekenis voor deze tijd. Ook in onze tijd worden we bevolen uit Babel te vluchten. Wij mogen geen deel hebben aan de valse schijn-godsdienst om ons heen, die steeds grotere vormen aanneemt. Men meent wel God te dienen, maar tegelijk houdt men de zonden vast. God roept ook ons op om Babel te verlaten: “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht” (Openbaring 18:4,5).
  De moeite waard om ernst mee te maken, want Jezus komt.

  Like

 2. Wout de Jong zegt:

  Sinds de uitbraak van de coronacrisis heb ik Openbaringen 18 vaak gelezen. Ik denk dat het nieuwe Babylon het internationale monetaire stelsel is, dat te gronde gaat. Als zowel in de VS, als in Europa, als in Japan op grote schaal ongebreideld triljarden Dollars, Euro’s en Yens bijgedrukt worden om de gevolgen van een virusuitbraak (wie o wie beschikt over zo’n virus??), dan is de kans dat er hyperinflatie gaat ontstaan levensgroot geworden. Hyperinflatie is niet nieuw: het komt in de (recente) geschiedenis vaker voor dus we weten wat er gebeurt als dit fenomeen zich voordoet. Maar een wereldwijde hyperinflatie; min of meer tegelijkertijd (binnen één uur) is voor de hele wereld verlammend. Denk je eens in dat er van het ene op het andere moment geen geld meer is en ga dan Openbaringen 18 nog eens een keer lezen.

  In Genesis 10 was het oude Babylon de plek waar de mensheid dacht dat ze de hemel op aarde kon krijgen. Alle volkeren deden daaraan mee, waardoor ze voor straf verstrooid werden. In het nieuwe Babylon is er wederom iets dat kwaad is in de ogen van God ten grondslag aan de bouw van iets dat Babylon genoemd wordt (om de vergelijking te maken) en dat is de hebzucht met al z’n verderfelijkheid. Ook iets waar alle volken mee bezig zijn en waarmee men het waanbeeld ontwikkelt zelf een hemel op aarde te kunnen maken.

  Openbaringen 18 leert ons dat geld niet verkeerd hoeft te zijn, als je er maar verstandig mee omgaat. Dat wil zeggen: je er niet door laat beheersen.

  Kijk op google naar ‘hyperinflatie + 50 vragen’; daarin wordt niet alleen het fenomeen inflatie beschreven, maar ook wat mensen drijft en waardoor inflatie ontstaat. Ten diepste zijn dat zondige drijfveren.

  Ik ben geen theoloog; ik ben gelovig en ik begrijp van de christelijke religie veel meer niet dan wel. Daarom heet dat ook ‘geloven’. Maar in de laatste weken denk ik steeds meer dat het coronavirus een van God gestuurd instrument is om af te rekenen met de hebzucht van de mens (het houdt bij Elbers en Smith niet op): een teken van de eindtijd dat in Openbaringen 18 wordt aangekondigd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s