Openbaring 20 vers 1-15

KLIK HIER als u hoofdstuk 20 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan Johannes

Aanvang en slot van het 1000-jarig Vrederijk

Satan 1000 jaar gebonden

Wij hebben in het voorgaande (19de) hoofdstuk al gezien dat de Here Jezus Christus, door de verdelging van Zijn vijanden, niet alleen een einde maakt aan de tegenstand van de duivel/satan, maar dat Hij hem zelf grijpt en hem 1000 jaren bindt. Vandaar dan ook, dat dit hoofdstuk opent met de volgende woorden:

Openbaring 20:1-3, “En ik zag een Engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting (SV: keten) in zijn hand. En Hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor 1000 jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.”
Voorwaar, een grote, gewichtige en verblijdende gebeurtenis! De duivel/satan, die aartsleugenaar vanaf het begin, die moordenaar van de zielen der mensen; die slang, die het zaad van de vrouw trachtte “te verslinden” (zie Openb. 12:4b), de vorst van deze wereld die al zijn woede en haat tegen de Here God en Zijn Gezalfde heeft trachten te koelen, wordt hier voor 1000 jaar gebonden.
Wat dit wel betekent? Geen verzoeking tot zonde zal er meer van hem uitgaan – geen twist, tweedracht en verdeeldheid, nòch oorlog, zal door hem worden aangestookt – geen stormen, nòch catastrofen (d.i. grote [natuur]rampen) zullen ontstaan om zijn snode en boze plannen te bereiken; aan alle onheil en rampen, door hem aangericht en veroorzaakt, komt straks een einde. Welk een vreugde zal er dan zijn onder allen die het aardrijk (op dat moment, tevens de aanvang van het 1000-jarig Rijk) bewonen!
Verheugen zich de hemelbewoners met onuitsprekelijke vreugde, als de duivel/satan uit de hemel geworpen wordt op de aarde en “de aanklager van onze broeders (en zusters) zijn plaats in de hemelse sferen voorgoed heeft verlaten (zie Openb. 12:9-10), niet minder groot zal de blijdschap zijn onder de bewoners van de aarde, wanneer hij voor 1000 jaar in de afgrond gebonden zal zijn.
Wanneer hij dan gebonden is, zal de Here Jezus, de Vorst des Levens, de Vrede-Koning, de teugels van alle bewind in handen nemen en (voor 1000 jaar) op aarde regeren.
In het vorige (19de) hoofdstuk zagen wij de Here Jezus uit de hemel komen om Zijn vijanden te verdelgen. En als Hij dat zal hebben gedaan, neemt de vestiging van Zijn 1000-jarig Koninkrijk (ofwel: Rijk of Vrederijk) een aanvang, waarvan zowel de Oud- als Nieuwtestamentische profeten getuigen.
De Engel, Die uit de hemel komt “met de sleutel van de afgrond en een grote ketting (SV: keten) in zijn hand”, is de Here Jezus Zelf. Alle oordeel is immers Hèm alleen gegeven, zoals er geschreven staat in Johannes 5 vers 22: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft HEEL HET OORDEEL aan de Zoon gegeven”.
Gods heiligen zullen alsdan 1000 lange jaren met Christus heersen (SV: regeren – zie Openb. 20:6). Alle profeten van het Oude Testament getuigen ervan en de Here Jezus Zelf heeft er meerdere malen over gesproken gedurende Zijn bediening op aarde. En de apostelen hebben er, zowel in hun brieven als in hun predikingen, over gesproken. Ook Johannes de Doper heeft ernaar verwezen.
Dit Koninkrijk zal alsdan worden gedemonstreerd in alle heerlijkheid, als de Koning ervan (net als de welgeboren[1] man in de desbetreffende gelijkenis eerst naar een veraf gelegen land, dit is de hemel, was gegaan, en vervolgens wederkeerde – zie Lukas 19:12) op de door de Vader bepaalde profetische tijd zal wederkeren, om alle “ergernissen”  (en degenen die de ongerechtigheid doen) van de aarde te verwijderen, om “de goddelozen” te vernietigen (zie Matth. 13:41-42 en Zefanja 1:3, SV) en om dit Vrederijk dan op te richten.
Na het schallen van de 5de bazuin ontving de antichrist (die “de uit de hemel gevallen ster” is) de sleutel van “de put van de afgrond” (zie Openb. 9:1).[2] Nadat deze antichrist is verslagen, heeft Jezus Christus de sleutel… Let op:

  1. “de draak is verschrikkelijk;
  2. “de oude slang is een leugenaar en misleidend;
  3. “de duivel is een leugenaar en verleider;
  4. “de satan is de tegenstander (van God en gebod, van Christus, en van alle oprechte christenen).

In Openbaring 12:9a wordt dit duidelijk gezegd: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.”
Welk een heerlijke toestand zal er dan straks op aarde zijn, als hij 1000 jaar gebonden is. Dit (1000-jarig) Koninkrijk zal vol zijn van de glorie van God. Halleluja! De vloek van de aarde zal alsdan opgeheven zijn en de aarde zal geen dorens en ook geen distels meer voortbrengen.
De woestenijen[3] zullen vruchtbaar worden (zie Jes. 43:18-20), zodat de mens niet langer “in het zweet des aanschijns (d.i. zeer zwaar werkende of zwoegende) zijn brood zal behoeven te eten” (zie Gen. 3:19, SV). Dit alles is geprofeteerd, en nog veel meer.
Laten wij ook nog de volgende Bijbelpassages biddend onderzoeken: Jesaja 55:13, 35:1-2, 60:11-13, Hosea 2, Micha. 4:3-4, Jesaja 2:18 en 30:1.

Iets over de heerlijkheid van het 1000-jarig Vrederijk

Allen zullen de Koning, de Here van de (hemelse) legermachten, aanbidden en feest vieren (zie Zach. 14:16). “Want de aarde zal vol worden (te dien dage: VOL ZIJN) met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Hab. 2:14). Allen zullen Hem, de Rechtvaardige, kennen en Zijn wetten zullen in alle harten geschreven zijn (zie Ezech. 39:27 en Jer. 31:33). Doch het heerlijkst van alles is, de Here Zelf te aanschouwen – dit overtreft al het andere.
Hij zal op de aarde verschijnen, maar woont met Zijn Bruid in de hemelen (en ze zullen regelmatig ‘op en neer’ gaan, denk hierbij aan de ladder of hemeltrap die Jakob in zijn droom zag[4] – zie Gen. 28:12). Aller oog zal Hem zien; niet éénmaal of tweemaal, maar even zo vele malen als het nodig zal zijn en altijd naar de alwijze raadslagen en voornemens van God. Welk een onvoorstelbaar voorrecht en welk een wonderlijke heerlijkheid… deze zijn niet met onze woorden te beschrijven.
Hoe heerlijk zal het zijn om zich onder Zijn heerschappij te stellen; om zich onder deze Koning der koningen te buigen, zoals Hij is: zó alwijs, dat Hij Zich nooit kan vergissen; zó rechtvaardig, dat Hij over allen met dezelfde gerechtigheid zal heersen; zó volmaakt in Zijn reddende liefde, dat Hij allen met alle tederheid zal behandelen – en zó machtig, dat Hij in Zijn Vrederijk en in het gehele universum alles in de beste orde en conditie zal bewaren. O, glorie voor Jezus!
Hoe heerlijk, en toch voor ons nog zo “onwezenlijk”, is het feit dat de Bruidsgemeente[5] aan deze wondervolle heerschappij zal deelnemen; want wij lezen hierna:

CJH Theys
(1903 – 1983)

KLIK HIER voor hoofdstuk 21


.
[1] Welgeboren = Van ‘hoge geboorte’; ook wel: ‘hoge afkomst of komaf’. (noot AK)
[2] Zie eventueel op dit weblog hoofdstuk 9 van deze ‘vers voor vers’ studie van het Boek Openbaring, met de titel: De antichristelijke heerschappij”. Zie eventueel ook nog het eraan voorafgaande hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken. (noot AK)
[3] Woestenij = Woeste, onbebouwde, wilde streek; onbewoond of onbewoonbaar land. (noot AK)
[4] Meer uitleg over wat wij hier bedoelen wordt kunt u vinden in de volgende studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm. (noot AK)

.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s