Openbaring 09 vers 1-21

KLIK HIER als u hoofdstuk 9 wilt uitprinten of downloaden.

De OPENBARING aan Johannes

De culminatie van de demonische machten tot de antichristelijke heerschappij
(het begin van de grote verdrukking)

De 5de engel bazuint

Wij hebben al gezegd (in hoofdstuk 8, bij de uitleg van vers 13), dat de laatste “drie” bazuinen “wee-bazuinen” zijn. Zij bazuinen het 3-voudig onheilspellend “wee” voor een goddeloos mensdom: “…een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. … Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: MIJ KOMT DE WRAAK TOE, IK ZAL HET VERGELDEN, spreekt de Heere… Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God” (Hebr. 10:27, 30-31). Wie twijfelt nog aan de waarheid van Gods Woord? Waarlijk, Hij is onveranderlijk in woord en in daad. Met tittel en jota zal Zijn Woord vervuld worden! Nu horen wij wederom bazuingeschal.

Openbaring 9:1, “En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag (alle taferelen werden door de apostel scherp onderscheiden, zo waren door de Geest de functies van het gezicht van Johannes in kracht toegenomen) EEN STER, UIT DE HEMEL OP DE AARDE GEVALLEN. En hem werd DE SLEUTEL VAN DE PUT VAN DE AFGROND gegeven.”
Nergens in de Schrift wordt het woord “vallen” gebruikt met betrekking tot onze Heiland en Redder: Jezus!
Hij heeft “de sleutels van het rijk van de dood (SV: hel) en van de dood zelf” (zie Openb. 1:18). Maar hier wordt gesproken van één, die valt, en die de sleutel van de afgrond heeft. Met andere woorden: deze ontvangt straks kracht en gezag, onder Goddelijke toelating, om “de put van de afgrond” te openen, opdat alsdan hellemachten (demonen) zich zullen kunnen storten op de goddeloze mensheid. Hier is een duidelijke, profetische heenwijzing naar: “Hoe bent u uit de hemel GEVALLEN, morgenster, zoon van de dageraad! …u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!” (zie Jes. 14:12 en 15) en “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel VALLEN” (zie Luk. 10:18). Deze “macht”, wij behoeven daaraan niet te twijfelen, opent die “put van de afgrond”, opdat aan de helse invloeden van de demonische wereld de vrije loop wordt gegeven.

Openbaring 9:2, “En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.”
“ROOK” is hier de symboliek van de “bedriegerijen van de satan”, die de menselijke geest zo verduistert, dat die in de grootste verwarring wordt gebracht. De VERDUISTERING van zowel de zon als de lucht (atmosfeer) maken dat er hoegenaamd géén licht meer is (zowel in natuurlijke zin, alsook in geestelijke zin – vergelijk Genesis 1:15 met Psalm 136:7, 104:2 en 56:14; Job 33:30 en 38:19a; samen met Johannes 1:4, 9 en 1 Johannes 1:5) en elke heilrijke invloed wordt weggenomen. In dit verband worden wij indachtig aan: “En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven” (2 Thess. 2:11) en “Omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen (SV: die niet betamen) (Rom. 1:28). Tenzij God onze menselijke geest zalft met “hemelse Olie” (beeld van Gods Heilige Geest) zijn wij niet in staat ons deze verschrikkingen ook maar enigszins voor te stellen. Wij moeten “zien”, zoals de apostel Johannes heeft “gezien” (namelijk: met geestelijk gezalfde ogen), om de dingen van God te kunnen “verstaan”. Er zijn gevallen waarin de “natuurlijke loop der dingen” kan worden verstaan; maar zo gauw wij te maken hebben met “bovennatuurlijke zaken” of “een ander (ofwel: boos) oog” (zie o.a. Mark. 7:22, 2 Petr. 2:14), dan zal een door Gods Geest “gezalfd oog” moeten opengaan: “En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u (in geestelijke zin) zult kunnen zien” (Openb. 3:18c).
Ongetwijfeld wordt hier in vers 2 “de bodemloze put” bedoeld die “plaats” in de creatie van God, waar de gevallen engelen, demonen, kwade geesten, en de zich-aan-de-duivel-verkocht-hebbende zielen zich ophouden (zie Judas 1:6, Lukas 8:27-31, 2 Petrus 2:4 en Numeri 16:32-35). Demonische machten worden straks dus losgelaten en hebben vrij spel, omdat de mensheid satan liever heeft dan God. Deze (goddeloze) mensheid, die uit vrije wil heeft gekozen, krijgt straks een “voorsmaak” van hun keuze! Hoe wrang, bitter en dodelijk zal het zijn! Wanneer deze hellemachten losgelaten worden, is het eind nagenoeg niet meer te overzien: de grote afval, eerder geprofeteerd, bereikt dan het toppunt, de haat onder de volkeren bereikt het hoogtepunt, duivelaanbidding is dan universeel en heidense filosofieën en orgiën worden omhelsd… Ja, alle doodspuwende middelen en verderfbrengende instrumenten (letterlijk en ook geestelijk), waarmee wij heden ten dage reeds kennis (mogen) maken, zijn vast en zeker door satan zelf geïnspireerd; hoe listig en sluw gecamoufleerd vorm en gedaante ook mogen zijn. Voor Gods kinderen geldt: “Want zijn (d.i. satans) gedachten zijn ons niet onbekend” (2 Kor. 2:11).
Dit is echter nog niet alles.

Openbaring 9:3-4, “En uit de rook kwamen SPRINKHANEN op de aarde, en hun werd MACHT GEGEVEN, zoals de SCHORPIOENEN VAN DE AARDE macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.”
Het gras van de aarde, noch enig groen, noch enige boom, wordt beschadigd; maar juist die mensen “die het zegel Gods niet aan hun voorhoofden hebben” worden dan gekweld en tot het uiterste gepijnigd.

Openbaring 9:5, “En hun (de sprinkhanen uit vers 3) werd macht gegeven, NIET om hen te DODEN, maar om hen te pijnigen, VIJF MAANDEN lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.”
Laten wij hier toch een ogenblik stil staan en goed letten op sommige dingen, welke in deze profetie voorkomen. Deze “losgelaten sprinkhanen” zullen alle mensen zonder Gods verzegeling pijnigen, zoals schorpioenen doen, en dat 5 maanden lang. Het is opmerkelijk, dat deze zelfde profetische tijdsperiode gevonden werd in de dagen van Noach, toen de zondvloed over de wereld kwam als het oordeel van God: “En het water had 150 dagen lang (d.i. 5 maanden) de overhand op de aarde” (Gen. 7:24). God zal over de Zijnen waken en hen bewaren.

Openbaring 9:6, “En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.”
Wanneer dit alles gebeurt, zullen de mensen “de dood zoeken maar die niet vinden”. Met andere woorden: zij zullen intens verlangen te sterven, maar kunnen niet. Wat een ellendige omstandigheden! Hoe angstaanjagend zijn de hier geschilderde condities in de slottijd van de huidige tijdsbedeling!
“Sprinkhanen hebben géén koning” (zie Spr. 30:27a, SV), maar déze hier hebben er wel één. Zijn naam vinden wij in vers 11 (van Openb. 9). Hij wordt genoemd: “de ENGEL VAN DE AFGROND”, terwijl zijn Hebreeuwse naam ABADDON is en zijn Griekse naam APOLLYON. De betekenis van beide is: VERNIELER, en zó wordt zijn ware aard en karakter geopenbaard. Satan vindt zijn rust alleen in het vernietigen van mensenlevens! Maar hoe groot ook zijn macht, niemand vermag een hand te slaan aan degenen die (eigendom) van God en van Christus zijn. Dit overtuigt ons van het onweerlegbare feit, dat de Here God voortdurend de teugels in handen heeft en houdt. Hij gebruikt de duivel/satan tot afstraffing en kastijding van hen, die dit in Zijn ogen verdienen. Wij leren dit ook uit de geschiedenis van Job[1]. God gebruikt de duivel ook om de goddelozen te kwellen, zoals wij hier en elders zien – in beide gevallen kan satan niet verder gaan dan God toelaat. Hier mag hij zijn pijniging niet langer dan 5 maanden voortzetten.
Gode zij dank voor Zijn uitnemende genade, dat wij niet onder de macht van de satan zijn, al is het soms in Gods ogen nodig om hem als instrument te gebruiken om ons te tuchtigen. Wij bevinden ons dan toch onder de trouwe hoede van een liefhebbende Vader, die “alle dingen doet meewerken ten goede…” (zie Rom. 8:28). En wat de heerschappij van de wereld betreft: de teugels van het bewind blijven in de Hand van de Vaders, en eenmaal – op Gods gezette tijd – komt alles onder het bestuur van de AL-zegenaar, onze Heiland en Verlosser, Gods eniggeboren Zoon, en wordt de duivel/satan voorgoed alle macht en heerschappij ontnomen!
Het moet in die dagen van het 6de vers onhoudbaar angstig en ellendig zijn, want de mensen, die zo graag leven en alle mogelijke moeite doen en zich alle inspanningen getroosten om de dood te ontvluchten, zullen dàn véél liever willen sterven, dan om nog langer deze hartverscheurende angst en wroeging van het geweten en van de kwalen van een gefolterde ziel te doorstaan. Het zijn even zovele gevolgen van het Goddelijk gericht (oordeel), uitgevoerd door de duivel zelf! Als een “krijgsmacht” worden deze sprinkhanen voorgesteld:

Openbaring 9:7-8, “En de sprinkhanen zagen eruit ALS PAARDEN DIE VOOR DE OORLOG GEREEDGEMAAKT ZIJN. En op hun koppen droegen zij KRANSEN (SV: KRONEN) als van goud, en hun GEZICHTEN leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.”
Zij dragen “de schijn van koninklijke gerechtigheid” en hebben “verstand en inzicht”, terwijl hardheid en ongevoeligheid in optima forma (d.i. in de volle, volkomen vorm) hun eigenschappen zijn (zie vers 8). Lezen wij vers 9 en 10, zo worden wij overtuigd van hun snelheid en overmoedigheid en sluwheid, waarmee zij optreden, om alles en allen te overweldigen door demonische beginselen en leringen. Jesaja heeft geprofeteerd: “De leugen onderwijzende profeet (SV: de profeet, die valsheid leert): hij is de staart” (Jes. 9:14 – vergelijk met Openb. 9:10, 9:19 en 12:4).

Openbaring 9:9-10, “En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang.”
Een verschrikkelijke, gruwelijke, alle boosheid, kwaadheid en nog méér verbreidende macht wordt ons derhalve hier voorgesteld, die dan bovendien staat onder de persoonlijke leiding van die “engel van de afgrond”, genoemd in vers 11.

Openbaring 9:11, “En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.”
Waarlijk, de geweldige Hand Gods doet het (met ten-hemel-schreiende-schuld beladen) geweten van de goddelozen steeds méér de scherpte van Zijn oordelen ondervinden; maar, hoe benauwd en beangst de mensen in die dag ook zijn zullen, tòch is het nog geenszins het eindgericht. Integendeel, er komen nòg verschrikkelijker dingen. Gods toorn is nu eenmaal ontbrand; en die zal dan ook in zijn vòlle mate over de dan “God-vergeten wereld” worden uitgestort…

Openbaring 9:12, “Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.”
Zelfs in déze tijd, in ONZE dagen, maken wij het al mee, dat er velen zijn, die willen sterven om de verantwoordelijkheden van het leven op deze manier te “ontvluchten”.
Dat wij dit zullen weten: daar is géén vrede in de dood van de goddeloze! God heeft daarin géén welbehagen! “…Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft!“ (Ezech. 33:11a).
Nog even een herhaling:
(Gedaanten) als paarden, voor de oorlog gereedgemaakt” (zie Openb. 9:7a) – ook “mensen” kunnen zó door de demonen bezeten zijn, dat zij zich tot alles lenen!
“Hun gezichten leken op gezichten van mensen” (zie Openb. 9:7b) – “super-intellect” hebbende!
“Haar als haar van vrouwen” (zie Openb. 9:8a) beeld van hun “glorie en demonische heerlijkheid”.
In onze Westerse wereld is het iets ongehoords, maar in de oosterse wereld, waar méér geleefd wordt in de geestelijke dan in de materiële wereld, wéét men uit ervaring dat demonen zich kunnen manifesteren (vertonen) als “beeldschone, verlokkende vrouwen, getooid met mooi lang haar”. Men kent dáár (in de Indische archipel) de bekende – en door velen zeer gevreesde – demon met de naam “pontianak”, wat “verleidster” betekent.
“Tanden als tanden van leeuwen” (zie Openb. 9:8b) – sprekend van de verscheurende wreedheid en kracht van de koning der dieren: de leeuw!
“Borstharnassen van ijzer” (zie Openb. 9:9a) – “hard als ijzer” is een gangbaar gezegde, met de betekenis: “niet te verslaan!”
“Het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens” (zie Openb. 9:9b) – alle beweging, alle actie, is er op gericht om alles en allen omver te werpen!
“Staarten die leken op schorpioenen” (zie Openb. 9:10a)“helle-gif!”
In onze hedendaagse “verwordende en naar de helse duisternis afglijdende wereld” is de vraag actueel: “Zal Jezus Christus spoedig wederkomen?” Maar niet minder: “Is de antichrist komende?” Déze vragen en de antwoorden erop zijn hoogst belangrijk in het licht van het profetisch Woord des Heren: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.” (Joh. 5:43). Toen een ongelovig geslacht Hem om “een teken” vroeg, werd hen aangezegd, dat het overspelig geslacht géén ander teken zou worden gegeven dan “het teken van Jona”. En wij wéten, door het geloof, dat DIT “TEKEN” geen ander is dan DE DOOD en DE OPSTANDING van Jezus Christus (zie Matth. 12:39-40, 16:4 en Luk. 11:29-30).
Het geslacht dat leefde in de dagen van Jezus en dat van nu verschilt in dit opzicht niet! Zoals zij Hem toen verwierpen, zó doen zij het heden nog; en straks zal inderdaad die éne komen, die in zijn eigen naam zichzelf zal presenteren en zich zal doen gelden, en deze zal worden aangenomen. Deze is de komende antichrist. In ònze dagen[2] beleven wij al “satanische manifestaties” (zoals: Father Divine in New York; Duivelse verschijningen in het paleis “Peace Mission”, te Pinebrook, New Yersey, USA; Prins Abdul Baha, Hallenbeck’s antichrist, met zijn vertoningen als beschreven in Openbaring 13:13; de “Tibetaanse tovenaar” Yama, die zichzelf “Koning van de Hel” noemt en zich omringt met zijn talloze priesters). Al deze en andere antichristelijke stromingen zijn de “voorlopers” van “de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf (zijnde: de antichrist) (zie 2 Thess. 2:3b). Zo zéker als deze zal komen, zo vast en zeker is het dat Jezus Christus zal wederkeren, om straks een einde te maken aan zijn antichristelijke heerschappij op aarde (zie 2 Thess. 2:7-10 en Judas 1:14-15).
Het feit dat de Here God de Zijnen weet te bewaren is voor ons het bewijs, dat de gebeurtenissen beschreven in de verzen 4 en volgende (van Openbaring 9), zullen worden afgewikkeld vóór de geprofeteerde grote verdrukking. Vlak voor het begin van deze grote verdrukking leidt God de Bruid van het Lam[3] uit (zie Matth. 25:6-10[4] en Openb. 12:1-6[5] en 12-14).

De 6de engel bazuint – de grote verdrukking begint

Het 2dewee” heeft, wat wij zullen noemen, een méér “uitwendig” karakter. Alhoewel wij ook hier de duivelse macht en invloed kunnen onderkennen, zo staat Gods voorzienigheid op de voorgrond.

Openbaring 9:13-14, “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik HOORDE uit de 4 horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: MAAK DE 4 ENGELEN LOS die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.”
Dit gouden reukoffer-altaar typeert “de gebeden van Gods heiligen” in de laatste dagen. Hellemachten worden beteugeld, totdat het bevel des Heren wordt gegeven om ze los te laten. Dit gebeurt hier.

Openbaring 9:15-16, “En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal.”
Deze 4 engelen zijn “gevallen engelen”, die gebonden worden gehouden tot op dat profetisch tijdstip in Gods plan van verlossing! Hun ontbinding (losmaking) heeft tot gevolg: verwoesting en dood van het derde deel der mensen. De loop van de gebeurtenissen wordt bespoedigt; het oordeel is heel nauwkeurig door de Here God vastgesteld en tevoren bepaald. Het is de stem des Heren die spreekt en het bevel geeft tot het verwoestende werk, maar alle kwaad kan slechts in zoverre werkzaam zijn, als het door Hem wordt veroorloofd. Niemand kan een hand verroeren zonder Gods wil! Alles staat onder Zijn Almachtig bestuur!
Eén woord uit des Heren mond en… onafzienbare menigten van ruiters treden tevoorschijn en werpen de “oorlogsfakkel”. Dit 2de wee overtreft het 1ste dan ook in uitgestrektheid en vernielende kracht. Terwijl bij de 1stewee-bazuin” een plaag zonder dodelijke uitwerking de mensen trof die niet als Gods dienstknechten aan hun voorhoofden verzegeld waren, zo komt nu vernieling en dood over de mensen op aarde. “Tweemaal tienduizend maal tienduizend”; dit is 200.000.000 door demonen bezeten krijgers, bewapend en uitgerust met alle soort vernietigingswapens, welke door de moderne wetenschap zullen zijn uitgevonden – zoveel als er maar, in die laatste dagen, kunnen worden geproduceerd.

Openbaring 9:17, “En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel.”
Hun harnassen dragen de kleuren van het helse vuur; en terwijl zij optrekken met de kracht en de roofzucht van een leeuw, openen zij, om zo te zeggen, alles wat de “poel van vuur” ademt (zie o.a. Openb. 19:20, 20:10, 21:8) – namelijk: “rook en zwavel”.

Openbaring 9:18-19, “Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het VUUR, de ROOK en de ZWAVEL die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe.”
Niet alleen komen er stromen van dodelijk verderf uit hun monden, maar zij beschadigen ook door hun staarten, die aan “slangen” gelijk zijn; en deze hebben “hoofden” (SV), wat spreekt van “duivelse intelligentie”. De rivier de Eufraat ligt in Mesopotamië, in het land Sinear, waar zich ook de eerste symptomen hebben gemanifesteerd van het kwaad, gericht tegen het mensdom, en waar de oppositie van de wereldmachten haar begin had (Babylon). Gelijk de Here God 4 grote en machtige leiders heeft, zo heeft satan, de “nabootser, de imitator, de grote helle-aap” er 4, die het demonenleger aanvoeren in hun strijd! Satan zal in alles God imiteren en zijn enige hoop (als wij het zo mogen zeggen) is te allen tijde te trachten die Ene na te volgen, Die in alles zijn meerdere is.
Waar er sprake is van: “uur, dag, maand en jaar” in deze profetie (zie vers 15), daar geloven wij dat het zal zijn: het laatste jaar, de laatste maand, de laatste dag en het laatste uur in en van de “Tijdsbedeling van het Evangelie”, want de Schrift leert ons, dat wij nu al leven in de laatste dagen (dit zijn: de “sluitingsdagen”). De GROTE VERDRUKKING staat voor de deur! Laten wij gewaarschuwd zijn! “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten” (Gal. 6:7a).
Ofschoon satan een hoogst belangrijk aandeel heeft in alle vernietigend werk en hij vast en zeker zijn satanische activiteiten ten einde toe zal volvoeren in de grote verdrukking, tòch zien wij ook duidelijk Gods richtende Hand in het oordelen van de goddeloze volkeren, die het “merkteken van het beest” dragen en van de “valse kerk”, de “grote hoer”[6]. God heeft altijd en overal Zijn eigen weg om Zijn doel te bereiken. En wat is nu de uitwerking van al déze gerichten (oordelen) op het hart van de mens? Helaas! alleen maar “verharding”; méér en méér, zelfs in die dagen van de grootste ellende. God laat het ene oordeel op het andere volgen; de roede in Zijn Hand treft eerst de omstandigheden waarin de mensen zich bevinden en dan de mensen zelf; het ene wee veroorzaakt schrik en verslagenheid in beangstigde zielen; het andere brengt – door duivelse werktuigen – (uit)eindelijk de dood. Doch alles is tevergeefs; in het zo verduisterde hart van de mens vertoont zich geen spoor van berouw of bekering…

Openbaring 9:20, “En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, BEKEERDEN ZICH NIET van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.”
Hier mogen wij de waardevolle les leren voor ons leven: wat er ook gebeurt, in welke omstandigheden de mens ook wordt gebracht, wat ook over hem komt, de mens is en blijft – van nature – onverbeterlijk slecht! De genade (van God) mag hem worden aangeboden, Gods oordelen mogen zijn hart dikwijls beangstigen en zelfs verschrikken; ja, zo men hem zou stellen aan de rand van de hel en hem zou tonen de ontzaglijke en eeuwige pijnen en smarten van hen, die tevergeefs smachten naar een druppel water om hun brandende tong enigszins te verkoelen, hij zou zich niet bekeren! Wanneer God in Zijn peilloze liefde en uitnemende genade Zich niet op een bijzondere wijze aan de ziel van de mens zou openbaren, zo zou de mens zich – tegen alles in – verharden. Afgodendienst in zo vele vormen en gedaanten, vroeger en ook nu, en de tegen God en mensen zondigende ongerechtigheid zijn en blijven ’s mensen lust en leven. Voorwaar, welk een vernederend getuigenis voor ons allen in deze (huidige) tijd!
Waar wij in de wereldgeschiedenis gebeurtenissen aantreffen, welke kunnen worden aangemerkt als vervulling van véél, wat is geprofeteerd, zo moeten wij echter niet uit het oog verliezen, dat dit altijd slechts een “gedeeltelijke vervulling” is. En dit moet, met betrekking tot veel in het Boek Openbaring, zeer sterk worden benadrukt. Het is met dit alles, als met de profetie van Joël, door Petrus aangehaald op de (1ste Nieuwtestamentische) Pinksterdag:
“Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.” (Hand. 2:14-21, HSV)
Iedere Bijbelonderzoeker wéét dat de “algehele vervulling” van deze profetie nog in de, weliswaar nabije, toekomst ligt. Nog duidelijker blijkt hetgeen wij benadrukken uit de profetie van Daniël. Tot op zekere hoogte is véél vervuld geworden onder de regeringen van de respectievelijke heersers en hun opvolgers (zie Daniël 2[7]); ook tijdens de heerschappij van de kwaadaardige Antiochus Epifanes, de “groot-moordenaar en typebeeld van de antichrist”; maar uit de slot-profetieën blijkt toch wel duidelijk, dat er nog een andere tijd moet komen, waarin deze bedoelde algehele vervulling van de voorzeggingen kan worden verwacht. En zó is het ook met de profetische taferelen in het Boek Openbaring.
Daarom lijkt het ons goed en aanbevelenswaardig, om hier nogmaals de “condities van de laatste dagen” na te gaan. Vooral ook met betrekking tot het 21ste vers:

Openbaring 9:21, “Ook BEKEERDEN zij ZICH NIET van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht (SV: hoererij) en het plegen van diefstal.”
Al deze zonden zijn kenmerkend voor de tijd waarin wij nù leven. Hieronder vermelden wij nog enkele opmerkingen die ter zake doen:

 1. Van nature zijn de mensen “duivelaanbidders”, omdat zij besef hebben van de macht van “demonen (SV: duivelen) om bemoeienis te hebben met menselijke dingen en zaken (zie 1 Kor. 10:20-21). Mensen die de waarheid – Gods Waarheid wel te verstaan – niet (willen) aannemen worden vroeg of laat Gods vijanden!
 2. Zij worden dan “afgodendienaars”. Wanneer Gods genadevolle hand zich terugtrekt, nemen demonen alle verdere leiding in zulke levens! Wij zien heden ten dage dat mensen liever al het andere aannemen en aanhangen, dan te geloven, wat de Bijbel leert – ook zoiets behoort tot “de mode van de laatste dagen!”
 3. Hoe afschuwelijk en ten-hemel-schreiend is het gesteld met de “moraal” in deze tijd. Misdaad tiert welig, het leven van de mens is niet veel meer waard, moordaanslagen zijn aan de orde van de dag, aanrandingen, verkrachtingen en dergelijke behoren haast tot de “gewone”, alledaagse dingen, gerechtigheid is niet meer te vinden op de aarde (zie 2 Tim. 3:1-5, 13; Matth. 24:37-38 en Luk. 17:28). Alles wat genoemd wordt in Galaten 5:20 – “afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer” – wordt ook in onze tijd gekend, gedaan, beoefend. Zó gaan onze jongeren, onze “tieners en twens”, de “bloem van de natie” te gronde aan drugs: hard- of softdrugs (de mens komt zó graag tot gradaties… een bewijs van het verlangen tot vergoelijking, ofwel het goedpraten, van onze daden). Openbare en in het verborgen bedreven buitensporige seks wordt hoe langer hoe meer getolereerd en goedgesproken, ja zelfs verdedigd. Portieken, bossen, stranden… ach, men heeft die niet eens meer nodig om de wellusten bot te vieren. Wij leven al in de tijd van Sodom en Gomorra; ja, zelfs erger, want het is nu al wettelijk toegestaan om seksuele gemeenschap (zowel tussen mannen en vrouwen, als tussen mannen of vrouwen onderling – in het laatste geval spreekt men dan van de zo graag geaccepteerde “homo’s” of “lesbo’s”) in het openbaar te bedrijven; overal waar de mens dit belieft!

“Doping” is een ander gezocht en geliefd middel en, naar verluidt, het meest gebruikt; één op de honderd mensen maakt zich tegenwoordig schuldig aan “doping”. Dit is altijd het begin van alle ellende. Huwelijksontrouw, echtscheidingen, vrije liefde, en nog veel meer, prevaleren…
De welbekende (anticonceptie-) “pil” leidt tot vele ongerechtigheden en de “mini’s” (mij onbekend of hier de minirokken of de “dolle mina’s” bedoeld worden – noot AK) gaan gepaard met vele ondeugden. Waar nog preutsheid en vrees gevonden wordt (voor eerdergenoemde “vrije liefde” etc.), daar brengt de veel beoefende “onanie” (d.i. masturbatie van mannen) of “zelfbevrediging” uitkomst. En wie zal zeggen “wat” er nog méér te zien, te vinden en te beleven is in deze “dagen van Noach en van Lot” (zie Matth. 24:37-38 en Gen. 6; Luk. 17:28-29 en Gen. 19). Dit alles heeft de apostel Johannes “gezien” en dit gezicht geldt de “laatste dagen”. Dat God ons zal helpen om te schuilen in de kloof van de rots, is onze oprechte bede! (zie Jesaja 2:10??) Amen.

Schema van de bazuinoordelen Gods

De bazuinoordelen worden in dit schema gezien in hun verband met de zegel- en fiooloordelen.
Alle oordelen duren, vanaf hun aanvang, tot aan het einde van de grote verdrukking; dus tot aan de (zichtbare) wederkomst van Christus.
Zie het schema op de PDF.

CJH Theys [8]
(1903 – 1983)

Einde van Hoofdstuk 9van het Boek Openbaring.
KLIK HIER voor hoofdstuk 10.


.
[1] Zie eventueel ook nog de studie Het boek Job – Over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeentevan H. Siliakus. (noot AK)
[2] Reeds geschreven voor of rond 1970-1975. (noot AK)
[3] Zie eventueel de studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aardevan E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel de studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)van A. Klein / E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel het artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[6] Zie eventueel de studie De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Daniël 2 gaat over het “grote beeld” dat Nebukadnezar in een droom/visioen zag, over elkaar opvolgende (konink)rijken. Het Babylonische rijk is het 1ste rijk in het beeld van Daniël (het “hoofd van goud”), het Medo-Perzische is het 2de rijk (de “borst en armen van zilver”), het Macedonisch-Griekse is het 3de rijk (de “buik en dijen van koper”), het Romeinse is het 4de rijk (de “benen van ijzer”) en het “verdeelde” rijk is het 5de rijk (de “voeten van ijzer en leem”). In het tijdperk van dit “verdeelde rijk” leven wij nu nog steeds. Het “rijk van de 10 tenen” (zie Dan. 2:42), dat nog komen moet, zal o.i. het 6de of antichristelijke rijk – tijdens de grote verdrukking – zijn. (noot AK)
[8] De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld), maar aan de oorspronkelijke (taalkundig wat oudere) tekst is – vooral vanwege tijdgebrek – weinig gewijzigd. (noot AK)

.

2 reacties op Openbaring 09 vers 1-21

 1. Robin zegt:

  Ben blij dat ik deze studies mag ontvangen. Ga zo door s.v.p.

  Robin

  Like

 2. Jan zegt:

  Heel erg leerzaam. Ik besef des te meer wat het betekend voorwerp van Gods liefde te zijn maar tegelijk ook voorwerp van satan’s haat. Ik kan me niet afzijdig houden, onmogelijk.

  Jan

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s