Wederkomst Jezus Christus

De Wederkomst van de Here Jezus Christus nader bekeken

Voorwoord:

Als we het over de Wederkomst van Christus hebben, moeten wij goed beseffen, dat er (achtereenvolgens) een ONzichtbare en een zichtbareWederkomst is.
De ONzichtbare Wederkomst is de (verborgen) komst voor de Bruid (of: Bruidsgemeente); dit is het zgn. “wijze maagden” deel van de oprechte gelovigen. [1]
De ZICHTBARE Wederkomst is de komst op de wolken, wanneer alle oog, ook van degenen die Hem doorstoken (d.i. verworpen) hebben, Hem zullen zien in Zijn volle heerlijkheid als Koning en Heer.

De ZICHTBARE Wederkomst

Onderstaande Bijbelteksten slaan m.i. allemaal op de ZICHTBARE Wederkomst van onze Here Jezus Christus. En, uit het verband van onderstaande Bijbelteksten kunnen wij verstaan dat de zichtbare Wederkomst NA de Grote Verdrukking zal plaatsvinden en VOOR de aanvang van het 1000-jarig Vrederijk van Christus.
De opstanding van alle oprechte gelovigen die – in de loop der eeuwen, tot aan het einde van de Grote Verdrukking toe (zie Openbaring 20:4) – in Christus ontslapen (of gestorven) zijn, vindt ook NA de Grote Verdrukking, maar VOOR het 1000-jarig Vrederijk van Christus plaats. Nergens in de Bijbel lezen we dat er zowel een opstanding van de rechtvaardigen VOOR als NA de Grote Verdrukking is.
Ook met de bazuin, die in de diverse teksten hieronder vermeld wordt, wordt één en dezelfde gebeurtenis bedoeld, namelijk de bazuin van Openbaring 11:15. Ook hier lees je weer, dat NA deze bazuin (en de grote stemmen in de hemel – zie ook 1 Thessalonicensen 4:16) het Koninkrijk van Christus (d.i. het 1000-jarig Vrederijk) aanvangt.

1 Thessalonicensen 4 vers 15-17:
“Want dat zeggen wij u door het Woord van de Here, dat WIJ, die levend overblijven zullen tot de toekomst (d.i. de – zichtbare – Wederkomst) van de Here, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel (d.i. een [aarts]engel), en met DE BAZUIN GODS nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna WIJ, die levend overgebleven zijn, zullen tesamen met hen (de opgestane rechtvaardigen) opgenomen worden in de wolken, DE HERE TEGEMOET, in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Here wezen (namelijk met de teruggekomen Heer, OP AARDE, voor 1000 jaren).”

Matthéüs 24 vers 29-31:
“En terstond NA de verdrukking (de Grote Verdrukking) [2] van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten van de aarde wenen, en zullen de Zoon des mensen zien (dus is dit de zichtbare Wederkomst), komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met EEN BAZUIN VAN GROOT GELUID, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen (de ‘levenden’ en de ‘doden’ uit 1 Thess. 4:15-17) uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve”.

1 Korinthe 15 vers 51-52:
“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: WIJ zullen wel niet allen ontslapen, maar WIJ zullen allen veranderd worden; in een punt des tijds, in een ogenblik, met DE LAATSTE BAZUIN; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden (NA de Grote Verdrukking), en WIJ (degenen die levend overgebleven zijn uit – en dus NA afloop van – de Grote Verdrukking, doordat God hen “bewaard” heeft, zie Openb. 12:6, 14) zullen veranderd worden”.

Openbaring 1 vers 7:
“Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten van de aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen”.

Openbaring 10 vers 7:
“Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij BAZUINEN zal (met de 7de en dus laatste bazuin), zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft”.

Daniël 7 vers 13-14:
“Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Één met de wolken van de hemel, als een mensenzoon, en Hij kwam tot de Oude van Dagen, en zij deden Hem voor Dezelve naderen. En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk (dus bij Zijn – zichtbare – Wederkomst op de wolken vangt Zijn heerschappij aan en is dus de 3½ jaar van de Grote Verdrukking, waarin de antichrist heerst, voorbij!), dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden”.

Openbaring 11 vers 15:
“En de zevende engel (met de 7de en dus laatste bazuin) heeft GEBAZUIND, en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: De koninkrijken van de wereld zijn geworden van onze Here (God) en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid”.

 • Vergelijk bovenstaande Bijbelteksten goed met elkaar.
 • Dit alles moet toch wel op één en hetzelfde gebeuren slaan?

Waar en met wie zal Hij heersen?
Openbaring 5 vers 10:
“En Gij (d.i. het Lam) hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen heersen OP DE AARDE.

Openbaring 20 vers 4-6:
“En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van degenen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het Woord van God (de martelaren om Christus‘ wil van alle eeuwen), en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand (dit kunnen alleen oprechte gelovigen zijn die in de Grote Verdrukking de marteldood moeten ondergaan, want vóór de Grote Verdrukking was dit beest [d.i. de antichrist] dat aanbeden moest worden èn het merkteken van dit beest niet aan de orde); en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de 1000 jaren. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de EERSTE opstanding. Zalig en heilig is hij (of zij), die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen 1000 jaren (op de aarde – zie Openb. 5:10)”.

1 Thessalonicensen 4:15-17 slaat dus duidelijk op de ZICHTBARE Wederkomst, daar de komst op de wolken de ZICHTBARE Wederkomst is, en zal plaatsvinden NA de Grote Verdrukking. Dit kunnen we duidelijk lezen in bovenstaande Bijbelteksten.

*******

Voor een juist begrip van zowel de ONzichtbare als de zichtbare Wederkomst van Christus is het ook belangrijk dat wij de verschillen zien (zowel inhoudelijk als wat het tijdstip betreft) van achtereenvolgens “de opname”, “de wegname” en “het Hem tegemoet gaan in de lucht”. [3]
Maar voordat de zgn. “opname” en “wegname” een feit wordt, is daaraan vooraf eerst nog het (ONzichtbare) Avondmaal van de Bruiloft van het Lam [4] (zie “de gelijkenis van het grote avondmaal” van Lukas 14:15-24 en Openbaring 19:9). Het Avondmaal is namelijk de (geestelijke) toebereiding tot de Bruiloft. En dit Avondmaal zal ons volkomen dienstbaar maken aan de Vader. En dit zal nodig zijn om te komen tot het herstel van de Gemeente en tot de grote, wereldwijde opwekking.
En pas NA dit Avondmaal zal de (ONzichtbare) Bruiloft van het Lam [5] plaatsvinden (zie “de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden” [6] van Matthéüs 25:1-13 en Openbaring 19:7-8).

De ONzichtbare Wederkomst

Als eerste is er dus het (ONzichtbare) Avondmaal (van de Bruiloft) van het Lam (zie “de gelijkenis van het grote avondmaal” van Lukas 14:15-24 en Openbaring 19:9), en pas hierna zal de (ONzichtbare) Bruiloft van het Lam (zie “de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden” van Matthéüs 25:1-13 en Openbaring 19:7-8) plaatsvinden. Het Avondmaal is namelijk de (geestelijke) toebereiding tot de Bruiloft, omdat wij, als wij aan het Avondmaal DEELNEMEN, bewust kiezen voor de EEUWIGE (en dus VOLMAAKTE) verlossing, van de macht van zonde en satan, op grond van ons geloof in het – door Christus – volbrachte offer op Golgotha (zie Hebreeen 9:12). Want, met het Avondmaal wordt verwezen naar de dood (maar ook naar de opstanding) van Jezus Christus. Ook degenen die geroepen zijn tot Zijn Avondmaal moeten, net als Hij, de doods-ervaring (in geestelijke zin) hebben ondergaan; waarmee voor ons een TOTAAL (af)sterven aan ons oude, zondige (“ik”)leven wordt bedoeld. Dus, DEELNAME aan dit Avondmaal zal ons volkomen dienstbaar maken aan de Vader. En dit zal nodig zijn om te komen tot het herstel van de Gemeente en tot de grote, wereldwijde opwekking. Alleen dan kunnen wij ook deel hebben aan Zijn opstanding en behoren tot die (Bruids)Gemeente zonder vlek en rimpel. Alleen dan zullen wij kunnen behoren tot de groep die op- of weggenomen wordt.
En zonder de Bruiloft van het Lam, die ook in het verborgen plaats zal vinden, kan er geen volmaakte gemeenschap (en dus ook geen “vruchtdracht”) zijn tussen Bruid en Bruidegom. Deze Bruiloft en de daarop volgende volmaakte (geestelijke) gemeenschap tussen Bruid en Bruidegom, zullen er voor zorgen dat er een grote oogst van zielen komt tijdens de zgn. Spade-Regen-opwekking [7] (zie o.a. Handelingen 2:17-21, Joël 2:23, 28 en Obadja 21).

Voorwaarden om tot het Avondmaal èn de Bruiloft van het Lam te kunnen behoren, vinden wij o.a. in de volgende Bijbelteksten:

Efeze 5 vers 25-26 en 32:
“…gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het badwater van het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een (Bruids)Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Deze VERBORGENHEID is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de (Bruids)Gemeente”.

Openbaring 19 vers 7-9:
“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de Bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn Vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam…”.

*******

Voor de wereld zal de zgn. “opname” alsook de “wegname” ONzichtbaar zijn, maar achteraf, door het plotseling vermist worden van personen, zal men merken dat er (dierbare) personen en/of familielieden plotseling (in het niets) verdwenen zijn.
De enige tekst die m.i. over een “opname” (in de eindtijd) van gelovigen gaat is Openbaring 12:5 (hieronder vermeld). Het zal een “opname” in de hemel zijn – van de mannelijke zoon, de 144.000 uit alle geslachten van Israël – VOOR het begin van de Grote Verdrukking (zie Openbaring 12:4b).

Openbaring 12 vers 5:
“En zij (d.i. de Vrouw van Christus – zie noot [8]) baarde een mannelijke zoon (dit zijn de 144.000 – zie noot [9]a en b), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon (dit is een opname in de hemel)”.

Openbaring 14 vers 1-5 (gedeeltelijk vermeld):
De 144.000 zongen een nieuw gezang voor de troon… en niemand kon dat gezang leren, dan de 144.000, die van de aarde gekocht waren… Dezen zijn gekocht uit de mensen, tot EERSTELINGEN van God en het Lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden; want ZIJ ZIJN onberispelijk VOOR DE TROON VAN GOD.

Openbaring 7 vers 3-8 (gedeeltelijk vermeld):
“Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal van degenen, die verzegeld waren: 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten van de kinderen Israëls”.

Ik hoop dat het nu duidelijk is dat het “opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet in de lucht” (van 1 Thessalonicensen 4:17) iets anders is dan de hierboven bedoelde “opname” waarmee het weggerukt worden tot God en Zijn troon bedoeld wordt (zie Openbaring 12:5).
Als Christus zichtbaar Wederkomt op de wolken, dan zijn deze 144.000 de heirlegers, die met Hem Wederkomen (zie Openbaring 19:11-15 en Judas 14) om de heidenen te slaan, om hen te hoeden met een ijzeren roede, zoals ook vermeld staat in Openbaring 12:5.

Openbaring 19 vers 11-15a (gedeeltelijk vermeld):
“En ik zag de hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid… En de heirlegers in de hemel (de 144.000) volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenen slaan zou. En Hij zal (met de 144.000 – zie Openb. 12:5) hen hoeden met een ijzeren roede;…”

*******

De tweede, voor de wereld, ONzichtbare gebeurtenis is de zgn. “wegname”, waarmee de bewaring in de woestijn volgens Openbaring 12:6 en 14 bedoeld wordt. Deze “wegname” zal vlak NA het begin van de Grote Verdrukking gebeuren. De eerste aanzet van de verdrukking zal er ook voor haar (d.i. de Bruid) duidelijk zijn, zie Openbaring 12:3-4, 13-16.

Openbaring 12 vers 6:
“En de Vrouw (van Christus – zie noot 2) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar daar zouden voeden 1260 dagen (d.i. 3½ jaar)”.

Openbaring 12 vers 14:
“En de Vrouw (van Christus) zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats (van God bereid – zie vers 6 hierboven) alwaar zij gevoed wordt een tijd (d.i. 1 jaar), en tijden (d.i. 2 jaar) en een halve tijd (d.i. een ½ jaar; in totaal dus 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang (d.i. de satan, dan ten volle werkend in de antichrist).

Er zal ook nog een grote groep (namelijk: “ontelbaar” – zie Openbaring 7:9, 14) van allerlei (waaronder ook vele oprechte) gelovigen zijn die de Grote Verdrukking, dit is de periode van 3½ jaar dat de antichrist zal regeren over deze aarde, in al zijn verschrikking mee moeten maken. ALLE oprechte gelovigen zullen – als zij tenminste standhouden in hun geloof in Jezus Christus en dus het merkteken en de aanbidding van het beest weigeren – gedood worden door de marteldood. Dit zijn alle oprechte gelovigen die niet gereed waren bij de “wegname” van de Bruidsgemeente. Zie Openbaring 12:17 en Hooglied 8:8. Hiermee worden alle oprechte gelovigen bedoeld, die nog niet tot de volmaaktheid (of geestelijke volwassenheid) in Christus zijn gekomen, het zgn. “dwaze maagden” deel.

“De opgang, (de Here tegemoet in de lucht)”
1 Thessalonicensen 4:17

Hopelijk is het nu, na bovenstaande uitleg, duidelijk dat met 1 Thessalonicensen 4:14-17 de zichtbare Wederkomst van Christus bedoeld wordt. Christus 1ste komst (als baby) was van de hemel naar de aarde, ook Zijn 2de (Weder)komst zal van de hemel naar de aarde zijn. Er staat duidelijk in 1 Thessalonicensen 4:16 dat de Here zal nederdalen van de hemel en dat wij, die levend overgebleven zijn (door God “bewaard” op deze aarde – zie Openbaring 12:6 en 14), tezamen met de opgestane rechtvaardigen (uit de aarde, zee enz.) Hem tegemoet zullen gaan. En als iemand uit bijv. Australië naar mij toekomt en ik hem of haar tegemoet ga, dan betekent dit dat hij of zij naar mij (in dit geval Nederland) toe komt. Als de Here dus nederdaalt van de hemel en wij Hem tegemoet gaan betekent dit dat Hij met ons mee gaat naar de aarde. Dit kunnen wij ook bevestigt zien in de volgende Bijbelteksten:

Openbaring 5 vers 10:
“… en wij zullen als koningen heersen OP DE AARDE!

Wanneer?
Antwoord uit Openbaring 20 vers 4:
“… en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de 1000 jaren (d.i. het 1000-jarig Vrederijk)”.

Zie ook nog Openbaring 11 vers 15:
“En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende: DE KONINKRIJKEN VAN DE WERELD zijn geworden van onze Here en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen (over deze koninkrijken van de wereld; dus OP DE AARDE) in alle eeuwigheid [10].

Voor wat de opstanding betreft: Er zullen vele oprechte gelovigen zijn die in de Grote Verdrukking de marteldood moeten ondergaan, omdat zij het beest (d.i. de antichrist) niet willen aanbidden en het merkteken van dit beest niet willen ontvangen. En dit was VOOR de Grote Verdrukking niet aan de orde. Daarom moet de opstanding van allen die in Christus ontslapen zijn wel NA de Grote Verdrukking plaatsvinden, anders zou er een opstanding VOOR en NA de Grote Verdrukking zijn en dit is onlogisch en niet Bijbels. De opstanding van degenen die in Christus gestorven zijn, wordt in Openbaring 20:4 en 6 de EERSTE opstanding genoemd. Wel is er, volgens Openbaring 20:5 en 11-15, NA het 1000-jarig Vrederijk nog een opstanding van “de overigen der doden”. Deze zullen geoordeeld worden naar hun werken. En degenen die niet in het Boek des Levens vermeld staan, zullen in de poel van vuur geworpen worden, die de tweede dood genoemd wordt in Openbaring 20:14.

Wel zou ik nog willen vermelden dat, natuurlijk, ALLE oprechte gelovigen, van ALLE eeuwen (de nog levenden en de opgestanen), er bij zullen zijn als Christus zichtbaar Wederkomt op de wolken. ALLE oprecht gelovigen zullen dan voor EEUWIG met Hem zijn. Eerst in het 1000-jarig Vrederijk en daarna in de NIEUWE hemel en de NIEUWE aarde. Maar, dit moeten wij goed beseffen, deze zichtbare komst (zie uitleg op blz. 1 en 2) is NA de Grote Verdrukking. De groep van christenen die ook werkelijk gereed en dus “met Hem” zullen zijn bij Zijn ONzichtbare, en dus verborgen komst, zal duidelijk (veel) kleiner zijn dan de meeste denken. Want van alle christenen die Hem ook werkelijk spoedig verwachten (de 10 maagden van Matth. 25:1-13), zullen alleen zij die (geestelijk gezien) gereed, en dus zonder vlek en rimpel zijn, hierbij zijn; namelijk de WIJZE maagden. De helft van deze 10 maagden (nl. de dwaze), zal door de Grote Verdrukking moeten evenals alle andere gelovigen die Zijn Wederkomst nog niet op korte termijn verwachten.

De grootste MISleiding van veel predikers is m.i. dat er volgens hen geen VOLKOMEN reiniging, heiliging en een VOLKOMEN (af)sterven aan ons oude, zondige (“ik”)leven aan Christus (ONzichtbare) komst voor de Zijnen vooraf dient te gaan, waardoor veel toehoorders dus een foute, en te gemakkelijke verwachting van Zijn komst hebben. Het enige waar je ze regelmatig over hoort is: Als Jezus (morgen of zo) komt, dan zijn WE bij Hem. In alle oprechtheid vraag ik me dan af: Wie zijn WE. Zijn dit alle gelovigen in de gemeente of kerk? Zijn dit allen die (vaak naar eigen inzicht) geloven? Zijn dit alle gelovigen die denken of geloven er bij te zijn? Deze predikers praten vaak alsof zij, en hun toehoorders, innerlijk al volkomen gereed zijn om Hem te ontvangen in AL Zijn HEERLIJKHEID. Is dit niet een vorm van geestelijke hoogmoed? Mede door deze MISleiding zullen vele gelovigen innerlijk NIET gereed zijn als de Heer (ONzichtbaar) komt om de Zijnen te bewaren voor de verschrikkingen die plaats zullen vinden in de Grote Verdrukking. God zal deze predikers hiervoor zeker ter verantwoording roepen (zie o.a. Ezech. 34:1-10).

“Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van ALLE besmetting van vlees en geest, VOLEINDIGENDE DE HEILIGMAKING in de vreze Gods” (2 Kor. 7:1).
“Opdat Hij uw harten versterke, OM ONBERISPELIJK TE ZIJN IN HEILIGMAKING, voor onze God en Vader, in de toekomst (d.i. de – zichtbare – Wederkomst) van onze Here Jezus Christus met al Zijn heiligen” (1 Thess. 3:13).
“Jaagt de vrede na met allen, en de HEILIGMAKING, zonder welke NIEMAND de Here zien zal” (Hebr. 12:14).
“Maar nu, VAN DE ZONDE VRIJGEMAAKT ZIJNDE, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot HEILIGMAKING, en het einde het EEUWIGE LEVEN”
(Rom. 6:22 ).

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is

 • nuttig tot lering,
 • tot wederlegging,
 • tot verbetering,
 • tot onderwijzing,

(voor degene) die in de rechtvaardigheid (van God) is;

 • opdat de mens Gods volmaakt zij,
 • tot alle goed werk volmaakt toegerust”. (2 Timótheüs 3:16-17)

A. Klein

 

Extra toegevoegde noot: Aanvulling van br. E. van den Worm:
NA de Bruiloft komt de Bruidegom tot Zijn discipelen (Zijn ware dienstknechten/ arbeiders). Dit kunnen wij lezen in Luk. 12:35-40. Dit bewijst dat de Bruiloft van het Lam OP AARDE plaats moet hebben. Hij doet dit om hen, die getrouw zijn, te laten delen in Zijn eindtijdzalving van herstel van de Gemeente en wereldwijde opwekking. Joh. 4:31-38 geeft – door de maaltijd NA de Bruiloft, waarmee de opdracht om Gods werk te doen wordt bedoeld – een verduidelijking van deze eindtijdzalving.


[1] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ (over de 5 wijze en 5 dwaze maagden)”.
[2]Want dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal” (Matth. 24:21).
[3] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?
[4] Zie eventueel onze studie Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft.
[5] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde.
[6] Zie noot 1.
[7] Zie eventueel ons artikel De ‘Spade Regen opwekking’”.
[8] Hier wordt de Bruid de Vrouw van Christus genoemd, omdat de Bruiloft reeds heeft plaatsgevonden en dus ook de (geestelijke) gemeenschap tussen Bruid en Bruidegom, waardoor de Bruid als het ware “bevrucht” werd met de mannelijke zoon. Want, door de (geestelijke) gemeenschap tussen Bruid en Bruidegom kreeg de Bruid dezelfde geestelijke macht en kracht van de Geest en dezelfde wijsheid en inzicht van het Woord, zodat door de bediening van de Bruid, in zeer korte tijd, zeer veel zielen voor Hem zullen worden gewonnen. Tevens zullen er uit die Bruidsgemeente 144.000 komen tot de geestelijke status van “een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13b).
[9] Noot a: De mannelijke zoon uit Openbaring 12:5 kan niet slaan op Jezus, omdat Johannes, die deze goddelijke Openbaring omstreeks het jaar 90 NA Christus ontving, moest neerschrijven: “De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft (± 90 na Christus), om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die (hierna) haast geschieden moeten; … Schrijf, hetgeen gij (± 90 na Christus) gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal NA dezen” (Openb. 1:1a, 19).
Noot b: In het natuurlijke leven is een boreling een pasgeboren kind. Een baby die zichtbaar wordt, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is “de boreling” een mannelijke zoon, die ook eerst “verborgen” aanwezig was in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid” van Christus.
 • Aanvulling van br. E. van den Worm:
  Deze “mannelijke zoon” wordt niet als baby maar als geestelijk volwassen persoon (nl. in mannelijke status), plotseling tot aanzijn gebracht en onderscheiden van de Bruid NA de Bruiloft, NA de Goddelijke inwerking (gemeenschap) van de Bruidegom op de Bruid. Zie Jesaja 66:6-10 (waarbij vermeld dat “een stem uit de tempel” en “Sion” het beeld van de Bruidsgemeente is, en “een knechtje” en “zonen” het beeld van de mannelijke zoon).
[10] Eerst in het 1000-jarig Vrederijk (op aarde) en daarna in de NIEUWE hemel en de NIEUWE aarde.

Een reactie op Wederkomst Jezus Christus

 1. Dennis zegt:

  Heel goed stukje!
  Voor mij soms wat lastig te lezen, ook omdat het natuurlijk wel eens door mekaar heen loopt. Maar zeker wel een Bijbelse benadering tot het onderwerp!
  (Kerk)mensen begrijpen helaas vaak niet dat wij in de tijd van ‘de afval van God’ leven. Meer dan alles waarschuwt onze Heer Jezus ons om waakzaam te zijn.
  Zelf deel ik de uitleg wel, maar wou toch opmerken dat binnen de eschatologie natuurlijk steeds verschillende meningen (qua uitleg) bestaan voor wat betreft het tijdstip van de onzichtbare wederkomst.
  Mijn eigen Bijbelstudie heeft mij er ook van overtuigd dat dit een ‘pre-rapture’ gaat worden, dus dat Jezus onzichtbaar – zo in de lucht – de aarde nadert, om zijn volgelingen tot Zich te halen, zoals het hierboven uitgelegd is.
  Maar welke theorie dan ook mag kloppen, feit is, Jezus komt en wij moeten altijd bereid zijn! Het zal gebeuren als een dief in de nacht, niemand kent tijd nog dag.

  Als wij naar deze wereld om ons heen kijken dan valt toch erg op hoe veel er mis is, ook binnen de kerken met al hun stromingen. Waar men liberale theologie preekt, slechts nog over liefde praat, en niet meer over omkeren tot God, waar men het Woord van God niet meer volledig als waarheid (h)erkent.
  De Bijbel is Gods Woord, de volledige waarheid, en wij doen er beter aan om deze waarheid niet om te draaien, te vervalsen of er onze eigen ruime versies van te maken. Van new-age denken, spiritisme, animalisme over homoseksualiteit, extreem feminisme tot in geest gedoopt zijn, teken en wonderen en noem maar op… Niet slechts de wereld zelf maar zelfs onze kerken zijn geïnfiltreerd door verkeerde leer en valse profeten. We doen er beter aan om z.s.m. tot onze Schepper en Verlosser te gaan en Hem bij Zijn Woord te nemen en alleen in Hem ons te vertrouwen te stellen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s