Kennismaking

Inleidend woord:

Het hoofddoel van de Bijbelstudies op onze website – https://www.eindtijdbode.nl – alsook de korte studies die wij via ons weblog https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com (voorheen https://eindtijdbode.blogspot.com) hopen door te geven, kan samengevat worden in de volgende Bijbeltekst uit 2 Korinthe 11 vers 2:

Want ik beijver mij voor u met een ijver van God; want ik heb geen ander verlangen dan u (vooral geestelijk) toe te bereiden, om u als een reine maagd (namelijk: als Bruid) aan één Man voor te stellen, namelijk aan Christus”.
(eigen vertaling)

Christus komt spoedig om Zijn Bruid – in de geest – te huwen (om haar, wat later in de tijd, te bewaren voor de grote verdrukking, want deze ‘bewaring’ geldt alleen Zijn Vrouw, zie Openbaring 12 vers 6 en 14). Maar… zijn wij PERSOONLIJK – in geestelijke zin – gereed voor Zijn komst als onze Bruidegom?
Reden temeer waarom de meeste studies die wij uitgeven niet ‘zomaar’ Bijbelstudies in algemene zin zijn, neen, ze bevatten een Boodschap die vooral bedoeld is voor al die christenen die Jezus Christus spoedig verwachten als ‘hun’ Bruidegom. Veel studies op onze website bevatten ‘de Boodschap van het kruis’: En hier bedoelen wij datgene mee wat geschreven staat in 1 Korinthe 2 vers 2: “…Jezus Christus en Dien gekruisigd…!” Ofwel ‘Jezus Christus en degenen die – met Hem – gekruisigd zijn’! Dus: ook wij moeten – in geestelijke zin – met Hem gekruisigd (willen) worden: namelijk: afsterven aan (d.i. verlost worden van) onze oude, zondige natuur!
Velen zeggen dat dit NIET mogelijk is, maar Paulus, die deze geïnspireerde uitspraak deed, leefde wel degelijk ‘een gekruisigd leven’. Lees aandachtig over zijn bekeerde leven, over zijn ‘handel en wandel’, en u zult ‘proeven’ wat een gekruisigd leven inhoudt. (En hopelijk ook inzien dat het dus mogelijk is om een gekruisigd leven te leiden en ook dat het nodig is om ECHT door God gebruikt te kunnen worden.) Paulus kon OPRECHT zeggen: Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20a). Dit wordt nog verduidelijkt in 1 Korinthe 6:19 waar staat: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest (waarin Hij woont en troont – d.i. waarin Hij het voor het zeggen moet hebben, door Zijn Geest), Die in u is en Die u van God (ontvangen) hebt, en dat u niet (meer) van uzelf bent?” Want “wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Gal. 5:24)
Weliswaar is de strijd tegen satan en zijn (zonde)macht door Jezus – aan het kruis op Golgotha – gestreden en door Hem volbracht en gewonnen, maar… ook wij, als christenen, moeten ‘sterven aan het kruis’; moeten (willen) afsterven aan onze oude, zondige natuur. Dit Woord van het kruis – dus: het (willen) afsterven aan onze oude, zondige natuur – is in de loop der eeuwen door satan weggemoffeld, weggedrukt, maar zal in de eindtijd weer met kracht gepredikt worden.
De Boodschap van ‘het kruis’ is een waarheid die door Maarten Luther (die leefde van 1483 tot 1546) weer werd teruggevonden, maar – helaas – later toch weer verloren is gegaan. Het WAS en IS geen populaire Boodschap! En al helemaal niet in onze huidige (denk)wereld. Het ‘vlees’ viert hoogtij in onze dagen, in de wereld, maar ook in de Gemeente, waar het zich vooral uit in het vleselijk denken. En… vleselijk denken is tegenovergesteld aan geestelijk denken, ofwel tegenovergesteld aan het denken naar Gods wil. Met – helaas – als (logisch) gevolg dat ook het doen en laten, de handel en wandel van veel christenen ‘vleselijk’ ofwel wereldsgezind is. Maar… in de eindtijd zal Gods Geest deze Boodschap – van afsterven aan ‘het vlees’ – weer luid en duidelijk doen horen. En deze Boodschap, dit ‘Evangelie van het kruis’, is pas het echt: ‘het VOLLE Evangelie’! En deze ‘VOLLE Evangelie-boodschap’ is nodig, want… God gaat deze wereld straks oordelen, en Zijn oordeel begint bij “het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17). Het “huis van God” is het beeld van de (wereldwijde) Gemeente waartoe wij behoren als we in Jezus Christus geloven.

Maar waarom zou Zijn oordeel bij ons beginnen? 

Omdat “het huis van God” nog niet klaar is om Jezus als Hemel-Bruidegom te ontmoeten! Meer dan ooit tevoren zijn vele christenen (die navolgers van Christus heten te zijn) wereldsgezind en vleselijk ingesteld. Lees 2 Timótheüs 3 vers 2-5, waar de conclusie is: “zij hebben een schijn van godsvrucht, want ze zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God”, daar zij hun eigen verlangens en begeerten na blijven volgen. Lees ook Openbaring 3 vers 15-19, waar staat: “omdat u (geestelijk) lauw bent… zal Ik u uit Mijn mond spuwen”!
Men denkt vaak dat ‘alleen maar geloven’ voldoende is. Nu, om straks te kunnen behoren tot die REINE Bruid van Christus (zie Ef. 5:27) is dat NIET voldoende. Om daartoe te geraken dienen wij waarlijk een gekruisigd leven te leiden, afgestorven aan onze zondige verlangens en begeerten. En zo niet, dan komt het oordeel van God over ons, wat inhoudt dat wij in de grote verdrukking terechtkomen omdat wij (in geestelijke zin) niet gereed zijn als Bruid, want – voor alle duidelijkheid – Christus kan en wil niet met een ONreine Bruid huwen. Jezus zegt niet voor niets in Mattheüs 7 vers 23: “…ga weg van Mij, u die de ongerechtigheid werkt”. Daar, in die grote verdrukking, zullen zij – degenen dus die NIET gereed waren om Christus als hun Bruidegom te ontmoeten – hun geloof in Christus (letterlijk) met de dood moeten bekopen. De antichrist zal namelijk alle achtergebleven christenen doden tijdens zijn 3½ jarige heerschappij. En dat is dan Gods oordeel over “het huis van God”, over alle christenen die ongehoorzaam zijn en blijven aan Zijn Boodschap van ‘het kruis’, een Boodschap die in de eindtijd (weer) luid en duidelijk gehoord zal worden.
Bovenstaande betekent overigens NIET dat deze christenen, die in de grote verdrukking door de antichrist worden gedood, verloren zijn. Als ze Jezus (tot het einde van hun aardse leven) zullen blijven belijden en ook het merkteken van het beest zullen weigeren – de (hoofd)reden waarom de antichrist ze wil doden – zullen ze gered zijn voor de eeuwigheid.

De eindtijd is in zogenaamde ‘fasen’ op te delen, zie het schema hieronder (of KLIK HIER voor het schema met plaatjes), en volgens ons zitten wij nu in fase 1, maar tevens in het beginstadium van fase 2. Bij (bijna) elke fase staan één of meerdere studies vermeld die u spoedig ook allemaal op onze website kunt vinden en die u, als u dat wilt, GRATIS kunt downloaden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een studie van ons die nog niet op onze website staat, mail ons en we mailen u de betreffende studie zo spoedig mogelijk toe.

Wij wensen u Gods zegen toe,

A. Klein

KLIK HIER als u deze “Kennismakingsbrief” wilt uitprinten/downloaden.

*********************************************************************************************************

Een korte samenvatting van hoe wij het eindtijdscenario zien:

Fase
1

Problemen in de wereld nemen toe.
Denk aan problemen op het gebied van het milieu en allerlei natuurrampen, maar ook allerlei (toenemende) problemen van economische, politieke en geestelijke aard.

Zie eventueel de studies:
God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden,
De Dag van JaHWeH” (of: “De Dag des Heren”),
De 7 donderslagen van Openbaring 10:3”.

Fase
2

Geestelijke toebereiding van de Bruid. (zie 1.)
De Bruid wordt – in de geest – gelijkvormig gemaakt aan haar Bruidegom. Eerst nog verborgen. Later wordt het voor anderen ‘merkbaar en zichtbaar’. (Dit is pas echt: Deelname aan het AVONDMAAL van de Bruiloft van het Lam (zie 2.) – volgens Openbaring 19:9 uit de Statenvertaling! Waarmee bedoeld wordt: Bereid zijn om VOLKOMEN af te sterven aan al het oude en zondige in ons hart en leven!).
Net zoals wij niet met een ‘ongelijk juk’ moeten trouwen, geldt dit nog meer voor Christus. Lees Openbaring 19:7b-9 en Efeze 5:26-27.

1. Zie eventueel de studies:
De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”,
De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd”,
De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd”,
Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”,
Heiligmaking”,
Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk in de eindtijd”,
Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben” en
LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus”.
2. Zie eventueel de studie:
Geroepen tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”.

Fase
3

Oorlog van Gog en Magog.
Lees Ezechiël 38 en 39. (Met Gog, Magog, Mesech en Tubal worden o.i. Rusland en China en/of Noord-Korea en/of Iran bedoelt. En met Scheba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen worden alle ‘christelijke’ landen bedoeld.)

Zie eventueel de studie:
De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars”.

Fase
4

Er komt een “grote man” (of vrouw) op het wereldtoneel, die als wereldleider veel problemen LIJKT te kunnen oplossen.
Zie verdere uitleg bij Fase 6 en 7.

Fase
5

De spade-Regen-opwekking begint.
Door de UITSTORTING en INWERKING van de Heilige Geest in (het hart en leven van) de Bruid, zal er een grote opwekking komen, die zal resulteren in een grote oogst van zielen (zie Joël 2:23b en 28-29).

Zie eventueel de studies:
De werkingen van de Geest in de eindtijd”,
De Spade Regen-opwekking”.

Fase
5a

De Bruiloft van het Lam.
Vlak voor de grote verdrukking komt Jezus ONzichtbaar terug voor Zijn Bruid, om haar – in de geest – te huwen. Het huwelijk van Christus en de Bruid/Bruidsgemeente wordt namelijk genoemd “de grote verborgenheid” (zie Ef. 5:32). (zie noot)

Zie eventueel de studie:
Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”.
NOOT:
Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) wordt dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) zwanger (zie Openb. 12:2) van de geestelijke zonen, de 144.000 (die – in geestelijke zin – “uit haar voortkomen” door de VOLLE INWONING en WERKING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruidegom. In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens, net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus (zie Ef. 4:13).

Fase
6

Aanvang van de 1ste 3½ jaar onder het bewind van eerder-genoemde wereldleider die vrede in de wereld LIJKT te brengen.
Dit zal de 1ste periode van 3½ jaar zijn, waarin de antichrist al wel regeert, maar de meeste mensen hem nog zullen zien als de (weliswaar valse) vredevorst of messias, als de wereldleider die veel problemen in de wereld LIJKT op te kunnen lossen. Hierop zal de 2de periode van 3½ jaar volgen (zie Fase 7) waarin de antichrist zijn ware gezicht laat zien. Denk aan de Bijbelse waarschuwing: “Wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen…” (zie 1 Thess. 5:3).

Fase
7

Aanvang van de grote verdrukking van 3½ jaar.
De eerder genoemde wereldleider wordt nu GEHEEL door satan in bezit genomen en zo gemaakt tot de ZEER WREDE wereldleider, de antichrist (de tegenstander van Christus en christenen). En dit zal duidelijk merkbaar worden voor alle oprechte christenen. Zij zullen vervolgt (en velen zelfs gedood) worden. Maar… God komt velen van hen te hulp. Zie de volgende fase.
(Met de Joden/Israëlieten heeft God een ander plan – zie Fase 7c)

Fase
7a

OPNAME van de 144.000 en WEGNAME van de Bruid. (zie 1.)
Vlak na aanvang van de grote verdrukking wordt de mannelijke zoon, de 144.000 uit de 12 stammen van Israël (zie 2.), opgenomen in de hemel (zie Openb. 12:4b-5).
Weer vlak daarna zal de Bruid worden weggevoerd – de zgn. WEGNAME – naar de woestijn, waar zij door God bewaard en gevoed wordt voor 1260 dagen (zie Openb. 12:6 en 14).

1. Zie eventueel de studie:
“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?”. 
2. Zie eventueel de studie:
Gij, volk van Israël, ontwaak”.

Fase
7b

Martelaarsdood van de overgebleven christenen tijdens 3½ jarige grote verdrukking.
Christenen (de zgn. voorhofschristenen – zie Openb. 11:1-2) die NIET bij de WEGNAME van de Bruid waren, zij die – vanwege ‘tekortkomingen / onvolmaaktheden in het geestelijke’ (zie noot) – NIET tot de Bruid van Christus behoren, zullen – als zij het teken van het beest (blijven) weigeren – de martelaarsdood moeten sterven, tijdens het schrikbewind van de antichrist gedurende de 3½ jarige Grote Verdrukking. De 42 maanden (of 3½ jaar of 1278 dagen) van Openbaring 11:2.

NOOT:
Zij die in geestelijke zin niet voldoen aan o.a. Efeze 5:27, “…Een Gemeente, die (geestelijk gezien) geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk” en Openb. 19:7 “… Zijn vrouw (de Bruid) heeft zichzelf (toe)bereid”.
Zie eventueel de studie:
De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”.

Fase
7c

De 2 getuigen Gods in Israël (zie Openb. 11:3-12).
In Israël komen – voor 1260 dagen, d.i. de periode van de resterende 3½ jarige grote verdrukking – 2 speciale getuigen, door God persoonlijk gezonden (vermoedelijk Mozes en Elia), waardoor vele Joden/ Israëlieten tot het ware geloof in Jezus Christus, DE Messias, zullen komen.

Fase
7d

Het teken van het beest.
Alle andere mensen in deze grote verdrukking zullen het teken van het beest aannemen, waardoor zij bezeten (d.i. volledig in bezit genomen) worden door de antichrist. Dit is ONomkeerbaar: Voor hen die het teken van het beest hebben aangenomen is dus GEEN bekering meer mogelijk.

Fase
8

Christus komt – zichtbaar voor alle mensen – terug (zie 1.) naar de aarde met zijn 144.000 strijders.
>> Deze wederkomst luid het einde in van de grote verdrukking.
>> Gestorven christenen van alle eeuwen (en de Oudtestamentische gelovigen) worden opgewekt uit de dood.
>> De Bruid – die tot op dit moment nog levend bewaard werd op deze aarde (zie noot) – wordt nu, samen met de opgestane doden, veranderd in een punt des tijds (zie 1 Thess. 4:14-17).

1. Zie eventueel de studie:
De Wederkomst van Christus nader bekeken”.
NOOT:
“…Wij (de Bruid), die levend overblijven zullen (op deze aarde) tot de (zichtbare) wederkomst van de Here..” (zie 1 Thess. 4:15).

Fase
9

Het 1000-jarig Rijk van God breekt aan. (zie noot)
Tijdens dit 1000-jarig Vrederijk van God worden ALLE christenen tot dezelfde geestelijke status gebracht: zowel zij die ‘met de hakken over de sloot’ het Koninkrijk van God zullen binnengaan, alsook de zgn. heiligen van alle eeuwen, tot en met de volmaakte Bruid en alles wat er – in geestelijke zin – tussen zit.
In de Bijbel staat duidelijk dat geen vlees en bloeddit Koninkrijk van God zal (kunnen) beërven. Dus geen bekeringen tijdens het 1000-jarig Rijk. Trouwens, ALLE nog levende goddeloze mensen – zij die het teken van het beest hebben aangenomen – worden door Jezus en de zijnen (de 144.000) gedood bij Zijn wederkomst (zie Openb. 19:11-21). 

NOOT:
Tijdens het 1000-jarige Rijk zal de aarde alleen maar worden bewoond door KINDEREN GODS, en deze zullen ALLEN OPSTANDINGSLICHAMEN ontvangen hebben. ALLE ANDERE (ongelovige, goddeloze) MENSEN zijn gedood bij de zichtbare Wederkomst van de Here Jezus Christus (zie Openb 14:9-11, 19:21). Geen vlees en bloed zal het Koninkrijk des Heren en dus ook niet het 1000-jarig Rijk beërven (zie 1 Kor. 15:50).
Tijdens het 1000-jarige Rijk zal er een LIEFDES-HEERSCHAPPIJ zijn, net zoals een (goede) moeder, in liefde, zal “HEERSEN” over haar kinderen maar hen tegelijkertijd ook “DIENT”. Zie Jesaja 32:1, Psalm 45:17, Matthéüs 23:11, Markus 9:35; Lukas 19:16-19, 1 Petrus 2:9, Openbaring 1:6, 5:10, 20:4.
Er zullen dan PRIESTER-KONINGEN zijn, die met Christus zullen heersen in LIEFDE (Christus als de “Koning der koningen” en als de “Heer der heren”) en kinderen Gods over wie die heerschappij zal worden gevoerd. (Er zijn namelijk GEKROONDEN en ONGEKROONDEN in dit Koninkrijk van God.)
Christus zal de KONING DER AARDE zijn (zie Ps. 2:6-8, 45:2-9, Jes. 9:5-6, 32:1, Jer. 23:5b-6, Zach. 14:9).
Hij zal Zijn troon delen met Zijn KONINGIN: met hen die, door genade, OP AARDE, in het laatst der dagen, de status van VOLMAAKTHEID IN CHRISTUS hebben bereikt (zie Ps. 45:10-16, Openb. 3:21, 14:1-5).
Ook zijn er klimatologische veranderingen. Daarom wordt de aarde nu reeds – o.a. door, steeds in omvang toenemende, cataclysmen – voorbereid voor haar nieuwe taak tijdens het 1000-jarige Rijk van Christus. Immers, de natuur zal ten tijde van dit 1000-jarig Rijk ingrijpend veranderd zijn (zie Zach. 14:6-7, Jes. 30:26).
JERUZALEM zal de HOOFDSTAD VAN DE WERELD worden (zie Jer. 31:38-40, Jes. 62:1-7, Zach. 8:3).
Er zal VREDE en GERECHTIGHEID zijn op aarde, het AARDSE PARADIJS zal HERSTELD zijn (zie Mal. 4:2, Jes. 61:11).

Fase
10

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. (zie noot 1)
Na dit 1000-jarig Rijk vangt de Godsregering aan op de nieuwe aarde(n), de (nieuwe) planeten die door God bewoonbaar zijn gemaakt. In deze nieuwe wereld(en) zullen wij met Christus regeren over de dan ontstane mensheid. Hij als DE Koning, wij als koningen, Hij als DE Heer, wij als heren. Zie o.a. Lukas 19:17b en 19: “Heb macht over 10 of 5 steden”. (zie noot 2)

NOOT 1:
Na het 1000-jarige Rijk zal God voor Zijn zaligen de NIEUWE HEMEL en de NIEUWE AARDE scheppen, waarover zij met Gods eeuwige Zoon mogen heersen. Zie Jesaja 65:17-25, 11:6-9 en Openbaring 21:1-8. Op deze NIEUWE AARDE zal het NIEUWE JERUZALEM (d.i. de Bruid) nederdalen uit de hemel (zie Openb. 21:9-27). En de EEUWIGE STROOM VAN LEVEND WATER, namelijk GODS HEILIGE GEEST, zal door heel deze NIEUWE Schepping van God stromen en haar VERVULLEN tot in alle eeuwigheid der eeuwigheden (zie Openb. 22:1-5).
NOOT 2:
Zie eventueel de studie:
Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus”.

2 reacties op Kennismaking

 1. A.P. Nuijten zegt:

  Hartelijk bedankt voor de voortreffelijke uitleg van Openbaring, want het is – rechtstreeks gelezen uit de Bijbel – best moeilijk te begrijpen, en dus jammer dat er zo weinig mensen gebruik van maken. Ik heb mijn e-mail (met het bericht van plaatsing van deze uitleg) naar verschillende kennissen doorgestuurd, zelfs naar een theoloog, maar heb er geen reactie op ontvangen. Jammer.
  Maar, als we zo eens rond kijken in onze wereld dan wordt alles zeer duidelijk in welke tijd we op dit moment leven, maar men reageert er niet op, en dat vind ik zeer ernstig en pijnlijk voor de goed gelovige mensen.
  Laten we hopen en bidden dat er nog een grote opwekking komt in Nederland en in de rest van de wereld, anders zal Jezus bij Zijn terugkomst weinig gelovigen aantreffen, wat in de Bijbel geschreven staat.

  Groeten van A.P. Nuijten, in de Geest van de Heer.

  Like

 2. Pastor Leonard Titus zegt:

  Vielen dank vir de wonderlikke Bibjel studie van Zuid Afrika

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s