2. Lijst met Blog-artikelen & (deel)studies

Bijgewerkt tot januari 2023

Artikelen/studies in alfabetische volgorde, met rechtstreekse link.

 1. Als hemelvlammen de aarde raken
 2. Bekeert u van uw boze werken “Jezus zei: Ga heen en zondig niet meer!
 3. Bekleed met Gods heerlijkheid
 4. Belofte en verwachting
 5. Bemoediging bij de arbeid in/op Gods akker
 6. Berooiden in de eindtijd
 7. Bevrijd van de tegenwoordige, slechte eeuw
 8. Bijbelboeken met ‘vers voor vers’ UITLEG
 9. Bliksemkomst en wolkenkomst
 10. Bloed en Bruidegom – Bloedbruidegom, deel 1 (n.a.v. Exodus 4:24-26)
 11.      deel 2 (n.a.v. Exodus 4:24-26) 
 12.      deel 3 (n.a.v. Exodus 4:24-26)
 13. Boodschappers op de bergen
 14. Charismatische infiltratie
 15. Christen-zijn in een moderne wereld
 16. Christus wederkomst in het Nieuwe Testament
 17. Confrontatie: Een samenzwering
 18. Crises van de eindtijd (1): Goddelijke gerichten… volgens de profeet Joël – Voorwoord 
 19.      (2a): De geloofsafval van de laatste dagen
 20.      (2b): De geloofsafval van de laatste dagen (vervolg)
 21.      (2c): De geloofsafval van de laatste dagen (vervolg)
 22.      (3a): De benauwdheid van Jakob
 23.      (3b): De benauwdheid van Jakob (vervolg)
 24.      (4a): De Spade Regen-OPWEKKING
 25.      (4b): De Spade Regen-OPWEKKING (vervolg)
 26.      (5a): De strijd van Armageddon
 27.      (5b): De strijd van Armageddon (vervolg)
 28.      (6): Het 1000-jarig Vrederijk van Christus
 29. DANIËL, hoofdstuk 1: Historische inleiding (met ‘vers voor vers’ UITLEG)
 30.      hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: HET BEELD
 31.      hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven
 32.      hoofdstuk 4: De 2de droom van Nebukadnezar
 33.      hoofdstuk 5: Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar
 34.      hoofdstuk 6: De beproeving van de leeuwenkuil
 35.      hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren
 36.      hoofdstuk 8: Daniëls visioen van de ram en de geitenbok
 37.      hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken
 38.      hoofdstuk 10: Christus kwam tot Daniel om te openbaren
 39.      hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd
 40.      hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijd
 41. De 2 beesten: de antichrist en de valse profeet
 42. De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente
 43. De Bergrede van Jezus, deel 1, (n.a.v. Mattheüs, hoofdstuk 5)
 44. …..deel 2, (n.a.v. Mattheüs, hoofdstuk 6)
 45. …..deel 3, (n.a.v. Mattheüs, hoofdstuk 7)
 46. De Bruid en haar geestelijk Fundament
 47. De Bruid en haar geestelijke kledij
 48. De Christus van alle eeuwen (n.a.v. Jesaja 9:5)
 49. De Elisa-wandel
 50. De Engel van Zijn aangezicht
 51. De Gemeente is een Lichaam – Hoe leven de leden van dit Lichaam met elkaar?
 52. De geopenbaarde Christus
 53. De Gever en Zijn Gaven, hoofdstuk 1: DEEL 1, De doop met de Heilige Geest
 54.      hoofdstuk 2: De leer van het Bijbelse “dopen”
 55.      hoofdstuk 3: Excuses in verband met de gave van de Heilige Geest
 56.      hoofdstuk 4: Geraffineerde excuses die een schijn van waarheid hebben
 57.      hoofdstuk 5: Nogmaals tot besluit: raadgevingen aangaande tongentaal
 58.      hoofdstuk 6: DEEL 2, De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest
 59.      hoofdstuk 7: De Gave van Profetie
 60.      hoofdstuk 8: De Gaven van ‘Allerlei Talen’ en ‘Uitleg van Talen’
 61.      hoofdstuk 9 : De Gaven van een ‘Woord van Wijsheid en van Kennis’
 62.      hoofdstuk 10: De Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’
 63.      hoofdstuk 11: De Gaven van genezingen
 64.      hoofdstuk 12: De Gave van de ‘werkingen van krachten’ en die van ‘het geloof’
 65. De Goliath van de eindtijd
 66. De Heer is mijn Herder
 67. De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij
 68. De helm der zaligheid
 69. De hemelse mens
 70. De hemelvaart die onze geest heden behoeft
 71. “De Here is nabij”
 72. De herleving van Jakob (ofwel: van Israël)
 73. De Hoekfundamentsteen (of uiterste Hoeksteen)
 74. De HOOP vasthouden
 75. De Kerk die overwint
 76. De keuze van de Bruidsgemeente
 77. De Koning wil ingaan
 78. De Koninklijke Ruiter (n.a.v. Psalm 45 – het Bruiloftslied)
 79. De Kracht des Geestes
 80. De losse seksuele moraal: Een duivelse samenzwering in onze dagen
 81. De mens als schepping
 82. De middernachtelijke genezingsdienst
 83. De nacht waarin Jezus verraden wordt
 84. De namen van Jakobs zonen en wat zij uitdrukken
 85. De nodige 6 handelingen, die een in zonde verdwaalde christen moet maken tot herstel in Christus
 86. De Opperzaalgemeente (volgens Handelingen 1:13-14)
 87. De pottenbakkerskruik
 88. De Russische opmars – De oorlog van Gog (volgens Ezechiël 38 en 39)
 89. De Russische opmars (1) – Het Pniël van de eindtijd
 90. …..(2) – Zegen na benauwdheid
 91. …..(3) – Worsteling tot de dageraad
 92. De schaduw van de antichrist op het wereldtoneel…
 93. De schatten der wijzen
 94. De slaap des oordeels
 95. De ‘Spade Regen opwekking’ (= de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)
 96. De Stem des Heren – God spreekt ook NU nog
 97. De tijd is kort (het is 5 voor 12 op de geestelijke klok)
 98. De toekomstige economische ineenstorting
 99. De Vinger Gods
 100. De vliegende boekrol (volgens Zacharia 5:1-4)
 101. De voetwassing in Bijbels licht
 102. De vrouw in de efa (n.a.v. Zacharia 5:5-11)
 103. De ware betekenis van het brandoffer
 104. De waterdoop als ENIGE weg (n.a.v. Exodus 14:15)
 105. De wederkomst van Christus (RR Cabe)
 106. De wederkomst van Christus (CJ McKnight)
 107. De weg ter ontkoming
 108. De wens aller volkeren (n.a.v. Haggaï 2:8)
 109. De werken Gods geopenbaard
 110. De Zoon verwerft Zich een Bruid
 111. Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 1): Voorwoord
 112.      (deel 2): Het begin van de smarten
 113.      (deel 3): De Spade Regen-opwekking
 114.      (deel 4): De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam
 115.      (deel 5): De geboorte van de mannelijke zoon
 116.      (deel 6): De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
 117.      (deel 7): De wegrukking van de mannelijke zoon
 118.      (deel 8): De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
 119.      (deel 9): De 1ste fase van de grote verdrukking
 120.      (deel 10): De 2de fase van de grote verdrukking
 121.      (deel 11): De 3de en laatste fase van de grote verdrukking
 122.      (deel 12): De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon
 123.      (deel 13): Het 1000-jarig Vrederijk van Christus
 124.      (deel 14): Eindstrijd en eindoordeel
 125. Diverse overdenkingen / studies bij Pasen
 126. Drie dagen bij Jezus
 127. Drie grote feesten – het Paasfeest, het Pinksterfeest en het laatste (oogst)feest
 128. Een blik op de Bruidsgemeente
 129. Een blik op het bloed
 130. Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten
 131. Een goed begin(sel) van het ware leven – Goede werken: ja of neen?
 132. Een leven van OVERWINNING
 133. Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’
 134. Een NIEUW Pinksteren
 135. Een nieuwe koning
 136. Een opwekkend woord voor het nieuwe jaar
 137. Een overdenking bij Pasen: De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente
 138. Een overdenking bij Pasen: Drie dagen bij Jezus
 139. Een toegerust volk
 140. Eindtijdscenario (in fasen) – SCHEMA
 141. Er IS balsem in Gilead
 142. Evenwichtig geloofsleven
 143. Geboorte en Wedergeboorte
 144. Gebroken dingen
 145. GEHOORZAAMHEID is nog steeds de sleutel
 146. Gemeentelijke tucht (1): De noodzaak van de HANDHAVING / BEWARING van de Gemeentelijke tucht
 147.      (2): Nogmaals over de NOODZAAK van de Gemeentelijke tucht
 148.      (3): Over de wijze(n) en het wezen van de tucht
 149.      (4): Haast u, steek -in geestelijke zin- af naar de diepte!
 150.      (5): De wegen van de Gemeentelijke tucht
 151.      (6): De Gemeentelijke tucht HANDHAVEN en LIEFHEBBEN
 152.      (7): Indien de Gemeentelijke tucht wordt VERZAAKT…
 153.      (8): Laten wij, zowel PERSOONLIJK als COLLECTIEF, ons opnieuw stellen onder de Gemeentelijke tucht tot HEILIGMAKING
 154. Geprofeteerde vernieuwing van het geloof
 155. Getoetst, gelouterd en beproefd – Drie perioden van 40 dagen in het leven van Jezus
 156. Gezegende Bijbelstudie-video’s: UITLEG over de Tabernakel (in geestelijke zin)
  (+ extra info)
 157. God spreekt ook NU nog
 158. Gods Evangelie, een kracht tot oplossing van alle problemen
 159. Gods lieflijk Aangezicht
 160. Gods Woord in vervulling
 161. Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?
 162. GRATIS Bijbelstudies op A6 formaat: geschikt voor smartphone, tablet of e-reader
 163. Groeien tot volmaaktheid (door onze rust in en volle overgave aan Christus)
 164. Grote (geloofs)afval begint met hele ‘kleine’ zonden
 165. Herstel – van alle dingen
 166. Het berispen (of terechtwijzen) van de wijzen
 167. Het bezoek der heerlijkheid
 168. Het Bijbelboek ‘De Openbaring van Jezus Christus’ – Inleidende beschouwingen
 169. Het Boek Openbaring in Tabernakellicht, hoofdstuk 1, Jezus komt
 170.      hoofdstuk 2, Afgescheiden van de wereld
 171.      hoofdstuk 3, Dichterbij Jezus
 172.      hoofdstuk 4, God regeert
 173.      hoofdstuk 5, Het Lam is waardig
 174.      hoofdstuk 6, Straf en inkeer
 175.      hoofdstuk 7, Wijs of dwaas
 176.      hoofdstuk 8, Oordeel over het vlees
 177.      hoofdstuk 9, Niet langer twisten
 178.      hoofdstuk 10, Het uur van beslissing
 179.      hoofdstuk 11, Vergrijp aan het Heilige afgestraft
 180.      hoofdstuk 12, Het teken van Gods overwinning
 181.      hoofdstuk 13, De duivelse kandelaar ontstoken
 182.      hoofdstuk 14, Aan God getoond
 183.      hoofdstuk 15, De verheerlijking van de Naam des Heren
 184.      hoofdstuk 16, Tweeërlei voorbereiding
 185.      hoofdstuk 17, Tegen de ware aanbidding
 186.      hoofdstuk 18, Afscheiding en aanbidding
 187.      hoofdstuk 19, De ontsluiering komt
 188.      hoofdstuk 20, Verheerlijking
 189.      hoofdstuk 21, Onder het dak van Gods Verbond
 190.      hoofdstuk 22, De openbaring van de vergelding
 191. Het dilemma van werkers in de Wijngaard des Heren
 192. Het drijvende ijzer (n.a.v. 2 Koningen 6:1-7)
 193. Het feest van de genadetijd
 194. Het gebed van de Man in de diepte (n.a.v. Zacharia 1:8)
 195. Het getuigenis van de opstanding
 196. Het gewin van de afzondering
 197. Het hart van een bruiloftskind
 198. Het kruis, de enige bron van genade en kracht
 199. Het ‘Onze Vader’ (1): Inleiding
 200.      (2): ONZE Vader – geen enkelvoud, maar meervoud
 201.      (3): Die in de hemelen zijt
 202.      (4): Uw Naam worde geheiligd
 203.      (5): Uw Koninkrijk kome
 204.      (6): Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
 205.      (7): Geef ons heden ons dagelijks brood
 206.      (8): En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
 207.      (9): En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
 208.      (10): Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
 209. Het oordeel begint bij het Huis Gods
 210. Het paslood-oordeel
 211. Het teruggevonden Boek (het Wetboek des Heren, uit 2 Kronieken 34:14)
 212. Het triomferende Woord
 213. Het vuur van de smeden (n.a.v. Zacharia 1:18-21)
 214. Het ware Evangelie en het valse
 215. Het zijn de laatste dagen – Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten
 216. Hoe verder NA Pinksteren ?
 217. Hoeveel tijd rest ons nog?
 218. Hoop of ijdele hoop
 219. Ik zal wachten – Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente
 220. In hoeverre zijn wij trouw?
 221. In memoriam: Bijbelleraar E. van den Worm (1915-2013)
 222. Integratie of… desintegratie?
 223. Is Gods Geest verkort ? (n.a.v. Micha 2:7)
 224. Jaag de liefde na
 225. Jagen naar geestelijke volwassenheid
 226. Jaloersheid
 227. Jezus’ haastiglijk komen
 228. Joëls boodschap voor de kerk van de eindtijd
 229. Jubellied van de wandel met God
 230. Kan de prediking gemist worden ?
 231. Kennismakingsbrief
 232. Kent u de Zoon ?
 233. Kerstboodschap: De Christus van alle eeuwen
 234. Kerstoverdenking: Belofte en verwachting
 235. Kerstoverdenking: Boodschappers op de bergen
 236. Kerstoverdenking: De schatten der wijzen
 237. Kerstoverdenking: Een toegerust volk
 238. Kerstoverdenking: U is geboren
 239. Kom, laten wij aanbidden die Koning
 240. Laten wij niet afdwalen van Gods normen en waarden!
 241. Leren luisteren zoals leerlingen doen
 242. Licht of duisternis (n.a.v. Amos 5)
 243. Liefdeloosheid in de Gemeente
 244. Lijden met Jezus – Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?
 245. Lijst met Bijbelstudies (via WEBSITE)
 246. Lijst met Engelstalige Bijbelstudies (via WEBSITE)
 247. Lijst met korte Bijbelstudies (via BLOG)
 248. Lijst met korte Engelstalige Bijbelstudies (via BLOG)
 249. Mede opgewekt met Jezus – een eis voor deze tijd
 250. Mijn ziel verwacht
 251. Moeten wij op ‘de tekenen der tijden’ letten ?
 252. Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente
 253. Naïn – lieflijke plaats (n.a.v. Lukas 7:11-17)
 254. Namaak of echt?
 255. Omstandigheden – Wat doen wij?
 256. ONbesneden oren
 257. Onder welke macht ?
 258. Onze kracht vernieuwen als de adelaar
 259. Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand a/h einde v/d huidige tijdsbedeling (deel 1): Inleiding
 260.      (deel 2): De middernachtsroep
 261.      (deel 3): Een herstelde Tempel
 262.      (deel 4): De grote verdrukking
 263.      (deel 5): De grote verborgenheid: meer over Christus en Zijn Bruidsgemeente
 264.      (deel 6): Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige) wereld-einde
 265.      (deel 7): “De wederkomst van Christus”
 266.      (deel 8): De wederkomst van Jezus Christus in verband met Juda en Israël
 267.      (deel 9): De eschatologische rede van Jezus
 268.      (deel 10): De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met Zijn Wederkomst
 269.      (deel 11): De gelijkenissen over de wederkomst nader bekeken
 270.      (deel 12): De 2de komst of wederkomst van Christus betekent ook oordeel
 271. Openbaring 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 11Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen(met ‘vers voor vers’ UITLEG)
 272.      Openbaring 1 vers 9, 10, 11, 12
 273.      Openbaring 1 vers 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 274. Openbaring 2 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 275.      Openbaring 2 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 276.      Openbaring 2 vers 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 277. Openbaring 3 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6
 278.      Openbaring 3 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 279.      Openbaring 3 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 280.     Openbaring 3 (laatste deel): SAMENVATTING – De overwinnaars van de 7 Gemeenten, die samen Christus’ Bruidsgemeente vormen
 281. Openbaring 4 vers 1, 2, 3, 4
 282.      Openbaring 4 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 283. Openbaring 5 vers 1
 284.      Openbaring 5 vers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 285. Openbaring 6 vers 1, 2
 286.      Openbaring 6 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8
 287.      Openbaring 6 vers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 288. Openbaring 7 vers 1, 2, 3, 4-8a
 289.      Openbaring 7 vers 4-8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 290. Openbaring 8 vers 1, 2
 291.      Openbaring 8 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 292. Openbaring 9 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 293.      Openbaring 9 vers 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 294. Openbaring 10 vers 1, 2, 3, 4
 295.      Openbaring 10 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 296. Openbaring 11 vers 1, 2
 297.      Openbaring 11 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 298. Openbaring 12 vers 1, 2, 3, 4, 5
 299.      Openbaring 12 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 300. Openbaring 13 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 301.      Openbaring 13 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 302. Openbaring 14 vers 1, 2, 3, 4, 5
 303.      Openbaring 14 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 304.      Openbaring 14 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 305. Openbaring 15 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 306. Openbaring 16 vers 1 t/m 21
 307. Openbaring 17 vers 1 t/m 18
 308. Openbaring 18 vers 1 t/m 24
 309. Openbaring 19 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 310.      Openbaring 19 vers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 311. Openbaring 20 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6
 312.      Openbaring 20 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 313. Openbaring 21 vers 1 t/m 27
 314. Openbaring 22 vers 1 t/m 21
 315. Opstandingsleven in Christus
 316. Overeenkomstig Zijn Woord
 317. Overvloedig NIEUW LEVEN
 318. Paulus’ positieve OPENBARING: Waarnaar dient de Gemeente van de Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?
 319. Persoonlijk
 320. Pinksteren en spreken in tongen. Kan dat nog?
 321. Pinksteren: Het feest van de genadetijd
 322. Pinksteren, wat nu !?
 323. Podium & Gemeente (deel 1): Gods arbeider en zijn verhouding tot God
 324.      (deel 2): Gods arbeider in dienst van de Gemeente/Kerk
 325.      (deel 3a): De Gemeente, Gods woning in de Geest
 326.      (deel 3b): Wij moeten het Evangelie hoog houden
 327.      (deel 4): De bediening van het GEVEN voor Gods dienst
 328.      (deel 5): Door God geroepen tot leiderschap
 329.      (deel 6): PREDIK het Evangelie en de GEZONDE LEER
 330.      (deel 7): Een ouderling of diaken volgens de Bijbel
 331.      (deel 8): Ouderling of diaken in de praktijk van de Gemeente
 332.      (deel 9): Predikers… uitdelers van Gods verborgenheden
 333.      (deel 10): De verborgenheid van de ONgerechtigheid
 334. Redding uit de hand van Assur
 335. Samenvatting van de GEESTELIJKE BETEKENIS van de verschillende Tabernakel-objecten
 336. Sodom en Gomorra –zedenbederf in optima forma– door God veroordeeld
 337. Spijsoffers in de eindtijd
 338. Stervensbegeleiding
 339. Tabernakel symbolieken (1): Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 340.      (2): Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 341.      (3): Plattegrond en constructie van de tabernakel
 342.      (4): De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 343.      (5): De Poort
 344.      (6): Het koperen Brandofferaltaar
 345.      (7): Het koperen Wasvat
 346.      (8): De WONING of eigenlijke tabernakel
 347.      (9): De DEUR en de heilige zalfolie
 348.      (10): De Tafel met Toonbroden
 349.      (11): De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 350.      (12): Het REUKALTAAR en het reukwerk
 351.      (13): De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
 352.      (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen
 353.      (14b): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus (deel 2)
 354.      (15): De priesterwijding
 355.      (16): De Levitische offeranden – deel 1
 356.      (17): De Levitische offeranden – deel 2
 357.      (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen
 358.      (19): De 3 POORTEN van de tabernakel
 359.      (20): De Ark des Verbonds.
 360. Tot welke Gemeente behoren wij? (N.a.v. Openbaring 2 en 3)
 361. Twee verschillende stromen
 362. U is geboren
 363. van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst (deel 1: Verborgen hoop – Opmerkelijke vrees)
 364. …..(deel 2: Het uitgangspunt)
 365. …..(deel 3: ’s Mensen ontrouw – Gods trouw)
 366. …..(deel 4: Omweg en toch DE WEG…)
 367. …..(deel 5: Licht over de gehele schepping)
 368. …..(deel 6: Als God verder spreekt…)
 369. …..(deel 7: De schepping van de mens)
 370. …..(deel 8: Jezus Christus redt ons van het verderf)
 371. …..(deel 9: Het KRUIS en het geheim)
 372. …..(deel 10: Welke zin heeft het offer ?)
 373. Van Golgotha naar de Opperkamer
 374. Vergankelijkheid en overgave
 375. Vier wagens met paarden (een visioen uit Zacharia 6:1-8)
 376. Vijanden, die tegenover ons staan – Manipulatie en Intimidatie: vormen van toverij in de Gemeente!
 377. Volmaaktheid ‘in Christus’
 378. Voorbereidingen voor Zijn komst
 379. Waar gaan wij heen ?
 380. Waarnaar dient de Gemeente vd Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?
 381. Wachters als teken van de tijd
 382. Wanneer zal het afgelopen zijn met de welvaart ?
 383. Ware aanbidding (Kom, laten wij aanbidden die Koning)
 384. Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 1): Wie de aarde niet bewonen, als de Heer straks het 1000-jarige Rijk gaat vestigen
 385.      (deel 2): Wie de aarde niet bewonen… (deel 2)
 386.      (deel 3): Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moet u zich voor 100% laten heiligen…
 387.      (deel 4): Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk?
 388.      (deel 5): Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang v/h 1000-jarige Rijk
 389.      (deel 6): Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?
 390. Website ‘De Eindtijdbode’ vanaf nu beveiligd met https (slotje)
 391. Wederkomst Jezus Christus
 392. Wederom Mijn volk (deel 1): Hosea – De schrijver en het Boek
 393.      (deel 2): Israël vóór de tijd van Hosea
 394.      (deel 3): Israël in Hosea’s dagen
 395.      (deel 4): Israëls wegvoering
 396.      (deel 5): Omzwervingen en nieuwe woonplaats van Israël
 397.      (deel 6): De bekering van Israël
 398.      (deel 7): De toekomst van Juda
 399.      (deel 8): De benauwdheid van Jakob
 400.      (deel 9): Ná Jakobs benauwdheid
 401. Wees gere(e)d en waakzaam
 402. Weggezonden
 403. Wie zal dan leven? Wie zal de dag van Zijn komst verdragen?
 404. Wie zal de berg des Heren (kunnen) beklimmen?
 405. Wonderlijke bedieningen
 406. Zie Hij, Jezus, komt !
 407. ‘Zien’ en ‘niet zien’
 408. Zonsondergang

************************

KLIK HIER voor onze lijst met GRATIS (en vaak meer uitgebreide) Website-studies.

.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s