2. Lijst met Blog-artikelen & (deel)studies

Artikelen/studies in alfabetische volgorde, met rechtstreekse link.

Bijgewerkt tot juli 2022

 1. Als hemelvlammen de aarde raken
 2. Bekeert u van uw boze werken “Jezus zei: Ga heen en zondig niet meer!
 3. Bekleed met Gods heerlijkheid
 4. Belofte en verwachting
 5. Bemoediging bij de arbeid in/op Gods akker
 6. Bevrijd van de tegenwoordige, slechte eeuw
 7. Bijbelboeken met ‘vers voor vers’ UITLEG
 8. Bliksemkomst en wolkenkomst
 9. Bloed en Bruidegom – Bloedbruidegom, deel 1 (n.a.v. Exodus 4:24-26)
 10.      deel 2 (n.a.v. Exodus 4:24-26) 
 11.      deel 3 (n.a.v. Exodus 4:24-26)
 12. Boodschappers op de bergen
 13. Charismatische infiltratie
 14. Christen-zijn in een moderne wereld
 15. Christus wederkomst in het Nieuwe Testament
 16. Confrontatie: Een samenzwering
 17. Crises van de eindtijd (1): Goddelijke gerichten… volgens de profeet Joël – Voorwoord 
 18.      (2a): De geloofsafval van de laatste dagen
 19.      (2b): De geloofsafval van de laatste dagen (vervolg)
 20.      (2c): De geloofsafval van de laatste dagen (vervolg)
 21.      (3a): De benauwdheid van Jakob
 22.      (3b): De benauwdheid van Jakob (vervolg)
 23.      (4a): De Spade Regen-OPWEKKING
 24.      (4b): De Spade Regen-OPWEKKING (vervolg)
 25.      (5a): De strijd van Armageddon
 26.      (5b): De strijd van Armageddon (vervolg)
 27.      (6): Het 1000-jarig Vrederijk van Christus
 28. DANIËL, hoofdstuk 1: Historische inleiding (met ‘vers voor vers’ UITLEG)
 29.      hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: HET BEELD
 30.      hoofdstuk 3: De beproeving van de vurige oven
 31.      hoofdstuk 4: De 2de droom van Nebukadnezar
 32.      hoofdstuk 5: Gods afrekening met Babel en zijn koning Belsazar
 33.      hoofdstuk 6: De beproeving van de leeuwenkuil
 34.      hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren
 35.      hoofdstuk 8: Daniëls visioen van de ram en de geitenbok
 36.      hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 [jaar]weken
 37.      hoofdstuk 10: Christus kwam tot Daniel om te openbaren
 38.      hoofdstuk 11: Christus openbaarde Daniël een toekomende tijd van strijd
 39.      hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijd
 40. De 2 beesten: de antichrist en de valse profeet
 41. De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente
 42. De Bruid en haar geestelijk Fundament
 43. De Bruid en haar geestelijke kledij
 44. De Christus van alle eeuwen (n.a.v. Jesaja 9:5)
 45. De Engel van Zijn aangezicht
 46. De Gemeente is een Lichaam – Hoe leven de leden van dit Lichaam met elkaar?
 47. De geopenbaarde Christus
 48. De Gever en Zijn Gaven, hoofdstuk 1: DEEL 1, De doop met de Heilige Geest
 49.      hoofdstuk 2: De leer van het Bijbelse “dopen”
 50.      hoofdstuk 3: Excuses in verband met de gave van de Heilige Geest
 51.      hoofdstuk 4: Geraffineerde excuses die een schijn van waarheid hebben
 52.      hoofdstuk 5: Nogmaals tot besluit: raadgevingen aangaande tongentaal
 53.      hoofdstuk 6: DEEL 2, De Gaven of Manifestaties van de Heilige Geest
 54.      hoofdstuk 7: De Gave van Profetie
 55.      hoofdstuk 8: De Gaven van ‘Allerlei Talen’ en ‘Uitleg van Talen’
 56.      hoofdstuk 9 : De Gaven van een ‘Woord van Wijsheid en van Kennis’
 57.      hoofdstuk 10: De Gave van ‘het Onderscheiden van geesten’
 58.      hoofdstuk 11: De Gaven van genezingen
 59.      hoofdstuk 12: De Gave van de ‘werkingen van krachten’ en die van ‘het geloof’
 60. De Goliath van de eindtijd
 61. De Heer is mijn Herder
 62. De Heilige Geest verlost en maakt absoluut vrij
 63. De helm der zaligheid
 64. De hemelse mens
 65. De hemelvaart die onze geest heden behoeft
 66. “De Here is nabij”
 67. De herleving van Jakob (ofwel: van Israël)
 68. De Hoekfundamentsteen (of uiterste Hoeksteen)
 69. De HOOP vasthouden
 70. De Kerk die overwint
 71. De keuze van de Bruidsgemeente
 72. De Koning wil ingaan
 73. De Koninklijke Ruiter (n.a.v. Psalm 45 – het Bruiloftslied)
 74. De Kracht des Geestes
 75. De losse seksuele moraal: Een duivelse samenzwering in onze dagen
 76. De mens als schepping
 77. De middernachtelijke genezingsdienst
 78. De nodige 6 handelingen, die een in zonde verdwaalde christen moet maken tot herstel in Christus
 79. De Opperzaalgemeente (volgens Handelingen 1:13-14)
 80. De pottenbakkerskruik
 81. De Russische opmars – De oorlog van Gog (volgens Ezechiël 38 en 39)
 82. De schaduw van de antichrist op het wereldtoneel…
 83. De schatten der wijzen
 84. De slaap des oordeels
 85. De ‘Spade Regen opwekking’ (= de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd)
 86. De Stem des Heren – God spreekt ook NU nog
 87. De tijd is kort (het is 5 voor 12 op de geestelijke klok)
 88. De toekomstige economische ineenstorting
 89. De Vinger Gods
 90. De vliegende boekrol (volgens Zacharia 5:1-4)
 91. De vrouw in de efa (n.a.v. Zacharia 5:5-11)
 92. De ware betekenis van het brandoffer
 93. De waterdoop als ENIGE weg (n.a.v. Exodus 14:15)
 94. De wederkomst van Christus (RR Cabe)
 95. De weg ter ontkoming
 96. De werken Gods geopenbaard
 97. De Zoon verwerft Zich een Bruid
 98. Dingen die (met) haast geschieden moeten. Een systematische verklaring van het Bijbelboek Openbaring (deel 1): Voorwoord
 99.      (deel 2): Het begin van de smarten
 100.      (deel 3): De Spade Regen-opwekking
 101.      (deel 4): De 1ste wederkomst van Jezus en de Bruiloft van het Lam
 102.      (deel 5): De geboorte van de mannelijke zoon
 103.      (deel 6): De tussentijd van de eerste 4 bazuinen
 104.      (deel 7): De wegrukking van de mannelijke zoon
 105.      (deel 8): De wegname ofwel de bewaring van de Bruidsgemeente
 106.      (deel 9): De 1ste fase van de grote verdrukking
 107.      (deel 10): De 2de fase van de grote verdrukking
 108.      (deel 11): De 3de en laatste fase van de grote verdrukking
 109.      (deel 12): De 2de wederkomst van Jezus en de slag van Armageddon
 110.      (deel 13): Het 1000-jarig Vrederijk van Christus
 111.      (deel 14): Eindstrijd en eindoordeel
 112. Diverse overdenkingen / studies bij Pasen
 113. Drie dagen bij Jezus
 114. Drie grote feesten – het Paasfeest, het Pinksterfeest en het laatste (oogst)feest
 115. Een blik op de Bruidsgemeente
 116. Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten
 117. Een goed begin(sel) van het ware leven – Goede werken: ja of neen?
 118. Een leven van OVERWINNING
 119. Een misleidende leerstelling: ‘Eens gered – voor eeuwig gered’
 120. Een NIEUW Pinksteren
 121. Een nieuwe koning
 122. Een opwekkend woord voor het nieuwe jaar
 123. Een overdenking bij Pasen: De afzondering van de laatste-dagen-Gemeente
 124. Een overdenking bij Pasen: Drie dagen bij Jezus
 125. Een toegerust volk
 126. Eindtijdscenario (in fasen) – SCHEMA
 127. Er IS balsem in Gilead
 128. Evenwichtig geloofsleven
 129. Geboorte en Wedergeboorte
 130. Gebroken dingen
 131. GEHOORZAAMHEID is nog steeds de sleutel
 132. Gemeentelijke tucht (1): De noodzaak van de HANDHAVING / BEWARING van de Gemeentelijke tucht
 133.      (2): Nogmaals over de NOODZAAK van de Gemeentelijke tucht
 134.      (3): Over de wijze(n) en het wezen van de tucht
 135.      (4): Haast u, steek -in geestelijke zin- af naar de diepte!
 136.      (5): De wegen van de Gemeentelijke tucht
 137.      (6): De Gemeentelijke tucht HANDHAVEN en LIEFHEBBEN
 138.      (7): Indien de Gemeentelijke tucht wordt VERZAAKT…
 139.      (8): Laten wij, zowel PERSOONLIJK als COLLECTIEF, ons opnieuw stellen onder de Gemeentelijke tucht tot HEILIGMAKING
 140. Geprofeteerde vernieuwing van het geloof
 141. Getoetst, gelouterd en beproefd – Drie perioden van 40 dagen in het leven van Jezus
 142. Gezegende Bijbelstudie-video’s: UITLEG over de Tabernakel (in geestelijke zin)
  (+ extra info)
 143. God spreekt ook NU nog
 144. Gods Evangelie, een kracht tot oplossing van alle problemen
 145. Gods lieflijk Aangezicht
 146. Gods Woord in vervulling
 147. Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?
 148. GRATIS Bijbelstudies op A6 formaat: geschikt voor smartphone, tablet of e-reader
 149. Groeien tot volmaaktheid (door onze rust in en volle overgave aan Christus)
 150. Grote (geloofs)afval begint met hele ‘kleine’ zonden
 151. Herstel – van alle dingen
 152. Het berispen (of terechtwijzen) van de wijzen
 153. Het bezoek der heerlijkheid
 154. Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 1
 155.      hoofdstuk 2
 156.      hoofdstuk 3
 157.      hoofdstuk 4
 158.      hoofdstuk 5
 159.      hoofdstuk 6
 160.      hoofdstuk 7
 161.      hoofdstuk 8
 162.      hoofdstuk 9
 163.      hoofdstuk 10
 164.      hoofdstuk 11
 165.      hoofdstuk 12
 166.      hoofdstuk 13
 167.      hoofdstuk 14
 168.      hoofdstuk 15
 169.      hoofdstuk 16
 170.      hoofdstuk 17
 171.      hoofdstuk 18
 172.      hoofdstuk 19
 173.      hoofdstuk 20
 174.      hoofdstuk 21
 175.      hoofdstuk 22
 176. Het dilemma van werkers in de Wijngaard des Heren
 177. Het drijvende ijzer (n.a.v. 2 Koningen 6:1-7)
 178. Het feest van de genadetijd
 179. Het gebed van de Man in de diepte (n.a.v. Zacharia 1:8)
 180. Het getuigenis van de opstanding
 181. Het gewin van de afzondering
 182. Het hart van een bruiloftskind
 183. Het kruis, de enige bron van genade en kracht
 184. Het ‘Onze Vader’ (1): Inleiding
 185.      (2): ONZE Vader – geen enkelvoud, maar meervoud
 186.      (3): Die in de hemelen zijt
 187.      (4): Uw Naam worde geheiligd
 188.      (5): Uw Koninkrijk kome
 189.      (6): Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
 190.      (7): Geef ons heden ons dagelijks brood
 191.      (8): En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
 192.      (9): En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
 193.      (10): Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
 194. Het oordeel begint bij het Huis Gods
 195. Het paslood-oordeel
 196. Het teruggevonden Boek (het Wetboek des Heren, uit 2 Kronieken 34:14)
 197. Het triomferende Woord
 198. Het vuur van de smeden (n.a.v. Zacharia 1:18-21)
 199. Het ware Evangelie en het valse
 200. Het zijn de laatste dagen – Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten
 201. Hoe verder NA Pinksteren ?
 202. Hoeveel tijd rest ons nog?
 203. Hoop of ijdele hoop
 204. Ik zal wachten – Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente
 205. In hoeverre zijn wij trouw?
 206. In memoriam: Bijbelleraar E. van den Worm (1915-2013)
 207. Integratie of… desintegratie?
 208. Is Gods Geest verkort ? (n.a.v. Micha 2:7)
 209. Jaag de liefde na
 210. Jagen naar geestelijke volwassenheid
 211. Jaloersheid
 212. Jezus’ haastiglijk komen
 213. Joëls boodschap voor de kerk van de eindtijd
 214. Jubellied van de wandel met God
 215. Kan de prediking gemist worden ?
 216. Kennismakingsbrief
 217. Kent u de Zoon ?
 218. Kerstboodschap: De Christus van alle eeuwen
 219. Kerstoverdenking: Belofte en verwachting
 220. Kerstoverdenking: Boodschappers op de bergen
 221. Kerstoverdenking: De schatten der wijzen
 222. Kerstoverdenking: Een toegerust volk
 223. Kom, laten wij aanbidden die Koning
 224. Laten wij niet afdwalen van Gods normen en waarden!
 225. Leren luisteren zoals leerlingen doen
 226. Licht of duisternis (n.a.v. Amos 5)
 227. Liefdeloosheid in de Gemeente
 228. Lijden met Jezus – Goede Vrijdag: een ervaring of alleen maar gedenken?
 229. Lijst met Bijbelstudies (via WEBSITE)
 230. Lijst met Engelstalige Bijbelstudies (via WEBSITE)
 231. Lijst met korte Bijbelstudies (via BLOG)
 232. Lijst met korte Engelstalige Bijbelstudies (via BLOG)
 233. Mede opgewekt met Jezus – een eis voor deze tijd
 234. Mijn ziel verwacht
 235. Moeten wij op ‘de tekenen der tijden’ letten ?
 236. Nadere verklaring van het wachten van de Bruidsgemeente
 237. Naïn – lieflijke plaats (n.a.v. Lukas 7:11-17)
 238. Namaak of echt?
 239. Omstandigheden – Wat doen wij?
 240. ONbesneden oren
 241. Onder welke macht ?
 242. Onze kracht vernieuwen als de adelaar
 243. Opeenvolgende profetische gebeurtenissen, voorafgaand a/h einde v/d huidige tijdsbedeling (deel 1): Inleiding
 244.      (deel 2): De middernachtsroep
 245.      (deel 3): Een herstelde Tempel
 246.      (deel 4): De grote verdrukking
 247.      (deel 5): De grote verborgenheid: meer over Christus en Zijn Bruidsgemeente
 248.      (deel 6): Gods triomferende VERNIEUWING aan het (huidige) wereld-einde
 249.      (deel 7): “De wederkomst van Christus”
 250.      (deel 8): De wederkomst van Jezus Christus in verband met Juda en Israël
 251.      (deel 9): De eschatologische rede van Jezus
 252.      (deel 10): De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband met Zijn Wederkomst
 253.      (deel 11): De gelijkenissen over de wederkomst nader bekeken
 254.      (deel 12): De 2de komst of wederkomst van Christus betekent ook oordeel
 255. Openbaring 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 11Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen(met ‘vers voor vers’ UITLEG)
 256.      Openbaring 1 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12
 257.      Openbaring 1 vers 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 258. Openbaring 2 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 259.      Openbaring 2 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 260.      Openbaring 2 vers 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 261. Openbaring 3 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6
 262.      Openbaring 3 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 263.      Openbaring 3 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
 264.      Openbaring 3 (laatste gedeelte): SAMENVATTING van de UITLEG over de 7 Gemeenten uit hoofdstuk 2 en 3
 265. Openbaring 4 vers 1, 2, 3, 4
 266.      Openbaring 4 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 267. Openbaring 5 vers 1
 268.      Openbaring 5 vers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 269. Openbaring 6 vers 1, 2
 270.      Openbaring 6 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8
 271.      Openbaring 6 vers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 272. Openbaring 7 vers 1, 2, 3, 4-8a
 273.      Openbaring 7 vers 4-8b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 274. Openbaring 8 vers 1, 2
 275.      Openbaring 8 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 276. Openbaring 9 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 277.      Openbaring 9 vers 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 278. Openbaring 10 vers 1, 2, 3, 4
 279.      Openbaring 10 vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 280. Openbaring 11 vers 1, 2
 281.      Openbaring 11 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 282. Openbaring 12 vers 1, 2, 3, 4, 5
 283.      Openbaring 12 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 284. Openbaring 13 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 285.      Openbaring 13 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 286. Openbaring 14 vers 1, 2, 3, 4, 5
 287.      Openbaring 14 vers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 288.      Openbaring 14 vers 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 289. Openbaring 15 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 290. Openbaring 16 vers 1 t/m 21
 291. Openbaring 17 vers 1 t/m 18
 292. Openbaring 18 vers 1 t/m 24
 293. Openbaring 19 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 294.      Openbaring 19 vers 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
 295. Openbaring 20 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6
 296.      Openbaring 20 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 297. Openbaring 21 vers 1 t/m 27
 298. Openbaring 22 vers 1 t/m 21
 299. Opstandingsleven in Christus
 300. Paulus’ positieve OPENBARING: Waarnaar dient de Gemeente van de Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?
 301. Persoonlijk
 302. Pinksteren en spreken in tongen. Kan dat nog?
 303. Pinksteren: Het feest van de genadetijd
 304. Pinksteren, wat nu !?
 305. Podium & Gemeente (deel 1): Gods arbeider en zijn verhouding tot God
 306.      (deel 2): Gods arbeider in dienst van de Gemeente/Kerk
 307.      (deel 3a): De Gemeente, Gods woning in de Geest
 308.      (deel 3b): Wij moeten het Evangelie hoog houden
 309.      (deel 4): De bediening van het GEVEN voor Gods dienst
 310.      (deel 5): Door God geroepen tot leiderschap
 311.      (deel 6): PREDIK het Evangelie en de GEZONDE LEER
 312.      (deel 7): Een ouderling of diaken volgens de Bijbel
 313.      (deel 8): Ouderling of diaken in de praktijk van de Gemeente
 314.      (deel 9): Predikers… uitdelers van Gods verborgenheden
 315.      (deel 10): De verborgenheid van de ONgerechtigheid
 316. Redding uit de hand van Assur
 317. Samenvatting van de GEESTELIJKE BETEKENIS van de verschillende Tabernakel-objecten
 318. Spijsoffers in de eindtijd
 319. Stervensbegeleiding
 320. Tabernakel symbolieken (1): Algemene beschouwing met betrekking tot de tabernakel
 321.      (2): Hoe hebben de Israëlieten een kostbaar kunstwerk, als de tabernakel, in de woestijn kunnen bouwen?
 322.      (3): Plattegrond en constructie van de tabernakel
 323.      (4): De tabernakel brengt ons als Christen – in symboliek – de 9 ‘etappes’ die tot onze volmaking leiden
 324.      (5): De Poort
 325.      (6): Het koperen Brandofferaltaar
 326.      (7): Het koperen Wasvat
 327.      (8): De WONING of eigenlijke tabernakel
 328.      (9): De DEUR en de heilige zalfolie
 329.      (10): De Tafel met Toonbroden
 330.      (11): De GOUDEN 7-voudige KANDELAAR
 331.      (12): Het REUKALTAAR en het reukwerk
 332.      (13): De HEILIGE driehoek van Gods arbeid in ons
 333.      (14a): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus – waar ook Gods dienaren in hebben te wandelen om te kunnen dienen
 334.      (14b): De geestelijke heerlijkheids-klederen van Christus (deel 2)
 335.      (15): De priesterwijding
 336.      (16): De Levitische offeranden – deel 1
 337.      (17): De Levitische offeranden – deel 2
 338.      (18): Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen
 339.      (19): De 3 POORTEN van de tabernakel
 340.      (20): De Ark des Verbonds.
 341. Tot welke Gemeente behoren wij? (N.a.v. Openbaring 2 en 3)
 342. Twee verschillende stromen
 343. Van Golgotha naar de Opperkamer
 344. Vergankelijkheid en overgave
 345. Vier wagens met paarden (een visioen uit Zacharia 6:1-8)
 346. Vijanden, die tegenover ons staan – Manipulatie en Intimidatie: vormen van toverij in de Gemeente!
 347. Volmaaktheid ‘in Christus’
 348. Voorbereidingen voor Zijn komst
 349. Waar gaan wij heen ?
 350. Waarnaar dient de Gemeente vd Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?
 351. Wachters als teken van de tijd
 352. Wanneer zal het afgelopen zijn met de welvaart ?
 353. Ware aanbidding (Kom, laten wij aanbidden die Koning)
 354. Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van Christus (deel 1): Wie de aarde niet bewonen, als de Heer straks het 1000-jarige Rijk gaat vestigen
 355.     (deel 2): Wie de aarde niet bewonen… (deel 2)
 356.      (deel 3): Als u wilt behoren tot de Bruid van het Lam dan moet u zich voor 100% laten heiligen…
 357.      (deel 4): Wie zijn dan WEL de bewoners van de aarde gedurende het 1000-jarige Rijk?
 358.      (deel 5): Verdere omstandigheden en gebeurtenissen van en op de aarde bij de aanvang v/h
  1000-jarige Rijk
 359.      (deel 6): Wat gebeurt er gedurende die 1000 jaren?
 360. Wederkomst Jezus Christus
 361. Wederom Mijn volk (deel 1): Hosea – De schrijver en het Boek
 362.      (deel 2): Israël vóór de tijd van Hosea
 363.      (deel 3): Israël in Hosea’s dagen
 364.      (deel 4): Israëls wegvoering
 365.      (deel 5): Omzwervingen en nieuwe woonplaats van Israël
 366.      (deel 6): De bekering van Israël
 367.      (deel 7): De toekomst van Juda
 368.      (deel 8): De benauwdheid van Jakob
 369.      (deel 9): Ná Jakobs benauwdheid
 370. Wees gere(e)d en waakzaam
 371. Weggezonden
 372. Wie zal dan leven? Wie zal de dag van Zijn komst verdragen?
 373. Wie zal de berg des Heren (kunnen) beklimmen?
 374. Wonderlijke bedieningen
 375. Zie Hij, Jezus, komt !
 376. ‘Zien’ en ‘niet zien’

************************

KLIK HIER voor onze lijst met GRATIS (en vaak meer uitgebreide) Website-studies.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s