Kerstoverdenking: U is geboren

Geboorte Jezus

Voor allen

“U is geboren”. Normaal gesproken wordt met deze woorden bedoeld dat er in de één of andere familie een kind is geboren. Echter, in dit geval hebben we het over Iemand die geboren werd aan de gehele menselijke familie. Terwijl de eersten die deze wonderschone boodschap mochten horen herders waren, die de wacht hielden over hun schaapskudden, was dit glorieus bericht bestemd voor alle mensen van alle eeuwen. Jezus werd geboren voor allen, opdat Hij mocht sterven voor allen:
“En de engel zei tegen hen (= tegen de herders): Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk (= voor alle mensen) wezen zal…” (Lukas 2:10 [1]) [2]
En de engel vervolgde met: “…namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.” (Lukas 2:11)
In de stad van het voorgeslacht van David: “David nu was de zoon van die man uit Efratha, uit Bethlehem-Juda, van wie de naam Isaï was…” (1 Samuel 17:12a)
Hoe passend dat Hij, Die op de troon van David zou zitten, geboren werd in diens stad. In Bethlehem (= het “Broodhuis”), daarmee vervullend de profetie van Micha 5 vers 1:
“En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.”
De Heer brengt telkens grote dingen voort vanuit een onbetekenend begin. De Eeuwige zou op uiterst nederige wijze geboren worden. Hij was voorbestemd om niet alleen heerser in Israël maar ook de Koning van alle eeuwen te zijn. De Koning der koningen. Hij is de Koning der eeuwigheid. Hij kwam voort uit het huis van David, overeenkomstig de beloften gedaan aan David en aan Israël.
“En (de Heere, de God van Israël, zie vers 68) heeft een Hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht.” (Lukas 1:69)
De Zoon van God, dat is: God geopenbaard in de gedaante van een mens – werd geboren uit een vrouw, een maagd:
“Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet.” (Galaten 4:4)
“Geboren onder de wet”, opdat Hij zou kunnen voldoen aan alle eisen van de wet.

Hij is DE Zaligmaker

Een Zaligmaker, een Redder, werd geboren. De Samaritanen zeiden tot de vrouw van Sichar:
“Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.” (Johannes 4:42)
Hij is inderdaad de Christus, de Messias. Dit moet alle nadruk krijgen. Hij is ook de Redder – de Zaligmaker – van de wereld, voor Israëliet en heiden. Hij is JaHWeH, Die onze redding is.
Er is geen andere naam door welken mensen behouden kunnen worden. God de Vader heeft Jezus (wat betekent: JaHWeH redt) als zodanig erkend door Hem uitermate te verhogen. En heeft Hem uitgeroepen tot een Vorst, DE Leidsman van de verlosten, de Eerstgeborene van de nieuwe schepping. Hij is een Redder Die ons leidt tot berouw en ons daarna vergeving schenkt van al onze zonden. God de Vader erkent maar één Middelaar tussen God en de mens: “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus.” (1 Timotheüs 2:5)
“De Mens”, Eén Die aan ons gelijk is gemaakt, Die op gelijke wijze als wij verzocht is geworden, doch zonder te zondigen. Hij heeft het gevoel van onze zwakheden gekend. Hij is de volmaakte Advocaat, de beste van beide werelden, hemel en aarde.
Wat het doel is van het Raadsplan van Verlossing wordt openbaar in de Gemeente, waarvan Christus het Hoofd is. Want “Hij is de Behouder van het lichaam, namelijk van de Gemeente”, van gelovigen in Hem. Het wezen en het karakter van de Zaligmaker wordt openbaar in Zijn volk.

Hij is DE Christus

De engel verkondigde dat Hij was de Christus. Christus betekent “Gezalfde”. God zalfde inderdaad Jezus, de Redder (der wereld). Zonder deze Zalving zou Hij Zijn werk nooit hebben kunnen volbrengen. Petrus beleed dat Hij was “de Christus, de Zoon van de levende God” (Mattheüs 16:16). Dit was Petrus geopenbaard door de Vader. De tijd genaakte dat de Christus Gods ontsluierd zou worden. Het was opnieuw Petrus die getuigenis van Hem aflegde – nadat de Heilige Geest [3] was uitgestort (op die Pinksterdag) – ditmaal zeggende dat Hij was beide: Heere èn Christus”:
“Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.” (Handelingen 2:36)
Zo bekendmakende de VOLHEID van de 3-Enige Naam van de 3-Enige God [4], welke geschonken was aan de Zaligmaker, Jezus. God de Vader maakte Hem om te zijn beide: “Heere en Christus”. Het is een daad van God, dit verlenen van de volheid van de Goddelijke Naam aan Jezus.

Hij is DE Here

Zijn Heer-schap werd eveneens erkend door de engel in Efratha’s velden. Het Griekse woord “Kurios” [5], hoewel zwakker dan het Hebreeuwse JaHWeH, is er nochtans gelijkwaardig aan. Petrus sprak van Hem als “Heere van allen” (in Handelingen 10:36). Dit geeft het woord “Kurios” hier zeker dezelfde waarde als het woord JaHWeH.
De psalmist zegt in Psalm 34 vers 9a: “Proef en zie dat de HEERE goed is.”
Petrus verwijst naar dit psalmwoord als hij zegt: “Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is…” (1 Petrus 2:3). Petrus gebruikt dan het woord “Kurios” en spreekt hier, blijkens het volgende, 4de vers over Jezus: “…en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar.” (1 Petrus 2:4)
Thomas noemde Jezus: “Mijn Heere en mijn God!” (in Johannes 20:28)
De grootheid van onze Zaligmaker wordt bevestigd door de schone Naam welke uitgesproken werd over Hem door de engel.
O, dat wonder van de verlossing, dat voor ons erin voorzag dat Eén – zo groot en bekleed met hemelse majesteit – onze plaats innam en tot zonde werd gemaakt voor ons! Hij werd geboren ter wille van de gehele mensheid. Allen kunnen gered worden. Niemand is uitgesloten. De uitnodiging om te komen en Gods (GENADE)Gave te ontvangen, komt tot een ieder.
Kom en ken Hem als uw Here en Zaligmaker!

C.Joe McKnight
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ UITLEG LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus (over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen) van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie: De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[4] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (of: de enige, dus één Persoon)!(HSV)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader,
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon,
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.
Zie eventueel onze studie: De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[5] Heer is een letterlijke vertaling van het Griekse woord κυριος (kurios), een aanspreekvorm die men in het Nieuwe Testament vindt voor Jezus, maar in het Oude Testament ook voor de joods-christelijke God Zelf. (noot AK)

.

Wij wensen u
GEZEGENDE KERSTDAGEN !!

.

Zie eventueel ook nog onze eerder geplaatste GRATIS artikelen rond Kerst (met PDF’s in smartphone-formaat):

.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Genadetijd Gods, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s