GRATIS Bijbelstudie (17): De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God

Een Bijbelstudie van Bijbelleraar E. van den Worm [1]

Inleiding:

Tabernakel betekent letterlijk tent tot bewoning.
Mozes ontving (ca. 1250 jaar voor de geboorte van Christus) de Goddelijke opdracht tot de bouw van de Israëlitische tabernakel, opdat Hij in dit bouwwerk, dat het Koninkrijk van God op aarde symboliseerde, te mid­den van Zijn volk Israël kon wonen, omdat de persoonlijke inwoning (van Gods Heilige Geest) in de mens destijds in het Oude Verbond nog niet mogelijk was.
Exodus 25:8-9, “En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel (= tent of woning) en het model van al zijn gerei (of: benodigdheden).”
Nu woont God niet meer in een tent van stof of in een gebouw van mortel en steen, zoals een tempel of Kerkgebouw, maar in de zich tot God bekeerde en overgegeven mens, eerst in zijn lichaam, en als hij geestelijk gegroeid is, ook in zijn ziel en geest.
1 Korinthe 6:19, “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?”
Nochtans vormt deze tabernakel, dit heiligdom, dat God door Mozes liet maken, voor ons in het Nieuwe Verbond een door God gegeven patroon (of: model) van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig christen hier op aarde, waardoor wij een juist inzicht verkrijgen van Gods wil en weg, die wij hebben te gehoorzamen en te bewandelen om te kunnen groeien in Zijn genade tot in al de vol­maakt­heid van Gods wil en zegeningen toe. Daarom is het goed om de geestelijke lessen, die deze tabernakel ons geeft, ter harte te nemen om een juist inzicht te hebben in al de wil van onze almach­ti­ge God. Wij vormen nu dus een geestelijk gebouw, waarin Gods Geest in al Zijn volheid wo­nen en waardoorheen Hij werken wil.
Efeze 2:19-22, “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medebur­gers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tem­pel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”
Nooit zal God meer terugkeren naar een heiligdom van mortel en steen, waarnaar de religieuze Joden wel verlangen.
Jeremia 3:16-17, “Als gij u dan vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land in die da­gen, luidt het woord des Heren, dan zal men niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren; zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet zoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden.Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de ver­stokt­heid van hun boos hart.”

I.  Schema van de tabernakel-symbolen

Plattegrond van de Tabernakel (zie PDF)

 1. De Poort
  staat voor onze bekering en ons geloof in de Here Jezus Christus, onze Heiland.
 1. Het Brandofferaltaar
  staat voor ons geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruishout van Golgotha en onze berouwvolle belijdenis van zondeschuld.
  .
 2. Het Wasvat
  staat voor onze waterdoop en ons deel willen nemen aan de dood en opstanding van het Lam van God.
  .
 3. De Deur
  staat voor onze ervaring (ons contact) met de Geest van Jezus Christus in:
 • de wedergeboorte uit God;
 • de doop in de Geest van God en in Zijn vuur.
 1. De Tafel met Toonbroden
  staat voor onze deelname aan het nieuwe leven in Christus, de Zoon van God:
 • de inbouw van het Woord Gods in ons;
 • de ontwikkeling van de vrucht van de Geest in ons.
 1. Het Wierookaltaar
  staat voor vrijmaking van onze gebedszalving voor ons gebed tot en onze aanbidding van onze Vader-God.
 1. De Kandelaar
  staat voor onze aangording met kracht van de Geest van God:
 • voor onze arbeidszalving in Christus;
 • voor de gaven van de Geest.
 1. Het Voorhangsel
  staat voor het einde van al ons vleselijk en zondig leven:
 • voor onberispelijkheid en
 • voor vlekkeloze, rimpelloze heiligheid.
 1. De Ark des Verbonds
  staat voor gemeenschap met de almachtige God voor onze deelname aan de bruiloft van het Lam van God.

.

II. De tabernakel “in vogelvlucht”

1. De Poort:
Deze poort is een type (beeld) van Jezus Christus, Die de wereld noodt om tot Hem te komen om gered te worden:
Mattheus 7:13-14, “Gaat in door de enge (= smalle) poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”
Mattheus 11:28-30, “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Na Zijn dood en opstanding voor de zondaren, trekt Hij ze tot Zich:
Joh. 12:32, “en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.”
Als de wereldse mens zich tot Hem bekeert, schenkt Jezus reddend geloof:
2 Kronieken 7:14, “En (als) Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich ver­ootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.”
Efeze 2:8, “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.”

2. Het Brandoffer-altaar:
Dit altaar beeldt het Kruisoffer van Jezus, het Lam van God, uit, waar Hij de macht van de zonde heeft overwonnen om allen te verlossen, die zich tot God hebben bekeerd:
Johannes 1:29, “De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der we­reld wegneemt.
2 Korinthe 5:21, “Hem (Jezus), die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (de Vader) voor ons tot zonde gemaakt, op­dat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”
Het brandofferaltaar beeldt de plaats uit, waar de zondaar tot God komt en zijn zonden belijdt en verzoening met God vindt door het geloof in het gestorte bloed van het Lam:
Johannes 3:16, “Want alzo lief heeft God de (mensen van deze) wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwige leven hebbe.”

3. Het Wasvat:
Dit symboliseert de plaats van deelname aan de kruisdood van het Lam door middel van de deelname aan de waterdoop:
1 Petrus 3:21, “Als tegenbeeld daarvan (van de ark van Noach’s behoud) redt u thans de (water)doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.”
De waterdoop is een bede tot God om behouden te worden door gelovige deelname aan de kruisdood van het Lam van God.
Lukas 9:23-25, “Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die ver­loochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?”
Het wasvat is de plaats waar men God bidt om deel te mogen hebben aan het sterven van Gods Lam, gelovend in het volbrachte werk van Jezus Christus en in Zijn overwinning over de zonde. Het is de plaats waar wij ons kruis op ons nemen om aan dit sterven aan ons zondig “IK” deel te mogen nemen. Wij bewaren daarbij onderstaande Goddelijke belofte, van deel te mogen nemen aan de dood en opstanding van het Lam, voortdurend in ons hart.
2 Korinthe 4:10-11, “te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam (= in ons hart en leven) omdragende, opdat ook het leven van Jezus (= Zijn opstan­dings­leven) zich in ons lichaam openbare (dus als een voort-durend of­fer).  Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood over­ge­le­verd, om Jezus’ wil, opdat ook het (goddelijk) leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees (dus nog hier op aarde) openbare.”     

 • Als u deze GRATIS studie verder wilt lezen, KLIK HIER.

A. Klein


[1] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

.

****************

Inhoudsopgave

Inleiding
I Schema van de tabernakelsymbolen

II De tabernakel “in vogelvlucht”
1. De Poort
2. Het Brandofferaltaar
3. Het Wasvat
4. De Deur
5. Tafel met Toonbroden
6. Het Wierook- of Reukaltaar
7. De Kandelaar
8. Het (gescheurde) Voorhangsel
9. De Ark van het Verbond

III Het terrein buiten de tabernakel
IV De Voorhof
V De Poort

VI Het Brandofferaltaar
De constructie van het brandofferaltaar
De geestelijke betekenis van het brandofferaltaar
Nog enige onderwijzingen aangaande dit geloof
Samenvatting
Wat wij moeten doen
Wij hebben onze schuld te erkennen, onze zonden te belijden
Wij hebben de zonde te ontvluchten
Wij hebben Jezus, d.i. Zijn Geest, te gehoorzamen
Wij hebben ons hart en wezen voor Jezus te openen
Wij hebben voor Hem de poorten van lichaam, ziel en geest te openen
Wij moeten in de kracht van de Geest van Christus
Wij moeten ons dagelijks wassen in het bloed van het Lam

VII Het Wasvat
Wat houdt onze overgave aan de Here Jezus bij de waterdoop in?
Wij moeten Zijn vlees (dagelijks) in de geest willen eten
Wij moeten dagelijks om dit Brood vragen (zie Matth. 6:11)
Wij moeten ons oude leven zelf af willen leggen
Wij moeten alle verleiding tot zonde ontvluchten
Wij moeten ons oude leven niet langer liefhebben, maar haten
Wij moeten Jezus in de Geest binnenlaten in ons hart en wezen
Wij moeten blijven waken tegen insluipingen van de vijand
Samenvatting

VIII  Het Israëlitische heiligdom of “tent”
De houten panelen
De vier overdekkende klederen van de tabernakel

IX  De deur van het Israëlitisch heiligdom
Inleidende beschouwing
De beschrijving van de objecten
De verdere geestelijke betekenis van deze deur
Wij hebben om deze doop te bidden
Het werk van de Heilige Geest in ons

X De Tafel met Toonbroden
De zeven geestelijke aspecten van de tafel met toonbroden
Het Lichaam van Christus in de eindtijd
Het Lichaam van Christus in de eeuwigheid

XI Het reukofferaltaar
I. De Gebedszalving
Wanneer werkt de gebedszalving?
II. Zijn zalving voor onze persoonlijke zaligmaking en heiligmaking
III. Zijn zalving tot alle arbeid in Christus
Er zijn diverse soorten bedieningen, waartoe wij kunnen worden geroepen

XII De lichtende gouden kandelaar
De arbeidszalving
Wat houdt de arbeidszalving in?
De volmaakte eindtijdzalving
Nog enige hoedanigheden van Hem, Die ons tot elke (goddelijke) arbeid zalft
Het herstel van de Gemeente in de eindtijd en de daarop volgende grote wereldwijde opwekking

XIII Het gescheurde voorhangsel
XIV De ark van het verbond

.

 

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Gehoorzaamheid aan God, Heiligmaking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van E van den Worm en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s