De verborgenheid van de godzaligheid

Godzaligheid

Verschil van uitleg

Er is een woord, een uitspraak van de apostel Paulus, geschreven aan zijn geestelijke zoon en leerling Timotheüs, waarover de laatste tijd in onze kring nogal wat misverstand blijkt te bestaan. Ik heb het over 1 Timotheüs 3:16 (SV):

a.En buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot;
b. God is geopenbaard in het vlees,
c. is gerechtvaardigd in de Geest,
d. is gezien van de engelen,
e. is gepredikt onder de heidenen,
f. is geloofd in de wereld,
g. is opgenomen in heerlijkheid.

De kwestie is deze, dat tot nog toe algemeen geleerd werd dat het hier over onze Here Jezus Christus gaat. Dit is de vertrouwde uitleg, die ook algemeen aanvaard wordt. Nu zijn er echter stemmen opgegaan die zeggen: “Neen, het betreft hier niet de Here Jezus, maar degenen die in Hem geloven”. Hierdoor is er enige verwarring ontstaan. Waar nu onze God “geen God van verwarring” is (zie 1 Korinthe 14:33, SV), daar hebben wij de plicht om verwarring te voorkomen, en zo nodig, weg te nemen. Ziedaar een dwingende reden om op deze kwestie in te gaan. Bovendien betreft het hier één van de belangrijkste teksten die het heils- of verlossingswerk van God beschrijven en samenvatten. Het is uiteraard van het grootste belang dat wij dus de juiste betekenis van deze tekst kennen. En, wij hebben de belofte dat de Heilige Geest ons in alle waarheid zal leiden: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” (Johannes 16:13) [1]
Daarom mogen wij erop vertrouwen dat er een einde zal komen aan de verwarring en eventueel ontstane verwijdering als gevolg van tegengestelde uitleggingen. Zo zal het althans zijn onder degenen die zich in deze laatste dagen door de Heilige Geest laten brengen tot “de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God”. Moge de bereidheid daartoe bij ons allen gevonden worden.

De realiteit van Gods heilswerk

Wij beginnen met ons bezig te houden met, wat wij zouden kunnen noemen, de traditionele uitleg van dit woord. Wij zouden de tekst van 1 Timotheüs 3 vers 16 als volgt kunnen parafraseren [2]:
“En wij zijn het er allen over eens dat het een heerlijk geheimenis is, datgene waarin de ware godsvrucht ligt verborgen: God in Christus is in het vlees geopenbaard, is de Zoon van God en de Verlosser verklaard te zijn toen Hij gezalfd werd met de Geest, is binnengehaald en gezien door de engelen toen Hij, Zijn werk volbracht hebbende, ten hemel voer, is gepredikt onder alle volkeren, heeft uit hen verkregen velen die in Hem geloven, is door de Vader verheven boven alle macht en zit op Zijn troon totdat Hij wederkomt”.
Dit is het blijde weten van al Gods kinderen, van al de godzaligen. Het heilswerk van God samengevat in zes hoofdpunten. Voor Gods kinderen behoren dit geen dorre feiten te zijn, zoals voor de ongelovigen. Voor de godvruchtigen is dit het werk van God, waarin ook hun persoonlijk behoud vervat is. Meer nog, het is voor hen een openbaring over de gang van de geschiedenis, die hun een wonderbare en heerlijke hoop verschaft en die een kracht voor hen is om te volharden in een godzalig en heilig leven. Het is dit werk van God, in Jezus Christus, dat maakt dat wij met altijd weer nieuwe moed en blijdschap voortgaan op de smalle weg met Jezus, ondanks moeilijkheden en strijd! Een verborgenheid voor de ongelovigen, die ons dan ook voor dwazen aanzien, maar voor ons een heerlijke realiteit.
Vanwege deze “verborgenheid” is de Gemeente van de levende God “een pilaar en standvastigheid van de waarheid”, zoals het voorgaande vers, 1 Timotheüs 3:15, vermeldt: “Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament (SV: een pilaar en vastigheid) van de waarheid.”
Als een verborgen fundament is deze heilige, innerlijke wetenschap aangaande de genoemde feiten voor het dragen en uitdragen van de waarheid. Zij die door het bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest kennis dragen van deze feiten, hebben de waarheid. Het mag wat aanmatigend klinken, maar Gods Woord zegt het! Daarom is het goed om na te gaan wat de waarde ervan is voor ons persoonlijk leven en heil. En om ons af te vragen of dit inderdaad realiteit voor ons is. In deze feiten is de ware godzaligheid of godsvrucht vervat en verborgen. Hier vinden wij de diepe wortels van een echt godzalig leven, een leven dat God behaagt, dat Hem aangenaam en dus “zalig” is.

Geopenbaard in het vlees

Het eerstgenoemde feit is: God is geopenbaard in het vlees (1 Tim. 3:16b). Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld (= gewoond), zegt Johannes 1:14, “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”
Het gaat hier uiteraard over de Zoon van God, onze Here Jezus, gelijk ook bij de daarna genoemde feiten het geval is. De verborgenheid van het godzalig leven vinden wij in de Nieuwe Tijdsbedeling in Christus, in de gemeenschap met Hem. Het eerste feit spreekt over Zijn vleeswording. Wat is de betekenis hiervan voor ons geestelijk leven? De vleeswording wil zeggen dat God Zich openbaart in de mens, in de gestalte van een mens: Maar (Hij) heeft Zichzelf vernietigd (HSV: ontledigd), de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden.” (Filippenzen 2:7, SV)
Natuurlijk is geen van ons aan “de Mens Jezus” gelijk. Maar Jezus’ vleeswording vertelt ons dat het Gods voornemen is om Zich in ons, mensen, te openbaren. Dat doet Hij ook vandaag de dag nog door de innerlijke werkingen van Zijn Geest in de mens (zie voor een opsomming van deze werkingen het boek “De natuurlijke mens en de Heilige Geest” [3] van CJH Theys, bladzijde 23). En zonder deze innerlijke werkingen in ons van de Heilige Geest is er geen godzalig leven mogelijk! Het is het eerste geheim van een waarachtig godvruchtig leven: “Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.” (Filippenzen 2:13)

Gerechtvaardigd in de Geest

Het tweede feit is: God is gerechtvaardigd in de Geest (1 Tim. 3:16c). Dit heeft betrekking op de zalving van Jezus met de Heilige Geest, nadat Hij oprees uit de Jordaan:
“Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (Mattheüs 3:13-17)
Niet alleen de Geest gaf toen getuigenis, maar ook de Vader, Wiens stem weerklonk, zeggende: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde”. Wij moeten bij het lezen van het woord “gerechtvaardigd” echter niet denken aan vergeving of het vrijpleiten van zonden of aan rechtvaardigmaking. Jezus was de zondeloze: “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.” (Hebreeën 4:15)
Neen, gerechtvaardigd betekent in dit verband: “onder ede verklaard te zijn: (God)” (van het Griekse werkwoord “exorkizo”, dat zoveel betekent als “bezweren”). Dit was het begin van Jezus’ vertoning of openbaring aan Israël. Hij werd door het getuigenis van God Zelf, door de neerdaling van de Geest en de stem van de Vader, verklaard te zijn de Zoon van God en de beloofde Messias (= Gezalfde).
Wat is nu het verband met ons geestelijk leven?
Wat heeft dit feit te maken met het godzalig leven? Wel, zoals Jezus toen geopenbaard werd, zo moet Hij ook nu geopenbaard worden… in ons. Het gaat om Jezus’ openbaring in ons! Zonder Jezus’ openbaring in ons is er geen godzalig leven mogelijk. De Zoon van God moet IN ons geopenbaard worden. Hoor wat Paulus zegt in Galaten 1:15-16, “Maar toen het God,… behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren,… ging ik meteen niet te rade bij vlees en bloed.”
En in Galaten 2:20a getuigt Paulus: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij…”
Hierin is het tweede geheim gelegen van de ware godsvrucht. De Zoon moet in ons geboren worden (= de wedergeboorte) en groeien: Hij moet wassen (= groeien in ons), maar ik minder worden.” (Johannes 3:30, SV). En in de doop met de Heilige Geest krijgt deze openbaring van Christus in ons zijn bekroning. Deze is de Nieuwtestamentische Zalving! Wanneer de Geest van God in ons woont (of: ons vervult), dan is Christus in ons en wordt Gods gerechtigheid in ons geopenbaard, zo leren wij uit Romeinen 8:9-11, “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege (SV: leven omwille van) de gerechtigheid. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.”

  • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen
    (GRATIS en in smartphone-formaat).

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Parafraseren = De tekst uit een bron in je eigen woorden omschrijven in plaats van letterlijk overnemen. (noot AK)
[3] Zie onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, de Heilige Geest, Gods Geest, Studie van H Siliakus en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s