Openbaring 1 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + 11 (gratis UITLEG)

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]

 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 1

De verheerlijkte Christus openbaarde Zich aan Johannes

Waarom Christus Zich aan Johannes openbaarde

Openbaring 1:1-2, Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat (SV: te tonen de dingen, die) spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.” [4]
Het is niet de openbaring van Johannes, maar de “Openbaring van JEZUS CHRISTUS”, Die deze Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven ter doorgave aan de GEHELE Gemeente/Kerk van Christus.
Deze Openbaring gaat voornamelijk over dingen die “spoedig geschieden moeten”, dus niet over voorbije zaken en gebeurtenissen. Het Boek Openbaring handelt voornamelijk over gebeurtenissen van de EINDTIJD. Gebeurtenissen rond Christus’ Wederkomst in heerlijkheid worden ons hier geopenbaard. [5]

Openbaring 1:3, “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de (SV: deze) profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.”
Hoe dringt de Geest aan op het onderzoeken van deze Openbaring bij de gelovige, omdat “de tijd nabij is”.
Het spreekt vanzelf, dat dit onderzoeken moet geschieden in het openbarende licht van de Heilige Geest. Immers Hij (“de Geest der Waarheid”) “leidt ons in alle Waarheid”: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:13). De GEHELE Openbaring is, zoals hier te kennen wordt gegeven, één profetie. Er is een zaligheid (de zegen van God) verbonden aan het bestuderen van dit Bijbelboek.

Openbaring 1:4-8 + 11, “Johannes aan de zeven Gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst (SV: Overste) van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (SV: geslachten) van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.” Vers 11: “Die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven Gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.”
Deze Openbaring is gegeven aan de zeven Gemeenten” van Klein-Azië: “Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea”.
Zoals wij zullen zien vertegenwoordigen deze Gemeenten DE GEHELE GEMEENTE / KERK VAN 20 EEUWEN, tot aan de voleinding der tijden toe. Óók staan deze “zeven Gemeenten” typerend voor ALLE Gemeenten van Christus in de eindtijd.
De “zeven Geesten” zijn de 7 Geesten Gods:[6] “Op Hem zal (1) de Geest des HEEREN rusten, (2) de Geest der wijsheid (3) en des verstands, (4) de Geest des raads (5) en der sterkte, (6) de Geest der kennis (7) en der vreze des HEEREN” (Jesaja 11:2, SV), de VOLHEID van de Geest des Heren.
Het Boek Openbaring is in het bijzonder het Boek van het getal 7:

 • De 7 Geesten Gods:

Openbaring 1:4 “Johannes aan de 7 Gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de 7 Geesten, Die voor Zijn troon zijn.”
Openbaring 4:5 “En uit de troon kwamen (SV: En van de troon gingen uit) bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels (SV: lampen) te branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.”
Openbaring 5:6 “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.”

 • De 7 Gemeenten:

Openbaring 1:4 “Johannes aan de 7 Gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt (SV: komen zal), en van de 7 Geesten, Die voor Zijn troon zijn.”
Openbaring 1:20 “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.”

 • De 7 Gouden Kandelaren:

Openbaring 1:13 “En te midden van de 7 kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel.”
Openbaring 1:20 “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.”

 • De 7 sterren:

Openbaring 1:16 “En Hij had 7 sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en Zijn gezicht (SV: aangezicht) was zoals de zon schijnt in haar kracht.”
Openbaring 1:20 “Het geheimenis (SV: de verborgenheid) van de 7 sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 Gemeenten, en de 7 kandelaren die u hebt gezien, zijn de 7 Gemeenten.” (Vergelijk deze verzen met de “7 toevoerbuisjes aan de lampen” van Zacharia 4:2 [7]).

 • De 7 zegels (verwijzend naar de zegeloordelen [8]):

Openbaring 5:1 “En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels.”

 • De 7 bazuinen (verwijzend naar de bazuinoordelen [9]):

Openbaring 8:2 “En ik zag de 7 engelen die vóór God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven.”

 • De 7 fiolen (verwijzend naar de fiooloordelen [10]):

Openbaring 15:1 “En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn.”
Openbaring 16:1 “En ik hoorde EEN LUIDE STEM UIT DE TEMPEL (in de hemel – zie Openbaring 15:5) zeggen tegen de 7 engelen: Ga en giet de schalen (SV: de 7 fiolen) van de toorn van God uit over de aarde.

 • De 7 hoofden [11] van het beest uit de zee:

Openbaring 13:1 “En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen (SV: 7 hoofden) en 10 horens had, en op zijn horens waren 10 diademen [12] (SV: koninklijke hoeden), en op zijn koppen (SV: 7 hoofden) een godslasterlijke naam.
Zeven (7) is het getal van PERFECTIE (volkomenheid), zowel in het hemels-Goddelijke, als in de dingen van de ongerechtigheid:
Markus 16:9 “En toen Jezus opgestaan was, ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij 7 demonen uitgedreven had.”
Mattheüs 12:45 “Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.”
Oók wijst het getal 7 naar de dingen van de EINDTIJD, naar de 7de DAG van het Duizendjarige Rijk,[13] de 7de duizend jaar van Gods bemoeienis met het Adamitische geslacht.
Genade wordt hierbij geschonken door:

 1. God de VADER: “Die is en Die was en Die komen zal”,
 2. God de Heilige Geest: “de 7 Geesten Gods”, [14]
 3. God de Zoon:
 • “de Getrouwe Getuige”,
 • “de Eerstgeborene uit de doden”,
 • “de Overste van de koningen der aarde”;

            Een drievoudige titel van Jezus slaande op:

 1. Zijn aardse wandel,
 2. Zijn kruisofferande,
 3. Zijn eeuwige staat onder ons.

Wat Jezus, de Zoon, ons door GENADE doet:

 • Hij HEEFT ons (in Zich) “gewassen in Zijn Bloed”;
 • Hij HEEFT ons (in Zich) gemaakt “tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader” (VOLTOOIDE TIJD IN CHRISTUS!).

Jezus’ wederkomst:

 • Hij komt met de wolken in heerlijkheid en EEN IEDER zal Hem zien, óók die Hem doorstoken (verworpen, gekruisigd) hebben.

Zijn eeuwige viervoudige titels in de Vader:

 1. “de Alfa en Omega”,
 2. “het Begin en het Einde”,
 3. “Die was en Die is en Die komen zal”,

Hij is het Beeld van de onzienlijke God, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte Beeld van Gods Zelfstandigheid:
Kolossenzen 1:15 “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.”
Hebreeën 1:3 “Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”

 1. “de Almachtige”.

.

KLIK HIER voor het vervolg

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [15]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

**************************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak/duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studie De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zacharia 4:2 “Hij zei tegen mij: Wat ziet u? Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen, die daarboven zitten.”
[8] Zie eventueel onze studie De zegels worden geopend…enDe zegels worden geopend… (vervolg)”. UITLEG van het Boek Openbaring door Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie De bazuinen gaan klinken”. UITLEG van het Boek Openbaring door Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie De 7 fiolen of schalen van Gods toorn worden uitgegoten”. UITLEG van het Boek Openbaring door Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)
[11] Een beest heeft meestal een “kop”, maar hier – in Openbaring 13:1 (en ook in vers 11) – zijn beide “beesten” een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een hoofd. Dus beide benamingen/vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[12] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus PRECIES verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie noot.
[15] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Advertenties

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s