Openbaring 3 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1: Gods arbeid

  • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
  • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver: Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE. In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s. Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING (vervolg)

28_gemeente_tot_welke_behoren_wij 

5.
De Gemeentelijke periode van Sardis
(1517 – 1759 na Christus)

In deze Gemeentelijke periode brak de REFORMATIE – door Gods genade – onweerhoudbaar door! De doorstoot gaf aanvankelijk Maarten Luther (1483-1546).
Hoewel Maarten Luther eerst, als priester, in vrome Roomse werkheiligheid zocht te leven en zijn heil zocht bij de GENADE-LEER van deze KERK, vond zijn naar licht en vrede worstelend hart pas in 1513 het ware licht: GODS HEIL, door de vrije genade van Christus: de rechtvaardigmaking DOOR HET GELOOF! Nog 4 jaar zou het duren vóór hij de strijd tegen de misstanden in de Roomse Kerk openlijk ging bevechten. Het was naar aanleiding van de aflaatHANDEL van de monnik Johann Tetzel, dat hij op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aanbracht op de deur van de slotkapel te Wittenberg (Duitsland).
Maarten Luther kreeg de paus (Leo X) en de keizer (Karel V) tegen zich. Door de paus werd hij in de ban gedaan en keizer Karel V had hem ter dood veroordeeld. Maar God wilde het anders… De keurvorst van Saksen, Frederik de Wijze, beschermde Luther en liet hem op de terugreis van de Rijksdag te Worms (1521), waar Luther zich voor pauselijke legaat en keizer had te verantwoorden, ontvoeren en op één van zijn kastelen – de Wartburg, onder de schuilnaam “Junker Jörg” – onderbrengen. In de 10 maanden, die hij aldaar verbleef vertaalde hij de Bijbel in de Duitse volkstaal.
Later zette Luther zijn reformatorische arbeid in Wittenberg voort. Het zondagse misOFFER werd door Luther vervangen door een eredienst op EVANGELISCHE basis. Veel aandacht had hij ook voor EVANGELISCHE GEZANGEN.
Zo brak de REFORMATIE onder Luther geweldig baan, met Duitsland als hart, ook naar Scandinavië. Spoedig na Luthers dood zou helaas dit Lutheranisme verstarren…
Een andere hervormer was Ulrich Zwingli (1484-1533). Hij werkte in de kantons van Zwitserland.
De derde man van de REFORMATIE uit de begintijd was Johannes Calvijn (Jean Cauvin; 1509-1564), een Fransman, die vooral buiten Frankrijk, in Genève, had gewerkt. Hier, in Genève, had hij gebouwd aan een in Reformatorische zin bestuurde stad met STEDELIJKE, STRENGE, KERKELIJKE WETTEN en openbare KERKELIJKE TUCHT voor alle overtreders van die wetten. Dat dit algemeen afgedwongen WETTISCHISME moest leiden tot strijd met andersdenkenden en tot schijnheiligheid valt licht te begrijpen. Dit wettischisme en ook deze stedelijke Kerkelijke tucht leidde zelfs tot het verbranden van een ketter (wat zeker niet hetzelfde is als een afvallige, ofwel een apostaat), met name Michaël Servet, een Spaanse arts en theoloog.
Het Calvinisme had hier, in Genève, een bolwerk voor God willen bouwen, maar ze deed dat in de kracht van MENSELIJKE DWANG (TUCHT) en ORGANISATIE! Maar Gods Woord leert ons anders:

  • “…Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE…” (Zacharia 4:6) [4]

Zo strandde de REFORMATIE al spoedig in een MENSELIJK WETTISCH HANDELEN zonder de Geest van God in het enkel VERSTANDELIJK benaderen van de waarheid in het Evangelie! Iets, wat wel tot VERSTARRING moest leiden!
Het Calvinisme, dat ook gelooft in de predestinatieleer (= lering van/geloof in de voorbeschikking of uitverkiezing Gods) heeft zich voornamelijk in Zwitserland, Engeland en Schotland (ook Noord-Ierland) en Nederland verbreid.
In de begintijd van de REFORMATIE en door deze Reformatie ging de Roomse Kerk zich beraden op de Concilie van Trente, die in totaal 7 jaren had geduurd (einde ervan in 1563). Zo stelde zij de CONTRA-REFORMATIE ertegen op: Zij kwam tot de resolutie om de Reformatie met alle middelen te bestrijden en naast herstel van het algemeen gezag van de paus te Rome, de Middeleeuwse Scholastiek (kerkleer) te handhaven.
Een geducht wapen kreeg de Roomse Kerk in de toen gestichte orde van de Jezuïeten (Stichter Ignatius van Loyola: 1491-1556). Het doel van deze orde was het herstel van de macht van Rome onder de “ketters”, waarbij vooral het doel de middelen heiligde: moord en brandstapel zou deze orde in haar kielzog hebben… De leden van deze, de misdaad niet schuwende, orde moesten ABSOLUTE gehoorzaamheid aan hun oversten afleggen. DIT LAATSTE IS HEDEN NOG ZO! De eerste generaal van deze orde was Ignatius zelf. Ze werden de “ketter”-jagers bij uitnemendheid en de leiders van de Roomse Inquisitie. Ze werden, ondanks hun naam “Jezuīeten” (Societas Jesu) het “leger van Maria” genoemd, door hun vurig aanroepen van haar. Dit leger had bloedig het protestantisme bestreden en zocht / zoekt de “enig-ware” godsdienst, de Roomse, te bevorderen. Door hen zegevierde de CONTRA-REFORMATIE in Italië, Spanje, Frankrijk en in de Zuidelijke Nederlanden.
Laat ons thans kort het Reformatorisch verloop verder bezien.
In deze tijd van “TERUG NAAR HET WOORD VAN GOD” vinden wij ook een bonte mengeling van protestanten, die “Dopersen (WEDERDOPERS of Anabaptisten) worden genoemd. Zij hingen een volwassendoop aan – NA belijdenis – en stonden een heiligingsleven [5] voor: onder andere Menno Simons (1496-1559), in ons (Neder)land. Onder hen kwamen ook geloofsfantasten en overgeestelijken voor. Ze werden door Roomsen èn Gereformeerden vervolgd…
In Frankrijk verkreeg het Calvinisme onder de naam “Huguenots” (Hugenoten) ingang. Ze werden door Rome jarenlang vervolgd. Godsdienstoorlogen waren hiervan het gevolg; ook de vreselijke “Bartholo-meüsnacht” (of bloedbruiloft, in 1572) op de bruiloft van Hendrik IV van Navarre, koning van Frankrijk, is hier een uiting van. Velen zijn naar het buitenland (Zwitserland, Engeland, NEDERLAND) gevlucht.
ENGELAND had zich door de persoon van koning Hendrik VIII van Rome afgescheiden, niet vanwege godsdienstige motieven, maar om van zijn eerste vrouw te kunnen scheiden en om met Anna Boleyn, de hofdame van zijn vrouw, te kunnen trouwen [6]. De koning van Engeland werd hierbij hoofd van de Engelse Kerk; hij vervolgde en martelde Roomsen en Protestanten, zoals het in zijn kraam te pas kwam.
Het protestantisme kwam (ook) in Engeland onder invloed van het Calvinisme. Het bloeide tijdens de regering van protestantsgezinde vorsten en werd bloedig vervolgd tijdens Roomse heersers.
Hier ontstond in 1564 de groep van de Puriteinen (“zuiveraars”), die de Engelse Kerk wilden zuiveren van al het “Katholicisme” (o.a. Oliver Cromwell en de baptist John Bunyan, die jarenlang in de gevangenis had gezucht en de schrijver is van het bekende boek: “De Christenreis naar de Eeuwigheid”).
Een andere groep, ontstaan in Engeland, is die van de “Quakers (gesticht door George Fox, 1624-1691). Zij zochten heiligmaking [7] en leiding door de Heilige Geest [8] (het “Innerlijke Licht”).
Een Quaker, die als kolonist deze groep in Amerika vestigde was William Penn. Hij stichtte de staat “Pennsylvania” (= het bos van Penn). Het was begonnen als een IDEAALSTAAT van William Penn.
In Duitsland was de Reformatie VERSTARD IN EEN DODE ORTHODOXIE. Een hernieuwing en een “Terug naar Jezus” werd gebracht door de “Piëtisten” (= vromen; met name: Spener en Francke). Door hen kreeg het verdorde protestantisme in West-Europa de nodige, frisse, levende stroom, die het terugvoerde naar de LIEFDE TOT en VAN JEZUS en tot reddend GEBED! [9]
Een groot getuige van God, uit het “Piëtisme” voortgekomen, was Nicolaus Ludwig, Graaf von Zinzendorf & von Pottendorf (1700-1760), een biddende strijder Gods, die grote ZENDINGSACTIVITEITEN ontwikkelde. Hij stichtte met christenen van verschillende protestantse richtingen de OECUMENISCHE BROEDERGEMEENTE van de “Hernhutters” (1727). Deze kern zou tien jaar later van God een opdracht tot WERELDZENDING ontvangen. Thans (geschreven rond 1980 – AK) werkt deze Evangelische Broedergemeente onder 32 volkeren in de wereld (in Europa, Amerika, Afrika en Azië). Ook in ons land (Zeist) werkt deze Broedergemeente nog steeds…
Het SARDIS-kerk type van de laatste dagen wordt gevormd door het gebedloos, verstandelijk, traditiegetrouw protestantisme van de laatste dagen.

.

Openbaring 3:1, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de 7 Geesten van God [10] heeft en de 7 sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent (geestelijk gezien) dood.”
“Christus stelt Zich aan deze Gemeente voor als de Doper met De Heilige Geest [11]; als Degene, Die de Gemeentelijke sterren (= hun voorgangers) leiden moet. [12] Hiermee verwijt Hij hun eigenwilligheid, eigenmachtigheid, hun afdolen van Hem. Door de mens worden de werken van Sardis LEVEND genoemd en hoog aangeprezen, omdat ze NAAR DE MENS zijn. Bij God echter zijn hun werken DOOD… Wij hebben reeds gezien, dat zelfs het werk van Calvijn in Genève, MENSELIJK was en daarom FALEN MOEST…

.

Openbaring 3:2, “Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God.”
De Heiland vermaant hen hier om DICHT BIJ HEM te blijven in WAKEND BIDDEN, opdat de DODELIJKE VERSTARRING door ORTHODOXIE en TRADITIE, door alle vrome geestdrijverij (= fanatieke religie-ijveraars), niet Zijn gehele Gemeente/Kerk zal DODEN, omdat zoiets VER VAN GOD is; het zijn werken met “hout, hooi en stoppelen”:

  • “Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro (SV: stoppelen), ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.” (1 Korinthe 3:12-13)

.

Openbaring 3:3, “Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.”
De Gemeente te SARDIS werkt NIET volgens OORSPRONKELIJK MODEL, het model van de Apostolische Gemeente, die werkte IN en DOOR de Kracht van de Heilige Geest:

  • “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn [13], zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8)

Daarom moest de Gemeente te SARDIS zich bekeren tot Jezus, de Gever van alle Genade en tot Hem, Die met de Heilige Geest doopt! [14] Als de Gemeente te Sardis zich niet bekeert en het niet weer zoekt in de Levende Relatie met haar Heiland, zal zij ondanks HAAR WERKEN NIET BEREID (= niet gereed) BEVONDEN WORDEN BIJ JEZUS’ WEDERKOMST!

.

Openbaring 3:4, “Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren (SV: klederen) niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn”
Weinige namen… Zeker zullen daaronder Maarten Luther zijn, en John Bunyan, Spener en Francke, en Zinzendorf, George Fox en William Penn

.

Openbaring 3:5-6, “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren (SV: klederen) en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het Boek des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.
Zij zullen de “WITTE KLEDEREN” van de PRIESTER GODS dragen, omdat deze OVERWINNAARS [15] de plaats van het GEBED [16] zullen hebben ontdekt VOOR DE TROON VAN GODS GENADE. Daarom zullen zij eeuwig geschreven staan in het BOEK DES LEVENS, geschreven met het BLOED VAN HET LAM; hun namen zullen door de hemelse Hogepriester worden beleden voor God de Vader en voor al Gods heilige engelen…

KLIK HIER voor het vervolg

 

  • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld.
Voor meer uitleg over o.a. Zacharia 4:6, zie onze GRATIS studie De visioenen van Zacharia, en de geestelijke betekenis ervan voor de Bruidsgemeente van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Heiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[6] De m.i. vrij goddeloze koning Hendrik VIII verstootte zijn eerste vrouw in 1531 en trouwde op 25-1-1533 met Anna Boleyn. Jane Seymour verscheen iets later op het toneel als de nieuwste maîtresse van Hendrik in een lange reeks. In mei 1536 werd Anna gearresteerd… op (vermoedelijk valse) beschuldiging van overspel, hekserij en incest en werden haar 5 zogenaamde minnaars (en zij zelf 2 dagen later) ONTHOOFD met het zwaard. Bij het knielen voor de beul herhaalde ze een aantal keer de volgende woorden: “To Jesus Christ I commend my soul; Lord Jesus receive my soul”. (noot AK)
[7] Zie noot 5.
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze GRATIS studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze GRATIS studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Zie noot 8.
[12] Zie eventueel onze GRATIS studie Podium en Gemeente (Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan) van CJH Theys. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze GRATIS studie Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn” van E. van den Worm. (noot AK)
[14] Zie noot 8.
[15] Zie noot 1.
[16] Zie noot 9.

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s