Openbaring 3 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1: Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_________________________________________________________________

NOOT van de schrijver: Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE. In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s. Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

_________________________________________________________________

Hoofdstuk 3

Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING (vervolg)

Vervolg van:
Openbaring 3 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6

28_gemeente_tot_welke_behoren_wij

6.
De Gemeentelijke periode van FILADELFIA (± 1750 – 1906 na Christus)

In de 18de eeuw werd uit de diepten der hel een beweging op gang gebracht, die wij in de geschiedenis het Rationalisme noemen. Deze levensvisie, waarbij men de MENSELIJKE RATIO op de troon plaatste, werkte in de 19de eeuw flink door. Men noemt deze eeuw ook wel de eeuw van de “VERLICHTING”, van “het verlichte denken’’. In deze eeuw werd de mens gezet tot ZELF-AANBIDDING, tot aanbidding van de MENSELIJKE RATIO. Hiernaast had men lieden, die het MENSELIJK GEVOEL boven de REDE stelden. In kunst en literatuur noemt men deze beweging de ROMANTIEK. GEVOEL en VERBEELDING zaten hierbij op de troon. Deze romantici vluchtten naar de ongerepte NATUUR. Men hoorde onder hen de roep: “Terug naar de natuur” (Rousseau). Men had een afkeer van de gevestigde maatschappij. Dit bracht sommigen van hen tot KRITIEK en tot REVOLUTIE tegen de gevestigde cultuur en ze hieven de leus: “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” aan. In Frankrijk heeft dit geleid tot de bloedige “Grote Franse Revolutie” (1789-1815), die zich richtte tegen ADEL en GEESTELIJKHEID, tegen de ten hemel schreiende misstanden in deze standen.
Deze satanische beweging, die de MENS verheerlijkte, riep op tot de beoefening van de DEUGD (= goede werken), waarbij hij, zo zei men, God niet nodig had. Sommigen van hen geloofden wèl in God, maar dan in een “god”, die zich niet verder met die mens bemoeide en hem aan zijn lot overliet (Deïsme). In de Kerk leidde het Rationalisme en de VERLICHTING tot een TOLERANTE houding jegens andersdenkenden en zonde (de “TOLERANTIE”). Ook brachten deze MENS-verheerlijkende bewegingen de Europese mens tot het ATHEÏSME en het “MODERNE HEIDENDOM” (in Frankrijk: Voltaire; in Engeland: Locke; in Duitsland: Semler; Kant), tot de GROTE AFVAL (= afvalligheid) VAN CHRISTUS; iets, dat zich in de 20ste (en 21ste) eeuw verder voltrekt.
Reacties tegen deze duistere stroming vinden wij in de 18de eeuw.
In Duitsland: de reeds eerder genoemd werkzaamheid en wereldzendingsactiviteiten van de BROEDER-GEMEENTE van Zinzendorf (1700-1760; Hernhutters).
Maar ook in Engeland: de OPWEKKINGSBEWEGING van John Wesley (1703-1791). Hij stichtte het Methodisme. Wesley predikte de LEVENDE CHRISTUS, Die de ziel vervullen wil met vreugde, en verlossen wil van alle zonden. John Wesley hield, samen met George Whitefield, openluchtsamenkomsten. Het METHODISME werd een miljoenenbeweging, die zich vooral in Noord-Amerika ontwikkelde (in de 20ste eeuw 40 miljoen in Noord-Amerika en 3½ miljoen in Engeland).
In de 19de eeuw vinden wij, onder andere in Duitsland, het werk van ds. Blumhardt (1805-1880). Hij werkte eerst in het dorp Möttlingen en later in Bad Boll. Hij predikte een LEVENDE JEZUS in gebedsgenezing, duiveluitdrijving, in verlossing en zaligmaking. Hij stichtte een geestelijk centrum, dat tot ver in het buitenland doorwerkte.
In Zwitserland (Genève) ontstond de OPWEKKINGSBEWEGING, die men “HET RÉVEIL” noemde (César Malan; 1787-1864). Ook deze beweging werkte door tot in het buitenland; ook tot in Nederland (Bilderdijk; da Costa; Hogendorp; Groen van Prinsterer).
In Engeland vinden wij in de 18de eeuw de start van het Leger des Heils (Stichter: William Booth; 1829-1912). Hij organiseerde deze gemeenschap als een LEGER, met zichzelf als generaal. Hij kwam voort uit het Methodisme, vandaar zijn methodistische wijze van werken. Na 1880 ging het “LEGER” zending bedrijven en werd tenslotte WERELDOMVATTEND. Na 1890 bewoog het “LEGER” zich veel op SOCIAAL TERREIN. Het droeg/draagt het Evangelie van Christus vaak in de sloppen van de grote steden uit. Hun vlag draagt de woorden: “BLOED” en “VUUR” (het “BLOED” van Christus en het “VUUR” van de Heilige Geest).
De Baptisten vonden in Londen (Engeland) een groot leider en prediker in Charles Haddon Spurgeon (1834-1892).
In Amerika (Chicago) werkte de evangelist Dwight L. Moody (1834-1899).

.

Openbaring 3:7, “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:…”
Hier dient de Here Zich aan als de HEILIGE en WAARACHTIGE Heer van de Gemeente. Daarom zullen Zijn waarachtige kinderen in hun NIEUWE LEVEN [4] door Hem ook worden vervuld met Zijn HEILIGHEID en WAARACHTIGHEID, omdat Hij in hen wil WONEN. Hij is de HEMELSE DAVID (de HEMELSE KONING), Die alle MACHT heeft, ook over hel en dood:

 • “En (Ik, Jezus, ben) de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood (SV: de sleutels van de hel) en van de dood zelf.” (Openbaring 1:18)

Een sleutel is altijd een openbaring van MACHT, ook van GEDELEGEERDE MACHT:

 • “En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn (= Mijn dienaar Eljakim, als beeld van Christus [5] – zie vers 20) schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand opendoen.” (Jesaja 22:22)
 • “En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.” (Mattheüs 16:19)

Men moet hierbij echter beseffen, dat deze GEDELEGEERDE MACHT de WERKING VAN GODS GEEST is, WERKEND DOOR Zijn DIENSTKNECHTEN HEEN; dus niet een MACHT die aan een mens gegeven is om ermee NAAR EIGEN OORDEEL (= naar eigen inzicht of goeddunken) in deze wereld te werken!

.

Openbaring 3:8a, “Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig (SV: kleine) kracht…”
De “GEOPENDE DEUR” duidt op een levende RELATIE met Jezus Christus, de Heiland en Heer van de Gemeente, die duivel, mens en wereld niet vermogen te sluiten of af te breken. De Heer betuigt hier, dat deze Gemeente is teruggekeerd tot de Bron van de “Wateren des Levens” [6], tot Jezus Christus Zèlf en Zijn Zaligheid-brengende NAAM. Deze Gemeente heeft “KLEINE KRACHT”; ze is in deze tijdsperiode nog niet gekomen tot de DOOP MET DE HEILIGE GEEST…[7]

.

Openbaring 3:8b, “…en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen (SV: Gij hebt Mijn Woord bewaard) en Mijn Naam niet verloochend.”
Deze Gemeente is WOORDGETROUW, omdat zij JEZUS LIEFHEEFT (zie Johannes 14:15 [8]) en draagt de Naam van Jezus uit als een licht in deze wereld. In deze periode van de Kerkgeschiedenis ziet men de Kerk van West-Europa beginnen met WERELDZENDING te bedrijven!

.

Openbaring 3:9, “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.”
Mensen uit de “SYNAGOGE VAN DE SATAN” die zeggen dat zij “JODEN” zijn… maar zijn het niet. Dus: mensen, die zeggen dat zij “kinderen Gods” zijn – die naar het UITERLIJK zich zó zullen gedragen – maar INNERLIJK onbekeerd zijn, en dus “kinderen van de duivel” (2 Timotheus 3:5 [9]). Dezulken zullen door het leven en het getuigenis van deze Gemeente worden gebracht tot BEKERING en AANBIDDING van God. In deze Kerkelijke periode had men Deïsten en “TOLERANTEN”, mensen die God in wezen niet kenden; zij werden echter door de liefde en ijver van deze ware kinderen Gods opgewekt tot waarachtig (geestelijk) leven en tot dienstbaarheid aan de waarachtige God!

.

Openbaring 3:10, “Omdat u het Woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
Deze belofte geldt NIET de gelovigen uit deze KERKPERIODE (van ± 1750 – 1906), maar die uit het FILADELFIA-TYPE van de laatste Kerkperiode (LAODICEA; 1906 – tot komst van Christus), omdat pas in deze laatste periode de “GROTE VERDRUKKING” van 3½ jaar plaats zal vinden:

 • “In die tijd zal Michaël opstaan (wiens naam betekent: “Wie is gelijk God”. Het is een Oudtestamentische verschijning of openbaringsvorm van onze Here Jezus Christus), de grote Vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek (des Levens).” (Daniël 12:1) [10]
 • “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël (in 9:27 [11]), zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren [12] zich verzamelen.” (Mattheüs 24:15-28)
 • “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen. Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal. En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!” (Markus 13:14-23)

Omdat zij (deze Gemeente van Filadelfia) WOORDGETROUW in hun LEVEN en GETUIGENIS zijn gebleven en in een Levende RELATIE zijn blijven staan met Christus (“een geopende DEUR– zie Openbaring 3:8a) zullen zij deze verdrukking (mogen) ontvlieden en mogen behoren tot hen, die in deze periode door God in “de WOESTIJN” worden bewaard:

 • “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar; de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= dezelfde 3,5 jaar van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang.” (Openbaring 12:6+14)

Openbaring 12:6 + 14 betreft de (zogenoemde AAN- of) WEGNAME: [13]

 • “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.” (Mattheüs 24:40-42)
 • “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, daar zullen de gieren (SV: ARENDEN [14]) zich verzamelen.” (Lukas 17:34-37)

Openbaring 3:11, “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.”
Zij moeten VOLHARDEN in dit NIEUWE LEVEN [15] (zij hebben immers de “KROON” DES LEVENS) en in hun getuigenis, TOT JEZUS WEDERKOMT.

.

Openbaring 3:12-13, “Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil (SV: pilaar) in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan (dus op aarde), en Mijn nieuwe Naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.”
De OVERWINNAARS [16] uit deze Gemeente worden door God gevormd tot PILAREN (ze hebben “grote kracht”) IN DE TEMPEL GODS, tot geestelijke LEIDERS van GODS EEUWIGE GEMEENTE, tot BESTENDIG, ja EEUWIG LEIDERSCHAP IN CHRISTUS. Zij zullen VERVULD zijn van CHRISTUS, van de ALMACHTIGE GOD, en hun eeuwige woning hebben in het NIEUWE JERUZALEM [17], waar zij Gods Zoon, de EEUWIGE KONING zullen dienen in alle eeuwigheid! Het zijn dan, uit de mensen gewonnen, CHERUBS van God (een cherub is een wezen dat óf een openbaring van God Zelf is, of een engelachtig wezen, dat in zijn verschijning Gods heerlijkheid openbaart – AK).

KLIK HIER voor het vervolg

 

 • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm
(1915 – 2013)
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Als men in de hoven der koningen iemand de sleutel geeft, dat betekent dat hem in zijn dienst macht en autoriteit gegeven wordt. In Jesaja 9:5 wordt dergelijke manier van spreken van Christus gebruikt, wiens voorbeeld deze Eljakim geweest is; zie ook Openbaring 3:7, waar deze woorden van de profeet op Christus gepast worden. (noot AK)
[6] Jeremia 2:13, “…Mij, de bron van levend water…”
Johannes 7:38, “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest en/of De Gever en Zijn Gaven van CJH Theys. (noot AK)
[8] Johannes 14:15, Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
[9] 2 Timotheüs 3:5, “Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.”
[10] Zie eventueel onze GRATIS studie met o.a. ‘vers voor vers’ uitleg van Daniël 12:1, Daniël, hoofdstuk 12: Christus openbaarde Daniël de eindtijdvan CJH Theys. (noot AK)
[11] Daniël 9:27 (SV), “En hij zal velen het verbond versterken één week (= 7 jaar); en in de helft van de week (= na 3½ jaar , waarin wij ook nog een opwekking verwachten) zal hij het slachtoffer en het spijsoffer (dus het feit dat men deel kan hebben aan de dood en opstanding van het Lam, waardoor het afsterven aan het oude, zondige leven plaatsvindt) doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel (= de met satan verbonden christenheid) zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste.”
Zie eventueel onze GRATIS studie met o.a. ‘vers voor vers’ uitleg van Daniël 9:27, Daniël, hoofdstuk 9: Gods openbaring aan Daniël van de 70 (jaar)wekenvan CJH Theys. (noot AK)
[12] Er is hier, heel bewust, gekozen voor het woord GIEREN uit de Herziene Statenvertaling. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Dit slaat dus op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (NAAM)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. (noot AK)
[13] Zie eventueel onze GRATIS studie Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ? van A. Klein. (noot AK)
[14] Er is hier heel bewust gekozen voor het woord ARENDEN uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met “gieren”, wat in deze context onjuist is. Want… gieren zijn aaseters, zij eten dus “dode spijze” (beeld van: “de letter die dood” – zie 2 Korinthe 3:6). Arenden eten –en zoeken/vangen zelf– levend aas, dus “levende spijze” (beeld van: “Christus, Het LEVENDE Brood” en van “de Geest die LEVEND maakt” – zie Johannes 6:51+63 en 2 Korinthe 3:6).
Degenen die door de Here AANGENOMEN zijn als lid van het Bruidslichaam worden tot dat LICHAAM van Christus toegevoegd. Deze verzen moet men dus NIET verwarren met Mattheus 24:28 waar wel “gieren” moet staan: “Want waar het DODE lichaam zal zijn, daar zullen de GIEREN vergaderd worden”. Dit slaat namelijk op het lichaam van de GROTE HOER, de VALSE KERK (zie Openbaring, hoofdstuk 17), waar de VALSE (naam)CHRISTENEN vergaderd zullen worden. Deze uitleg van de Schrift wordt door de CONTEXT bevestigd.
Arendsheiligen zijn een beeld van (de leden van) de Bruid van Christus. Want, in Jesaja 40:31 lezen we: Maar wie (de Wederkomst van) de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Waar degenen (ook christenen) zijn, die verlaten worden, weten we, namelijk in die wereld waarin de antichrist dan heerst, maar het gaat er hier om waar degenen “die aangenomen zijn tot leden van de Bruid” VERGADERD zullen worden. De Here Jezus zegt ons hier (in Lukas 17:37) dat ze “als arenden” vergaderd zullen worden in Zijn geestelijk Lichaam – en Zijn geestelijk Lichaam dat is: de Bruid van Christus – zij hebben deel aan de Bruiloft van het Lam van God. (noot AK)
[15] Zie noot 4.
[16] Zie noot 1.
[17] Zie eventueel onze GRATIS studie Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus van E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Uncategorized, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Openbaring 3 vers 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (+ gratis UITLEG)

 1. Henk Herbold zegt:

  De brief aan Filadelfia is bemoedigend voor de gemeente van toen, maar… zeker ook voor ons vandaag. Jezus belooft hier o.a. dat als zij God trouw blijven, zij door Hem bewaard zullen worden voor het uur van de verzoeking die over de wereld gaat komen, namelijk de antichristelijk tijd.
  Hun werd ook gezegd dat Jezus spoedig gaat komen. Deze laatste woorden hadden zeker ook betekenis voor de gemeente van toen, want God wil dat kinderen van God elke dag zullen leven in de verwachting van Jezus wederkomst. Maar deze woorden aangaande Jezus wederkomst, hebben nog veel meer betekenis voor ons vandaag. Waarom? Omdat wij nog dichter bij dat moment leven.
  De studies van het boek Openbaring, zoals hier opgeschreven, helpen ons beslist om voorbereid te zijn op dat moment.
  Deze studies zijn bijzonder uitvoerig, maar ook diep geestelijk. Het is de moeite waard om er kennis van te nemen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s