Boekbespreking 67: Christus wederkomst als Koning en Rechter

Christus wederkomst als Koning en Rechter kleur

De diep zondige eindtijd en Gods naderend eind-oordeel !

“En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, op welke Lot van Sódom uitging, regende het vuur en sulfer (= zwavel) van de hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in de dag, op welke de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (Lukas 17:26-30 + uitleg)
Wij leven in de tijd van Jezus’ wederkomst! Zelfs wereldlingen voelen aan en geleerden wijzen erop, dat het einde van vele dingen daar is. Maar wij, als “kinderen des daags” zijn ons des te meer bewust van het einde van deze genadebedeling. Dit weten wij door Gods Woord te toetsen aan de tekenen der tijden. Ook weten wij uit dit Woord, dat de tijd van het einde geen gemakkelijke tijd is. O, nee! Ook, dat de tijd van het einde een ZONDIGE tijd is, zoals het was in Noachs dagen vóór de zondvloed, en in Lots dagen vóór het vuur en zwavel regende uit de hemel. Laat ons, uit Gods Woord, zien hoe de wereld in Noachs dagen eruit zag.
“En de Heere zag, dat de boosheid (het uit ‘de boze’ zijn) van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al de gedachtenspinsels van hun hart te allen dage alleen boos was. Toen berouwde het de Heere, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. En de Heere zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte; en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. (Gen.6:5-8)
U ziet, vrienden, net als in de dagen van Noach, alzo is het heden ten dage. Er is dieper wordende zonde-duisternis in onze huidige wereld. En God zendt Zijn oordelen hierover en zal tenslotte, net als in Noachs dagen, ALLEN VERDERVEN die de zonde liefhebben en doen.
Ook de zonden van de steden Sódom en Gomórra waren dusdanig, dat ze ten hemel schreeuwden om wraak! Ook onze huidige wereld geraakt in dezelfde zondige staat en ondergaat een zelfde oordeel als de wereld van destijds: “God verdierf ze allen!”
Het Boek Openbaring, sprekend over de eindtijd, de tijd waarin wij leven, kondigt 3×7 oordelen van God aan: 7 zegeloordelen van de Heilige Geest, 7 bazuinoordelen van de Zoon, en 7 fiooloordelen (de eind- of totaaloordelen) van de Vader. Het zijn oordelen die elk doorwerken tot het einde toe en zodoende elkaar overlappen. Met de beëindiging van het laatste zegel, de laatste bazuin en de laatste fiool komt Jezus als Koning en Rechter op de wolken des hemels terug en zal ze ALLEN VERDERVEN, geheel die antichristelijke wereld die het teken van het beest heeft ontvangen aan het voorhoofd of aan de hand (Openb.14:9-10). Hun lichamen zullen verast worden door de rijzende Zon van Gods gerechtigheid, want de hitte van Zijn gerechtigheid zullen zij niet kunnen verdragen: “Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. U daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen van uw voeten, te dien dage, die Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen.” (Mal.4:1-3)
God heeft echter geen lust in de dood van de goddelozen, maar wel in hun bekering: “Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in de dood van de goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?” (Ezech.33:11)
Daarom roept Hij tot Zijn volk en tot de mensheid van de laatste dagen, dat zij zich bekeren. Hij doet dit door Zijn inleidende oordelen, die tot BEKERING roepen; Zijn besluitende oordelen echter zijn tot VERNIETIGING van de mensen die in de duisternis van de zonde wensen te blijven. Want Hij moet de aarde (toe)bereiden voor haar nieuwe taak: die van het 1000-jarige Rijk!
God spreekt ons eerst toe, daarom beginnen de zegeloordelen ook met het WITTE PAARD en zijn Ruiter (Openb.6:1-2), dat de wereld van de laatste dagen brengt in het witte licht van Gods openbarend Evangelie, van Zijn Koninkrijk, waardoor de mensen bewust worden gemaakt van hun zonden en Gods dreigende doem, maar ook van Gods uitnemende GENADE bij hun algehele bekering. Zo brengt het WITTE PAARD oordeel over de zonden en spreekt het Gods oordeel uit over de onbekeerlijke zondaars, maar het brengt ook OPWEKKINGSKRACHT aan allen die zich van harte bekeren!
Maar als het volk van de eindtijd aan Gods vermanend Evangelie geen gehoor wil geven, dan komen de “zweepslagen”: oorlogen, hongersnoden, pestilentiën, dood en verderf! Jezus’ profetie van de laatste dagen (lees Matth.24) heeft ons van deze duisternis reeds verteld en in harmonie hiermee zijn de resterende zegeloordelen, de bazuinoordelen en de fiooloordelen uit het Boek Openbaring. De duivel krijgt dan zijn gelegenheid om met zijn horden te heersen over een mensheid, die Jezus’ liefdesheerschappij heeft verstoten en de tirannie van de satan heeft verkoren!
U ziet het, Gods lankmoedigheid, liefde en genade nemen spoedig een einde, de deur tot genade wordt dichtgedaan, de tijdsbedeling van Gods uitnemende genade wordt spoedig beëindigd en wordt besloten door de eindoordelen Gods.
Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. (Hebr.10:31)
In deze zondige en om oordeel roepende tijd van het einde leeft er een Christelijke Gemeente/ Kerk, die door Gods Woord wordt getypeerd door de “Gemeente van Laodicea” (Openb.3:14-22). Het is een lauwe Kerk, die in haar zelfvoldaanheid denkt er wel te komen en Gods zaligheid wel denkt te verkrijgen, terwijl Gods Woord ons waarschuwt om erom te STRIJDEN en daarbij zegt, dat zelfs “de rechtvaardige ternauwernood zalig wordt”:

  • Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.” (13:24)
  • “En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? (1 Petr.4:18)

Gods oordeel over de “Gemeente van Laodicea” is dan ook ondubbelzinnig:
“Gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm en blind en naakt! (Openb.3:17b)
Toch weet God ook uit deze “lauwe” Kerk Zijn OVERWINNAARS te vinden en Zijn Bruidsgemeente te vormen, Zijn GEZALFDEN (Openb.12:1) door wie Hij in opstandingskracht zal weten te werken tot de einden der aarde toe (Matth.24:14).
Laat ons nu die “grote” en voor zondaren “zeer vreselijke Dag” van Zijn Wederkomst in beschouwing nemen aan de hand van Habakuk 3:1-19.

  • KLIK HIER als u deze studie verder wilt lezen of downloaden

E. van den Worm
Enigszins bewerkt door A. Klein

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), de grote verdrukking, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s