Openbaring 22 vers 1 t/m 21 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 13 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 14 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 15 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 16 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 17 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 18 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 19 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 20 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 21 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 22 (PDF) Laatste hoofdstuk !

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

 • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
 • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 22

1. De EEUWIGE Gods-heerschappij

22-TREE-OF-LIFE

De rivier van LEVEND WATER

Openbaring 22 vers 1, “En hij (de Engel, uit Openbaring 21:9) liet mij (= Johannes) een zuivere rivier zien, van het Water des Levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam (Gods voort-)kwam.” [3]
Dezelfde Engel, één uit de 7, die de fiolen (of: schalen) over de aarde hebben moeten gieten, toont nu de KRACHT en het INNERLIJKE, Goddelijke LEVEN van de bewoners van dit Koninkrijk der hemelen, waarvan hij het AANZIEN – de UITERLIJKE heerlijkheid – in het vorige (21ste) hoofdstuk heeft getoond.
Het is deze Goddelijke “Rivier”, “die uit de Troon van God en van het Lam” voortkomt, die nu ONGEHINDERD de gehele, verheerlijkte opstandings-mensheid vervult en door haar heen stroomt. Het is de KRACHT van de Heilige Geest; het is de Geest van God Zelf, Die deze nieuwe mensheid tot in ALLE EEUWIGHEID is gegeven (zie Johannes 14:16 [4]) en die deze mensheid dragen, inspireren en leiden zal in ALLE DINGEN en DIENSTBAARHEID als priester-koningen “IN ALLE EEUWIGHEID”:

 • “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,” (1 Petrus 2:9)
 • “en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” (Openbaring 1:6)
 • “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de (nieuwe) aarde.” (Openbaring 5:10)

En net zoals haar Hogepriester-Koning “in alle eeuwigheid” is “naar de ordening van Melchizedek” [5] (zie Hebreeën 5:6+7:17+9:11), alzo zal dit priesterdom (van Zijn “heilig volk”) ook zijn naar dezelfde ordening in alle eeuwigheid!

 • “Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.” … “Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.” (Hebr. 5:6 + 7:17)
 • “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen (namelijk: de geestelijke zaken die wij in het Nieuwe Verbond kennen). Hij is door de meerdere en meer volmaakte (= hemelse) tabernakel gegaan, die niet met (mensen)handen is gemaakt, dat is: die niet van deze (aardse) schepping is (zoals de tabernakel van Israël).” (Hebr. 9:11)

De Heilige Geest – in Zijn ontwikkeling tot volmaaktheid in Gods kinderen, zoals die nù geschiedt in deze tijd – wordt eveneens als een “RIVIER” getoond in Ezechiël 47 vers 1-12:

 • “Daarna bracht Hij (= Gods Geest, de Heilige Geest) mij (Ezechiël) terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water (beeld van “het water des Levens”) uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in Zijn hand. Hij mat 1000 el [6] en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels. Hij mat weer 1000 el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer 1000 en liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. Nog eens mat Hij 1000 el (in totaal dus 4000 el, waarmee profetische jaren bedoeld worden): het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoogwater waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar één van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.”

Openbaring 22 vers 2, “In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier (van het Water des Levens, zie vers 1) bevond zich de Boom des Levens, die 12 vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken (in de Engelse vertaling staat: “volkeren”, men moet dit dus lezen als: “heiligmaking, volmaking van de volkeren”).”
In diepe eenheid met deze Gods-RIVIER zien wij hier de Boom des Levens (enkelvoud !).
In de NBG-vertaling wordt gesproken van “het Geboomte des Levens.” Deze vertaling suggereert een VEELVOUD van “Bomen des levens”, wat mijns inziens ONJUIST is, omdat alleen Christus het Woord Gods, “DE Boom des Levens” kan zijn. Gods kinderen zullen “IN ALLE EEUWIGHEID” uit Hem leven, wat ook wordt benadrukt in het typerende beeld van HOOFD en LICHAAM (van Christus). Het lichaam is in zijn bewuste functies te allen tijde afhankelijk van de levensimpulsen van het hoofd, waarin het zenuwcentrum is. NOOIT zal de Gemeente een van Christus ONAFHANKELIJKE status innemen, waardoor ze een van Hem onafhankelijke boom des levens wordt. NOOIT wordt ze ten opzichte van Hem de Koning, maar hoogstens zal ze Zijn Koningin zijn. Ten opzichte van datgene waarover zij regeren zal (op de Nieuwe aarde), zullen zij wel “koningen en priesters” zijn. ALTIJD zal de Gemeente de takken vormen, ingeplant in de “Boom des Levens”, in de hemelse Wijnstok.
Nogmaals, wij zien hier de eenheid die er is tussen de Heilige Geest en Christus, de “Boom des Levens”:

 • De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.” (2 Korinthe 3:17)
 • “Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat (SV: dat) de Geest de WAARHEID is. Want Drie zijn er Die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één.” (1 Johannes 5:6-8)

Waar de Godsrivier is, daar is ook de “Boom des Levens”, het Woord van God.
Deze “Boom des Levens” draagt vruchten. De bladeren en de vruchten van deze “Boom des Levens” zijn tot leven van de verheerlijkte mensheid. Net zoals de Geest in haar leeft en werkt, leeft en werkt het Woord van God in haar.
Dit (2de) vers vertelt ons van “12 vruchten”. Het getal 12 spreekt ook van Goddelijke VOLHEID of VOLMAAKTHEID werkend in de mens. Denk aan de “12 poorten” in de muur van het Nieuwe Jeruzalem en aan de “12 sterren” in de kroon van de Bruidsgemeente:
“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw [7], bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.” (Openbaring 12:1)
Er gaan 12 maanden in een jaar. En elke maand draagt de Boom des Levens “12 vruchten”. Dit geeft 12×12=144. Dit getal spreekt van de volmaakte heiligheid van de 144.000, die het gevolg is van de volmakende werking van deze Goddelijke vruchten en bladeren van de “Boom des Levens”.
Kennen wij deze volmakende werking reeds hier op aarde in deze (ONZE) tijdsbedeling van GENADE, wij zien deze werking in de EEUWIGHEID van de toekomst zich VOORTZETTEN, want er staat (in dit 2de vers, van Openbaring 22) geschreven: “En de bladeren van de Boom zijn tot GENEZING van de heidenVOLKEN” (HSV). In die eeuwigheid is ZIEKTE echter uitgebannen onder Gods kinderen, daarom hebben wij deze tekst als volgt te lezen: “En de bladeren van de Boom zijn tot VOLMAKING (= HEELmaking) van de (ZALIG geworden) VOLKEREN.”

.

Openbaring 22 vers 3, “En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,…”
In die toekomende zalige wereld zal er NOOIT plaats zijn voor enig OORDEEL Gods of voor VEROORDELING van elkaar, want de GEHELE BERG Gods zal HEILIG zijn:

 • “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” (Jesaja 11:9)
 • “Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:22-24)

De Troon van God en van het Lam zal temidden van de verheerlijkte MENSEN zijn en deze zullen Hem dienen en Zijn wijsheid uitdragen in GEHEEL de NIEUWE schepping:
opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.” (Efeze 3:10)

.

Openbaring 22 vers 4, “en (Zijn dienstknechten) zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.”
Gods “aangezicht zien” wil zeggen: “Zijn heerlijkheid delen”, “zich verlustigen in Zijn Schekina-glorie” [8], want Gods Naam “zal op hun voorhoofd zijn”. Dat wil zeggen: zij zullen – samen met Christus – BEELDDRAGERS zijn van God:

 • “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.” (1 Johannes 3:2)
 • “Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.” (Hebreeën 1:3)
 • “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15)

.

Openbaring 22 vers 5, “En daar (in de EEUWIGE Gods-heerschappij) zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren (SV: heersen) in alle eeuwigheid.”
Nooit meer zal daar droefenis of pijn zijn, of zullen er problemen zijn. “Daar zal GEEN NACHT zijn: letterlijk en figuurlijk!
“Geen zonlicht” is er “nodig”. God Zelf omstraalt met Zijn Wezen Zijn gehele heilige Berg, de Berg Sion, Zijn Nieuw Jeruzalem [9], en vormt zo haar TEMPEL, haar stralende OMKAPSELING, het GODDELIJKE ELEMENT, waarin Gods kinderen “in alle eeuwigheid” zullen leven en werken als priester-koningen voor God!

2. Besluitende woorden

Laatste waarschuwingen en beloften

Openbaring 22 vers 6, “En hij (de Engel, uit Openbaring 21:9) zei tegen mij (= Johannes): Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn Engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren (SV: om Zijn dienstknechten te tonen, hetgeen haast moet geschieden).”
De woorden en beloften van deze profetie van het einde, die spoedig vervuld zal zijn, zijn “BETROUWBAAR en WAARACHTIG”!
Zoals wij weten werd Johannes, “in de geest”, op “de DAG des HEREN” in de EINDTIJD geplaatst:
“Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem… (Openbaring 1:10)
Tot de geloofsgenoten van deze (eind)tijd zegt het Woord: Het zijn “dingen, DIE HAAST GESCHIEDEN MOETEN”:
“Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden (SV: te tonen de dingen, die haast geschieden moeten [10]), en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven.” (Openbaring 1:1)

Openbaring 22 vers 7, “En zie, Ik kom spoedig (SV: haastiglijk). Zalig is hij die de woorden van de profetie van DIT BOEK in acht neemt.”
Allen, die de woorden van “dit Boek” (zijnde: de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes) ter harte nemen en in hun gedachten bewaren, is ZALIGHEID beschoren, omdat de woorden van “dit Boek” in hen BEREIDHEID werkt voor deze zaligheid:
“Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” (Openbaring 1:3)

Openbaring 22 vers 8-9, “En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van DIT BOEK in acht nemen. Aanbid God.”
Opnieuw (vergelijk Openbaring 19:10 [11]) valt Johannes neer en aanbidt voor de voeten van de engel die hem het Jeruzalem Gods heeft getoond – de engel die behoort tot één van de 7 engelen die in zijn visioen hun fiolen (of: schalen) over de aarde hebben uitgegoten – een handeling die terecht door die engel wordt gecorrigeerd.
Wij zien in vers 9 dat deze “engel” (en zo dus ook alle 7 engelen) een MENS is, want hij getuigt dat hij “een mededienstknecht” is, “van u en van uw broeders, de profeten” is, en dat hij eveneens de woorden van “dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes) bewaart.”
Laten wij NIMMER deze fout maken om een MENS of ENGEL, hoe wonderbaar hun bediening ook mag zijn, de EER te geven die God ALLEEN toekomt:

 • “Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.” (Jesaja 42:8)
 • “Omwille van Mij, omwille van Mij doe Ik het, want hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.” (Jesaja 48:11)

Laten wij God en het Lam (Gods) alleen die EER waardig achten:

 • “En toen Het (Lam Gods) de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren (letterlijk: de 4 levende wezens) en de 24 ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen (SV: fiolen – dat zijn flessen met een ronde buik en lange hals) vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U (= Het Lam) bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam (SV: uit alle geslacht), taal, volk en natie.” (Openbaring 5:8-9)

Wanneer wij, mensen, ons die Goddelijke EER welgevallig laten aanleunen, komen wij onder Gods OORDEEL (!):

 • “En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit (tot Herodus): Een stem van God en niet van een mens! En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest.” (Handelingen 12:21-23)

.

Openbaring 22 vers 10, “En hij (de Engel, uit vers 8) zei tegen mij (= Johannes): Verzegel de woorden van de profetie van DIT BOEK niet, want de tijd is nabij.”

Openbaring 22 vers 12, “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.”
Tot de geloofsgenoten van dit tijdsbestek van het einde zegt de Here: Verzegel de woorden… van dit Boek NIET! Aan hen geeft Hij Licht en inzicht en geeft Hij de opdracht: “Bespreek ze en neem ze in beschouwing, want… “de tijd” van vervulling van deze Profetie, de tijd van ‘s Heren wederkomst, “is nabij”!
Bij Jezus’ Wederkomst, als Koning, met de laatste bazuin zal Hij Zijn dienstknechten en -maagden vergelden, gelijk hun werk zal zijn geweest.

Openbaring 22 vers 11, “Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil (= onrein, zondig) is, laat hij nog vuiler (= onreiner, zondiger) worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.”

 • “Wie onrecht doet, laat hem onrecht bedrijven, wie onrein is, laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechte moet steeds gerechtiger, de heilige moet nog heiliger worden. (NLD1939 vertaling)

Te midden van deze profetie van Jezus’ Wederkomst wordt het kenmerkende van deze eindtijd weergegeven: Degene die “ONRECHT doet” en “VUIL / ONREIN is”, zal hierin steeds TOENEMEN; dit zal in hem/haar ESCALEREN, tot hij/zij zich openbaart in UITERSTE ONGERECHTIGHEID (!):

 • “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid,” (Ezechiël 21:25)

Degene die “RECHTVAARDIG” en “HEILIG” is, die zal ook hierin TOENEMEN, tot er sprake is van VLEKKELOOSHEID, RIMPELLOOSHEID en van ONBERISPELIJKHEID:

 • “Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou HEILIG zijn en ONBERISPELIJK.” (Efeze 5:27, SV)
 • “omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos (SV: onberispelijk) voor Hem zouden zijn in de liefde.” (Efeze 1:4)
 • “En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn smetteloos (SV: onberispelijk) voor de troon van God.” (Openbaring 14:5)

.

Openbaring 22 vers 13, Ik ben de Alfa, en de Omega [12], het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.”
Hij, Jezus Christus, de Here, is de Alfa, het Begin, onze Verlosser, maar ook de Omega, het Einde, onze VOLMAKER en hemelse BRUIDEGOM; het Fundament, maar ook de Sluitsteen:

 • “Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.” (1 Korinthe 3:11)
 • “Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een Hoeksteen Die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.” (1 Petrus 2:6)

.

Openbaring 22 vers 14, “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.”
“ZALIG zijn zij”, die Hij zo – door VERLOSSING en VOLMAKING – heeft kunnen veranderen, want dezulken hebben GEMEENSCHAP met de Boom des Levens”; zij verzadigen zich zodoende met de hemelse spijs en drank; zij gaan zodoende voorwaarts op de geestelijke Weg; en, zo al gaande door de poorten…

 1. door het zijn “IN Christus”
 2. door “Christus IN ONS” [13]
 3. door “Christus VOLMAAKT IN ONS” [14]

… zullen zij binnenkomen in Gods heilige Stad, het NIEUWE (en  HEILIGE en HEMELSE) Jeruzalem [15], waar zij eeuwig in zullen wonen in EEUWIGE TOEWIJDING aan hun Heer en God!

 • En ik, Johannes, zag de HEILIGE stad, het NIEUWE Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt (SV: versierd) (Openbaring 21:2 – noot AK)
 • Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten zien (SV: tonen). En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het HEILIGE Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. (Openbaring 21:9b-10 – noot AK)
 • Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het HEMELSE Jeruzalem…” (Hebreeën 12:22 – noot AK)

.

Openbaring 22 vers 15, “Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.”
BUITEN”, in EEUWIGE AFSCHEIDING van het Nieuwe Jeruzalem, is het oord van de verdoemden (!):
“En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.” (Lukas 16:26)

Openbaring 22 vers 16, “Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.”
Jezus heeft Zijn Heilige Geest tot ons gezonden om de woorden van deze profetie te betuigen aan de 7 Gemeenten; aan alle kinderen Gods van deze eindtijd.
Hij is “de Wortel” (= het Begin), en “het Nageslacht” (ofwel: het Uitspruitsel [16] = het Eindresultaat, het Einde) van David, en van elk kind van God. Hij is “de Blinkende Morgenster”, de Ster die er zal zijn vóór de Dageraad; de komende Bruidegom van de Gemeente.

Openbaring 22 vers 17, En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.”
“Dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes) besluit met de wens, dat èn Geest èn Bruid deze WEDERKOMST als Bruidegom [17] door hun bede mogen verhaasten: Kom!
Tot deze bede mogen ALLEN zich voegen, die voor Zijn Koninkrijk zijn gewonnen:
“Kom”! Kom, lieve Bruidegom en Heer! Kom spoedig!
Want door deze Wederkomst en de daarop volgende Bruiloft van het Lam, zal de Bruidsgemeente zijn aangegord met dan ongeziene en ongehoorde Goddelijke krachten (zie Johannes 14:12), zodat de grote Opwekking van de eindtijd, de Spade Regen Opwekking, allen doet komen “die dorst hebben, opdat zij het Water des levens zullen drinken om niet” (n.a.v. SV).
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere [18] doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” (Joh. 14:12)

Openbaring 22 vers 18-19, “Want ik (= Johannes) getuig (SV: betuig = geef te kennen) aan ieder die de woorden van de profetie van DIT BOEK hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in DIT BOEK geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in DIT BOEK geschreven zijn.”
Een laatste WAARSCHUWING om NIETS toe of af te doen aan de profetie in “dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes), want de zulken zullen komen onder het OORDEEL van God!

Openbaring 22 vers 20, “Hij (= Jezus Christus) Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!”
Christus, de wederkomende Bruidegom-Koning betuigt dan: Ik KOM SPOEDIG”!
De Bruid antwoordt: “Amen. Ja, kom, Here Jezus!”

Openbaring 22 vers 21, “De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.”
Gods zegenbede: voor allen die de woorden van “dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes) ter harte nemen en in hun gedachten bewaren.

Naschrift

Deze profetie, “dit Boek” (de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes), is voor de EINDTIJD geschreven tot TOEBEREIDING van de 7 Gemeenten [19] van de eindtijd, opdat zij – mede door de, in hen, levend gemaakte woorden van “dit Boek” – tot de 7 groepen van OVERWINNAARS [20] mogen behoren die in deze eindtijd de Bruidsgemeente [21] zullen vormen.
“Dit Boek” begint met de oproep aan de 7 Gemeenten tot de OVERWINNING in Christus, en eindigt met de bede van de Bruid van Christus om de spoedige WEDERKOMST van Christus als BRUIDEGOM.
Daarom ook dat de woorden van “dit Boek” pas in de eindtijd ontsloten zullen zijn, opdat zij de beloofde zegen (zie Openbaring 1:3) die tot de ware BRUIDSVORMING zal leiden – door de krachtige werkingen van de Heilige Geest – in die 7 Gemeenten zullen bewerkstelligen:
Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” ( 1:3)

Een kort overzicht van alle 22 hoofdstukken van het Boek Openbaring

Zie hiervoor de PDF

***********************************************************************************

EINDE van hoofdstuk 22 van Openbaring
En tevens het EINDE van deze ‘vers voor vers’ Bijbelstudie

 

KLIK HIER voor de PDF van Openbaring 22 (om de studie eventueel uit te printen).

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [22]
(1915 – 2013)
Uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen (hier in smartphone-formaat) van CJH Theys. (noot AK)
[3] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[4] Johannes 14:16, “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.”
[5] Uit de Winkler Prins en de Bijbelse encyclopedie:
Melchizedek (dit betekent: “koning der gerechtigheid”) is de naam van de priesterlijke koning van Salem (of Jeruzalem) die Abram zegende en aan wie Abram schatting, namelijk tienden van de gehele buit, betaalde na de zege door de aartsvader (= voornaamste of oudste [voor]vader) behaald op de vier koningen van het Oosten (Genesis 14:18). Melchizedek was een priester van God, de Allerhoogste, dus van de ware God. De figuur van Melchizedek duikt later nog op in Psalm 110:4. In het Oude Testament speelt deze figuur verder geen rol meer. In het Nieuwe Testament daarentegen wordt een belangrijke, Messiaanse, typologische lering (= geestelijke verklaring van historische figuren en feiten) ontwikkeld rondom deze Oudtestamentische, priesterlijke en koninklijke persoonlijkheid (zie  Hebreeën 7). De Schrift ziet hem, die plotseling optreedt en plotseling verdwijnt, als type van Christus. Melchizedek wordt een voorafbeelding van het Nieuwtestamentische priesterschap in tegenstelling met het Levietische (= Israëlitische tempeldienst van lagere rang). Zelfs hetgeen in het oude verhaal is verzwegen wordt in Hebreeën 7:3 in dienst gesteld van de typologie. Omdat wij in Genesis 14:18 niets over zijn herkomst of afstamming vernemen, verschijnt hij hier als een geheimzinnig Wezen van bovenaardse oorsprong (“zonder vader, zonder moeder, noch geslachtslijst…”). Men spreekt aldus van “een priesterschap naar de ordening van Melchizedek”. (noot AK)
[6] Een “el” = Een oude lengtemaat, gebaseerd op de lengte van de menselijke onderarm. (noot AK)
[7] Zie eventueel ons artikel Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?van A. Klein. (noot AK)
[8] Schekina-glorie = De glorie van de openbaring (= het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid.
Glorie kan verwijzen naar: Een algemeen begrip, met de betekenis roem, lof en trots, vaak gebruikt in verband met een overwinning op een tegenstander. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze studie Het NIEUWE Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[10] Zie eventueel onze studie Dingen die (met) haast geschieden moeten”. Een systematische verklaring (= in de te verwachten volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van H. Siliakus. (noot AK)
[11] Openbaring 19:10, “En ik (= Johannes) viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.”
[12] De Alfa = De eerste en de Omega = de laatste letter uit het Griekse alfabeth. (noot AK)
[13] 2 Korinthe 4:10b, “…opdat ook het leven van Jezus IN ONS lichaam openbaar wordt. (noot AK)
[14] 1 Johannes 4:12b, “Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde IN ONS volmaakt geworden. (noot AK)
[15] Zie noot 9.
[16] Jeremia 23:5, “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.”
Jeremia 33:15, “In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.” (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[18] Zie eventueel onze studie De UITEINDELIJKE, Goddelijke heerlijkheid van de WARE Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente van E. van den Worm. (noot AK)
[19] Zie eventueel hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van deze studie van Openbaring Christus’ zevenvoudige genade aan de 7 Gemeenten tot OVERWINNING van E. van den Worm. (noot AK)
[20] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[21] Zie eventueel onze studie Een ANDER geluid – Het verschil tussen het ‘Lichaam van Christus’ en de ‘Bruid van Christus’ (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd) van E. van den Worm en A. Klein. (noot AK)
[22] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, 1000-jarig Rijk van Christus, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Nieuwe hemel en aarde, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Volmaaktheid in Christus, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s