van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst (deel 3: ’s Mensen ontrouw – Gods trouw)

Jesus, Lamb, Lion

‘s Mensen ontrouw – Gods trouw

Laten wij de Bijbel raadplegen

De Bijbel brengt de “wording van de mens” in nauwe relatie tot God, zoals trouwens al het geschapene. Wij lezen in dit verband: “En de Here God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens…” (Genesis 2:7a). De Bijbel vertelt wie de mens werkelijk is… “een levende ziel”. En tot deze werkelijkheid behoort zowel de geschiedenis van zijn ontstaan, als òòk het “van God doordrongen en gedragen ontstaan van de mens”. Om het nòg eenvoudiger uit te drukken: Het gaat in de Bijbel niet om “uiterlijke” dingen alleen (wat wij zien, meten, wegen en tellen kunnen; met andere woorden, wat wij aan de hand van vele gegevens kunnen onderzoeken), maar òòk waartoe dit alles is ontstaan.
De Bijbel geeft antwoord op de vraag: waarom het leven zich zó ontwikkelt, en waarom het niet blijft stilstaan; waarom, vanwaar en waartoe die dramatische ontwikkeling waarin de wereld zich bevindt? Waarom nemen dan toch zo vele mensen de Bijbel niet “au sérieux”!?! Omdat de Bijbel zich niet zomaar door ons laat gebruiken. Zeker, men kan er een “oppervlakkig” gebruik van maken; er links en rechts, en hier en daar een tekst uitpikken en die aan elkaar rijgen zoals men doet met kralen, om er zodoende een snoer van te maken (Jehovagetuigen, Mormonen en Zevende-dags Adventisten hebben de gewoonte om zoiets te doen !), maar, als wijzelf zoiets weleens gedaan hebben, zullen wij al wel gemerkt hebben, hoe saai, vervelend en doods zo’n verzameling wordt. Vooral als het gaat over “de laatste dingen”…
Laten wij het volgende voor ogen houden: een uiteenzetting, een verhandeling die doorspekt is met Bijbelteksten, is daardoor nog niet noodzakelijk getrouw aan “de geest van de Schrift”. Daarvoor is nodig dat de aangehaalde teksten hun betekenis ontlenen aan het geheel, het verband, en vooral het centrum van de Bijbel. Wij geven hier een illustratie ter verduidelijking van wat wij bedoelen… Als wij een tak afsnijden van een boom, kunnen wij er heel goed een wandelstok van maken; en kunnen wij er zelfs anderen mee slaan,… maar nooit meer zal zij vrucht dragen!
Zo gaat het nu ook met Bijbelteksten, als men die losmaakt uit de context; uit het geheel van het Bijbels getuigenis, en ze niet in verband ziet met het centrum, met de centrale Persoon in de Godheid Jezus Christus, DE Redder DER WERELD. En laten wij de moeilijkheden onder ogen zien en maar gerust toegeven dat wij bij het “onderzoeken van de Schriften” op vele moeilijkheden stuiten. Want de schrijvers van de verschillende Bijbelboeken hebben in tijden en in omstandigheden geschreven die onderling sterk verschillen. Men kan dus niet zomaar teksten van hier en daar aan elkaar rijgen.
Ofschoon de mannen Gods van weleer gesproken hebben voor hun tijdgenoten, tòch is het belachelijk te beweren dat het Bijbels getuigenis voor ons waardeloos is. Het IS en BLIJFT Gods Woord! De levende God heeft tot al die mensen van toentertijd gesproken,… zij hebben naar Hem geluisterd,… meer nog, zij hebben antwoord gegeven op Zijn oproep. En elke Goddelijke inspiratie die in gehoorzaamheid door de mens wordt aanvaard, houdt steeds een waardevolle en beslissende betekenis in. Vanzelfsprekend zal ònze rol heden ten dage er natuurlijk niet in kunnen bestaan, alleen maar als papegaaien de woorden van onze voorgangers te herhalen en/of hun daden na te apen (deze opmerking wordt met de meeste nadruk gegeven, omdat wij uit de praktijk weten dat er zeer velen zijn die dat wel doen !). Wij moeten wel van hen leren wat de waarheid is, en hoe men zijn leven in dienst van God stelt. God heeft nog altijd Zijn plan met iedere man (mens)!!
In het middelpunt van de Bijbel en van de wereld staat de Here Jezus Christus “Die gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid” (zie Hebreeën 13:8). Hij roept ons als “dienaars” en niet als “nieuwsgierigen”. Ter verduidelijking, het volgende… Wanneer een bevelhebber volledig profijt wil trekken van de mannen onder zijn commando, zal hij deze niet bedwelmen, maar hij zal alles doen om hun vertrouwen te winnen, en hen inzicht geven in de grote lijnen van zijn strategisch plan. Zo zal ook Jezus Christus, onze Overste Leidsman [1], ons niet in ziekelijke geestvervoering brengen of ons over-geestelijk maken, om ons dan tot verdubbelde krachtsinspanning aan te sporen. O, neen (!) veeleer zal Hij ons, door Zijn Woord, alle voorlichting geven èn Zijn kracht om “mede-arbeiders” te (kunnen) worden.
Bovenal zal Hij ons een diep inzicht geven in Zijn plan tot verlossing. En als wij, ondanks onze zwakheid, Hem getrouw willen blijven dienen, zullen wij ook moeten weten waar deze wereld heen gaat. Hem is “gegeven alle macht in de hemel en op de aarde” (Mattheüs  28:18b). Wat wij dus moeten doen is trachten – onder de leiding van de Heilige Geest – het authentieke getuigenis van de Bijbel aangaande het einde van de wereld te vinden (te ontdekken). Amen.
Daar zijn altijd en overal “grenzen”. Onze pogingen zullen slechts beperkt kunnen zijn, want “wij zien nog door een spiegel, in raadselen” (zie 1 Korinthe 13:9+12 [2]). Het is bekend dat de spiegels in de oudheid nog niet zo helder waren als tegenwoordig. Wij zullen dus niet met stelligheid een volledige verhandeling kunnen bieden van “het einde der tijden”. Wel kunnen wij ervan verzekerd zijn dat God ons er zeker genoeg van zal zeggen, zodat wij Zijn hoofdbedoeling zullen ontdekken en ook verstaan, waarop dan onze gehoorzaamheid gebaseerd kan en moet worden.
Wij weten dat “geen profetie der Schrift van eigen uitlegging is; maar dat de Heilige Geest heilige mensen Gods heeft geïnspireerd, waardoor deze de profetie hebben kunnen uitbrengen” (zie 2 Petrus 1:20b-21). Sektarische verklaringen als “Bruids-LEER”, “Tabernakel-LEER”, “Bruids-WOORD” en dergelijke, die sommige aanhangers ertoe aanzetten volledig de band met andere Christelijke gemeenschappen te verbreken, hebben reeds al te veel schade aangericht. Wij spreken uit ervaring, want wij hebben levens-tragediën, met alle gevolgen van dien, zich zien afspelen in eigen familiekring en òòk in het gezinsleven van andere lieve kinderen Gods!
Bedenken wij wel bij alle onderzoek dat wij geen enkel recht hebben op volkomen inlichting; dat wil zeggen, op een openbaring vanuit de hemel, waaraan de Openbaarder niets meer kan toevoegen. Jezus Christus wandelde eenmaal hier op aarde,… Hij heeft hier gesproken,… Zijn discipelen hebben Zijn woorden verzameld en overgeleverd, en wij hebben geen enkele reden om te veronderstellen dat zij Zijn onderwijs verdraaid hebben. Zeker is dat zij slechts een deel, van wat Hij geopenbaard heeft, hebben overgeleverd. Vergelijk Johannes 20:30 met, onder meer, Johannes 21:25 en Handelingen 1:3, zo worden wij hiervan overtuigd:

 • “Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van Zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek.” (Joh. 20:30)
 • “En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen.” (Joh. 21:25)
 • “Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan.” (Hand. 1:3)

Maar niemand van ons zal de pretentie hebben dat hij of zij het beter zou hebben gedaan.
Wij zijn Hem alle dank verschuldigd dat wij in de Bijbel een onuitputtelijke bron van openbaringen hebben, en vol vertrouwen zullen wij dan ook de Heilige Schrift raadplegen, omdat wij geloven dat God allen die geschreven hebben heeft geïnspireerd, en dat Hijzelf er Zich nòg van bedient, om Zijn Gemeente hier op aarde en in de wereld te onderrichten ten aanzien van de basisvragen van het leven. De Gemeente van Jezus Christus heeft de verantwoordelijkheid het licht, dat zij ontvangen heeft, door te geven aan de wereld; of deze het wil aannemen of niet. “Gij ZULT Mijn getuigen zijn” [3] heeft Jezus gezegd (in Handelingen 1:8). Dit is niet alleen Zijn OPDRACHT, maar het is ook Zijn BEVEL. Dat wij dit verstaan.
Voor de mens bestaan er feitelijk twee werelden: onze eigen, persoonlijke “wereld”, en zoals wij die rondom ons beleven. En wij mensen hebben inderdaad in de schepping een uitzonderlijke roeping ontvangen:

 • bestemd om God lief te hebben boven alles en allen;
 • geroepen om Zijn beeld uit te dragen, daarin, dat wij de naaste zullen liefhebben als onszelf;
 • er voor zorgdragen dat alles eerlijk en met orde geschiedt, door te heersen over al het geschapene.

Ogenschijnlijk vinden wij in de Bijbel helemaal geen “aanknopingspunten” met onze hedendaagse wereld. De Bijbel spreekt van: ploegen, zaaien, oogsten, een wereld van koningen en profeten, van herders en van boeren. Schijnbaar is de Bijbel vreemd aan onze “moderne” wereld, zoals deze nu geregeerd wordt door wetenschap en techniek. Het betreurenswaardige is dat techniek het middel behoort te zijn om de wereld aan de mens te onderwerpen, maar wat zien wij in werkelijkheid gebeuren? De mens zèlf is beklemd geraakt in het “apparaat” dat hijzelf zo geestdriftig heeft ontworpen. Techniek en wetenschap, allebei maken dat de mens moet werken, hard moet werken, moet functioneren, om het apparaat op gang te houden. Wat zegt dit ons? De mens zelf is al lang tot een functie geworden!
Dit begon dáár waar de mens – door zijn begeerte naar wat hem verboden was – tegelijkertijd de satan en het kwaad in zijn leven binnen heeft gelaten, met alle vreselijke gevolgen. Op de eerste bladzijden van de Bijbel kunnen wij lezen dat God de mens opdraagt de aarde aan zich te onderwerpen en over haar te heersen. Met andere woorden, te beschikken over wetten en regels, die het leven op aarde bepalen. Wij werden niet hopeloos uitgeleverd, maar het was en is onze bestemming om met onze goede God samen te werken (zie Genesis 1:28-29).
Maar wij zien echter ook dat op die eerste bladzijden van de Schrift andere, zeer donkere en droevige dagen volgen. Daaruit blijkt dan ondubbelzinnig dat de mens tekort geschoten is in de hem opgedragen taak. Hij heeft zich van God losgemaakt, en goed en kwaad willen kennen, zonder afhankelijk te (willen) zijn van Gods Woord! Hij heeft naar eigen goeddunken met zijn broeder gehandeld, en de hoge toren van zijn Babel-hoogmoed opgericht, om zich een naam te maken. Zijn ongehoorzaamheid en rebellie verergerde in die mate, dat die eens moest uitlopen op die ten-hemel-schreiende-misdaad: DE VERSCHRIKKELIJKE MOORD OP de Eniggeboren Zoon van God!! “Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, en Die is gekruisigd en begraven”.
Zó ziet de mensheid er uit in het licht van de Godsopenbaring. Hoe kan men dan nog verwachten dat haar geschiedenis, die gekenmerkt wordt door zo’n ontrouw, goed zal aflopen? Deze rebellie kan alleen maar tot gevolg hebben dat de mensheid een ellendig bestaan leidt, en een catastrofaal einde tegemoet gaat… God heeft immers het volste recht om de mensheid – die Hem zó bedrogen, bespot, beschimpt en geslagen heeft – te vernietigen;… om deze planeet, die wij “moeder-aarde” noemen en die door onze ontrouw ontaard en met bloed besmeurd is, te verdelgen.
Daarvandaan dat wij in de Bijbel ook lezen van “kastijdingen”; en de toorn van God openbaart zich inderdaad herhaaldelijk. Eerst in de zondvloed [4],… dan de vele en velerlei plagen in de loop der eeuwen. In de Bijbelse verhalen van Genesis tot Openbaring komen wij deze telkens weer tegen. Men spot niet ongestraft met God: “Dwaalt niet, God laat Zich niet bespotten (HSV: laat niet met Zich spotten); want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien” (Galaten 6:7). “Want de bezoldiging (HSV: het loon) van de zonde is de dood…” (Romeinen 6:23a), in alle mogelijke vormen, openlijk of bedekt, vlug of langzaam!
Velerlei leed en smart, oorlogen en rampen,… allemaal waarschuwingen met betrekking tot het einde der wereld. De Bijbel spreekt een onverbiddelijke taal, en niemand kan ontkomen aan haar oordeel, dat het einde van een-tegen-God-opstandige-mensheid bezegelt. Daarom zijn wij er van overtuigd dat er zeker een einde der wereld zal zijn; een ondergang van deze wereld met haar hoog-geroemde wetenschap en techniek. Eerlijk en volkomen verdiend. Is dit de gehele Bijbelse boodschap? O, neen, gelukkig niet. In de Bijbel staan voor het besef van de moderne wereld, voorwaar, hoogst “merkwaardige” zaken. Zo bijvoorbeeld wat geschreven staat in Johannes 1 vers 1-3: “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve (Woord) gemaakt, en zonder Hetzelve (Woord) is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.”
Enkele verzen verder lezen wij dan: “En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond” (Johannes 1:14a). Dàt Woord is Christus Zelf. Met de willens-en-wetens-kruisiging van Jezus Christus heeft de wereld het Woord van God verworpen. Hoe verbaasd, verslagen en verwonderd staat daar dan een schuldige wereld te kijken, wanneer God spreekt van Zijn mateloze liefde voor de wereld,… “dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben”.
“ALZO LIEF…!” (zie Johannes 3:16a). Alleen God kan dat, omdat Hijzelf liefde is (zie 1 Johannes 4:8). De bliksem van Gods toorn, van Gods oordeel, sloeg Hem Die gewillig was om in onze plaats de slagen van de Goddelijke vloek op te vangen. Dat de mens is veranderd, de verkeerde weg is opgegaan, zijn omgeving heeft bedorven,… dat alles is onweerlegbaar vastgelegd in de Bijbel; maar God is nooit afgeweken van Zijn vaste voornemen Zijn schepsels lief te hebben en te redden in deze tijd voor de eeuwigheid. Vanaf die eerste donkere bladzijden van de Heilige Schrift die volgen op dat wondere verhaal van de schepping, zijn er steeds weer “vreemde lichten” aan de hemel: er wordt gesproken van “het zaad van de vrouw, dat de kop van de slang zal vermorzelen” (zie Genesis 3:15), en daarmee wordt dan de eindoverwinning op satan en de machten van de duisternis aangekondigd;… de broedermoordenaar ontvangt een teken dat hem beschermt (zie Genesis 4:15);… nà de zondvloed staat Gods regenboog boven de aarde te stralen en kondigt de Here God een eeuwig verbond met de gehele mensheid aan (zie Genesis 9:8-17). En dan komt de climax:
Na de val van de mens blijkt warempel dat God nòg staat aan de kant van die mens! Hoe is dat mogelijk vragen wij ons af. De Bijbel geeft ons het juiste antwoord: de gehele schepping, dus òòk de mens, is op God en in Christus betrokken geschapen! En de mens, Gods bemoeienissen met Zijn schepselen zijn de beste bewijzen (!), heeft een bestemming; een bestemming die ons in Christus voor ogen wordt gesteld. Daarom is het voor Christenen onmogelijk te spreken over alles wat God heeft geschapen, zonder ons de gestalte van Christus voor ogen te stellen. Jezus Christus is niet een “figuur” Die eens hier op aarde geleefd heeft en geschiedenis heeft gemaakt. Christus is onvoorwaardelijk “het beeld Gods”: “Die in de gestalte van God zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn” (Filippenzen 2:6) en “…Hij (= Jezus Christus) is het Afschijnsel van Zijn (= Gods) heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld van Zijn (= Gods) zelfstandigheid…” (Hebreeën 1:3a). Amen.
Men doorziet niet dat hierdoor Gods trouw wordt bevestigd, in een omvang die alle landen en volkeren ter wereld en alle eeuwen omspant. Glorie voor Hem Die ons eerst heeft liefgehad! In dit wereldwijde kader vindt het verbond van God, dat Hij met Abraham sloot en met het volk van “gelovigen” dat van hem afstamt, een plaats. God heeft nooit de één of andere “sekte” bedoeld; integendeel, Hij beloofde Abraham “dat alle geslachten van de aardbodem in hem gezegend zullen worden” (zie Genesis 12:3b). Wij kunnen dus nooit goed spreken over het einde van de wereld, zonder de nadruk te leggen op het feit, dat in het begin Gods barmhartigheid reeds de overhand heeft gehad over de menselijke ondankbaarheid. Wij worden van het één en ander nog meer overtuigd als wij de volgende Schriftplaatsen tegelijkertijd met elkander vergelijken:

 • Openbaring 4:3, “En Die daarop (= op de troon) zat, was in het aanzien aan (letterlijk: was in het uiterlijk gelijk aan) de steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, in het aanzien aan de steen Smaragd gelijk.” [5]
 • Openbaring 10:1, “En ik zag een andere sterke Engel, afkomende van de hemel, Die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven Zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als pilaren van vuur.” (Zie voor de hoofdletters de HSV-vertaling) [6]

God zij alle eer en dank en lofprijzing!!
Wij kunnen de omvang van het Bijbels getuigenis met betrekking tot de wereld ontdekken en verstaan als wij al onze aandacht biddend [7] richten op Hem, Die daar het LEVEND Middelpunt van is: Jezus Christus, de Eniggeboren Zoon van de Levende God – De God-mens, DE NIEUWE SCHEPPING. Christus spreekt ons van de komst van Zijn Koninkrijk: het Koninkrijk Gods. En hiermee spreekt Hij uit dat de wereld zich voortbeweegt naar de van Godswege verordineerde bestemming en doel.
Aan het einde van de geschiedenis der mensheid zal hetgeen Hij heeft voorzegt in vervulling gaan. Dit Koninkrijk, “Het 1000-jarig Rijk” [8] moet komen. Dan zal blijken dat geen offer, geen leed tevergeefs was. En omdat déze bestemming in Christus openbaar werd, kon Hij getuigen: “Het Koninkrijk Gods is tot u gekomen” (zie Lukas 11:20b, 10:9b + 11b en 21:31b). In het Evangelie van Johannes horen wij Jezus Christus zeggen: “Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook” (Johannes  5:17b). Voor het onderwerp dat wij nu onder de loep hebben, is deze tekst eenvoudig het “Magna Charta“. Halleluja!! Amen.
Daarom geloven wij ook met geheel ons hart en verstand dat het lot van deze wereld rust in Gods handen, en dat Hij dat heeft overgedragen aan Zijn eniggeboren en geliefde Zoon. Wij weten ook dat wij deze geloofsovertuiging niet behoeven te rechtvaardigen tegenover onze moderne wereld. Zij is het eenstemmig getuigenis van alle waarachtige Christenen van alle eeuwen en in alle landen. Amen. Wie zal hieraan iets kunnen veranderen, en wie zal aan alles een andere wending kunnen geven? Wie is daartoe bevoegd?? Géén mens! Alleen “charlatans” (= oplichters) die menen dat zij alles kunnen doorgronden,… die er zich ook op beroemen alles onfeilbaar te kunnen voorspellen.
Maar wij zijn toch niet zo dom om ons te laten vangen in hun strikken. Christenen gaan ook niet hun geesten en schimmige media consulteren, om zodoende inzicht te krijgen in de toekomst. Onze huidige wereld is vol van zulke lieden, en al deze door wanhoop ingegeven stappen worden Christenen bespaard, dankzij Gods wondere liefde en genade. Wij willen het brandende vraagstuk betreffende “Begin en Einde… Schepping en Wederkomst” aansnijden als Gods kinderen, als Christenen, met de zekerheid dat alleen Jezus Christus in deze zaken bevoegd is.
Want wat betekent aan de éne kant het pessimisme nà de duisternis van Golgotha? En wat betekent het optimisme ná het alles-verblindende licht van Paasmorgen?? Pessimisten zullen altijd ergens een “achterdeurtje” hebben, die zij wijselijk openhouden; en ondanks alles beven zelfs de optimisten diep in hun hart van angst. Kruis en opstanding laten de mens geen ruimte zich te onttrekken aan het oordeel van God; evenmin als aan de uitwerking van Zijn liefde en genade. Alleen Jezus Christus heeft alle recht op ons volledig vertrouwen. Willen wij dus weten wat wij moeten denken van “Begin en Einde… Schepping en Wederkomst” dan moeten wij allen tot Hem gaan,… onze toevlucht nemen tot Hem, en Hem nederig bidden: “Zendt Gij Uw licht en Uw waarheid, o Heer!” (zie Psalm 43:3a)
Alleen dàn verstaan wij dat (ondanks ‘s mensen ontrouw) de schepping voortgaat, en op weg is, onderweg is naar het door God beoogde doel: naar Christus. “In de beginne was het Woord… Alle dingen zijn door het Woord gemaakt… In Hem was het Leven…” (zie Johannes 1:1-4). “Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is, en dat op de aarde is” (Efeze 1:10). “Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader…” (Mattheüs  11:27a).
De “verwording” van onze tijd is een rechtstreekse aanslag op God en Zijn schepping! Hoe noodzakelijk is het dan dat zij, die naar Christelijke overtuiging willen leven, zich bezinnen op en zich verantwoorden ten aanzien van dit veelzeggend feit. Het was en is voor ons een verrassing te hebben mogen ontdekken hoezeer de levensgang van grote mannen van wetenschap, als bijvoorbeeld Diesel, Bosch, Ford, Carnegie, en anderen, zich tijdens hun leven hiermee hebben beziggehouden. Voor ons ter navolging.
‘s Mensen ontrouw komt zo duidelijk naar voren in de passages van de Brieven der apostelen, zoals wij deze vinden in het Nieuwe Testament. Vooral Paulus en Petrus hebben alle nadruk op deze ontrouw gelegd. Overtuigd worden wij als wij de volgende Schriftuur raadplegen:

 • 1 Timotheüs 4:1-3, “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen van de duivel (HSV: van demonen), door geveinsdheid van de leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.”
 • 1 Timotheüs 6:9-10, “Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in de strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden (HSV: begeerten), welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid (HSV: geldzucht) is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken.”
 • 2 Timotheüs 3:1-8, “En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig (HSV: geldzuchtig), laatdunkend, hovaardig (HSV: hoogmoedig), lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht van dezelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen (HSV: in hun macht), die met zonden beladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden (HSV: begeerten) gedreven worden; Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.”
 • 2 Petrus 2:1-3, “En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen (HSV: afwijkingen in de leer) bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelf brengende; En velen zullen hun verderfenissen (HSV: hun verderfelijke wegen) navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid (HSV: hebzucht), met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig (HSV: reeds lang in werking) is, en hun verderf sluimert niet.”

Gods onkreukbare trouw vinden wij overal waar wij in de Bijbel lezen van Zijn liefdevolle vermaningen, ernstige waarschuwingen, wondervolle voorzieningen ten behoeve van ziel èn geest èn lichaam van de gelovigen. Zelfs daar waar Hij kastijdt wordt Zijn reddende liefde openbaar: “Want die de Here liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijke zoon, die Hij aanneemt” (Hebreeën 12:6). Hem zij de dank en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!! Amen.

CJH Theys

NOOT
Alle in deze uitgave genoteerde Schriftuur is uit de Statenvertaling.

Overname uit deze brochure is toegestaan, mits met bronvermelding!

EINDE deel 3

Wordt vervolgd

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze GRATIS studie Jezus, onze Leidsman, Verlosser, Zaligmaker, Heiligmaker en Volmaker van E. van den Worm. (noot AK)
[2] 1 Korinthe 13:9+12, “Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele.” … “Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.”
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Onze aardse roeping: “En u zult Mijn getuigen zijn” van E. van den Worm. (noot AK)
[4] NOOT van de schrijver zelf: ‘Een aparte brochure heeft de schrijver dezes hierover jaren geleden geschreven’.
Deze studie “De zondvloed – Een profetische voorafschaduwing van de laatste oordelen” is in mijn bezit en GRATIS als gescande PDF aan te vragen via info@eindtijdbode.nl (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 4: De Troonsheerlijkheid van de Vader van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 4: Johannes werd opgetrokken in de EEUWIGE HEERLIJKHEID van God van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG: Openbaring, hoofdstuk 10: Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld AANGEZEGD van CJH Theys en/of Openbaring, hoofdstuk 10: Nogmaals: Gods overwinning van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie Leer bidden (over de noodzaak van gebed naar Gods wil) van CJH Theys. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)

**************************************************************

van Begin tot Einde… van Schepping tot Wederkomst

.

Deel 1: Verborgen hoop – Opmerkelijke vrees
Deel 2: Het uitgangspunt

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Boek/studiebespreking, Nuttige studie als 'basiskennis', Studie van CJH Theys en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s