De Elisa-wandel

mantel Elia-Elisa

De mantel

Het begin van de bediening van de profeet Elisa vinden wij beschreven in 2 Koningen 2:14. Wij lezen daar:
“Hij (= Elisa) nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: Waar is de HEERE, de God van Elia, ja Hij (SV: Ja, Dezelve)? Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld, en Elisa ging erdoor.” [1]
Het was een begin in eenzaamheid, zonder toeschouwers of getuigen. Hij was daar alleen met zijn God. Maar hier blijkt ook, dat zijn bediening van meet af aan een wandelen met God was. Geen spoor van onwennigheid of van weifelachtigheid ontdekken wij in het optreden van Elisa, toen de zware taak van zijn voorganger en meester, Elia, nog maar net op zijn schouders was gelegd. Hij had geen “inwerkperiode” nodig, hij tobde niet met “aanpassingsproblemen”, zoals men in onze tijd zo vaak heeft. Met grote verzekerdheid en geen ogenblik twijfelend of hij het werk wel aankon, begon hij zijn bediening. Maar zijn blik was gevestigd op de Heer. Het was geen overmoed of zelfverzekerdheid. Bij het begin van zijn bediening zag Elisa zich al meteen geconfronteerd met een barrière, letterlijk en figuurlijk. Hij stond voor de rivier de Jordaan. Een zeer opmerkelijk begin. Menigeen laat het in het werk des Heren bij de eerste de beste hindernis al gelijk afweten. Wanneer God ons roept, moeten wij echter leren het van Hem te verwachten. Hij staat garant! En dan zien wij dat Elisa niet overmoedig was en niet dacht: “dat zal ik wel even doen”, neen, hij verwachtte het van God! Van begin af aan wandelde hij met God! Hij geloofde God. “Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, Dezelve?” (SV). Hij had de mantel van Elia omgeslagen en wandelde nu ook als Elia.

Tot voorbeeld

Vandaag de dag zullen er velen zijn die dit alles onwerkelijk vinden. En dan niet alleen vanwege het wonder wat daarna geschiedde. Men houdt het er maar op dat Elisa één van die “bijzondere” geloofshelden is, waarvan wij in de Schrift meer voorbeelden vinden. Die voorbeelden zijn er echter niet voor niets. Denk niet dat een “normaal” christenmens van deze tijd zich niet kan vergelijken met bijvoorbeeld Elisa. Deze opvatting wordt duidelijk weersproken door niemand minder dan onze Here Jezus Zelf. In Markus 11:22-24 zegt Hij:
“…Heb geloof in (SV: op) God… wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven… het zal hem gebeuren… alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.”
Wij allen mogen en kunnen Elisa’s zijn.

De Bruidsgemeente

God zoekt vandaag Elisa’s. Het is zelfs Zijn voornemen om in deze laatste dagen een gehele gemeente van Elisa’s tezamen te brengen. Elisa is een wondervol type van de Gemeente, in het bijzonder van de Bruidsgemeente. Zoals Elia zijn werk overdroeg aan Elisa, zo droeg onze Here Jezus Christus Zijn werk en bediening hier op aarde over aan Zijn Gemeente. Hoe veelbetekenend is het in dit licht, dat de profeet Elisa meerdere en grotere werken heeft gedaan dan Elia, die toch zijn meester was! Want heeft Jezus, onze Meester, niet tot Zijn discipelen gezegd:
“…Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere (SV: MEERDER) doen dan deze [2], want Ik ga heen naar Mijn Vader.” (Johannes 14:12)?!
Evenals Elia voer ook Jezus ten hemel en Zijn Gemeente, de schare van discipelen, zette Zijn werk hier voort. De naam Elia betekent zo toepasselijk: “God, mijn Zaligmaker”. Wie dit kan zeggen, behoort immers tot de Gemeente van Christus! Zoals wij echter reeds opmerkten, Elisa is meer in het bijzonder een typebeeld van de Gemeente van de eindtijd, van de Bruidsgemeente. Omdat deze de Gemeente zal zijn die in de tijd van de overvloedige Spade Regens [3], precies zoals Elisa in schaduwbeeld, aangedaan zal worden met een “dubbele portie” van de Geest van Christus. Lees wat Elisa begeerde en ook verkreeg in 2 Koningen 2:9,
“Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn.”
Wij kunnen dan ook met grote stelligheid zeggen, dat God vandaag Elisa’s zoekt. De Bruidsgemeente zal immers de Gemeente van “Elisa-gelovigen” zijn!

Drie redenen

Waarom God vandaag Elisa’s zoekt, waarom Hij uitziet naar kinderen van Hem die wandelen zoals Elisa, dat mag ons duidelijk worden uit de erop volgende eerste 3 voorvallen uit Elisa’s bediening. Wij kunnen spreken van 3 nijpende omstandigheden en in samenhang hiermee van 3 voorname redenen voor God om uit te zien naar nieuwe Elisa’s. Zie 2 Koningen 2 vers 15-25. [4]

  • Ten 1ste: Omdat er zoveel ongeestelijkheid en ongeloof is in de Gemeente/Kerk van Christus (zie vers 16-18). Waarachtig geloof leidt tot geestelijk denken en handelen.
  • Ten 2de: Omdat er zoveel geestelijke onvruchtbaarheid is onder Gods kinderen (zie vers 19-22). Waarachtig geloof maakt van uw leven een geloofsleven en dus een vruchtbaar leven.
  • Ten 3de: Vanwege de toename van het aantal spotters in de wereld (zie vers 23-24: het getal 42 dat wij hier tegenkomen verwijst naar de 42 maanden van de Grote Verdrukking, wat straks het verschrikkelijke resultaat zal zijn van alle spotternij en opstand tegen God).

Wees begerig om een Elisa te zijn, een kind van God dat waarlijk de voetstappen drukt van Jezus, een discipel die met Hem wandelt in het Heiligdom.

Met Jezus bekleed

In het Heiligdom, in de Tabernakel [5] moeten wij zijn: onder de bedekking die de Heer voor ons wil zijn; met Hem “bekleed”. Elisa deed de mantel van zijn heer om. Dit is hetzelfde als wordt uitgebeeld door de dekkleden van de Tabernakel. [6] En het allereerste wat hij deed was: bukken, om deze mantel te kunnen oprapen. Heeft u, net als Elisa, de mantel van uw Heer aangedaan? Heeft u, geestelijk gesproken, gebogen? Heeft uw “ik” al een stap teruggedaan om plaats te maken voor de Heilige Geest? [7] God roept vandaag Elisa’s om te staan in de bediening die aan de Bruidsgemeente wordt toevertrouwd. Van hen verwacht Hij dat zij de mantel van Jezus zullen aandoen. Galaten 3:27 leert ons dat God verwacht, als wij ons hebben laten dopen in de Naam van de Here Jezus Christus, dat wij Christus, als een “mantel” aandoen!
“Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.” (Gal. 3:27)
Wie de Christennaam draagt, moet de mantel van Christus dragen. Dit is geen zaak van “bij wijze van spreken”. Het dragen van de mantel van uw Heer moet te zien zijn in uw leven. Het moet aan alles te merken zijn. Elisa had niet alleen de mantel van Elia aangenomen, maar hij wandelde ook in de geest en de kracht en in het geloof van Elia. Wie werkelijk de mantel van de Here Jezus heeft aangedaan, zal IN Hem ZIJN en IN Hem BLIJVEN en niets anders begeren dan dat Christus GESTALTE KRIJGT in zijn of haar leven.
“Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen. WANDELT ALZO in Hem!(SV) (zie Kolossenzen 2:6-7 [8]).
Wandel in de Geest en de kracht van uw Heer! Met Hem zult u alle hindernissen en barrières overwinnen. De werken van de duivel worden verbroken. Wees echter ook bereid te buigen. Christus moet in ons groeien (wassen), wij moeten minder worden. De “Elisa-wandel” is het kenmerk van de “Bruidsgelovigen”. Allen die eenmaal deel zullen uitmaken van de Bruidsgemeente, zullen staan en wandelen in de Kracht en de Geest van de “grote Elia”. [9] Van deze Gemeente zal een ongekend krachtig getuigenis uitgaan tot eer van Jezus’ Naam.

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (ook geschikt om te lezen via een mobiel of tablet)

***********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De UITEINDELIJKE, Goddelijke HEERLIJKHEID van de WARE Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De Spade-Regen Opwekking KOMT ! van E. van den Worm en/of De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd) van H. Siliakus. (noot AK)
[4] “Toen nu de leerling-profeten (SV: de kinderen der profeten) uit Jericho, die aan de overzijde waren, hem zagen, zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa. Zij kwamen hem tegemoet en bogen zich ter aarde voor hem neer. 16 En zij zeiden tegen hem: Zie toch, er zijn bij uw dienaren 50 dappere mannen. Laat hen toch uw meester gaan zoeken, of de Geest van de HEERE hem misschien niet heeft opgenomen en op één van de bergen of in één van de dalen geworpen heeft. Maar hij zei: Stuur hen niet. 17 Zij drongen echter bij hem aan, tot beschamens toe, en hij zei: Stuur hen dan maar. En zij stuurden 50 mannen, die 3 dagen zochten, maar hem niet vonden. 18 Toen kwamen zij bij hem terug, terwijl hij in Jericho verbleef, en hij zei tegen hen: Heb ik niet tegen u gezegd: Ga niet? 19 De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: Zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt (SV: en het land onvruchtbaar). 20 En hij zei: Breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten die bij hem. 21 Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte (SV: onvruchtbaarheid) meer door komen. 22 Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. 23 En hij ging vandaar naar Bethel. Toen hij langs de weg omhoog ging, kwamen er kleine jongens uit de stad. Die dreven de spot met hem en zeiden tegen hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! 24 Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de Naam van de HEERE. Toen kwamen er 2 beren uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg Karmel; en vandaar keerde hij terug naar Samaria.” (2 Koningen 2:15-25)
[5] Voor meer info over “dit Heiligdom, in de Tabernakel”, zie eventueel onze GRATIS studie Christus in de Tabernakel van CJH Theys. (noot AK)
[6] Voor meer info over “de dekkleden van de Tabernakel”, zie noot 5.
[7] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[8] Kolossenzen 2:6-7, Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.”
[9] Zie eventueel onze GRATIS studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde (nl. de grote ‘Spade Regen’ uitgieting v.d. Heilige Geest, in grote kracht) van E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, Eindtijdstudie, Geestelijke groei, Geestesgaven, Gehoorzaamheid aan God, Gods Geest/De Heilige Geest/Geestesgaven etc., Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s