Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 5

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 5

Het Lam is waardig

“En zij (= de 4 dieren [= levende wezens] en de 24 ouderlingen) zongen een nieuw lied en zeiden: U (= Jezus) bent het waard (SV: Gij zijt waardig) om de Boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam (SV: uit alle geslacht), taal, volk en natie.” (Openbaring 5:9) [1]
In het laatste der dagen zal ook in de hemelse Gemeente verlangend worden uitgezien naar de openbaring van de volheid van de Geest, getuige dit “nieuwe lied”, dat Johannes aldaar hoort zingen.
Het 5de hoofdstuk is ook in het boek Openbaring het “verzoeningshoofdstuk” (zoals bijvoorbeeld ook Romeinen 5, 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 5 dat zijn). Het getal 5 is het symbolisch getal van de verzoening en de verlossing. Hier, in Openbaring 5, zien wij het Lam van God dat de zonden der wereld weg heeft gedragen op Golgotha’s kruis. En hier wordt tot uiting gebracht dat wij allen geheel van Hem afhankelijk zijn. Hij kan doen wat niemand anders kan doen. Merk op hoe Jezus hier gezien en beschreven wordt. Openbaring 5 vers 6 zegt: “Staande als geslacht”: “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht (SV: staande als geslacht), met 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God [2], die uitgezonden zijn over heel de aarde”, wat spreekt van Jezus’ – voor immer geldende – volbrachte werk. Zijn eens en voor allen offer kunnen wij nog altijd aangrijpen en is nog altijd geldig. Hij is onze Verzoening, ons plaatsvervangend Offer: (Christus Jezus) Welke God voorgesteld (HSV: openlijk aangewezen) heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods.” (Romeinen 3:25, SV)
Beschouwd in het licht van de Ark van het Verbond vinden wij hier de gedachte van het Verzoendeksel [3] op de Ark. Jezus is ons Verzoendeksel!
Voordat het Lam Gods verschijnt, wordt echter eerst gezien een Boek(rol) die “met 7 zegels verzegeld” is: “En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de Troon zat, een Boekrol, vanbinnen en vanbuiten beschreven, verzegeld met 7 zegels(Openbaring 5:1). Niemand blijkt dit Boek te mogen of te kunnen openen dan alleen het Lam: “Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de Boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde (SV: weende) erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard (waardig) was die Boekrol te openen, te lezen of in te zien. En één van de ouderlingen zei tegen mij: Huil (ween) niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de Boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken.” (Openbaring 5:3-5)
Wij proeven hier dan iets van een crisissfeer, waarop wij nog terugkomen. Dit Boek, in de handen van God Zelf en beschreven van binnen en van buiten, is het “Boek der boeken”. het Boek van God (in Gods handen), Gods Bijbel. Het is het Woord van God, neergeschreven onder de inspiratie, en zalving van de Geest van God. Dit Boek heeft twee delen. Het is van buiten en van binnen beschreven. De buitenkant is het deel dat de mensen in de afgelopen eeuwen konden lezen. Het is wonderbaar wat wij daarin kunnen vinden. Het leven van God is daarin. Zijn Woord is Geest en is Leven! De Goddelijke kracht daarin mogen wij ervaren wanneer wij dit Woord waarachtig tot ons nemen. Het is het Brood des Levens. Het is het Zaad des levens dat ons tot nieuwe mensen maakt. In dat Woord ontmoeten wij Jezus, het vleesgeworden Woord. Hij geeft Zichzelf aan ons in dat Woord.
Maar dat Boek heeft ook een nog verborgen deel. Een deel dat nog geopenbaard moet worden. Johannes zag, dat in de eindtijd een crisis zou ontstaan rond dit nog toegesloten deel: “En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard (is waardig) de Boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?” (Openbaring 5:2)
Dat zal een tijd zijn waarin alles stagneert en geestelijk vastloopt. Het is wat wij in onze tijd meemaken. Omdat het Woord niet rijkelijk woont in de christenen, zien wij dat het dienen van God verzandt in werkheiligheid en uiterlijke vroomheid. De weerslag hiervan in de wereld is de ontwortelde en wetteloze mens van onze tijd. In deze tijd van crisis, waarin wij nu leven, is Gods volk een grens genaderd. Het is nu erop of eronder. Wij moeten overgaan in het land van volheid of ondergaan.
Maar wie zal ons in dat beloofde land brengen?
Wie is onze Jozua?
Wie zal het Boek openen?
Het Lam van God! Het Lam zal een nieuw wonderbaar feit op Zijn Naam brengen. Daarover gaat dat “nieuwe lied” dat alsdan in de hemel gezongen wordt: “En zij (= de 4 dieren [= levende wezens] en de 24 ouderlingen) zongen een nieuw lied en zeiden: U (= Jezus) bent het waard (SV: Gij zijt waardig) om de Boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam (SV: uit alle geslacht), taal, volk en natie.”  (Openbaring 5:9)
Hij zal het Boek van God geheel openen en alle Goddelijke wijsheid en leven zal ontvouwd worden – in de Bruidsgemeente, de Gemeente waarin het Woord geheel “vlees” zal worden. En deze Bruid zal de volheid beërven van het “land” waarvan dit Boek als het ware de “eigendomsacte” is. Ook deze laatste grote verlossing zal het werk van het Lam zijn. Hij zal ook onze Bruidegom zijn! Hij is niet alleen onze Mozes, maar ook onze Jozua, de Bruidegom Die Zijn Bruid Zijn bezit binnenleidt.
De openbaring van het volle heil Gods is ophanden. In Openbaring 5 vers 10 zingen de ouderlingen en de levende wezens: “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over (SV: heersen op) de aarde.”
De Bruid gaat het land van geestelijke volheid in en uiteindelijk de Bruiloftszaal, waarna de aarde zal worden gereinigd en Jezus Christus hier – op deze aarde – Zijn Koninkrijk vestigt. [4] Maar een zondige wereld komt dan op het Brandofferaltaar [5], en met haar de lauwe en ongehoorzame christenen – de 7 zegeloordelen [6] brengen dat oordeelsvuur.

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 5de hoofdstuk wordt vervolgd

 

********************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 5de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL“. Link naar hoofdstuk 5, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen“. Link naar hoofdstuk 5, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

 **********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbondsvan E. van den Worm, waarin ook over de geestelijke betekenis van dit Verzoendeksel wordt gesproken. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christusvan E. van den Worm. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (6): Het koperen Brandofferaltaarvan E. van den Worm. (noot AK)
[6] Zie eventueel onze GRATIS studies hierover:
Openbaring, hoofdstuk 6: De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werkingen
Openbaring, hoofdstuk 8: De opening van het 7de zegel”, beiden van E. van den Worm.
Openbaring, hoofdstuk 6: De zegels worden geopend… en
Openbaring, hoofdstuk 8: De bazuinen gaan klinken”, beiden van CJH Theys. De opening van het 7de zegel brengt achtereenvolgens de 7 bazuinoordelen over deze wereld. (noot AK)
 .

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Gods Geest, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s