De wens aller volkeren (n.a.v. Haggaï 2:8)

Wens aller volken - Haggai 2

Nog niet vervuld

Een wondervolle profetie vinden wij in Haggaï 2 vers 7-8:
“Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd (SV: Nog eens, een weinig tijd zal het zijn), dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen (SV: tot de Wens) van alle heidenvolken en Ik zal dit huis (ver)vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten”. [1]
Dit alles heeft betrekking op de komst van de Messias. De wens van de Joden was, dat bij de komst van de Messias het koninkrijk hersteld zou worden. Maar de dingen waar Haggaï en de Joden naar uitzagen, werden niet vervuld toen Jezus voor de eerste keer kwam. Derhalve moeten ze vervuld worden bij Zijn tweede komst!
Laat ons letten op de omstandigheden die zich zullen voordoen als Christus wederkomt. “De hemel, de aarde en de zee zullen beven.” In Mattheüs 24:7b lezen wij van “aardbevingen” als tekenen van de tijd:
“…en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.”
Ezechiël profeteerde:
“Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die (kroon, van de onheilige, goddeloze vorst, zie vers 25)! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven! (Ezechiël 21:27)
De wereld zal niet bekeerd worden! Er zal op aarde benauwdheid van de volkeren zijn, met twijfelmoedigheid en vrees:
“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.” (Lukas 21:25-28) [2]
Het huis van God zal worden vervuld met Gods heerlijkheid.
Wat (of wie) is het huis van God?
En waar zal Zijn heerlijkheid zijn en gezien worden?
In het boek Haggaï is sprake van twee huizen: een eerste huis en een tweede huis. Het eerste huis spreekt ons van de eerste Gemeente, de vroege Kerk (zoals ook het geval is bij de eerste of vroege Regen [3]).
Het tweede huis spreekt van de Gemeente van de laatste dagen (zoals ook de Spade Regen [4] doet). En de heerlijkheid van het tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste huis! [5]

Wat de volkeren wensen

Wat is “de Wens van alle volkeren”? In 1 Samuël 9:20b (SV) zien wij hoe dit begrip gebruikt wordt:
“…en van wie zal zijn al het gewenste, dat in Israël is? Is het niet van u, en van het ganse huis uws vaders?”
Het betreft hier Saul en dat wat Israël wenste, dat was, zo zouden wij het kunnen zeggen, wat een machtige heerser hen kon geven. Israëls wens om een koning te hebben, was uitgegroeid tot een ware passie. Nu verlangen de volkeren thans niet naar de wederkomst van Jezus Christus, maar zij verlangen wel naar de dingen die alleen Hij kan geven.
Wat is Jezus voor ons?
Hij is onze Middelaar, Die ons vrede brengt. Hij is onze Verlosser, en de eerste en grootste verlossing die Hij biedt is de verlossing van onze zonden. Hij is onze Geneesheer. Hij is onze grote Koning. Maar wij moeten Hem hebben, willen wij ook bezitten wat Hij kan geven!

Micha 4 vers 1-8 beschrijft een komend Koninkrijk:
“Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd. Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb. Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. En u, Schaapstoren, Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem”.

Jezus komt weder als een Koning. Hij kwàm als een Profeet, stierf op Golgotha als onze Zaligmaker en verblijft nu in de hemel als onze (Hoge)Priester. Maar Hij zal straks verschijnen als een Koning.
Wanneer?
Micha zegt: in het laatste der dagen. Of, letterlijk, aan het eind der tijden. Wat dan volgt, wordt beschreven als een tijd van vrede, veiligheid en van overvloedige voorzieningen. De Naam des Heren zal worden grootgemaakt. En er zullen geen zonde, zondaren, ziekte of dood meer zijn. Ja, de wens van heel de mensheid, van alle volkeren zal komen en in vervulling gaan.
Maar wie zullen ervan genieten?
Slechts degenen die de verlossing van God ontvangen hebben. Al dit begerenswaardige is slechts weggelegd voor de verlosten! Een paradijs te wensen is niet genoeg.
Daarom zeggen wij nogmaals: om het begerenswaardige te ontvangen wat Hij brengt, moet men eerst Jezus zelf bezitten!

Rev. Renus R. Cabe
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (geschikt om te lezen via een mobiel of tablet)

***********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen)van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest, in de begintijd van de Gemeente, zoals vermeld in Handelingen 2:1-4. (noot AK)
[4] De Spade (of Late) Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de (wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14).
Zie eventueel onze GRATIS studies De Spade-Regen Opwekking KOMT ! van E. van den Worm
en/of
De ‘Spade Regen opwekking’ (n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd) van H. Siliakus. (noot AK)
[5] Zie eventueel onze GRATIS studie De UITEINDELIJKE, Goddelijke HEERLIJKHEID van de WARE Gemeente van de Here Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeentevan E. van den Worm. (noot AK)

.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Eindtijdstudie, Studie van H Siliakus, Wederkomst van Christus, Bijbelstudie, Tekenen vd eindtijd en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s