De Russische opmars (3) – Worsteling tot de dageraad

Jacob in gevecht met de engel te Pniel

Jakobs benauwdheid

De meest bange nacht uit het leven van de aartsvader Jakob vinden wij beschreven in Genesis 32. Hij stond voor de grens van het beloofde land, met zijn vrouw, zijn huisgezin en zijn kudden. Wij zouden verwachten dat zijn hart verblijd was. Daar was het rijke land dat God ook hem beloofd had. En daar was het uitzicht op een thuiskomst, na lange en woelige jaren doorgebracht in den vreemde. Maar hij kreeg te horen dat zijn broeder Ezau optrok en hem tegemoet kwam met 400 man:

  • “De boden kwamen terug bij Jakob en zeiden: Wij zijn bij uw broer, bij Ezau, aangekomen, en nu komt hij u tegemoet, met 400 man bij zich.” (Genesis 32:6) [1]

Zo in het nauw werd hij toen gebracht en in zo’n benarde toestand bevond hij zich toen – want nergens kon hij meer heen – dat het tot  een begrip geworden is in de profetie: de Benauwdheid van Jakob. [2] En wat hij moest doormaken in die nacht die toen aanbrak, is tot een profetisch gebeuren geworden, heenwijzend naar de eindtijd. Hetzelfde kunnen wij zeggen van de schrik die over aartsvader Abraham kwam in de droom in Genesis 15. Ook een heenwijzing naar die donkere tijd in het laatste der dagen. Dit is wat het volk des Heren zal overkomen in die laatste dagen:

  • “Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede.” zegt de Here in Jeremia 30:5 (SV).

In dit 32ste hoofdstuk van Jeremia, waaruit wij het voorgaande reeds citeerden, wordt letterlijk over deze nu zeer nabije tijd gesproken als “de Benauwdheid van Jakob”:

  • “Toen werd Jakob erg bevreesd en het benauwde hem. Hij verdeelde de mensen die bij hem waren, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee kampen.” (Genesis 32:7)

Vlak voordat het ware volk des Heren het geestelijk land van de volheid zal binnentrekken, zal deze dag van donkerheid aanbreken. Het zal een tijd zijn van vrees en ontzetting, maar in feite vooral ook van genade! De laatste kans voor de vele lauwe en ongehoorzame christenen om zich te bekeren. De Spade Regen, die daarna komt, zal de laatste kans zijn voor de wereld. Voor de ongehoorzame christenen is de tijd dan voorbij. Velen vergeten dit! Velen zullen tot het laatste moment wachten en dan tot de verschrikkelijke ontdekking komen dat hun tijd al voorbij is. Denk aan de dwaze maagden [3] uit Jezus’ gelijkenis in Mattheüs 25:1-13 (SV):

  • Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.

.

Einde aan de dienstbaarheid

Ezau of Edom is de antichristelijke macht die de oorzaak van de benauwdheid zal zijn. Wij zouden kunnen zeggen dat de demonenvorst Gog onder hem opereert en door hem wordt ingezet en hen gebruikt. Maar eigenlijk is die antichristelijke macht Edom op zijn beurt het middel in Gods hand – Gods gesel van kastijding – om de vele vleselijke en onwillige kinderen Gods van die tijd los te maken uit hun zondebanden! Het symbolisch getal 400 – van de 400 man van Ezau – spreekt van “einde aan de dienstbaarheid”. Israël werd na plusminus 400 jaar verlost uit Egypte. 400 is ook de getalswaarde van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en de betekenis van deze letter, de Tau, is “kruis” (onze “T” heeft nog deze vorm)!
Het vlees moet worden gekruisigd (opdat ook de volle verlossingswaarde van het Kruis van Christus gekend mag worden). Het is kennelijk nodig dat God zover gaat in Zijn tuchtigingen voor velen van ons!! Edom is de roede die door God gebruikt wordt. Die antichristelijke macht zal uiteindelijk het gehele westen in de oorlogs-ellende storten. Maar ook dan moeten wij weten: God doet het:

  • “…Ik zal haken in uw (= Gog) kaken slaan” (Ezechiël 38:4a).

.

KLIK HIER als u deze GRATIS studie verder wilt lezen of downloaden
(PDF, o.a. geschikt voor smartphone of e-reader)

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

*********************************************************************************

[1] De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie De benauwdheid van Jakobvan H. Siliakus. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijdvan E. van den Worm. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Bijbelstudie, Bruiloft vh Lam/Bruid/Bruidegom, De antichrist(elijke tijd), Eindtijdstudie, Genadetijd Gods, Israël/huis van Israël, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tekenen vd eindtijd, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s