Het Boek Openbaring in Tabernakellicht – hoofdstuk 15

En in het licht van de Ark van het Verbond in het bijzonder

Ark des VerbondsHoofdstuk 15

De verheerlijking van de Naam des Heren

“Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” (Openbaring 15:4) [1]
De hoofdstukken van het Reukofferaltaar [2] volgen nu (de hoofdstukken 15 t/m 18). Daarin staat de aanbidding van God centraal. Bad David niet: “Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan (SV: worden gesteld).” (Psalm 141:2a)
Het 15de hoofdstuk is de inleiding van deze “aanbiddingshoofdstukken”. Hier nemen wij kennis van het aanbiddingslied dat de martelaren uit de Grote Verdrukking zullen zingen, staande aan de glazen zee: “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.” (Openbaring 15:2)
Zij zullen hun leven verliezen, maar ze worden nochtans overwinnaars genoemd! Zij zullen de marteldood moeten sterven, maar EEUWIG LEVEN met Jezus. Die “glazen zee”, waarvan het Koperen Wasvat [3] in de Israëlitische tabernakel [4] een afbeelding was, is waarlijk de “zee van de dood”, waar zij doorheen trekken die met Paulus kunnen zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden… Ik heb het geloof behouden.” (2 Timotheüs 4:7)
Deze zee wordt hier beschreven als “een glazen zee, met vuur gemengd”. Het is de zee van de beproeving en de loutering van Gods kinderen (het “vuur van beproeving en loutering”). De martelaren zullen in hun tocht door deze zee werkelijk het leven laten, maar Jezus zal met hen zijn (zie Jesaja 43:2) en hen aan de overzijde brengen, waar zij het lied van Mozes en van het Lam zullen zingen (zie Openbaring 15:3):

  • “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.” (Jes. 43:2)
  • “En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!(Openb. 15:3)

Maar ook de Bruidskinderen zullen deze zee moeten oversteken, al zullen zij niet de martelaarsdood hoeven te sterven! De Bruidsgemeente zal de Gemeente van de ware aanbidders zijn: “En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zei: Sta op, en meet de tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.” (Openbaring 11:1, SV) [5]
Ware aanbidding komt voort uit loutering. Het reukwerk op het altaar moest verbrand worden. Wij horen de martelaren in vers 4a zingen: “Wie zou U niet vrezen, Heere!”
Velen, ook onder de christenen, vrezen God helemaal niet. Zo’n getuigenis als van deze martelaren kunnen alleen diegenen geven die God werkelijk hebben leren kennen – in Zijn almacht en in Zijn liefde – terwijl zij gingen door de wateren van de dood!
Als dan deze naoogst – die deze martelaren van de Grote Verdrukking zijn – is binnengehaald en zij dit aanbiddingslied aanheffen, is het uur aangebroken dat God de aarde geheel schoon gaat branden. Alleen de stoppels en het stro zijn dan nog overgebleven (beeld van de goddelozen). Alles wat niet tot verheerlijking van de enige waarachtige God is wordt weggemaaid.
Daarom zien wij daarna 7 “engelen”. Lees: hemelbewoners. Het zijn in dit geval bloedgewassen kinderen Gods, want zij zijn bekleed met het rein en blinkende lijnwaad van de rechtvaardigmaking der heiligen: “En de 7 engelen, die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos (SV: bekleed met rein) en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.” (Openbaring 15:6)
Aan deze 7 heiligen worden de 7 laatste plagen ter hand gesteld. Er staat niet voor niets geschreven dat de heiligen (mede) de wereld zullen oordelen: “Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?” (1 Korinthe 6:2a)
Het is de derde en laatste serie van oordelen: “Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn”, zegt Openbaring 15:1b.
Er is wat dit betreft overeenkomst met het getal 15 [6], het nummer van dit hoofdstuk, want dit is het symbolisch getal van “volheid van gerechtigheid”. De 7 fiool-oordelen, die nu komen, zijn de plagen die het stempel van de bemoeienis dragen van de derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid [7], de Heilige Geest. [8] Daarom staan deze vier hoofdstukken (15 t/m 18) – in het licht van de Ark van het Verbond [9] in het bijzonder – ook in het teken van de 2de Cherub op het Verzoendeksel. Deze spreekt ons van de Heilige Geest, Wiens hand wij ook ontdekken in deze afsluitende oordelen. Want het zijn deze oordelen die leiden tot de reiniging of schoonbranding van de aarde.
Die 7 heiligen komen uit de hemelse tabernakel, waar alles in aanbidding is voor de almachtige God en voor het Lam, Dat geslacht werd. Zie Openbaring 15 vers 8: “En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de 7 plagen van de 7 engelen tot een einde gekomen waren” (de “rook” is allereerst afkomstig van het reukwerk van de volmaakte aanbidding van de heiligen in de hemel, want rook wijst op iets dat verbrand wordt).
Vanuit dit centrum van verzoeningsheerlijkheid worden deze heiligen weggezonden met 7 bekers vol met de Goddelijke gramschap: “En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent (SV: tabernakel) van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de 7 engelen, die de 7 plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos (SV: bekleed met rein) en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels. En één van de 4 dieren (letterlijk: levende wezens) gaf de 7 engelen 7 gouden schalen (SV: fiolen), gevuld (SV: vol) met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.” (Openbaring 15:5-7)
Deze bekers worden uitgestort over degenen die het Lam en Zijn verzoening verwierpen. Datzelfde Lam, Dat eenmaal de drinkbeker van de toorn Gods voor ons leegdronk! Hoe vreselijk is het te vallen in de handen van de LEVENDE God!!
In zware strijd zijnde bad Jezus in Gethsemane: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan…!” (Mattheüs 26:39b), maar dank God, Hij heeft er ook aan toegevoegd: “…Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt” en Hij heeft deze drinkbeker aan het kruis tot de bodem toe leeggedronken! Daarom zijn wij nu vrij en mogen wij zingen van verlossing. Maar, sta erbij stil hoe vreselijk de toorn van God is! En deze toorn zal straks in al zijn verschrikkelijke volheid komen over het laatste onbekeerlijke mensengeslacht en over het rijk van het BEEST, de antichrist.
Daar is geen verzoening voor wie het Zoenbloed verwerpen! Waar God niet gevreesd en geprezen wordt, daar zullen de oordelen Gods als slagregens van vuur en zwavel neerdalen. Denk aan Sodom en Gomorra. Doch vergeet niet dat wij dit ook zelf zullen ervaren als wij in deze dingen, de vreze Gods en de verheerlijking van Gods Naam, tekortschieten in ons leven! Opdat het ons niet zal overkomen dat wij weliswaar gered worden, maar “als door vuur”: “Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.” (1 Korinthe 3:15, SV)!

H. Siliakus
Digitaal uitgewerkt door A. Klein

PDF (in smartphone-formaat)

Einde van dit 15de hoofdstuk – wordt vervolgd

.

***********************************************

Voor meer info en ‘vers voor vers’ UITLEG over dit 15de hoofdstuk van Openbaring, zie:

  1. Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL. Link naar hoofdstuk 15, studie van Bijbelleraar CJH Theys.
  2. Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen. Link naar hoofdstuk 15, studie van Bijbelleraar E. van den Worm.

***********************************************************************************

.

[1] Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (12): Het REUKALTAAR en het reukwerkvan E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (7): Het koperen Wasvatvan E. van den Worm. (noot AK)
[4] Zie eventueel onze GRATIS studie De Tabernakel van Israël – Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God van E. van den Worm. (noot AK)
[5] Voor meer uitleg over Openbaring 11 vers 1, zie onze studies hierover: Openbaring 11 van CJH Theys en/of Openbaring 11 van E. van den Worm. (noot AK)
[6] Voor meer uitleg over het getal 15, zie onze studie De symboliek der Bijbelse getallen van CJH Theys. (noot AK)
[7] In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze GRATIS studie De natuurlijke mens en de Heilige Geest van CJH Theys. (noot AK)
[9] Zie eventueel onze GRATIS studie Tabernakel symbolieken (20): De Ark des Verbonds van E. van den Worm. (noot AK)
.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van H Siliakus, Tabernakel-studie, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s