Openbaring 13 vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 6 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 7 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 8 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 9 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 10 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 11 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 12 (PDF).

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 2:
Gods arbeid

  • tot te-niet-doening van de antichristelijke heerschappij;
  • tot realisering van Zijn 1000-jarige Rijk en van Zijn EEUWIGE Heerschappij. [1]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [2]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 13

ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet

Het beest uit de zee

Openbaring 12 vers 18, “En ik (= Johannes) stond op het zand bij de zee.”
Wij hebben het 18de vers van hoofdstuk 12 nogmaals vermeld, daar het in feite bij dit 13de hoofdstuk thuishoort.

het beest uit de zee

Openbaring 13 vers 1-2, “En ik zag uit de zee EEN BEEST opkomen, dat 7 koppen (SV: hoofden [3]) en 10 hoorns had, en op zijn hoorns waren 10 diademen [4] (SV: koninklijke hoeden), en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter (ook wel luipaard of pardel genoemd), en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.” [5]
Dit hoofdstuk vormt als het ware een nieuwe POORTOPENING. Vormt hoofdstuk 1 een poortopening voor de WARE Koning van Israël, van het Koninkrijk van God; hier maakt men kennis met de ONWAARACHTIGE koning – hij die zich Israëls koning, de koning van het Godsrijk, NOEMT (Ezechiël 21:25-27), maar die zich in wezen ANTI-God opstelt – de ANTICHRIST:
“Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid, zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen. Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven!” (Ezech. 21:25-27)
De uit de hemel gevallen “ster” uit Openbaring 9:1-2a vertelt ons van zijn val en intrede in deze satanische bediening:
“En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven…” ( 9:1-2a)
De “zee”, waaruit het antichristelijk beest tevoorschijn komt, is de “volkerenzee”. Zie o.a. Openbaring 17 vers 15:
“…De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.”
Dit geesteskind van satan heeft grote overeenkomst met hem. Let op de “7 hoofden en de 10 hoorns”.

Openbaring 13 vers 3 en 4: Deze verzen en de uitleg hiervan staan vermeld onder de verzen 5-7.

Openbaring 13 vers 5-7, “En het (beest) werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking) te doen. En het (beest) opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent (SV: tabernakel, en volgens Openbaring 21:3 [6] is deze tent of tabernakel van God: de Here Jezus Christus) en hen die in de hemel wonen. [7] En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, [8] en hem werd macht gegeven over elke stam (SV: alle geslachten), taal en volk.”
De “7 hoofden” hebben volgens Openbaring 13:2 leeuwenbekken (“de muil van een leeuw”) en dragen het stempel (= de naam) van godslastering, bravoure “brullend als een leeuw” [9], want ze dragen satans macht en wezen uit:
“hem (= de antichrist), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen.” (2 Thessalonicenzen 2:9)
In het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 7, wordt de antichrist uitgebeeld als een “kleine hoorn”, die te midden van “10 hoorns” opkomt, en die al ras “groter wordt dan zijn metgezellen”, en die “een mond heeft, grote dingen sprekende tegen de Allerhoogste” en die ook in de grote verdrukking tegen de heiligen krijg zal voeren en die zal overwinnen”:

  • Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. … 11. “Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.” … 20-21. “en van de 10 hoorns die op zijn kop zaten en van die andere, die oprees en waarvoor er 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon.” … 25. “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (Daniël 7:8, 11, 20-21, 25) [10]

De “10 hoorns” van het beest zijn mijns inziens (een beeld van de) 10 lidstaten van West-Europa [11], vertegenwoordigd door hun regeerders, die daarom ook “kronen” dragen (ofwel: diademen, koninklijke hoeden – zie nogmaals de uitleg bij Openbaring 13:1):
“En de 10 hoorns, die gij gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.” (Openbaring 17:12, SV)
In dit gebied van de wereld zal de antichrist zich dus openbaren en ontwikkelen. Deze “10 hoorns” vormen de aardse basiskracht van de antichrist, want… zij zullen “hun kracht en macht aan het beest overdragen”:
“Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest (= de antichrist) (Openbaring 17:13)
Drie lidstaten zullen, overeenkomstig Daniël 7:8 en 20 (hierboven vermeld), vernederd worden, omdat zij de antichrist bij zijn opkomst waarschijnlijk hinderen zullen.
De antichrist zal in zijn dictatoriale wereldheerschappij de veroveringskracht van het Medisch-Perzisch wereldrijk betonen (denk aan de “beer” uit Daniël 7:5a [12]) en de snelheid van handelen van de Griekse wereldheerser van weleer (Alexander de Grote; “de gevleugelde luipaard” [= pardel (SV), ook wel panter genoemd (Panthera pardus)] – zie Daniël 7:6 [13]), terwijl zijn mond, zoals wij reeds zagen godslasteringen uit zal brengen (de satanische leeuwenbek).
Openbaring 17, vers 3 en 12, toont ons een ander beest, dat ook grote overeenkomst heeft met de rode draak:
“En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met 7 koppen en 10 hoorns.” (Openb. 17:3)
“En de 10 hoorns, die gij gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.” (Openb. 17:12, SV)
Dit is het wereldomvattende ANTICHRISTELIJKE STAATSBEEST van de laatste dagen, dat door de antichrist wordt verpersoonlijkt door zijn dictatoriaal gezag, en dat in West-Europa het politieke beginsel van zijn macht zal hebben. [14]

Openbaring 13 vers 3, “En ik zag één van zijn koppen (SV: hoofden) als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.”
Hier zien wij een imitatie van Christus’ dood en opstanding, die de wereld in grote verwondering brengt.

Openbaring 13 vers 4, “En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?”
Wij zien hier openlijke satanische aanbidding, naast aanbidding van de antichrist, maar ook het onvermogen van de wereld om tegen hem oorlog te voeren, wat zij aan de lijve zullen ondervinden:

  • “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.” (Openbaring 13:7)
  • “En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de 4 hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt (SV: ontbonden). Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend (= 200.000.000), en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige (letterlijk: zwartblauwe) en zwavelkleurige (NBV: zwavelgele) borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze 3 werd het derde deel van de mensen gedood: door het VUUR, de ROOK en de ZWAVEL die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen (SV: hoofden [15]) eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, BEKEERDEN ZICH NIET van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook BEKEERDEN zij ZICH NIET van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht (SV: hoererij) en het plegen van diefstal.” (Openbaring 9:13-21) [16]

Behalve dan het Joodse Palestina (wat groter is, qua landoppervlak, dan het huidige land Israël – AK), dat onder de “2 getuigen” Gods (dus, ten tijde van de grote verdrukking) weerstand zal bieden tegen de heerschappij van de antichrist (zie Openbaring 11:3-14); iets wat uiteindelijk zal leiden tot het grote Armageddon bij Jezus’ wederkomst:

  • “En Ik zal Mijn 2 getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed (SV: met zakken bekleed), 1260 dagen lang Zij zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaars, die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen (SV: te slaan) met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt (= de antichrist), oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen (SV: geslachten), talen en naties zullen hun dode lichamen 3½ dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze 2 profeten (= de 2 getuigen Gods) hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden. En na die 3½ dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij (de 2 getuigen) hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in (SV: is gevallen). En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.” (Openb. 11:3-14)

Vóórdat de “Israëli’s” hem (= de antichrist) tegenstand zullen bieden, onder leiding van deze “2 GETUIGEN” Gods (zie Openbaring 11:3-14), zal dit volk hem eerst aannemen, naar de profetie van Jezus in Johannes 5 vers 43:
“Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.”
Hij (= de antichrist) zal dan in de HERBOUWDE TEMPEL zitten, “als zijnde God”:
“de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” (2 Thessalonicenzen 2:4)

Openbaring 13 vers 5-7, Deze verzen en de uitleg hiervan staan vermeld boven vers 3.

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen of te downloaden) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [17]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[3] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van de antichrist, die bezit genomen heeft van een mens, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[4] Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord “diadēma” gebruikt, wat (mijns inziens) in dit geval de uitleg van “haar- of hoofdband” heeft (zie de uitleg van de Studiebijbel, hieronder vermeld). Wat letterlijk betekent: “met een band binden”, en dus PRECIES verwoord wat satan doet!
In de Studiebijbel staat er bij “diadēma”:
Het zelfstandig naamwoord (onz.) “diadēma” betekent:
1. (om het hoofd vastgeknoopt) sierlint,
2. (koninklijk) hoofdversiersel,
3. diadeem.
Onder invloed van het diadeem dat de Perzische koningen – en in navolging van hen ook andere koningen – zich als symbool van hun koningschap om het hoofd bonden, doet “diadēma” vooral aan koninklijke waardigheid denken. De Nederlandse vertaling ‘kroon’ roept weliswaar de gedacht aan ‘koningschap’ op, maar de gedachte aan ‘vastbinden’ (van het Griekse woord dēo ‘(vast)binden’, waar het woord van afgeleid is) is bij deze vertaling (van Openbaring 12:3 en 13:1 – AK) verloren gegaan: een kroon wordt niet om het hoofd vastgebonden, maar opgezet. (noot AK)
[5] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[6] Openbaring 21:3, “En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent (SV: tabernakel) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.”
[7] Voor “hen die in de hemel wonen” kan m.i. ook gelezen worden: de ware christenen die “hemelburgers“ zijn omdat ze hun “wandel in hemel” hebben. In Filippus 3:20 staat: “Ons burgerschap (SV: onze wandel) is echter in de hemelen…” (noot AK)
[8] Volgens Openbaring 12:17, “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht (SV: haar zaad  in geestelijke zin), die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.” Zie ook de uitleg over dit vers in hoofdstuk 12 van deze vervolgstudie. (noot AK)
[9] 1 Petrus 5:8, “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.”
[10] Zie eventueel onze studie Daniël, hoofdstuk 7: Daniëls droom – Het visioen van de 4 dieren (vers voor vers UITLEG) van CJH Theys. (noot AK)
[11] Lees eventueel, ter overdenking over de “10 hoorns” (ofwel 10 koningen c.q. regeringsleiders), ook eens het volgende artikel over De Bilderbergers:
“De Bilderbergers willen de wereld gaan opdelen in 10 regio’s, zodat de wereld gemakkelijk te besturen zal zijn. Als de wereldregio’s eenmaal gecreëerd zijn, moeten de Verenigde Naties als een wereldregering gaan functioneren en de Algemene Vergadering als het wereldparlement. Bilderberg zal daarbij fungeren als de wereld schaduwregering, de échte machthebbers, die de VN zullen dicteren wat te doen. … In zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt geleerd dat de hele wereld uiteindelijk ten prooi zal vallen aan een één-wereldregering, dat onder leiding zal staan van één systeem. In Openbaring 17 wordt gesproken over de 10 laatste koningen, die in de laatste fase vlak voor de terugkeer van de Here Jezus op aarde, hun macht aan het ’beest’ zullen geven. Deze profetie vertoont opvallend veel overeenkomsten met de visie van de ‘Club van Rome’. Op 17 september 1973 publiceerde deze Club een rapport, waarin letterlijk werd gesproken van de verdeling van de wereld in 10 regio’s, die net als in de Bijbel frappant genoeg eveneens ‘koninkrijken’ werden genoemd.” (noot AK)
[12] Daniël 7:5a, “En zie, een ander dier (letterlijke vertaling: levend wezen), het tweede, leek op een beer…”
[13] Daniël 7:6, “Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier (= levend wezen), als een luipaard. Het had 4 vogelvleugels op zijn rug en het dier had 4 koppen. En het werd heerschappij gegeven.”
[14] Lees eventueel eens: https://www.franklinterhorst.nl/EuroBabel_en_de_vrouw_op_het_beest.htm  (noot AK)
[15] Een beest heeft (meestal) een “kop”, maar hier is het beest een typebeeld van (antichristelijke) mensen, en mensen hebben een “hoofd”. Dus beide benamingen / vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[16] Zie eventueel, voor uitleg over deze verzen, Openbaring hoofdstuk 9: “Het 5de en 6de bazuinOORDEEL ten tijde van de grote verdrukking” van E. van den Worm. (noot AK)
[17] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”. (noot AK)

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s