Openbaring 6 vers 1, 2 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

 • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
 • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 6

De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking

99_ruiter_witte_paard_openbaring_6

Het 1ste zegel

Openbaring 6 vers 1-2, “En ik (Johannes) zag hoe het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het eerste van de zegels opende en ik hoorde één van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! En ik zag en zie, een WIT paard, [4] en Hij Die erop zat, [5] had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.” [6]
De “4 dieren” ofwel de “4 levende wezens” kondigen in dit 6de hoofdstuk (zie ook vers 3+5+7) de eerste 4 zegeloordelen in de Naam des Heren aan. Hun spraak is als een DONDERSLAG, omdat zij in feite GOD ZELF vertolken:

 • “Daarna brult Hij met Zijn stem; Hij dondert met de stem van Zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet terug, als Zijn stem gehoord wordt. God dondert wonderbaar met Zijn stem; Hij doet grote dingen en wij begrijpen ze niet.” “Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals Hij, met uw stem donderen?” (Job 37:4-5 + 40:4)
 • “De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert;” (Psalm 29:3)
 • “En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God [7].” (Openbaring 4:5)

Ofschoon dit – “met een stem als van een donderslag” – niet meer van de 3 andere “dieren” ofwel “levende wezens” gezegd wordt, mag men aannemen dat hun stem in deze (Gods-)dienst gelijkluidend klonk; namelijk als een DONDERSLAG. En DONDERSLAGEN en BLIKSEMEN vertellen ons van een over de zonde TOORNENDE God.
De eerste 4 zegeloordelen vertellen ons daarom bij uitstek over Gods Weg, Gods Plan om tot REINIGING (ofwel: tot HEILIGING [8]) en OVERWINNING [9] te komen van Zijn 7 Gemeenten; om Zijn 7 Gemeenten te reinigen van ALLE zonde en duisternis, van AL het INNERLIJK en UITERLIJK LEVEN NAAR DE OUDE MENS.[10]
Het (de eerste 4 zegeloordelen) zijn de “4 WINDEN der AARDE”, die ook in Openbaring 7:1 genoemd worden:

 • “Hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. Zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom.”

Straks, in de GROTE VERDRUKKING zullen ze dienen tot VERNIETIGING van de GODDELOZE en ONBEKEERLIJKE wereld (= de wereldsgezinde mensheid). Wij zien hen alzo werkzaam in Openbaring 9:14-21 [11] als de “4 ENGELEN”, die eerst nog “GEBONDEN” zijn “BIJ DE GROTE RIVIER, DE EUFRAAT” en in Zacharia 6:1-5 [12] als de “4 WINDEN des HEMELS, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan”.
NU, hier in Openbaring 6, worden zij “ten tonele gevoerd”, nog niet tot vernietiging, maar tot BEKERING en LOUTERING van Gods Gemeente. In het licht van deze BEPERKING van hun werkingen moet men hun “GEBONDENHEID” verstaan. Het zijn achtereenvolgens:

 1. Het OORDELENDE WOORD VAN GOD,
 2. De OORLOGSGEEST,
 3. Het spook van de HONGER,
 4. De GEWELDDADIGE DOOD.

Wij gaan thans over tot de nadere beschouwing van deze zegeloordelen.
Het eerste zegeloordeel is het uit doen gaan van een WIT PAARD met daarop een ZEGEVIERENDE RUITER, Die OVERWINNENDE uitgaat, opdat Hij OVERWONNE (tot OVERWINNING). Dit wil zeggen dat Zijn strijd in feite GESTREDEN IS. Hij rijdt hier als een ZEGEVIERENDE TRIOMFATOR voort, omdat de strijd voor de welwillende mens in feite VOLBRACHT IS op (het kruishout te) Golgotha, gepaard aan Zijn GLORIEUZE OPSTANDING.
Wij zien Hem in onze verbeelding Zijn Boog, het Woord van God (zie Habakuk 3:9 [13]) in triomf opheffen; dat is: de verkondiging van deze overwinning door het EEUWIGE EVANGELIE. Zo zal de strijd voor een ieder voorbij zijn die ingegaan is in de RUST van het GELOOF:

 • “Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft:…” (Hebreeën 4:3a)

Ook is Hem de overwinnaarskroon BIJ VOORBAAT geschonken vanwege de ZEKERHEID van de OVERWINNING:

 • “Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” (Hebreeën 9:12)
 • “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.” (Hebreeën 10:14)

WIE is DEZE RUITER? [14]
Hij is NIET Jezus Zelf, Die in Openbaring 19 TRIOMFEREND wederkeert als Koning en Rechter. Hij draagt “VELE koninklijke hoeden” (SV), want Hij is de “Koning der koningen” (zie Openbaring 19:12+16). Neen, deze Ruiter is de HEILIGE GEEST, Die het Woord Gods (de Boog) in OPWEKKINGSKRACHT uitdraagt, werkend door Zijn GEMEENTE heen.
Velen vragen zich af waarom deze Ruiter geen PIJL in Zijn boog heeft. Dit komt omdat Zijn strijd tegen de zonde VOLSTREDEN (= ten VOLLE gestreden) is op GOLGOTHA. Hij draagt nu Zijn OVERWINNING uit!
Ook het WITTE paard (dus geen VAALWITTE a.u.b.) accentueert de HEMELSE KRACHT in GODDELIJKE GERECHTIGHEID, een Goddelijke kracht die ook gezien wordt in Openbaring 19:11 en 14:

 • “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.” … “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (Openbaring 19:11+14)

Sommigen zien in deze Ruiter de antichrist: [15] God vergeve hun deze profanatie (= heiligschennis)! De antichrist bezit niet de UITNEMENDE, WITTE KRACHT VAN GODS GERECHTIGHEID, maar wordt gedreven door de satanische kracht van de rode draak:

 • Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid der ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er Iemand Die hem nu weerhoudt (= de Heilige Geest, werkend door de waarlijk Geestvervulde gelovigen heen – AK), totdat hij (deze Goddelijke macht, werkend door de Geestvervulde gelovigen heen) uit het midden (van deze wereld) verdwenen is (vanwege de wegvoering of “bewaring” van deze Geestvervulde gelovigen, zijnde de Bruidsgemeente – zie Openbaring 3:10 en 12:6 en 14 [16]). En dan zal de wetteloze (= de antichrist) geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn (zichtbare weder-)komst [17] (aan het eind van de grote verdrukking); hem (= de antichrist), wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen.” (2 Thessalonicenzen 2:7-9)
 • “En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten (SV: voeten [18]) waren als die van een beer, en zijn muil (SV: mond) was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem (= de antichrist) zijn kracht, zijn troon en grote macht.” (Openbaring 13:2)

Ook is hem (de antichrist) niet de overwinning bij voorbaat gegeven, maar zijn macht is bestemd tot VERDOEMING bij Jezus’ wederkomst:

 • “En het beest (= de antichrist) werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” (Openbaring 19:20)

Zijn kroon is hem (de antichrist) niet door God gegeven, maar zal door God TENIET worden gedaan bij Zijn wederkomst:

 • “Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid, zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven! (Ezechiël 21:25-27)

Hoe komen dezulken toch tot de gedachte dat ze hier (in Openbaring 6:2) te maken hebben met de antichrist?
Ten eerste, omdat dit visioen getoond wordt als een ZEGELOORDEEL over de zonde. God laat dan toe, aldus dezulken, dat deze onbekeerlijken verdolen in de misleiding, die de antichristelijke geest brengt. Maar… het Woord van God is voor de ONBEKEERLIJKEN tot OORDEEL omdat het hun ZONDIGE STAAT ontdekt; en zeker als dit gedaan wordt in de kracht van de Heilige Geest:

 • “En als Die (= Gods Geest, de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.” (Johannes 16:8-11)

Ten tweede, beweren zij, is hun zienswijze in overeenstemming met wat Jezus profeteerde in Mattheüs 24. Dezulken zien echter over het hoofd dat Jezus in Mattheüs 24 profeteerde over het VERWOESTENDE WERK van satan en zijn horden in de laatste dagen: hij zal bij deze verwoestingen “geen één steen op de andere laten”, wat de tempel Gods (Zijn Gemeente) betreft:

 • “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.” (Mattheüs 24:2)

En dat Jezus niet de stenen tempel van Herodes bedoelde, die in het jaar 70 zou worden verwoest, verklaren Zijn verdere woorden, waar Hij het heeft over HET EINDE DER TIJDEN.
In Mattheüs 24 is het eerste waar Hij voor waarschuwde inderdaad de komst van de VALSE CHRISTUSSEN (de ANTI-CHRISTELIJKEN).
Maar hier, in Openbaring 6, gaat het NIET over de verwoestende krachten van satan tot afval (= afvalligheid van God “en gebod”) in het laatste der dagen, maar over de OORDELEN van God TOT BEKERING, REINIGING en OVERWINNING VAN ZIJN (7) GEMEENTEN, wat uiteraard een heel ander UITGANGSPUNT is! Hier (nogmaals: in Openbaring 6) begint God met Zijn ZONDE-OPENBAREND EVANGELIE in de uitgestorte almacht van de Heilige Geest tot bekering en genezing van geest, ziel en lichaam. Hierna gebruikt Hij de – weliswaar satanische – krachten van oorlog, hongersnoden (en andere verwoestende krachten) om Zijn kinderen te brengen tot DWANGPOSITIES, tot het alsnog VERKIEZEN VAN ZIJN GENADEAANBOD en ERBARMINGEN.
Overzichtelijkheidhalve plaatsen wij deze 2 VERSCHILLENDE profetieën van Jezus – uit Mattheüs 24 en Openbaring 6 – naast elkaar.

Mattheüs 24  [19]

De profetie van satans VERWOESTENDE KRACHTEN
tot afvalligheid van Christus,
in de laatste dagen.

Openbaring 6

De profetie van Christus’ REINIGENDE KRACHTEN tot overwinning [20]
van de 7 Gemeenten,
in de laatste dagen.

Vers 4-5:
VALSE CHRISTUSSEN (anti-Christelijken).
Vers 1-2: Het WITTE Paard en zijn Ruiter. [21] De HEILIGE GEEST IN OPWEKKINGSKRACHT, Gods Woord brengend door Zijn Gemeente heen.
Vers 6-7a:
OORLOGEN, geruchten van oorlogen, burgeroorlogen, oproeren.
Vers 3-4: Het rode paard en zijn ruiter. VREDE van de aarde WEGGENOMEN; groot zwaard gegeven (grote OORLOGSKRACHTEN ONTKETEND; atomische krachten ?).
Vers 7b: HONGERSNODEN. Vers 5-6: Het ZWARTE paard van de HONGER en zijn ruiter.
Vers 7c: PESTILENTIËN. Vers 7-8: Het vale of grauwe paard van de GEWELDDADIGE DOOD en zijn ruiter, de gewelddadige dood brengend aan het 4de deel van de aardbewoners door OORLOG, HONGER, de (zwarte) DOOD (= de pest) en door WILDE BEESTEN. [22]
Vers 7d: AARDBEVINGEN in verscheidene plaatsen. Vers 12-17: AARDBEVINGEN en andere CATACLYSMEN (NATUURRAMPEN).
Vers 9-13:
De GROTE AFVALLIGHEID door:

 • Geloofsvervolgingen
 • Valse profeten
 • Vermenigvuldiging van de ongerechtigheid.
Vers 9-11: GELOOFS- ofwel CHRISTENVERVOLGINGEN.

U ziet het, er is een TREFFENDE OVEREENKOMST, maar toch een hemelsbreed VERSCHIL IN UITGANGS-PUNT (tussen Mattheüs 24 en Openbaring 6). De vergissing is begrijpelijk, nochtans NIET TE AANVAARDEN!
Dit EERSTE zegel is mijns inziens geopend in 1906. Van toen af werd en wordt de UITSTORTING VAN GODS GEEST weer MASSAAL in Gods Gemeente (nog zijnde in deze wereld) ervaren. Deze GODDELIJKE KRACHT VAN HEILIGE-GEEST-OPWEKKINGEN zal voortgaan tot aan de Grote Verdrukking toe en zal haar culminatiepunt (= hoogtepunt) vinden in de grote SPADE-REGEN-OPWEKKINGEN [23] van de laatste dagen.
NU en VOORTAAN kan het Woord van God wederom gepredikt worden in de ALMACHTIGE KRACHT en ZALVING van GODS HEILIGE GEEST! Halleluja!
Met ingang van de GROTE VERDRUKKING wordt de GENADEDEUR (door God Zelf) GESLOTEN (zie Lukas 13:24-30 [24] en, in symboliek, Genesis 7:16 en Amos 8:11-14, [25] waarbij de “god van Dan” een beeld van de antichrist is en “de weg van Berseba” het beeld van de valse profeet).
Vanaf dat moment is GODS WOORD voor de wereld (= de wereldsgezinde mensheid) alleen OORDELEND en VERNIETIGEND! Dat wordt in Genesis 7 gesymboliseerd door de OORDEELS-wateren van de ZONDVLOED:

 • “1 Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent. 15 En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. 16 En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe. 21 En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren, die over de aarde kropen, en alle mensen. 23 Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was.”

.

Wordt vervolgd

De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [26]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Vergelijk dit met Openbaring 19:11+14, “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.” … “En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.” (noot AK)
[5] Zie eventueel onze studieEen ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ? van A. Klein. (noot AK)
[6] Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesgemak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK)
[7] Zie eventueel onze studieDe 7 Geesten van God en van het Lam van God van E. van den Worm. (noot AK)
[8] Zie eventueel onze studieHeiligmaking van E. van den Worm. (noot AK)
[9] Zie noot 1.
[10] Zie eventueel onze studieLUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus van E. van den Worm. (noot AK)
[11] Openbaring 9:14-21, “Die (één stem, uit de 4 hoorns van het gouden altaar dat vóór God stond – zie vers 13) zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal. En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en blauwe en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.”
[12] Zacharia 6:1-5, “Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, 4 wagens kwamen tevoorschijn tussen 2 bergen, en die bergen waren bergen van koper. De eerste wagen had rode paarden, de tweede wagen zwarte paarden, de derde wagen witte paarden en de vierde wagen sterke, gevlekte paarden. Ik nam het woord en zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze wagens, mijn Heere? Daarop antwoordde de Engel en zei tegen mij: Dat zijn de 4 winden van de hemel, die eropuit trekken van de plaats waar zij voor de Heere van heel de aarde hebben gestaan.”
[13] Habakuk 3:9a, U haalde Uw boog tevoorschijn om de eden, aan de stammen gedaan door het woord.”
[14] Zie noot 5.
[15] Zie noot 5.
[16] Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar, de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” (noot AK)
[17] Zie eventueel onze studieDe wederkomst van Christus nader bekeken van A. Klein. (noot AK)
[18] Een beest heeft meestal poten (en een “muil” of bek, etc.), maar hier – in Openbaring 13:2 – is “het beest” een (door de antichrist in bezit genomen) mens, en die heeft “voeten” (en een “mond” etc.). Dus beide benamingen/vertalingen zijn hier, in principe, juist… (noot AK)
[19] Mattheüs 24:4-13, “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid (SV: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.”
[20] Zie noot 1.
[21] Zie noot 5.
[22] Ook mensen kunnen zich “als wilde beesten” (gaan) gedragen. Vooral in oorlogssituaties, maar ook ZEKER in de grote verdrukking. Er staat niet voor niets in Openbaring 20:4 “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand…” (noot AK)
[23] Zie eventueel onze studie Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)”, hoofdstuk 6, met de titel: De Spade Regen-opwekkingvan H. Siliakus. (noot AK)
[24] Lukas 13:24-30, “Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en DE DEUR heeft GESLOTEN. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen (= hier: buiten in de duisternis, beeld van de Grote Verdrukking – AK). En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.”
[25] Genesis 7:16, “En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.”
Amos 8:11-14, “Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de HEERE te horen. Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond, om het woord van de HEERE te zoeken, maar zij zullen het niet vinden. Op die dag zullen zij van dorst versmachten, de mooie meisjes en de jonge mannen, zij die zweren bij de schuld van Samaria, en zeggen: Zo waar uw god van Dan (beeld van de antichrist) leeft, en de pelgrimstocht naar (SV: de weg van) Berseba (beeld van de valse profeet) leeft! Zij zullen (geestelijk gezien) vallen en niet meer opstaan.”
[26] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s