Openbaring 6 vers 3, 4, 5, 6, 7, 8 (+ gratis UITLEG)

KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 4 (PDF)
KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 5 (PDF)

.

Aantekeningen bij

HET BOEK OPENBARING

Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus

voor de laatste dagen

Deel 1:
Gods arbeid

  • tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]
  • tot vorming van de Bruid van het Lam. [2]

_____________________________________________________________

NOOT van de schrijver:
Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE.
In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier en daar, te midden van een serie panoramische foto’s.
Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. [3]

______________________________________________________________

Hoofdstuk 6

De eerste 6 zegels zijn geopend door het Lam van God en ontwikkelen nu hun louterende werking (vervolg)

.

Het 2de zegel

Openbaring 6 vers 3-4, “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten (SV: doden). En hem werd een groot zwaard gegeven.”
Het RODE paard en zijn ruiter vormen het symbool voor de OORLOG, want het werd “macht gegeven de VREDE van de aarde WEG TE NEMEN”, zodat zij elkaar zouden DODEN.
Mijns inziens werd dit zegel al in 1914 geopend, toen de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) uitbrak, waarbij ruim 9 miljoen mensen sneuvelden (voornamelijk soldaten). Nooit eerder in de geschiedenis was er een oorlog, die zoveel mensenlevens eiste.
De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) eiste in totaal tussen de 50 en 70 miljoen doden! Steeds groter worden de aantallen slachtoffers. Kijken wij naar het aantal slachtoffers dat de oorlog NA het bazuinen door de ZESDE ENGEL (ten tijde van de Grote Verdrukking) zal eisen, dan lezen wij in Openbaring 9:15 [4] dat ⅓ deel van de mensheid daarbij het leven zal laten. Dat is voor de huidige wereldbevolking, ⅓ deel van een kleine 8 miljard (volgens https://www.worldometers.info/nl), zo’n 2½ miljard = 2.500.000.000 mensen, dus zo’n 40 tot 50 maal zoveel als de Tweede Wereldoorlog aan mensenlevens eiste.
Aan de ruiter van het RODE paard werd een “GROOT ZWAARD” [5] gegeven, een MACHTIG WAPEN dus. Wij denken dan onwillekeurig aan het ATOMISCH wapen dat in de vorige eeuw uitgevonden is en toegepast wordt bij de bewapeningswedloop van de machtigste staten van deze huidige wereld.
Wij staan nu (geschreven rond 1981) voor een nieuwe WERELDOORLOG (de DERDE WERELDOORLOG); dat zal zeer waarschijnlijk dan een treffen vormen tussen het Oostblok, de landen van het WARSCHAUPACT (Rusland en zijn satellietstaten) en de NAVO-staten (Amerika, Canada en de landen van West-Europa). Dit wordt een treffen, dat ontzaglijk grotere offers zal eisen dan de Tweede Wereldoorlog, omdat het ATOMISCHE WAPEN heden ten dage dreigend GEREED staat tot gebruik!
Behalve de tol aan mensenlevens brengen deze oorlogen steeds grotere verwoestingen aan in het menselijk bezit: aan huizen, geld en goed. Het is een kracht die voortkomt uit de diepten van de hel, maar de Here zal, zoals altijd, ALLE DINGEN doen meewerken TEN GOEDE voor hen, die Hem LIEFHEBBEN: [6]
“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” (Romeinen 8:28)
Hij zal Zijn waarachtige kinderen in Zijn ALMACHTIGE SCHUILPLAATS weten te bewaren (zie ook nog noot [7]):
“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1.000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.” (Psalm 91)

Het 3de zegel

Openbaring 6 vers 5-6, “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning (letterlijk: “denarie”, het dagloon van een arbeider)  en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe (= de mensen die het zegel van God op hun voorhoofd hebben – volgens Openbaring 9:4b).”
Het ZWARTE paard en zijn ruiter vormen het symbool van de HONGER. HONGERSNODEN teisteren de wereld en zullen haar blijven teisteren. Deze HONGERSNODEN kunnen er zijn vanwege OORLOG, zoals wij deze vaak zien onder vluchtelingen, of vanwege GROTE DROOGTEN, of vanwege grote AANHOUDENDE REGENS waardoor de granen en gewassen in de grond rotten. HONGERSNODEN kunnen er ook zijn vanwege ZIEKTEN (virussen) die het graan aantasten en hele graanoogsten NIHILISEREN. Ook kunnen GROTE HAGELBUIEN de oogst vernietigen (zie Exodus 9:25 en Openbaring 16:21 [8]), terwijl ook GROTE SPINKHANENPLAGEN (zie Exodus 10:4-5 [9]), zoals die in Afrika kunnen voorkomen, de oogst teniet kunnen doen!
Ook RIJKE GEBIEDEN, zoals in West-Europa, zijn zeer kwetsbaar hiervoor, afhankelijk als ze zijn van (onder andere) Amerikaanse IMPORT vanwege hun INDUSTRIALISATIE. Als de IMPORT STAGNEERT vanwege OORLOG of andere catastrofale toestanden in de voedseldistributie, als gevolg van grote droogten of ziekten, kunnen ook in deze gebieden HONGERSNODEN voorkomen!
Er was een stem te midden van de “4 dieren” ofwel de “4 levende wezens”, die zei: “Eén maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning.” De voedselschaarste en duurte (= de prijs) zal zo oplopen, dat één maat tarwe of drie maten gerst elk een PENNING zal kosten. En… een PENNING was ten tijde van Johannes een DAGLOON:
“En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur (pas) ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden; maar ook zij ontvingen ieder een penning.” (Mattheüs 20:9-10)
Met andere woorden: AL het LOON van de mensen van deze laatste (eind)tijd zal in tijden van HONGERSNOOD opgaan aan een beetje voedsel!
Voedselduurte kan echter ook het gevolg zijn van GROTE ECONOMISCHE RECESSIES, waarbij GELD-ONTWAARDING optreedt.
Breng de olie en de wijn geen schade toe!”, zei dezelfde stem. “OLIE” en “WIJN” symboliseren de WARE (Geestvervulde) KINDEREN GODS. Hij zal ze VOEDEN en bewaren in Zijn SCHUILPLAATS (zie Psalm 91 [10]), zoals Hij ook Elia heeft gevoed en bewaard aan de beek Krith en bij de weduwe van Zarfath, toen Israël HONGERDE vanwege de aanhoudende droogte:

  • “En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! Daarna kwam het woord van de HEERE tot hem: Ga weg vanhier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb Ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de HEERE. Hij ging wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem ’s morgens brood en vlees en ’s avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had. … Toen zei die vrouw tegen Elia: Nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de HEERE in uw mond waarheid is.” (1 Koningen 17)

Evenzo zal Hij Zijn kinderen weten te voeden en te bewaren, die te midden van de komende HONGERSNODEN zullen moeten leven.
Gezien de grote HONGERSNODEN, die wij in onze tijd zelf mee hebben gemaakt en meemaken, moet dit zegel REEDS verbroken zijn. Wij zullen dit oordeel in de komende tijd dan ook in frequentie en grotere mate zien toenemen…

Het 4de zegel

Openbaring 6 vers 7-8, “En toen het Lam (van God = Jezus, Die “als een lam geslacht is” als zoenoffer voor onze zonden) het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw (SV: vaal) paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (SV: wilde beesten) van de aarde.”
Het VALE paard en zijn ruiter vormen het symbool van de GEWELDDADIGE DOOD.
Die kan er zijn vanwege “het ZWAARD” (oorlog, oproer, terreur), de “HONGER” (hongersnoden), “de DOOD” (pest of zwarte dood en andere pestilentiën) of door de “WILDE BEESTEN”.
Dit paard en zijn ruiter moeten DODEN tot het VIERDE DEEL van de aardbewoners toe. Dat is voor de huidige wereldbevolking 1/4 deel van een kleine 8 miljard (volgens https://www.worldometers.info/nl). Als wij bedenken dat dit in onze dagen dus bijna 2 miljard personen betekent (2.000.000.000), dan wil dit toch wel héél wat zeggen! Wij zien om ons heen dan ook het fenomeen dat de ene mens de andere “om een wissewasje” VERMOORDT of ZICHZELF VERMOORDT.
Ook “WILDE DIEREN”, anders wel schuw voor mensen, worden in de gebieden waarin zij voorkomen gedreven om MENSEN aan te vallen en te DODEN! Maar… ook mensen kunnen zich BEESTACHTIG, dat is “als wilde beesten”, (gaan) gedragen. Vooral in oorlogssituaties, maar ook zeker straks in de grote verdrukking.

.

Wordt vervolgd

  • De PDF (om de studie eventueel uit te printen) volgt aan het einde van elk hoofdstuk.

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm [11]
(1915 – 2013)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

***********************************************************************************

[1] Zie eventueel onze studie De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd van E. van den Worm. (noot AK)
[2] Zie eventueel onze studie Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde van E. van den Worm. (noot AK)
[3] Zie eventueel onze studie Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen van CJH Theys. (noot AK)
[4] Openbaring 9:15, “En de 4 engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.”
[5] Denk aan Openbaring 20:4 “…En ik zag de zielen van hen die ONTHOOFD waren (dit gebeurd heden ten dage alweer steeds vaker met het zwaard, door voornamelijk jihadisten) om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand...” (noot AK)
[6] Zie eventueel onze studieWat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben van E. van den Worm. (noot AK)
[7] Openbaring 3:10, “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u BEWAREN voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”
Openbaring 12:6+14, “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3,5 jaar, de periode van de grote verdrukking).” … “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang (= de antichrist).” (noot AK)
[8] Exodus 9:25, “De hagel sloeg in heel het land Egypte alles neer wat op het veld was, van mens tot dier. De hagel sloeg al het veldgewas neer en versplinterde alle bomen van het veld.”
Openbaring 16:21, En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.
[9] Exodus 10:4-5, “Want als u weigert Mijn volk te laten gaan, zie, dan zal Ik morgen sprinkhanen op uw grondgebied brengen. Zij zullen het oppervlak van het land bedekken, zodat men geen land meer kan zien. Zij zullen het overschot van wat aan de hagel ontkomen is, wat er voor u overgebleven is, opvreten, ja, zij zullen al de bomen die voor u op het veld opkomen, kaalvreten.”
[10] Psalm 91 staat al onderaan de uitleg van het 2de zegel vermeld. (noot AK)
[11] KLIK HIER als u iets meer wilt weten over deze Bijbelleraar, zie vooral ook nog het “In memoriam”.

Over De Eindtijdbode

Een 'roepende in de woestijn' die 'de bazuin blaast' om velen (via GRATIS Bijbelstudies) te tonen "de dingen die - volgens Gods plan - spoedig geschieden zullen". Volgens Openbaring 1 vers 1, 10 en 19.
Dit bericht werd geplaatst in 'Vers voor vers' uitleg van Bijbelboeken, Belangrijke studie als 'basiskennis', Bijbelstudie, Eindtijdstudie, Oordelen Gods, Studie van E van den Worm, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus, Woord en Geest en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s